E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Solving transport mode selection problem with integrated best – worst and WASPAS methods [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 13-23 | DOI: 10.5505/pajes.2020.23427

Solving transport mode selection problem with integrated best – worst and WASPAS methods

Hakan Arslanhan1, Ömür Tosun2
1Nıgde Omer Halısdemır Unıversıty Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences Department Of Internatıonal Trade And Logıstıcs, Nıgde, Turkey
2Akdeni̇z University, Faculty Of Applied Sciences, Department Of Computing Technologies, Antalya, Turkey

It is very important to choose the mode of transportation that will provide quality service at the lowest cost for a route determined in transportation. Because each type of transportation has advantages over the other and additional costs. Businesses have to evaluate multiple criteria and alternatives together when selecting the most appropriate transport mode. This evaluation consists of a complex process that requires many variables to be analyzed simultaneously. One of the solutions to this complexity is multi-criteria decision making techniques. In this study, transportation mode selection problem of a logistics company operating in Kayseri province and exporting is discussed. The through a literature review and interview with the decision makers, who are experts in their field, thirteen criteria have identified and four alternatives as a result of the transport mode selection problem. In order to solve the problem, the most appropriate alternative was chosen by evaluating the importance of the criteria and the WASPAS method with the Best - Worst method.

Keywords: Transportation Mode Selection, Multi Criteria Decision Making, Best - Worst Method, WASPAS.

Ulaştırma modu seçimi probleminin bütünleşik en iyi – en kötü ve WASPAS yöntemleriyle çözülmesi

Hakan Arslanhan1, Ömür Tosun2
1Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ Uluslararası Ti̇caret Ve Loji̇sti̇k Anabi̇li̇m Dalı, Ni̇ğde
2Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamalı Bi̇li̇mler Fakültesi̇ Bi̇li̇şi̇m Teknolojileri Anabilimdalı, Antalya

Taşımacılıkta belirlenen bir güzergah için en düşük maliyetle kaliteli hizmet verecek taşımacılık türünü seçmek çok önemlidir. Çünkü her bir taşımacılık türünün diğerine göre avantajları ve buna bağlı olarak ek maliyetleri mevcuttur. İşletmeler en uygun taşıma modunu seçerken birden çok kriteri ve alternatifleri birlikte değerlendirmek durumundadırlar. Bu değerlendirme birçok değişkenin aynı anda analiz edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçten oluşmaktadır. Bu karmaşıklığı çözüm yollarından biride çok kriterli karar verme teknikleridir. Bu çalışmada, Kayseri ilinde faaliyet gösteren ve ihracat yapan bir lojistik firmasının taşıma modu seçim problemi ele alınmıştır. Taşıma modu seçim problemi için taranan literatür ve alanında uzman kişiler olan karar vericiler ile görüşmeler sonucu on üç kriter ve dört alternatif belirlenmiştir. Problemin çözümü için literatürde bu problemin çözümünde henüz kullanılmamış olan En İyi - En Kötü yöntemiyle kriterlerin önem ağırlıkları ve WASPAS yöntemiyle de seçenekler değerlendirilerek en uygun alternatifin seçimi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşıma Modu Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, En İyi - En Kötü Metodu, WASPAS.

Hakan Arslanhan, Ömür Tosun. Solving transport mode selection problem with integrated best – worst and WASPAS methods. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 13-23

Corresponding Author: Hakan Arslanhan, Türkiye
LookUs & Online Makale