E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effects of the Assumption about Rigid Floor Diaphragm on the Shear Along the Shear Walls [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2015; 21(3): 72-81 | DOI: 10.5505/pajes.2014.47450

Effects of the Assumption about Rigid Floor Diaphragm on the Shear Along the Shear Walls

Rasim Temür, Namık Kemal Öztorun
Istanbul University, Faculty Of Engineering, Civil Engineering Department, İstanbul, Turkey

The purpose of this study is to establish the effects of rigid floor assumption on shear forces that occurs on shear walls of building type structural systems. Before the advent of computers only limited number of equations could be solved manually. Thus, simplification methods have been developed to reduce the total processes. In the structural analysis of buildings, rigid floor assumption is one of these methods. At the mass center of each rigid floor, there is a master node having three degrees of freedom to represent the two in-plane translations and one out of plane rotation. In this study, the linear elastic design analysis is carried out modeling floors as rigid diaphragm and flexible diaphragm. Results of the analysis are presented comparatively. According to these results, as a consequence of rigid floor assumption, it can be an issue to get designed such buildings those construction costs are higher but structural safety is lower in comparison with flexible floor model.

Keywords: Floor flexibility, Rigid floor, Shear walls

Rijit Döşeme Varsayımının Perde Duvarlarda Oluşan Kesme Kuvvetlerine Etkisi

Rasim Temür, Namık Kemal Öztorun
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Bu çalışmanın amacı; rijit döşeme varsayımının bina türü yapı sistemlerindeki perde duvarlarda oluşan kesme kuvvetleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Bilgisayarların gelişmesine kadar kullanılan el hesaplarında sadece sınırlı sayıda denklemle analiz yapılabilmekteydi. Bu sebeple işlem hacmini küçültmek için bazı basitleştirme yöntemleri geliştirilmiştir. Bina türü yapıların analizinde döşemelerin düzlemlerinde sonsuz rijit modellenmesi bu varsayımlardan biridir. Buna göre her kat döşemesi ağırlık merkezinde, kendi düzleminde iki öteleme ve düzlemine dik bir açısal yer değiştirme olmak üzere toplam üç serbestlik derecesi ile tanımlanmaktadır. Bu çalışmada döşemeler rijit diyafram ve elastik diyafram olarak modellenmiş ve doğrusal elastik analiz yapılmıştır. Analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu sonuçlara göre rijit döşeme varsayımı sonucu, esnek döşeme modeline oranla inşaat maliyeti daha yüksek ancak yapısal güvenliği daha düşük yapıların tasarlanması söz konusu olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Döşeme rijitliği, Rijit döşeme, Perde duvar

Rasim Temür, Namık Kemal Öztorun. Effects of the Assumption about Rigid Floor Diaphragm on the Shear Along the Shear Walls. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2015; 21(3): 72-81

Corresponding Author: Rasim Temür, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale