E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Ultrasound applications in the refining of crude oil [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 202; 26(7): 1239-1244 | DOI: 10.5505/pajes.2019.76094

Ultrasound applications in the refining of crude oil

Özgür Devrim Ablay, Onur Ozdikicierler, Aytaç Saygın Gümüşkesen
Department Of Food Engineering, Ege University, İzmir, Turkey

The refining of crude oils obtained from plant origin seeds and fruits is applied in order to remove the undesirable components in the oil or to reduce the amount to an acceptable level. While the unwanted substances are removed from the oil during the refining process or the quantities are reduced to an acceptable level; bioactive compounds (tocopherols, phenolic substances, sterols, squalene, etc.) in the oil are lost qualitatively and quantitatively, conjugation and trans isomerization reactions and process contaminants such as 3-MCPD occur. Intrasystem, innovative, technical solutions need to be developed to reduce the loss of bioactive compounds in the refining stages and / or to prevent the formation of undesirable compounds. For this purpose; refining flows, which can be carried out at a lower temperature, shorter processing time, using less chemicals, are supported by innovative techniques such as ultrasound-assisted refining and accelerating chemical reactions, need to be developed. In this review; the scientific studies on ultrasound assisted degumming, neutralisation and bleaching steps are summarized in detail.

Keywords: Refining, Degumming, Neutralization, Bleaching, Ultrasound

Ham Yağların Rafinasyonunda Ultrases Uygulamaları

Özgür Devrim Ablay, Onur Ozdikicierler, Aytaç Saygın Gümüşkesen
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Bitkisel kaynaklı tohum ve meyvelerden elde edilen ham yağların rafinasyonu, yağın yapısındaki istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması ya da miktarlarının kabul edilebilir düzeye düşürülebilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Rafinasyon işlemi sırasında istenmeyen maddeler yağdan uzaklaştırılırken ya da miktarları kabul edilebilir düzeye düşürülürken; yağda bulunan biyoaktif özellikteki bileşenler (tokoferoller, fenolik maddeler, steroller, skualen vb.) nitel ve nicel olarak kayba uğramakta, konjugasyon ve trans izomerizasyon reaksiyonları meydana gelmekte, bir proses bulaşanı olan 3-MCPD oluşabilmektedir. Rafinasyon kademelerindeki biyoaktif madde kaybını azaltmak ve/veya istenmeyen bileşiklerin oluşmasını engellemek için sistem içi, yenilikçi, teknik çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; daha düşük sıcaklıkta gerçekleştirilebilen, işlem süresinin kısaltıldığı, daha az kimyasal madde kullanılan, ultrases destekli rafinasyon gibi yenilikçi ve kimyasal reaksiyonları hızlandırıcı etkisi olduğu bilinen tekniklerin uygulandığı rafinasyon akışlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu derlemede; ultrases destekli degumming, asitlik giderme ve renk açma konusunda yapılan bilimsel çalışmalar detaylı olarak ele alınarak özetlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Rafinasyon, Degumming, Asitlik Giderme, Renk Açma, Ultrases

Özgür Devrim Ablay, Onur Ozdikicierler, Aytaç Saygın Gümüşkesen. Ultrasound applications in the refining of crude oil. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 202; 26(7): 1239-1244

Corresponding Author: Özgür Devrim Ablay, Türkiye
LookUs & Online Makale