E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Finding combinations of four-operations with Type-2 search method [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 52-59 | DOI: 10.5505/pajes.2020.77906

Finding combinations of four-operations with Type-2 search method

Eda Özkul, Buğra Kaan Tiryaki, Özge Tezel, Elçin Ağayev, Orhan Kesemen
Karadeniz Technical University, Faculty Of Science, Department Of Statistics And Computer Sciences, Trabzon, Turkey

Combination problems are one of the most important issues of probability theory. The four-operations combination problem underlies the basis of some competition programs broadcasted in many national channels. In these competition programs, the competitors are expected to reach the target number by using six numbers and four basic arithmetic operators. The numbers are used at most once, the operators can be used any desired number to reach the target number. In this problem, all four-operations combinations include the operation blocks consisting of two numbers and an operator. Therefore, the four-operations combination problem is solved by developing a "Type-2 Tree Structure" which is a new approach to accurately model the operation blocks. The performance of the proposed method for the four-operations combination problem is examined by a simulation study. Also, the statistics from experimental results are given in this study.

Keywords: Combination, Four-operations, Type-2 tree, Operation block

Tip-2 arama yöntemiyle dört işlem kombinasyonlarının bulunması

Eda Özkul, Buğra Kaan Tiryaki, Özge Tezel, Elçin Ağayev, Orhan Kesemen
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon

Kombinasyon problemleri olasılık teorisinin en önemli konularından biridir. Dört işlem kombinasyon problemi, birçok ulusal kanalda yayınlanan bazı yarışma programlarının temelini oluşturmaktadır. Bu yarışma programlarında, yarışmacıların 6 adet sayı ve dört işlem operatörlerini kullanarak, hedef sayıya ulaşması beklenmektedir. Hedeflenen sayıya ulaşmak için sayılar en fazla bir kez kullanılırken, dört işlem operatörleri istenilen sayıda kullanılabilir. Bu problemde, bulunacak olası tüm dört işlem kombinasyonları iki sayı ve bir operatörden oluşan işlem öbeklerini içermektedir. Dolayısıyla işlem öbeklerini tam anlamıyla modelleyebilmek için yeni bir yaklaşım olan “Tip-2 Ağaç” yapısı geliştirilerek dört işlem kombinasyon problemi çözülmüştür. Dört işlem kombinasyon problemi için önerilen yöntemin performansı bir simülasyon çalışması ile incelenmiştir. Ayrıca deneysel sonuçlardan elde edilen istatistikler de bu çalışmada verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kombinasyon, Dört İşlem, Tip-2 Ağaç, İşlem Öbeği

Eda Özkul, Buğra Kaan Tiryaki, Özge Tezel, Elçin Ağayev, Orhan Kesemen. Finding combinations of four-operations with Type-2 search method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 52-59

Corresponding Author: Özge Tezel, Türkiye
LookUs & Online Makale