E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Production of Essential Oil-Based Composite Nanofibers by Emulsion Electrospinning [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1178-1185 | DOI: 10.5505/pajes.2019.67424

Production of Essential Oil-Based Composite Nanofibers by Emulsion Electrospinning

Funda Cengiz Çallıoğlu, Hülya Kesici Güler
Suleyman Demirel University, Engineering Faculty, Textile Engineering Department, Isparta

This study aimed to produce polyvinylpyrrolidone (PVP)/gelatin (GEL)/lavender essential oil (LEO)-based nanofibers by means of oil-in-water emulsion electrospinning. Firstly, the polymer solution properties were measured, and then optimization of nanofiber production and characterization of the nanofibrous web were carried out. As gelatin was added to the PVP solution, viscosity was found to increase while surface tension and conductivity decreased. PVP/GEL (50/50) was determined to be the optimum sample in terms of nanoweb quality, fiber diameter, diameter uniformity, and gelatin content. Nanofiber production proceeded with PVP/GEL (50/50) and various concentrations of LEO. FT-IR results confirmed that LEO, PVP, and gelatin were incorporated in the chemical structure of the nanofibers. Generally, ultra-fine and uniform nanofibers were obtained, except when using pure PVP or PVP/GEL (50/50) including 8 wt % LEO. The finest fibers were obtained from PVP/GEL (100/0) (183 nm), and the most uniform fibers were obtained from PVP/GEL (50/50) (fiber diameter uniformity coefficient of 1.04). All nanofiber samples displayed unimodal distribution curves of histograms. While the addition of gelatin affected solution properties and average fiber diameter, the addition of LEO did not affect fiber properties.

Keywords: Polyvinylpyrrolidone, gelatin, lavender essential oil, emulsion electrospinning, nanofiber

Emülsiyon Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Uçucu Yağ Esaslı Kompozit Nanoliflerin Üretimi

Funda Cengiz Çallıoğlu, Hülya Kesici Güler
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Isparta

Bu çalışmada, su içinde yağ emülsiyon elektro lif çekimi ile polivinilpirolidon (PVP)/jelatin (GEL)/lavanta uçucu yağ (LEO) esaslı nanolif üretilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle; polimer çözelti özelliklerinin ölçümü ve daha sonra nanolif üretim optimizasyonu ve nanolifli ağ yapının karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. PVP çözeltisine jelatin ilavesi ile viskozite artar iken, iletkenlik ve yüzey gerilimi azalmaktadır. Nano ağ kalitesi, lif çapı, çap üniformitesi ve jelatin içeriği bakımından PVP/GEL (50/50) optimum numune olarak belirlenmiştir. Çeşitli konsantrasyonlarda LEO içeren PVP/GEL (50/50)’den nanolif üretimine devam edilmiştir. FT-IR sonuçları, nanoliflerin kimyasal yapısında LEO, PVP ve jelatin varlığını doğrulamıştır. Saf PVP ve % 8 LEO içeren PVP/GEL (50/50) hariç, genellikle oldukça ince ve üniform nanolifler elde edilmiştir. En ince lifler PVP/GEL (100/0) (183 nm) çözeltisinden ve en üniform lifler PVP/GEL (50/50) (1.04 lif çapı üniformite katsayısı) çözeltisinden elde edilmiştir. Tüm nanolif numunelerinin histogramında tek tepeli dağılım eğrileri elde edilmiştir. Jelatin ilavesi, çözelti özelliklerini ve ortalama lif çapını istatistiksel olarak etkilemiştir fakat LEO ilavesi lif özelliklerini etkilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Polivinilpirolidon, jelatin, lavanta uçucu yağı, emülsiyon elektro lif çekimi, nanolif

Funda Cengiz Çallıoğlu, Hülya Kesici Güler. Production of Essential Oil-Based Composite Nanofibers by Emulsion Electrospinning. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1178-1185

Corresponding Author: Funda Cengiz Çallıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale