Young’s Modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite Element Analysis and Analytical Models [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 454-461 | DOI: 10.5505/pajes.2019.88864  

Young’s Modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite Element Analysis and Analytical Models

Mehmet Safa Bodur1, Mustafa Bakkal2
1Yeditepe University,faculty Of Engineering, Materials Science And Nanotechnology Engineering, Istanbul
2Istanbul Technical University,faculty Of Mechanical Engineering,mechanical Engineering,ıstanbul

In the study, elastic modulus estimation methods of natural fiber reinforced composites considered as alternatives to synthetic fiber reinforced composites have been investigated. Finite element analysis(FEA) and some mathematical models which are used for synthetic fiber reinforced composites were preferred.During the study, randomly oriented cotton fiber reinforced composites at different fiber ratio by volume were investigated and the tensile test results were found experimentally.Experimental datawere compared with data obtained using finite element method and current analytical models.Particularly in low fiber reinforced composite samples, the data obtained from the analytical models approximated between 2-4% of the experimental data.On the other hand, in the analysis by the finite element method, it is observed that the difference with the experimental results is opened as the high deformationsare occurred.The most suitable analytical models have been found in the study and have been proposed for such composites. Moreover, the behavior of composites can be simulated byfinite element methods and closed results (17-23%) are revealed in this respect.

Keywords: Natural Fibers, Composites, Modelling


Gelişigüzel doğal lif takviyeli kompozitlerin elastiklik modülü tahmin yöntemleri: Sonlu elemanlar analizi ve analitik modeller

Mehmet Safa Bodur1, Mustafa Bakkal2
1Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği,i̇stanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği, İ̇stanbul

Çalışmada sentetik lif takviyeli kompozitlere alternatif olarak düşünülen doğal lif takviyeli kompozitlerinelastisitemodülü tahmin yöntemleri incelenmiştir. Yöntem olarak sonlu elemanlar analizi ve sentetik lif takviyeli kompozitler için kullanılan matematiksel modellerin uygunlukları araştırılmıştır. Çalışma boyunca ele alınan kompozitlerhacimce farklı oranlarda gelişigüzel pamuk lifi takviyeli olup çekme test sonuçları deneysel olarak bulunmuştur. Deneysel veriler sonlu elemanlar yöntemi ve mevcut analitik modeller kullanılarak elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır. Özellikle düşük lif takviyeli kompozit numunelerde analitik modellerden elde edilen veriler deneysel verilere yaklaşık olarak %2-4 arasında yaklaşmıştır. Diğer yandan sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan analizlerde ise yüksek şekil değiştirme oranlarına doğru gidildikçe deneysel sonuçlarla aradaki farkın açıldığı gözlenmiştir. Çalışma neticesinde en uygunanalitik modeller bulunmuş ve bu tarz kompozitler için önerilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar yöntemiyle kompozitlerin davranışları taklit edilebilmiş ve deneysel değerler ile yakın (%17-23) sonuçlar ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğal lifler, Kompozitler, Modelleme


Mehmet Safa Bodur, Mustafa Bakkal. Young’s Modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite Element Analysis and Analytical Models. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 454-461

Corresponding Author: Mehmet Safa Bodur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale