Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağı örüntü katman büyüklüğünü azaltmak için kümeleme tabanlı bir yaklaşım
A cluster based approach to reduce pattern layer size for generalized regression neural network
Mustafa Oral, Serkan Kartal, Buse Melis Özyıldırım
doi: 10.5505/pajes.2017.76401  

2.
Yarı-Gözetimli Veri Sınıflandırma için Kolektif bir Öğrenme Yaklaşımı
A Collective Learning Approach for Semi-Supervised Data Classification
Nur Uylaş Satı
doi: 10.5505/pajes.2017.44341  

3.
Türkçe için karşılaştırmalı metin sınıflandırma analizi
A comparative analysis of text classification for Turkish language
Savaş Yıldırım, Tuğba Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2018.15931  

4.
Bir yem işletmesi için satış tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir vaka çalışması
A comparison of sales forecasting methods for a feed company: A case study
Leyla Demir, Selahattin Akkaş
doi: 10.5505/pajes.2018.58235  

5.
Mobil araçlarda Türkçe konuşma tanıma için yeni bir veri tabanı ve bu veri tabanı ile elde edilen ilk konuşma tanıma sonuçları
A new database for Turkish speech recognition on mobile devices and initial speech recognition results using the database
Osman Buyuk
doi: 10.5505/pajes.2016.43765   (73 kere görüntülendi)

6.
Elektrikli araç uygulamalarında kullanılan lityum bataryalar için göreceli kapasite tahmin yöntemi
A relative capacity estimation method for lithium batteries used in electric vehicle applications
Türev Sarıkurt, Abdulkadir Balıkçı
doi: 10.5505/pajes.2018.58224  

7.
2-Aminobenzotiyazolün Karışık Ligandlı Metal Kompleksleri ve Biyolojik Özellikleri Hakkında Literature Çalışması
A Review on Biological Properties and Mixed Ligand Metal Complexes Of 2-Aminobenzothiazoles
Halil İlkimen
doi: 10.5505/pajes.2017.30164  

8.
Dinamik atölye tipi çizelgeleme problemine bir tavlama benzetimi yaklaşımı tabanlı simülasyon optimizasyonu
A simulated annealing approach based simulation-optimisation to the dynamic job-shop scheduling problem
Çağrı Sel, Alper Hamzadayı
doi: 10.5505/pajes.2017.47108  

9.
İş değerlemesi, kişisel özellikler ve iş performansından oluşan bir maaş modeli
A wage model consisted of job evaluation, employee characteristics and job performance
Emin Kahya
doi: 10.5505/pajes.2017.92609  

10.
Fırçasız Doğru Akım Motorunun Hız Kontrolü İçin Uyarlamalı Geri Adımlamalı Kontrolcü Tasarımı
Adaptive Backstepping Controller Design for the Speed Control of Brushless DC Motor
Türker Türker
doi: 10.5505/pajes.2017.72623   (64 kere görüntülendi)

11.
Yazılım Mühendisliğinde Deneysel Bir Çalışma: Proje Tabanlı ve Proje Destekli Yöntemlerin Ürüne ve Akademik Başarıya Etkileri
An Empirical Study in Software Engineering: The Effects of Project-based and Project-supported Methods on Product and Academıc Achivements
Murat Paşa Uysal
doi: 10.5505/pajes.2017.88896   (50 kere görüntülendi)

12.
Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Yaralanmalı Trafik Kazalarının Analizi: Adana Örneği
Analysis of Injury Traffic Accidents with Machine Learning Methods: Adana Case
Cevher Özden, Çiğdem Acı
doi: 10.5505/pajes.2016.87847   (63 kere görüntülendi)

13.
Farklı Malzemelere Sahip Hibrid Kompozitlerde Çatlağın Mekanik Davranışlara Etkisinin Analizi
Analyzing the Effect of Crack in Different Hybrid Composite Materials on Mechanical Behaviors
Bekir Yalçın, Berkay Ergene
doi: 10.5505/pajes.2017.02800  

14.
OLED TV’ler için 24/20A LLC Rezonanslı Dönüştürücü Uygulaması
Application of 24V/20A LLC Resonant Converter for OLED TVs
Çağatay Özçelik, Atiye Hülya Obdan
doi: 10.5505/pajes.2017.79653  

15.
Bulut bilişimde veri madenciliği tekniklerinin uygulanması: Bir literatür taraması
Application of data mining techniques in cloud computing: A literature review
Pelin Yıldırım, Derya Birant
doi: 10.5505/pajes.2017.65642   (70 kere görüntülendi)

16.
Polimerik Kaplamalı Kumaşlarda Görüntü İşleme ile Niceleme ve Karakterizasyon Uygulaması
Application of Image Processing for Quantization and Characterization of Fabrics with Polymeric Coatings
Kazım Yıldız, Zehra Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2017.90767   (50 kere görüntülendi)

17.
Hafif çelik yapı tasarımında yaklaşımlar, mevcut kontrol şartları ve olası bir hafif çelik yapı yönetmeliğinde vurgulanması önerilen konular
Approaches for design of lightweight steel structures, current controlling conditions, and the issues recommended to be emphasized in a prospective lightweight steel building code
Selma Ayşegül Güneş, Seyit Çeribaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.00821   (73 kere görüntülendi)

18.
Öğretme-Öğrenme algoritmasını kullanarak iki yönlü karışık modelli montaj hattı dengeleme
Balancing of mixed-model two-sided assembly lines using teaching–learning based optimization algorithm
Alper Hamzadayi
doi: 10.5505/pajes.2017.14227  

19.
Terzili – Yerköy - Yozgat Cu yatağı ve çevresinde yetişen Euphorbia cyparissias bitkisinin biyojeokimyasal olarak incelenmesi, Türkiye
Biogeochemical examination of Euphorbia cyparissias plant in Terzili – Yerköy – Yozgat Cu deposits and its around, Turkey
Güllü Kırat
doi: 10.5505/pajes.2017.33169   (75 kere görüntülendi)

20.
Asit Kırmızı 14 Boyasının Elementel Kükürt ve Metanol Bazlı Reaktörlerde Biyolojik İndirgenmesi
Biological Reduction of Acid Red 14 by Elemental Sulfur and Methanol-Based Reactors
Deniz Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.66743  

21.
Pamukkale (Denizli) bölgesi killerinin karakteristik özellikleri ve seramik sektöründe kullanılabilirlikleri
Characteristics of clays from Pamukkale (Denizli) region, and their usability in ceramic sector
Barış Semiz
doi: 10.5505/pajes.2017.77853  

22.
Elektrokimyasal Büyütme Tekniğiyle Büyütülen Geçirgen NiO İnce Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Characterization and Preparation of Transparent NiO Thin Films Growth by Electrochemical Deposition Technique
Kübra Çınar Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.54926  

23.
Kimlik avı web sitelerinin tespitinde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of machine learning algorithms in detection of phishing websites
Muhammed Ali Koşan, Oktay Yıldız, Hacer Karacan
doi: 10.5505/pajes.2017.27167   (104 kere görüntülendi)

24.
Hava Filtresi İçindeki Akış ve Titreşim Deseninin Karşılaştırılması- Deneysel Çalışma
Comparison Between Flow And Vibration Patterns In Air Filter - Experimental Study
Davut Erdem Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.89656  

25.
Kimyasal Şartlandırılmış Çamur ile Dondurma/ Çözme ile Şartlandırılmış Çamurun Su Verme Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Dewatering Characteristics of Chemically Conditioned Sludge and Freeze/ Thawed Sludge
Gülbin Erden, Ayşe Filibeli
doi: 10.5505/pajes.2017.62443  

26.
Kimlik Hırsızı Web Sitelerinin Sınıflandırılması için Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Machine Learning Techniques for Classification of Phishing Web Sites
Tahir Emre Kalaycı
doi: 10.5505/pajes.2018.10846  

27.
Karesel atama problemleri için tavlama benzetimi paralelleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of simulated annealing parallelization methods for quadratic assignment problems
Selahattin Akkaş, Kadir Kavaklıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.46794  

28.
Evrimsel Algoritma Performanslarının Güç Akışı Analizinde Karşılaştırılması
Comparison of the Evolutionary Algorithm's Performances on Power Flow Analysis
Yiğit Çağatay Kuyu, Nergis Erdem, Fahri Vatansever, Güneş Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2016.89266   (75 kere görüntülendi)

29.
Farklı hammaddeler kullanılarak üretilmiş olan konvansiyonel ve polyester özlü ipliklerin performans özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison the performance properties of conventional and polyester core yarns produced using different raw materials
Sait Yılönü, Belkıs Zervent Ünal
doi: 10.5505/pajes.2017.43403  

30.
Bir doğrultuda birleşik eğilme etkisindeki tekil temellerin çeşitli sezgisel algoritmalarla TS500’e göre minimum maliyetle optimum tasarımı
Cost optimum design of spread footing under uniaxial combined bending according to TS500 via various metaheuristic algorithms
Hasan Tahsin Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2017.65807  

31.
İçme suyu şebeke otomasyonunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Design and implementation of water supply network automation
Nihat Daldal
doi: 10.5505/pajes.2017.66424  

32.
Deriner baraj yerindeki granodiyoritlerin kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerinin sismik kırılma yöntemiyle belirlenmesi(Artvin)
Determination of engineering properties of granodiorites at Deriner dam site by using seismic refraction method (Artvin)
Hamit Çakıcı
doi: 10.5505/pajes.2017.99076  

33.
Samsun Sahili midye kabuklarının ağır metal giderim potansiyelinin belirlenmesi
Determination of heavy metal removal potential of the Samsun Coast mussel shells
Levent Gürel, Selahi Güneş
doi: 10.5505/pajes.2017.68984  

34.
Elektrik özdirenç yöntemi ile donatılı kuru beton dayanımının belirlenmesi
Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method
Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık
doi: 10.5505/pajes.2017.76702  

35.
Jeomorfik İndisler Kullanılarak Honaz Fayı’nın (GB Türkiye) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Relative Tectonic Activity of the Honaz Fault (SW Turkey) Using Geomorphic Indices
Savaş Topal, Mehmet Özkul
doi: 10.5505/pajes.2017.18199  

36.
Yatay Deşarj Edilen Soğuk-Yoğun Atıksuların Bazı Deşarj Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Discharge Parameters of Horizontally Discharged Cold-Dense Wastewaters
Naim Sezgin
doi: 10.5505/pajes.2017.17136   (62 kere görüntülendi)

37.
Sandıklı Havzası (Afyonkarahisar, Türkiye) İçme Sularında Doğal Radyoaktivite ve Duraylı İzotop Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Stable Isotope Characteristics and Natural Radioactivity in Drinking Waters in Sandıklı Basin (Afyonkarahisar, Turkey)
Fatma Aksever, Ayşen Davraz, Remzi Karagüzel
doi: 10.5505/pajes.2017.06881   (56 kere görüntülendi)

38.
Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
Determination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysis
Sena Tayfur, Selçuk Saatcı, Ninel Alver
doi: 10.5505/pajes.2017.98700   (72 kere görüntülendi)

39.
En Kısa Rota Seyahat Süreleri Kullanılarak Tek ve İki Yönlü Yolların Optimum Düzenlemelerinin Yapılması
Determining Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Streets Using Shortest Path Travel Costs Based on Results of Traffic Assignment
Özgür Başkan, Cenk Ozan
doi: 10.5505/pajes.2017.21208  

40.
Bir iplik üretim tesisinde nitelik seçimi ve sınıflandırma ile iplik kalitesinin belirlenmesi
Determining the yarn quality by feature selection and classification in a yarn production facility
Pınar Zarif Tapkan, Tayfun Özmen
doi: 10.5505/pajes.2017.37267  

41.
BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS
Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  

42.
Biyoteknolojik Materyallerin Kurutulması: Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşlemi
Drying of Biotechnological Materials: Spray-Freeze Drying
Hilal İşleroğlu, İzzet Türker, Banu Koç, Mehmet Tokatlı
doi: 10.5505/pajes.2017.40374  

43.
Kaolenin Kırılma Parametrelerine Malzeme Doluluk Oranının Etkisi
Effect of Fractional Powder Filling on Breakage Parameters of Kaolinite
Serhan Haner
doi: 10.5505/pajes.2018.74436  

44.
Geri dönüştürülmüş polietilenin tehlikeli atık yakma tesisi uçucu küllerinin depolanabilirliği üzerine etkisi: Yeni bir kompozit malzemeye doğru
Effect of recycled polyethylene on storability of hazardous waste incinerator fly ashes: Towards a new composite material
Mahmut Kemal Korucu, Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Taner Yılmaz, Nevin Gamze Karslı Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.31932   (87 kere görüntülendi)

45.
Polinaftalin sülfonat esaslı süperakışkanlaştıcıların farklı inceliklere sahip Bayburt Taşı ikame edilmiş kompoze çimentoların mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
Effect of the polynaphtalene sulfonate based superplasticizer on mechanichal and physical properties of blended cement repaced by Bayburt Stone with different fineness
İlker Tekin, Duygu Tekin
doi: 10.5505/pajes.2017.33410   (74 kere görüntülendi)

46.
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Parametrelerinin Doğrudan Sera Gazı Emisyon Miktarı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Effects of Operating Parameters on Direct Greenhouse Gas Emission in Advanced Biological Wastewater Treatment Plants
Hazal Gülhan, Recep Kaan Dereli, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, İzzet Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2017.30806  

47.
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Risk Analizi
Environmental Risk Assessment for Biological Wastewater Treatment Plant
Esra Deniz Güner
doi: 10.5505/pajes.2017.16023   (82 kere görüntülendi)

48.
Türkiye’de Yapı Üretiminde ve Denetiminde Yaşanan Etik Sorunlar
Ethical Problems in the Production and Inspection of Construction in Turkey
Savaş Bayram, Serkan Aydınlı, Abdulkadir Budak, Emel Oral
doi: 10.5505/pajes.2017.65481   (65 kere görüntülendi)

49.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483   (72 kere görüntülendi)

50.
Klinoptilolit ile hazırlanan bitümlü karışımların Marshall karışım tasarımının değerlendirilmesi
Evaluation of Marshall mix design of bituminous mixtures prepared with clinoptilolite
İsmail Çağrı Görkem
doi: 10.5505/pajes.2017.23855   (67 kere görüntülendi)

51.
Araklı Sahilindeki Kıyı Yapıları Tasarımında Sediment Taşınım Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sediment Transportation Processes in Designing Coastal Structures of Araklı
Devran Yazir, Bekir Şahin, Coşkun Eruz
doi: 10.5505/pajes.2017.19971  

52.
İnce Agrega ile Yer Değiştirmiş Olan CaCO3 Takviyeli ve Takviyesiz Polipropilenlerin Geleneksel Beton Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
Examination of the effects of CaCO3 reinforced and unreinforced polypropylenes which is substituted with a fine aggregate on traditional concrete properties
Barış Şimşek, Tayfun Uygunoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.43966  

53.
Baca gazlarının ekserji analizi ve YSA ile modellenmesi
Exergy analysis of flue gases and modeling with ANN
Ayşe Bilgen Aksoy, Özgür Solmaz, Yiğit Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2018.32549  

54.
Yeraltı suyu akımı etkisinde 45 derecelik şevde oluşan kumlu tın toprak erozyonunun deneysel incelenmesi
Experimental investigation of sandy loam soil erosion on a 45-degree slope under the effect of groundwater flow
Onur Akay
doi: 10.5505/pajes.2017.29863  

55.
Çaybağı ve Palu Formasyonu akarsu yataklarının jeokimyasına ait ilk bulgular (Elazığ’ın Doğusu, Türkiye)
First data on the geochemistry of fluvial deposits of Çaybağı and Palu Formations (Eastern Elaziğ, Turkey)
Dicle Bal Akkoca, İsmail Yıldırım, Mehmet Ali Ertürk
doi: 10.5505/pajes.2017.25665   (71 kere görüntülendi)

56.
Alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile sulu çözeltilerden florür giderimi: İzoterm ve kinetik çalışmaları
Fluoride Removal from Aqueous Solution by Electrocoagulation Using Aluminium Electrodes: Isotherm and Kinetic Studies
Senem Yazıcı Güvenç, Gamze Varank, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2018.03206  

57.
İleri Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı Problemi: Sezgisel Yaklaşımlar
Forward Supply Chain Network Design Problem: Heuristic Approaches
Çağrı Koç, Eren Özceylan, Saadettin Erhan Kesen, Zeynel Abidin Çil, Süleyman Mete
doi: 10.5505/pajes.2018.72324  

58.
Genetik algoritma ile sensör kalibrasyonu
Genetic algorithm based sensor calibration
Ülviye Hacızade
doi: 10.5505/pajes.2018.37530  

59.
Ümitli Yaylası’nın (Gündoğmuş, Antalya) jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
Geological and geomorphological characteristics of the Ümitli Plateau (Gündoğmuş, Antalya)
Mehmet Oruç Baykara
doi: 10.5505/pajes.2017.42385   (66 kere görüntülendi)

60.
Doğrudan dizili kod bölmeli çoklu erişim iletişim sistemlerinin Weibull sönümlü kanallardaki resim iletim başarımları
Image transmission performance of direct sequence code division multiple access communication systems in Weibull fading channels
Yasin Kabalcı
doi: 10.5505/pajes.2017.09815   (68 kere görüntülendi)

61.
Kablosuz Manyetik Sensörler Kullanarak Karar Ağacı Algoritma Tabanlı Araç Sınıflandırmasının Gerçekleştirilmesi
Implementation of the Vehicle Classification Based-on Decision Tree Algorithm Using Wireless Magnetic Sensors
Sercan Vançin, Ebubekir Erdem
doi: 10.5505/pajes.2017.44452   (68 kere görüntülendi)

62.
Etkin Epoklar ile Motor Hayaline Dayalı EEG İşaretlerinin Sınıflandırma Doğruluğunun Artırılması
Improving Classification Accuracy of Motor Imagery EEG Signals via Effective Epochs
Ebru Ergün, Önder Aydemir
doi: 10.5505/pajes.2018.93824  

63.
Mobil cihazlar kullanılarak kapalı alanlarda navigasyon sistemi
Indoor navigation system with using mobile devices
Oğuzhan Kayış, Yusuf Çakmak, Semih Utku
doi: 10.5505/pajes.2017.15010   (62 kere görüntülendi)

64.
Düşük İşlem Yüküne Sahip Hareket Kestirimi için Tümlev İmge Temelli İkilileştirme
Integral Image based Binarization for Low-Complexity Motion Estimation
Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
doi: 10.5505/pajes.2018.48303  

65.
İnterdijital kapasitör yüklü geniş bantlı mikroşerit bant durduran filtre tasarımı
Interdigital capacitor loaded wideband bandstop microstrip filter design
Ali Kürşad Görür
doi: 10.5505/pajes.2017.58265  

66.
Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri ve Uygulama Alanları
Internet of Things (IoT): Evolution, Components and Applications Fields
Muhammet Zekeriya Gündüz, Resul Daş
doi: 10.5505/pajes.2017.89106   (94 kere görüntülendi)

67.
İnverter Klima Akıllı Etkileşim Sistem Tasarımı
Inverter Air Conditioner Intelligent System Design
Murat Taşkıran, Nihan Kahraman, Halime Usta Yoğun
doi: 10.5505/pajes.2017.21957   (62 kere görüntülendi)

68.
Yüksek fırın cürufunun geoteknik özellikleri ve taşıma kapasitesi performansının incelenmesi
Investigation of geotechnical properties and bearing capacity performance of blast furnace slag
İnci Develioğlu, Hasan Fırat Pulat
doi: 10.5505/pajes.2017.82574   (59 kere görüntülendi)

69.
Türkiye'de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Araştirmasi Ve Doğal Gazdan Hidroelektiriğe Geçiş Politikasi
Investigation Of Hydropower Energy Potential And Policy Shift From Natural Gas To Hydropower Energy In Turkey
Mutlu Yaşar
doi: 10.5505/pajes.2017.71135   (62 kere görüntülendi)

70.
Işıksız kavşaklardaki anayol araç gecikmelerinin irdelenmesi
Investigation of major stream delays at unsignalized intersections
Süheyla Pelin Çalışkanelli, Serhan Tanyel
doi: 10.5505/pajes.2017.03342  

71.
Geri çekme düzensizliğine sahip çelik çerçevelerde optimum viskoz sönümleyici dağılımının incelenmesi
Investigatıon of optimum viscous damper distribution in steel frames with set back irregularities
Murat Hiçyılmaz, Mizan Doğan, Hasan Gönen
doi: 10.5505/pajes.2017.69094  

72.
Standart Süreli Yağış Şiddetlerinin Eğilim Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi
Investigation of Rainfall Intensity Series of Standart Duration with Trend Analysis Methods
Utku Zeybekoğlu, Halil Karahan
doi: 10.5505/pajes.2017.54265  

73.
Kükürt dioksit analizi için West–Gaeke ve hidrojen peroksit yöntemlerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
Investigation of the applicability of West–Gaeke and hydrogen peroxide methods for sulfur dioxide analysis
Sibel Çukurluoğlu, Elif Gözde Temür
doi: 10.5505/pajes.2017.40221  

74.
Osmangazi Köprüsüne etkiyen rüzgâr yüklerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Investigation of wind loads on the Osmangazi Bridge with numerical modeling
Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
doi: 10.5505/pajes.2017.82160   (66 kere görüntülendi)

75.
Atık lastik parçalarıyla güçlendirilmiş iri taneli zeminlerin donma-çözülme sonucu mukavemetlerindeki değişimin incelenmesi
Investigation on the variation of strength of coarse grained soils reinforced with waste tires pieces as a result of freezing and thawing cycles
Necmi Yarbaşı, Mine Alacalı
doi: 10.5505/pajes.2017.75735   (84 kere görüntülendi)

76.
Elektodiyaliz proseslerinden (KED / BMED) kaynaklanan konsantre akımın minimzasyonu ve yönetimi
Management and minimization of concentrated stream from electrodialysis processes (CED / BMED)
Fatih İlhan
doi: 10.5505/pajes.2017.45577   (105 kere görüntülendi)

77.
SKT içeren çok değişkenli bir sürecin matematiksel modellenmesi ve dinamik etkileşim giderme
Mathematical modeling and dynamic decoupling of a multivariable process with a CST
Tolgay Kara, Hazhar Rasul
doi: 10.5505/pajes.2017.21298   (58 kere görüntülendi)

78.
Yonga levha üretim süreçlerinde pres süresinin enküçüklenmesi
Minimization of pres time at particleboard production
Aslan Deniz Karaoğlan, Mustafa Mert Demir, Mustafa Murat Çarkacı
doi: 10.5505/pajes.2017.68889  

79.
Doymamış koşullarda toprak suyu hareketinin Modifiye Kübik B-Spline Diferansiyel Kuadratur yöntemi ile modellenmesi
Modelling soil water movement under unsaturated conditions with the Modified Cubic B-Spline Differential Quadrature method
Emin Çiftçi
doi: 10.5505/pajes.2017.99705  

80.
Kent içi otobüs memnuniyet anketi verileri ve faktör analizinden yararlanılarak otobüslerin hizmet kalitesinin modellenmesi: İETT örneği
Modelling the quality of bus services by using factor analysis on urban bus satisfaction survey data: Case of IETT
Ilgın Gökaşar, Büşra Buran, Selim Dündar
doi: 10.5505/pajes.2017.48278  

81.
A NOVEL Cu(II) DETECTION ASSAY VIA MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE
MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON İLE YENİ BİR Cu(II) ANALİZ YÖNTEMİ
Onur Akyıldırım, Haydar Yüksek, Özlem Gürsoy Kol, Sevda Manap, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2017.46762  

82.
Türkçe Şarkılar İçin Şarkı Sözleri Üzerinden Müzik Duygu Sınıflandırması
Music Emotion Classification for Turkish Songs Using Lyrics
Ahmet Onur Durahim, Abide Coşkun Setirek, Birgül Başarır Özel, Hanife Kebapçı
doi: 10.5505/pajes.2017.15493   (74 kere görüntülendi)

83.
Et ürünlerinde nitrit/nitrat azaltılmasına yönelik doğal uygulamalar
Natural applications for nitrite/nitrate reduction in meat products
Tuba Candan, Aytunga Bağdatlı
doi: 10.5505/pajes.2017.80269  

84.
Ağ yönlendiricileri için çoklu eşik kullanan geçişsiz öncelikli zamanlayıcı
Non-preemptive priority scheduler with multiple thresholds for network routers
Tamer Dağ
doi: 10.5505/pajes.2017.74318   (49 kere görüntülendi)

85.
Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of different opening corner rebar configurations in RC chimneys subjected to lateral loads
Sami And Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2017.81488   (63 kere görüntülendi)

86.
Betonarme elemanlarda donatı burkulmasının kafes kiriş analojisi ile sayısal modellenmesi
Numerical modeling of rebar buckling in reinforced concrete members using truss analogy
Sadık Can Girgin
doi: 10.5505/pajes.2017.13549   (69 kere görüntülendi)

87.
Kapak Altı Batmış Akım Mansabında Meydana Gelen Oyulmaların Sayısal Simülasyonu
Numerical Simulation of Scour at Downstream of Submerged Sluice Flow
Mehmet Cihan Aydın, Çimen Karaduman
doi: 10.5505/pajes.2017.14238   (71 kere görüntülendi)

88.
Otobüs ağlarındaki sefer sıklıklarının Armoni Araştırması Algoritması ile optimizasyonu: Mandl test ağı üzerine bir uygulama
Optimization of service frequencies in bus networks with Harmony Search Algorithm: An application on Mandl’s test network
Hüseyin Ceylan, Tayfun Özcan
doi: 10.5505/pajes.2018.43410  

89.
Statik ve dinamik yüklere maruz betonarme konsol istinat duvarlarının diferansiyel gelişim algoritması ile optimum tasarımı
Optimum design of RC cantilever retaining walls subjected to static and dynamic loadings by differential evolution algorithm
Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.04834   (70 kere görüntülendi)

90.
Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı
Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls
Rasim Temür, Gebrail Bekdaş
doi: 10.5505/pajes.2018.57873  

91.
Hibrit HS-Solver optimizasyon tekniği kullanılarak ek klorlama istasyonlarının optimum tasarımı
Optimum design of the booster chlorination systems by using hybrid HS-Solver optimization technique
M. Tamer Ayvaz, Zong Woo Geem
doi: 10.5505/pajes.2017.22587   (63 kere görüntülendi)

92.
Alpagut-Dodurga (Çorum) kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri
Organic geochemical chracteristics of Alpagut-Dodurga (Çorum) coals
Nazan Yalçın Erik, Yasemin Aslan, Aydın Büyüksaraç
doi: 10.5505/pajes.2017.97513   (63 kere görüntülendi)

93.
Nesnelerin İnternetine Genel Bir Bakış: Kavram, Özellikler, Zorluklar ve Fırsatlar
Overview of Internet of Things: Concept, Characteristics, Challenges and Opportunities
Enan A. Khalil, Suat Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2017.60343   (144 kere görüntülendi)

94.
Pamuklu Dokuma Kumaşın Ozonla Ağartılması
Ozone Bleaching of Woven Cotton Fabric
Semiha Eren, İdil Yetişir
doi: 10.5505/pajes.2017.82231  

95.
İçerisinde dairesel halkalar bulunan bir boruda nanoakışkanların pulsatif akışının ısı transferine etkisinin parametrik incelenmesi
Parametric investigation of effect on heat transfer of pulsating flow of nanofluids in a tube using circular rings
Selma Akçay, Ünal Akdağ
doi: 10.5505/pajes.2017.70120  

96.
Örüntü Tanıma Teknikleri ile Agar Yüzeyi Üzerinde Koloni Morfoloji Sınıflandırması
Pattern Recognition Techniques on Agar Surface Colony Morphology Classification
Volkan Altuntaş, Seda Altuntaş, Murat Gök
doi: 10.5505/pajes.2017.23169   (101 kere görüntülendi)

97.
Asenkron Motorlar için Artıran Tip Gerilim Uygulamalı V/f Tabanlı Hız Denetiminde Farklı PWM Tekniklerinin Performans Analizi
Performance Analysis of Different PWM Techniques on V/f-based Speed Control with Boost Voltage Application for Induction Motors
Selami Kesler
doi: 10.5505/pajes.2018.13845  

98.
Schiff Bazı Temelli Yeni Geliştirilmiş Cu2+-Seçici Elektrot Kullanılarak Çevresel Örneklerdeki Cu2+ İyonlarının Potansiyometrik Tayini
Potentiometric Determination of Cu2+ Ions in Environmental Samples Using a Newly Developed Cu2+-Selective Electrode Based on Schiff Base
Faruk Kardaş, Cihan Topcu
doi: 10.5505/pajes.2017.33349  

99.
Bütanol-Diesel Yakıtı Kullanılan Bir Sıkıştırma Ateşlemeli Motorda Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
Prediction of Engine Performance and Exhaust Emissions using Artificial Neural Network in a Compression Ignition Engine Fueled with Butanol-Diesel Fuel
Samet Gürgen, Ismail Altın
doi: 10.5505/pajes.2017.69926  

100.
Uçucu kül, kireç ve cam tozu kullanarak blok üretimi
Production of block by using fly ash, lime and glass powder
Paki Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.70048   (57 kere görüntülendi)

101.
Denizli havzasında bulunan Kuvaterner yaşlı omurgalı (memeli) fosil bulguları ve önemi
Quaternary Aged Vertebrate (Mammals) Fossil Findings from Denizli Basin and their Significance
Hüseyin Erten
doi: 10.5505/pajes.2017.33269  

102.
Mobil Algılayıcı Düğümler Vasıtasıyla Bölgesel Isı ve Nem Takibi
Regional Temperature and Humidity Monitoring Via Mobile Sensor Nodes
Şenol Zafer Erdoğan, Mustafa Önder Geren
doi: 10.5505/pajes.2018.93709  

103.
Limanlar ve suyolları emniyet değerlendirmesi (LVSED) yöntemini kullanarak İstanbul Boğazı risk değerlendirmesi
Risk assessment of the Istanbul Strait by using Ports and Waterways Safety Assessment (PAWSA) method
Bekir Şahin, Yupo Chan
doi: 10.5505/pajes.2017.45762  

104.
Demiryolu dolgularının taşkın anındaki güvenliğinin değerlendirilmesi
Safety assessment of railway embankments during floods
Melih Çalamak
doi: 10.5505/pajes.2017.50103   (58 kere görüntülendi)

105.
Improving healthcare service processes by lean thinking
Sağlık Hizmet Süreçlerinin Yalın Düşünce Aracılığıyla Geliştirilmesi
Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2017.89814  

106.
Steganografi ve Şifreleme Kullanılarak Çoklu Biyometrik Sistemlerle Kimlik Doğrulama İçin Güvenli Veri İletimi
Secure Data Transmission For Multibiometric Identity Verification Systems Using Steganography And Encryption
Mehmet Kıllıoğlu, Murat Taşkıran, Nihan Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2016.39225   (63 kere görüntülendi)

107.
Yapıların plastik iş-enerji dengesine göre sismik tasarımı
Seismic design of structures based on plastic work-energy balance
Onur Merter, Taner Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.28566   (66 kere görüntülendi)

108.
Settlements Hazard of Soil Due to Liquefaction Along Tabriz Metro line 2
Masoumeh Ghasemian, Rouzbeh Dabiri, Rahim Mahari
doi: 10.5505/pajes.2017.10336  

109.
Dünya ve Türkiye’de gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği ve atık kabul tesisleri: Genel perspektif, yönetim ve öneriler
Ship generated marine pollution and waste reception facilities from the World and Turkey: General perspective, management and suggestions
Neslihan Doğan-Sağlamtimur, Emre Subaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.20270   (61 kere görüntülendi)

110.
Farklı Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicileri Kullanarak Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Hız Denetimi
Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Fuzzy Logic Controllers Having Different Inference Methods
İbrahim Alışkan, Sinan Ünsal
doi: 10.5505/pajes.2016.43788   (63 kere görüntülendi)

111.
Nem ve sıcaklık algılama için iletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing
Filiz Boran, Sevil Çetinkaya, Meral Karakışla, Mehmet Saçak
doi: 10.5505/pajes.2017.94557  

112.
5-(3'-Amino-4'-Arilazo-1H-Pirazol-5'-il Azo) Barbitürik Asit Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
Synthesis of 5-(3'-Amino-4'-Arylazo-1H-Pyrazol-5'-yl Azo) Barbituric Acid Dyes and Investigation of Spectroscopic Properties
Aykut Demirçalı
doi: 10.5505/pajes.2017.36450  

113.
199+325 Çelik Demiryolu Köprüsünün Sistem Tanımlama Çalışmaları ve Kalibre Sonlu Elemanlar Modelinin Oluşturulması
System Identification Work on 199+325 Steel Railroad Bridge and Development of its Calibrated Finite Element Model
Özgür Özçelik, Özgür Girgin, Carmen Amaddeo
doi: 10.5505/pajes.2018.67878  

114.
Elastik Zemin Üzerine Oturan Tabakalı Kompozit Silindirik Kabukların Zorlanmış Titreşim Analizi Üzerine Eğriliğin Etkisi
The Effect of Curvature on Transient Analysis of Laminated Composite Cylindrical Shells on Elastic Foundation
Ali Doğan
doi: 10.5505/pajes.2017.60476  

115.
Sıcak daldırma galvanizleme işleminin ıslah edilmiş ve edilmemiş AISI 4340 çeliğinin yorulma dayanımına etkisi
The effect of hot dip galvanizing process on the fatigue properties of hot rolled and quenched-tempered AISI 4340 steel
Şule Yıldız Şirin
doi: 10.5505/pajes.2017.30633  

116.
Mekanik Öğütme Yöntemi ile Üretilen Mikronaltı Al2O3 Seramik Parçacıklarının Fiziksel Özellikleri Üzerine Öğütme Zamanı, Öğütme Hızı ve Bilye Toz Ağırlık Oranının Etkisi
The effect of Milling time, Milling Speed and Ball to Powder Weight Ratio on the Physical Properties of Submicron Al2O3 Ceramic Particles Fabricated by Mechanical milling Method
Temel Varol
doi: 10.5505/pajes.2017.56255  

117.
LiDAR Sensörünün Hiperspektral Verilerden Gölgelik Alan Çıkarımı Başarımına Etkisi
The Effect of the LiDAR Sensor on the Success of the Shadow Detection from Hyperspectral Data
Seniha Esen Yüksel, Mustafa Boyacı
doi: 10.5505/pajes.2016.13281   (53 kere görüntülendi)

118.
Sığ suda Yan Yana Silindirler Arasına Akışa Dik Yerleştirilen Plakaların Akış Özelliklerinin İncelenmesi
The effect of the splitter plates on flow characteristics that are vertically placed to the flow between side by side cylinders in shallow water
Hüseyin Akıllı, Mustafa Atakan Akar, Oğuz Baş, Burcu Oğuz, Engin Pınar, Beşir Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.43007  

119.
Topraklarda Otoyol ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
The Examination for Pollution of the Soils due to Highways and Traffic
Hakan Çelebi, Gülden Gök
doi: 10.5505/pajes.2016.55632  

120.
Gıdalarda biyojen amin oluşum mekanizmalarına etki eden faktörler ve biyojen aminlerin diğer bileşiklere dönüşümleri
The factors affecting biogenic amines formation in the foods and transformation of biogenic amines to other compounds
Sadiye Akan, Mustafa Kemal Demirağ
doi: 10.5505/pajes.2017.90022  

121.
Twitter duygu analizinde terim ağırlıklandırma yönteminin etkisi
The impact of term weighting method on Twitter sentiment analysis
Önder Çoban, Gülşah Tümüklü Özyer
doi: 10.5505/pajes.2016.50480   (71 kere görüntülendi)

122.
İklim Değişikliğinin Bitki Yetiştiriciliğine Etkisi: Model Bitkiler ile Türkiye Durumu
The Impact of the Climate Change to Crop Cultivation: The Case Study with Model Crops for Turkey
Fulya Aydın, Hasan Sarptaş
doi: 10.5505/pajes.2017.37880   (70 kere görüntülendi)

123.
Farklı Yüzey ve Çekirdek Malzemelerine Sahip Sandviç Panel Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
The Investigation of the Mechanical Properties of Sandwich Panel Composites with Different Surface and Core Materials
Mustafa Aslan, Onur Güler, Ümit Alver
doi: 10.5505/pajes.2018.37605  

124.
Nefelin Siyenitlerin Seramik Sanayinde Kullanılma Potansiyeli: Buzlukdağ Örneği
The Potential Usage of Nepheline Syenite in Ceramic Industry: Example of Buzlukdag
Kıymet Deniz, Yusuf Kağan Kadıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.80947  

125.
Cr(VI)'nın grafen oksit bazlı polimer içerikli membran ile uzaklaştırılması
The removal of Cr(VI) through graphane oxide based polymer inclusion membrane
Canan Onaç, Ahmet Kaya
doi: 10.5505/pajes.2018.54810  

126.
Kromat kaplama suyundan Cr(VI)'nın karbon bazlı nanomalzeme içeren polimer içerikli membran ile transportu
The transport of Cr(VI) from chrome plating water by polymer inclusion membrane based carbon nanomaterial
Ahmet Kaya, Canan Onaç
doi: 10.5505/pajes.2018.03789  

127.
Atenolol tayini için Nafion ve çok duvarlı karbon nanotüp kaplı camsı karbon elektrot kullanılarak ultra hassas yöntem geliştirilmesi
The Ultra-sensitive method development using Nafion and multi-walled carbon nanotube coated glassy carbon electrode for atenolol determination
Hilal Celik Kazici
doi: 10.5505/pajes.2017.54366  

128.
Toprak Kaynaklı Isı Borularıyla Kaldırımlardaki Buzlanmanın Önlenmesinin Isıl Analizi
Thermal Analysis of Anti-icing on Pavements with Ground Source Heat Pipes
Ragıp Yıldırım, Ahmet Özsoy
doi: 10.5505/pajes.2018.09634  

129.
Kuşburnu (Rosa canina l) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği
Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar
Çetin Kadakal, Tolga Duman
doi: 10.5505/pajes.2017.03779  

130.
Arıtılmış Kentsel Atıksuların Tarımsal Sulama Amaçlı Kullanımı
Use of Treated Municipal Wastewater for Agricultural Irrigation
Mesut Ak, İlayda Top
doi: 10.5505/pajes.2017.89577  

131.
DFT/B3LYP ve DFT/M06-2X Metotları ile Titreşimsel, Geometriksel ve HOMO/LUMO/MEP Analizleri: 3-Amino-1,2,4-triazole
Vibrational, Geometrical and HOMO/LUMO/MEP Analyses by Using DFT/B3LYP and DFT/M06-2X Methods: 3-Amino-1,2,4-triazole
Yusuf Sert
doi: 10.5505/pajes.2017.82195  

132.
Tekstil Endüstrisinde Bütünleşik Membran Sistemi ile Su Geri Kazanımı ve Hibrit İleri Oksidasyon/Membran Filtrasyonu ile Konsantrelerin Arıtımı ve Yönetimi
Water Recovery with Combined Membrane System in Textile Industry, Treatment and Management of Concentrates by Hybrid Advanced Oxidation/Membrane filtration
Berna Kırıl Mert, Esra Can Doğan, Esin Balcı, Yasemin Melek Tilki, Şeyda Aksu, Ayşegül Yağmur Gören, Coşkun Aydıner
doi: 10.5505/pajes.2017.98474   (80 kere görüntülendi)

133.
AEEE Tahmini ve Toplama Noktalarının Belirlenmesi: Çankaya Belediyesi için bir Uygulama
WEEE Estimation and Determination of Collection Points: A Case for the Municipality of Çankaya
Barış Keçeci, Orhan Dengiz, Berna Dengiz, Emre Sümer, Aybüke Kılıç, Ece Çeki, Bedia İnan, Selda Çiçek
doi: 10.5505/pajes.2018.23434  

ARAŞTIRMA MAKALESI
134.
Microsoft Kinect V2 Tabanlı Yenilikçi Bir Yöntem ile ROM Ölçümlerine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity of an Innovative Method of ROM Measurement Using Microsoft Kinect V2
İrfan Kösesoy, Cemil Öz, Fatih Aslan, Fahri Köroğlu, Mustafa Yığılıtaş
doi: 10.5505/pajes.2017.65707  

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale