Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Ankara İli Trafik Kazası Verileri ile 112 İstasyonlarının Yeniden Konuşlandırılması İçin Bir Fizibilite Çalışması
A Feasibility Study for Repositioning of 112 Stations Based on Traffic Accident Data In Ankara
Eyüp Burak CEYHAN, Umut ARIÖZ, Hasan Şakir BİLGE
doi: 10.5505/pajes.2016.68552  

2.
Turnuva Seçim Operatörü Kullanan Bir Havai Fişek Algoritması
A Fireworks Algorithm Using Tournament Selection Operator
Bilal Babayigit, Sema Haspaylan
doi: 10.5505/pajes.2016.46793  

3.
Karayolu Trafik Kazalarında Kaza Analiz Kesimleri Yaklaşım Modeli
A New Approach For Road Traffic Accidents: Crash Analysis Segments Model
Hakan Güler
doi: 10.5505/pajes.2016.81542  

4.
Mobil araçlarda Türkçe konuşma tanıma için yeni bir veri tabanı ve bu veri tabanı ile elde edilen ilk konuşma tanıma sonuçları
A new database for Turkish speech recognition on mobile devices and initial speech recognition results using the database
Osman Buyuk
doi: 10.5505/pajes.2016.43765  

5.
Akıllı kapılara yeni özellik: Bilgi paylaşımlı güvenlik
A new peculiarity to intelligent doors: Security through information sharing
Mehmet Hilal Özcanhan
doi: 10.5505/pajes.2016.48753  

6.
Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin Yeni Bir Dinamik Baz İstasyonu Konumlandırma Yöntemi
A Novel Dynamic Base Station Positioning Method For Wireless Sensor Networks
Kadir Tohma, Yakup Kutlu, İpek Abasıkeleş-Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.00086  

7.
Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması
A review on the current applications of genetic algorithms in mean-variance portfolio optimization
Can Berk Kalayci, Okkes Ertenlice, Hasan Akyer, Hakan Aygoren
doi: 10.5505/pajes.2017.37132  

8.
Karesel Atama Problemi için Yeni Bir Özuyarlamalı Paralel Güçlü Tabu-Arama Algoritması
A Self-Adaptive Parallel Robust Tabu-Search Algorithm For The Quadratic Assignment Problem
Tansel Dökeroğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.88262  

9.
Dikdörtgen kesitli betonarme perde duvarların taşıma gücü momenti hesabı için basit bir yaklaşım
A simple approach for the calculation of moment capacity of rectangular shear walls
Barış Erdil
doi: 10.5505/pajes.2016.98624  

10.
Sulama Sularındaki Arseniğin Bitkilerde Birikimi
Accumulation Of Arsenic In Plants From Arsenic Contaminated Irrigation Water
Mustafa Öztürk, Şükrü Aslan, Ahmet Demirbaş
doi: 10.5505/pajes.2016.05657  

11.
Video dosyaları üzerinde yüz ifade analizi için hızlandırılmış bir yaklaşım
An accelerated approach for facial expression analysis on video files
Sümeyye Bayrakdar, Devrim Akgün, İbrahim Yücedağ
doi: 10.5505/pajes.2016.00908  

12.
Uyarlamalı Genişletilmiş Bulanık Fonksiyon Durum Gözetleyici Temelli Bilinmeyen Yönlü Kontrol
An Adaptive Extended Fuzzy Function State-Observer Based Control with Unknown Control Direction
Selami Beyhan
doi: 10.5505/pajes.2016.06887  

13.
Silis Duman İçeren ve İçermeyen Geri Kazanilmiş Agregali Betonlarin Elastisite Modülü Analizi
An Analysis of Elasticity Modulus of Recycled Aggregate Concrete With and Without Silica Fume
Hasan Dilbas, Mesut Simsek, Ozgur Cakir
doi: 10.5505/pajes.2016.47704  

14.
Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Yaralanmalı Trafik Kazalarının Analizi: Adana Örneği
Analysis of Injury Traffic Accidents with Machine Learning Methods: Adana Case
Cevher Özden, Çiğdem Acı
doi: 10.5505/pajes.2016.87847  

15.
Çoklu seri ve paralel kompanzatörler ile güç sistemlerinde geçici kararlilik analizi
Analysis of transient stability in power systems with multiple shunt and series compensators
Mehmet Kenan Döşoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.68916  

16.
Egzoz Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerindeki Isıl Enerji Depoları için Farklı Faz Değişim Malzemelerinin Analizi
Analysis of Various Phase Change Materials for Thermal Energy Storage in Exhaust Waste Heat Recovery Systems
Numan Yüksel, Atakan Avcı
doi: 10.5505/pajes.2016.13540  

17.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılan Konumsal Analizlerin Animasyon Tabanlı Öğrenimi
Animation-Based Learning Spatial Analyses Used in Geographical Information Systems
Abdurrahman Geymen
doi: 10.5505/pajes.2016.02703  

18.
Paylaştırılmış Entropi Kavramının Kuraklık Ölçütü Olarak Kullanabilirliği
Applicability Of Appprtioment Entropy As A Drought Index
Ülker Güner Bacanlı, Türkay Baran, Fatih Dikbaş
doi: 10.5505/pajes.2016.80664  

19.
Bir toprak dolgu barajındaki sızıntı yollarının belirlenmesinde elektrik özdirenç görüntüleme ve doğal potansiyel yöntemlerin uygulaması
Application of electrical resistivity imaging and self-potential methods to determine leakage pathways in an earth fill dam
Sedat Yılmaz, Meriç Köksoy
doi: 10.5505/pajes.2016.60862  

20.
Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve alınması gereken önlemler
Asbestos exposure and prevention methods in urban renewal process
Özge Akboğa Kale, Gürkan Emre Gürcanlı, Selim Baradan
doi: 10.5505/pajes.2016.66049  

21.
Kırmızı Çamurun Çimento Bazlı Solidifikasyon/Stabilizasyonu: Ağır Metallerin Sızma Özellikleri
Cement-Based Solidification/Stabilization of Red Mud: Leaching Properties of Heavy Metals
Esra Tınmaz Köse, Aylin Akyıldız
doi: 10.5505/pajes.2016.00187  

22.
Petrol projelerinde kullanılan su arıtma tesislerinde su ve petrolün ayrıştırılması için tasarlanan birleştirilmiş plakaların cfd simülasyonu
Cfd simulation of designed coalescing plates to seperating water and oil in water treatment plants used petroluim projects
Sedat Yayla, Soran Sabah, Ali Bahadır Olcay
doi: 10.5505/pajes.2016.67944  

23.
Ftalosiyanin Esaslı Boyarmaddelerin Kimyasal Yapıları ve Fonksiyonel Tekstillerin Üretilmesinde Kullanımı
Chemical Structures of Phthalocyanine Based Dyestuffs and Their Useage in Production of Functional Textiles
Pınar Saral Özdemir, Arif Taner Özgüney
doi: 10.5505/pajes.2016.77200  

24.
Güç şebekelerinde minimum kayıpları sağlayan STATCOM konumunun ve değerinin belirlenmesinde farklı sezgisel algoritmaların karşılaştırılması
Comparison of different heuristic algorithms for location and value determination of STATCOM providing minimum losses in power systems
Yalçın Alcan, Ali Öztürk, Hasan Dirik, Memnun Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.60566  

25.
Betonarme Konsol İstinat Duvarların Çok Amaçlı(Maliyet Ve Karbondioksit) Optimizasyonunda Meta-Sezgisel Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Metaheurıstıcs on Multi Objective (Cost&C02) Optimization of RC Cantilever Retaining Walls
İbrahim Aydoğdu
doi: 10.5505/pajes.2016.25991  

26.
Evrimsel Algoritma Performanslarının Güç Akışı Analizinde Karşılaştırılması
Comparison of the Evolutionary Algorithm's Performances on Power Flow Analysis
Yiğit Çağatay Kuyu, Nergis Erdem, Fahri Vatansever, Güneş Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2016.89266  

27.
X-ray görüntülerde bilgisayar destekli kemik kırık tespit sistemi
Computer-aided bone fracture detection system using x-ray images
Ziya Ekşi, Murat Çakıroğlu, Emre Dandıl, Murat Özkan
doi: 10.5505/pajes.2016.81226  

28.
Çorap Konfor ve Performans Özellikleriyle İlgili Tüketici Beklentileri
Consumer Expectations About Socks Comfort And Performance Characteristics
Ceren Karaman, Sibel Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2016.17992  

29.
İstanbul Boğaziçi Köprüsü’ndeki Günlük Trafiğin Köprü Dinamik Davranişina Etkisinin Değerlendirilmesi
Daily Traffic Load Effect Assessment on Dynamic Behavior of Bosphorus Bridge, Istanbul
Mehmet Ozan Yılmaz, Abdurrahman Şahin
doi: 10.5505/pajes.2016.42103  

30.
Yeni Bir BPSK Modülatörün Tasarımı
Design Of A New BPSK Modulator
Mehmet Sönmez, Ayhan Akbal
doi: 10.5505/pajes.2016.27037  

31.
Alüminyum alaşımlı çekirdekli burkulması önlenmiş çaprazların (BÖÇ) tasarımı, üretimi ve yön değiştiren tekrarlı yükler etkisindeki davranışı
Design, fabrication, and cyclic behavior of aluminum alloy core buckling restrained braces (BRBs)
Çiğdem Avcı-Karataş, Oğuz Cem Çelik
doi: 10.5505/pajes.2016.58751  

32.
Trakya Bölgesinde Hayvan Gübrelerinin Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Sayısal Haritaların Oluşturulması
Determination and Digital Mapping of Biogas Energy Potential of Animal Manures in Thrace Region
Esra Tınmaz Köse
doi: 10.5505/pajes.2016.33600  

33.
Alüminyum 2024 T-3 Plakadaki Hasar Boyutunun Lamb Dalgası İle Tespiti
Determination Of Damage Length In Aluminum 2024 T-3 Plate By Lamb Wave
Muhammet ÜNAL
doi: 10.5505/pajes.2017.86836  

34.
Patlama,Yangın ve Toksik Yayılım Fiziksel Etki Alanının Belirlenmesi
Determination of Explosion, Fire and Toxic Emmission Physical Effects Areas
Saliha Çetinyokuş
doi: 10.5505/pajes.2016.90093  

35.
Rijit davranış gösteren esnek bitkilerin akıma karşı oluşturduğu direncin belirlenmesi
Determination of flexible vegetation resistance against the flow showing rigid behavior
Gökçen Bombar, Ebru Eriş, Üveys Kavaklı
doi: 10.5505/pajes.2016.43726  

36.
Kağıt Endüstrisi Atıksularının Yeniden Kullanımında Uygun Nanofiltrasyon Membranların Belirlenmesi
Determination of Nanofiltration Membranes for Reuse of Paper Mill Industry Wastewater
Esra Can Doğan, Coşkun Aydıner, Berna Kırıl Mert, Ali Oğuzhan Narcı, Ödül Kılıçoğlu, Elif Durna, Umur Alkan Akbacak
doi: 10.5505/pajes.2016.33340  

37.
Yatay Deşarj Edilen Soğuk-Yoğun Atıksuların Bazı Deşarj Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Discharge Parameters of Horizontally Discharged Cold-Dense Wastewaters
Naim Sezgin
doi: 10.5505/pajes.2017.17136  

38.
Ateş Böceği Algoritması Kullanarak MC-CDMA Sistemlerinde Çevrimsel Ön Takı Uzunluğunun Belirlenmesi
Determination of The Cyclic Prefix Length in MC-CDMA Systems Using Fire Fly Algorithm
Muhammet Nuri Seyman
doi: 10.5505/pajes.2016.04764  

39.
Terk Edilmiş Kömür Ocaklarında Oluşan Maden Göllerinin Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İnsansız Hava Aracı ile Üç Boyutlu Modellenmesi
Determining Hydrochemical Characteristics of Mine Lakes from Abandoned Coal Mines and 3D Modelling of Them Using Unmanned Aerial Vehicle
Deniz Şanlıyüksel Yücel, Mehmet Ali Yücel
doi: 10.5505/pajes.2016.37431  

40.
BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS
Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  

41.
Şehirlerarası Yol Ağlarında Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalar için Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi
Development of Pavement Performance Prediction Model For Hot Mix Asphalt Pavements on Interurban Road Networks
Ufuk Kırbaş, Mustafa Karaşahin, Emine Nazan Ünal, Muhammet Komut, Birol Demir, Kıvılcım Öcal
doi: 10.5505/pajes.2016.63497  

42.
6063 Alüminyum Alaşımının Sertliği ve Tanelerarası Korozyonu Üzeirne Suni Yaşlandırmanın Etkisi
Effect Of Artificial Aging On Hardness And Intergranular Corrosion Of 6063 Al Alloy
Behiye Yüksel
doi: 10.5505/pajes.2016.05658  

43.
Yüksek plastisiteli kil zeminin mühendislik özelliklerine inşaat atıklarının etkisi
Effect of construction waste to engineering properties of high Plasticity clay soil
Ömür Çimen, Halil İbrahim Günaydın, Sıddıka Nilay Keskin
doi: 10.5505/pajes.2016.81567  

44.
Sızıntı sularının içindeki kirleticilerin Fenton prosesi ile arıtımında Fe2+ miktarının etkisi
Effect of Fe2+ amount on removal by Fenton process of pollutant in the leachates
Neşe Ertugay, Nihal Kocakaplan, Emine Malkoç
doi: 10.5505/pajes.2016.43067  

45.
Geri dönüştürülmüş polietilenin tehlikeli atık yakma tesisi uçucu küllerinin depolanabilirliği üzerine etkisi: Yeni bir kompozit malzemeye doğru
Effect of recycled polyethylene on storability of hazardous waste incinerator fly ashes: Towards a new composite material
Mahmut Kemal Korucu, Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Taner Yılmaz, Nevin Gamze Karslı Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.31932  

46.
Radyal Basınçlı Hava Yataklarında Yüzey Pürüzlülüğünün Yatak-Rotor Sisteminin Yük Taşıma Kapasitesine Etkisi
Effect of Surface Roughness on the Load Carrying Capacity of a Rotor-Bearing System Supported by Aerostatic Journal Bearing
Abdurrahim DAL, Tuncay Karaçay
doi: 10.5505/pajes.2017.03274  

47.
Enzimatik işlemlerin mısır koçan gömlek liflerinin performans özellikleri üzerinde etkileri
Effects of enzyme treatments on performance characteristics of corn husk fibers
Nazire Deniz Yılmaz, Gazi Md Arfiuzzaman Khan, Kenan Yılmaz, Aslıhan Arslan Kartal, Fatih Kalın
doi: 10.5505/pajes.2016.02438  

48.
RTM ile üretilen iki-yönlü cam-dokuma takviyeli kompozit levhalarda cam-keçe kullanımının mekanik anizotropi üzerine etkisi
Effects of glass-mat on mechanical anisotropy in bidirectional e-glass woven roving reinforced composite sheets produced by RTM method
Raif Sakin
doi: 10.5505/pajes.2017.55631  

49.
Toz Metalurjisi ile Üretilen Biyomedikal Ti-Nb Esaslı Alaşımlarda Nb İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
Effects of Nb Content on the Microstructural and Mechanical Properties of the Biomedical PM Ti-Nb alloys
Eren Yılmaz, Azim Gökçe, Fehim Fındık, Hamit Özkan Gülsoy
doi: 10.5505/pajes.2017.26539  

50.
Hasarlı boruların tamirinde yama malzemesinin yapıştırıcı üzerine etkilerinin incelenmesi
Effects of patch material on the adhesive in the repair of damaged pipes
Şerif Çitil
doi: 10.5505/pajes.2016.52296  

51.
İçten Yanmalı Dizel Motorunun Atık Egzoz Gazı Enerjisi Kullanarak Elektrik Enerjisi Üretimi
Electrical Energy Production By Using Waste Exhaust Energy of Internal Combustion Diesel Engines
İlker Temizer, Cumali İlkılıç
doi: 10.5505/pajes.2016.64935  

52.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483  

53.
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Sıvılaşma Riskinin Değerlendirilmesi: Aksaray Örneği
Evaluation of Liquefaction Risk Using Geographic Information System (GIS): A Case Study in Aksaray
Murat Kavurmacı
doi: 10.5505/pajes.2016.62534  

54.
Kompakt Laminat Kompozit Malzemenin Tungsten Karbür Takımlarla Delinmesinde Delaminasyon Faktörünün Değerlendirilmesi
Evaluation of the Delamination Factor for Drilling of Compact Laminate Composite Material with Tungsten Carbide Tools
Tuncay Bilge, Ali Riza Motorcu, Aleksandar Ivanov
doi: 10.5505/pajes.2016.97992  

55.
Yüzey iyileştirme yöntemlerinden harç tipi kaplamaların yol sürtünme direncine etkisinin belirlenmesi
Evaluation of the slurry seal as a pavement surface treatment method on the road surface friction resistance
Mehmet Güneş, Ali Topal
doi: 10.5505/pajes.2016.84555  

56.
Malzeme Özelliklerinin ve Yalıtım Sisteminin Isı Köprüsü Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Examining The Effect Of Material Properties and Isolation System On Thermal Bridge Behavıor
Güler Gaygusuzoğlu, Adem Bakış
doi: 10.5505/pajes.2016.53496  

57.
Silindirik lamine cam kabuk yapıların deneysel ve sayısal çözümlemesi
Experimental and numerical analysis of cylindrical laminated glass shells
Ebru Dural
doi: 10.5505/pajes.2016.16769   (81 kere görüntülendi)

58.
Konik Saptırıcılı Isıtıcı Borunun Etkinliğinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of Effectiveness of heating Tube with Conical Baffles
Gülay Yakar
doi: 10.5505/pajes.2016.69077  

59.
Küçük Ölçekli Laboratuvar Deneyleri İle Bir Uçucu Külün Susuzlaştırma Davranışı Üzerine Deneysel Araştırma
Experimental Investigation on Dewatering Behavior of a Fly Ash by Small Scale Laboratory Tests
Doğan Çetin, Tayfun Şengül
doi: 10.5505/pajes.2016.48295  

60.
V bükme prosesinde geri esnemeye etki eden proses parametrelerinin deneysel araştırılması
Experimental investigation of effect of process parameters on springback in v bending process
İbrahim Karaağaç, Onuralp Uluer
doi: 10.5505/pajes.2017.78466  

61.
IEEE 802.11 Kablosuz LAN Kullanarak PROFIBUS Segmentlerin Genişletilmesi
Extending PROFIBUS Segments Through IEEE 802.11 Wireless LAN
Cüneyt Bayılmış, İbrahim Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2016.15579  

62.
Sıkıştırılmış Algılama Ve Piramit İşlemeye Dayalı Yüz İfade Tanıma
Facial Expression Recognition Based on Compressive Sensing and Pyramid Processing
Alaa Eleyan, Abubakar Ashir
doi: 10.5505/pajes.2016.43402  

63.
Bitki Parçasının Açık Kanal Enkesiti Boyunca Neden Olduğu Akım Yapısı
Flow Structure Aong the Cross-Section of an Open-Channel Caused by Patch of Submerged Vegetation
Ayşe Yüksel Ozan
doi: 10.5505/pajes.2016.71300   (119 kere görüntülendi)

64.
Yüksek Gerilim Kablolarında Oluşan Kılıf Akımının Yapay Sinir Ağı Tabanlı Melez Yöntemlerle Tahmin Uygulamaları
Forecasting Applications of The Steath Current of High Voltage Cable With Artificial Neural Network Based Hybrid Methods
Bahadır Akbal
doi: 10.5505/pajes.2016.84669  

65.
Mikrofiltrasyon membranlarında polivinil pirolidon katkısının ve koagülasyon banyosunun tıkanma üzerine etkileri
Fouling effects of the polyvinylpyrolidinone addition and coagulation bath composition in microfiltration membranes
Evrim Çelik, Özgür Çakmakcı, Kemal Aktaş, Ulaş Aygör
doi: 10.5505/pajes.2016.76743  

66.
Kale-i Tavas (Tabae) Antik Kentinin (Kale-Denizli) Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri
Geological and Geotechnical Characteristics of Kale-i Tavas (Tabae) Ancient City (Kale-Denizli)
Turgay Beyaz, Mustafa Selman Arsay
doi: 10.5505/pajes.2016.48752  

67.
Monte Carlo Benzetimi ile Simav Sahasının Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Tahmini
Geothermal Resource Estimation of the Simav Field Using Monte Carlo Simulation
Hüseyin Karakuş, Cafer Özkul, Zeynal Abiddin Ergüler, Yaşar Kibici, Gürsel Yanık
doi: 10.5505/pajes.2016.90907  

68.
Güneş enerjisi santrali kurulabilecek alanların AHP yöntemi kullanılarak CBS destekli haritalanması
GIS-supported mapping of solar power plant sites using AHP method
Mevlüt Uyan
doi: 10.5505/pajes.2016.59489  

69.
Kadmiyum (II) Analizi İçin Trıazol Türevi Modifiye Edilmiş Camsı Karbon
Glassy Carbon Modified with Triazol Derivative for Analysis of Cadmium(II)
Haydar Yüksek, Muzaffer Alkan, Şule Bahçeci, Onur Akyıldırım, Murat Beytür, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2016.00907  

70.
Elektrikli araç yerleşik batarya şarj uygulamaları için yüksek verimli bir LLC rezonanslı DC-DC dönüştürücü tasarım yaklaşımı
High efficiency design approach of a LLC resonant converter for on-board electrical veehicle battery charge applications
Sevilay Çetin
doi: 10.5505/pajes.2016.56198   (154 kere görüntülendi)

71.
Tavşanlı (Kütahya) Ovasının Hidrojeolojik ve Su Kimyası Açısından İncelenmesi
Hydrogeological and Water Chemistry Investigation of Tavşanlı (Kütahya) Plain
Şehnaz Şener, Murat Karakuş
doi: 10.5505/pajes.2016.74508  

72.
MR Görüntüleri Üzerinde Beyin Tümörlerinin s-FCM ile Bilgisayar Destekli Otomatik Bölütlenmesi ve Uygulaması
Implementation and Computer-Aided Automatic Segmentation of Brain Tumors using s-FCM on MR Images
Emre Dandıl, Murat Çakıroğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.57224  

73.
In Vitro Evaluation of Additives Allowed for High Strength Concrete (HSC) and Foam Concrete
Hadi Faghihmaleki, Faeze Nejati, Hossien Masoumi
doi: 10.5505/pajes.2016.82584  

74.
Kalıcı Mıknatıslı Senkron Jeneratörlü Rüzgâr Türbinlerinde Bireysel Hatve Açısı Kontrolü ile Çıkış Gücü Kararlılığı ve Mekanik Yüklerin Azaltılması
Individual Pitch Control on Wind Power System with Permanent Magnet Synchronous Generator for Reduction of Mechanical Load and Stability of Output Power
Murat Lüy, Zafer Civelek, Ertuğrul Çam
doi: 10.5505/pajes.2016.55822  

75.
Alkali Ortamda Bakırın Korozyonu Üzerine Askorbik Asidin İnhibitör Davranışı
Inhibitor Action of Ascorbic Acid on the Corrosion of Copper in Alkaline Medium
Sema Çelik, Güray Kılınççeker
doi: 10.5505/pajes.2016.83702  

76.
İnverter Klima Akıllı Etkileşim Sistem Tasarımı
Inverter Air Conditioner Intelligent System Design
Murat Taşkıran, Nihan Kahraman, Halime Usta Yoğun
doi: 10.5505/pajes.2017.21957  

77.
Alabalık çiftliği sularında tetrasiklin ve parçalanma ürünlerinin araştırılması ve izlenmesi
Investigation and monitroing of tetracycline and degradation products in waters of trout farm
Murat Topal
doi: 10.5505/pajes.2016.46704  

78.
Kirişlerde ultra yüksek dayanımlı beton kullanımının geleneksel betona göre avantajlarının incelenmesi
Investigation of advantages of ultra high strength concrete to conventional concrete on beams
Tamer Birol, Kaan Türker, Altuğ Yavaş, Umut Hasgül, Mehmet Terzi
doi: 10.5505/pajes.2016.82246  

79.
Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin lipolitik ve proteolitik olgunlaşma düzeylerinin incelenmesi
Investigation of lipolytic and proteolytic ripening degrees of enzyme-modified dairy products manufactured in Turkey
Zafer Erbay, Pelin Salum, Gökçe Gövce
doi: 10.5505/pajes.2016.48830  

80.
Bandırma'nın uzun dönem rüzgar karakteristiğinin ve rüzgar enerjisi potansiyelinin incelenmesi
Investigation of long term wind characteristics and wind energy potential in Bandirma, Turkey
Mehmet Özgün Korukçu
doi: 10.5505/pajes.2016.99267  

81.
Karbon lifli polimer sargılı standart silindir beton numunelerin eksenel yük altındaki davranışlarının incelenmesi
Investigation of the axial load behavior of carbon fiber reinforced polymer confined concrete standard cylinder specimens
Duygu Ertürkmen, Cengiz Dündar, Serkan Tokgöz
doi: 10.5505/pajes.2016.43815  

82.
Biyopolimer Katkıların Killi ve Kumlu Zeminlerin Permeabilite ve Kayma Dayanımına Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Biopolymer Additives Effect on Permeability and Shear Strength of Clayey and Sandy Soils
Hasan Fırat Pulat, Başar Taytak, Yeliz Yükselen-aksoy
doi: 10.5505/pajes.2016.01328  

83.
Bazalt Liflerin Geleneksel Betonların Mekanik Özelikleri ve Kırılma Enerjilerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation on the Effects of Basalt Fibers on the Mechanical Properties and Fracture Energy of Ordinary Concretes
Mehmet Emin Arslan
doi: 10.5505/pajes.2016.95815  

84.
istanbul ömerli ham suyunda dezenfeksiyon amaçlı klor dioksit kullanımının dezenfeksiyon yan ürün (dyü) oluşumuna etkisinin araştırılması
investigation of the chlorine dioxide disinfection in terms of disinfection by product (dbp)formation of ömerli raw water in istanbul
Edip Avşar, Seval Gaye Karadağ, İsmail Toröz, Asude Hanedar
doi: 10.5505/pajes.2016.27132  

85.
Tip-II montaj hattı dengeleme problemi için büyük komşuluk arama algoritması
Large neighbourhood search algorithm for type-II assembly line balancing problem
Şener Akpınar
doi: 10.5505/pajes.2016.75975  

86.
Kablosuz bilişsel radyo ağlarında ikincil kullanıcılar için ortam erişim kontrol protokolleri
Medium access control protocols for secondary users in wireless cognitive radio networks
Muhammed Enes Bayrakdar, Ali Çalhan
doi: 10.5505/pajes.2016.91328  

87.
Polimer Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi İçin Odaklanmış İyon Demeti İle Nanoyapılandırma Uygulamaları
Nanostructuring Applications for Functionization of Polymer Surfaces with Focused Ion Beam
Feray Bakan, Meltem Sezen
doi: 10.5505/pajes.2016.04706  

88.
Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of different opening corner rebar configurations in RC chimneys subjected to lateral loads
Sami And Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2017.81488  

89.
Stokla bağlantılı maliyetler ve referans etkisiyle en iyi fiyatlandırma politikası
Optimal pricing policy with inventory related costs and reference effects
Mehmet Güray Güler, Mustafa Akan, İsmail Sevim
doi: 10.5505/pajes.2017.49002  

90.
Benzetim modelleme ve deneysel tasarım ile sinyal kontrollü kentsel trafik akışının en iyilenmesi
Optimization of signal controlled urban traffic flow using simulation modeling and an experimental design
Rahime Sancar Edis, Pınar Mızrak Özfırat
doi: 10.5505/pajes.2016.29000  

91.
METİLEN MAVİSİNİN ATIK ZnO KATALİZÖRÜ İLE FOTOKATALİTİK ARITIMI
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE BY WASTE ZnO CATALYST
Deniz İzlen Çifçi
doi: 10.5505/pajes.2016.46503  

92.
SILAR Metodu ile Hazırlanan Cu2O İnce Filmlerin Fiziksel Özellikleri
Physical Properties of Cu2O Thin Films Prepared by SILAR Method
Doğan Özaslan, Mustafa Güneş, Cebrail Gümüş
doi: 10.5505/pajes.2016.58672  

93.
Ardgerme Kabloları ve Betonarme Silolarda Uygulanması
Post-Tensions Cables and Their Implementation in R.C. Silos
Yavuz Selim Tama, İbrahim Hüner
doi: 10.5505/pajes.2016.02222  

94.
Esnek Hesaplama Yöntemleri Kullanarak Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Akademik Başarı Tahmini
Predicting Academic Success of Students of Vocational School of Higher Education Using Soft Computing Methods
Gürhan Gündüz, Burak Aydemir
doi: 10.5505/pajes.2016.96992  

95.
Kesme donatısız betonarme narin kirişlerin kesme dayanımının yapay sinir ağları kullanılarak tahmini
Predicting shear strength of reinforced concrete slender beams without shear reinforcement using artificial neural networks
Rıza Secer Orkun Keskin
doi: 10.5505/pajes.2016.42243  

96.
Metakaolin ve silis dumanı içeren betonların basınç dayanımının gen ifadeli programlama ile tahmin edilmesi
Prediction of compressive strength of concretes containing metakaolin and silica fume by gene expression programming
Mustafa Sarıdemir
doi: 10.5505/pajes.2016.57805  

97.
Uçucu kül, kireç ve cam tozu kullanarak blok üretimi
Production of block by using fly ash, lime and glass powder
Paki Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.70048  

98.
DC Motorun Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Gerçek Zamanda Hız Denetimi
Real-Time Speed Controlling of A DC Motor Using Fuzzy Logic Controller
İsmet Kandilli
doi: 10.5505/pajes.2016.94546  

99.
Mobil Algılayıcı Düğümler Vasıtasıyla Bölgesel Isı ve Nem Takibi
Regional Temperature and Humidity Monitoring Via Mobile Sensor Nodes
Şenol Zafer Erdoğan, Mustafa Önder Geren


100.
MERMER ATIKLARI KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Cu(II) GİDERİMİ
REMOVAL OF Cu(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY USING MARBLE WASTE
Hasan Arslanoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.75688  

101.
Sabit mıknatıslı senkron generatörlü değişken hızlı rüzgâr türbinlerinin dayanıklı hibrit sensörsüz denetimi
Robust hybrid sensorless control of variable speed wind turbine with permanent magnet synchronous generator
Murat Karabacak, Fuat Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2016.98360  

102.
Steganografi ve Şifreleme Kullanılarak Çoklu Biyometrik Sistemlerle Kimlik Doğrulama İçin Güvenli Veri İletimi
Secure Data Transmission For Multibiometric Identity Verification Systems Using Steganography And Encryption
Mehmet Kıllıoğlu, Murat Taşkıran, Nihan Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2016.39225  

103.
Ankara’da Monoray Projelerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemleri İle Seçimi
Selecting Of Monorail Projects With Analytic Hierarchy Process And 0-1 Goal Programming Methods In Ankara
Şeyda Gür, Mustafa Hamurcu, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2016.03903  

104.
Taguchi Kayıp Fonksiyonları ve Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak En Uygun Bakım Politikasının Seçimi
Selection of the Most Suitable Maintenance Policy Using Taguchi Loss Functions and Analytical Hierarchy Process
Mehmet Ali Ilgın, Seda Hasanoğlu, Erdoğan Özkaya
doi: 10.5505/pajes.2016.77009  

105.
Ağır hasarlı kolon kiriş birleşim numunesinin kimyasal harçlar ile onarılarak sismik davranışının incelenmesi
Sesmic investigation of heavily damaged beam column joint repaired by chemical epoxy
Osman Kaya, Cem Yalçın
doi: 10.5505/pajes.2016.36097  

106.
Gece görüş özellikli mobil robot için şekil eşlemeye dayalı lider takibi
Shape matching based leader tracking for a mobile robot with night vision ability
Tolga Yüksel
doi: 10.5505/pajes.2016.35556  

107.
Diatomit ve Hidrofob Kil ile Üretilen Prefabrik Yapı Malzemesinin Bazı Özellikleri
Some Properties of Prefabricated Building Materials Produced from Ground Diatomite and Hydrophobe Clay
Selçuk Memiş, Sırrı Şahin, Ünal Şirin
doi: 10.5505/pajes.2016.34467  

108.
Farklı Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicileri Kullanarak Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Hız Denetimi
Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Fuzzy Logic Controllers Having Different Inference Methods
İbrahim Alışkan, Sinan Ünsal
doi: 10.5505/pajes.2016.43788  

109.
Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü değerlerinin istatistiksel incelenmesi
Statistical Analysis Of Surface Roughness In Turning Process
Harun Akkuş, Harun Yaka, Levent Uğur
doi: 10.5505/pajes.2016.01212  

110.
Plazma elektrolitik oksitleme yöntemiyle AA7075 alüminyum alaşımı üzerine kaplanan seramik kaplamaların yapısal ve aşınma davranışı
Structural and wear behavior of coatings formed on AA7075 aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation
Serdar Karaoğlu, Ekrem Sonuvar
doi: 10.5505/pajes.2016.24434  

111.
Geometrik Doğrusal Olmayan Sistemlerin Yapısal Güvenilirlik Değerlendirmesi
Structural Reliability Evaluation of Geometric Nonlinear Systems
Mehmet Ozan Yılmaz, Abdurrahman Şahin
doi: 10.5505/pajes.2016.04657  

112.
Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirleme çalışması
Study to determine wind energy potential for Sakarya University
Şaban Pusat
doi: 10.5505/pajes.2017.98250  

113.
Salisilik Asit Türevleri İle 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Karışık Ligandlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Synthesis and Characterization of Mixed Ligand Cu(II) Complexes of Salylic Acid Derivatives with 2-Aminobenzotiyazol Derivatives
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya
doi: 10.5505/pajes.2016.76735  

114.
Yeşil kimya ile iletken polimer sentezi ve elektrokromik özellikleri
Synthesis of conducting polymer with green chemistry and its electrochromic properties
Metin Ak, Tuğba Soğancı, Ogün Gümüşay, Sibel Çukurluoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.66674  

115.
Şebeke Bağlantılı Tek Fazlı Dokuz Seviyeli Asimetrik Evirici Tasarımı ve Analizi
The Design and Analysis of a Grid-Tied Single Phase Nine Level Asymmetrical Inverter
Ersan Kabalcı, Rıdvan Canbaz
doi: 10.5505/pajes.2017.22220  

116.
Enerji tüketebilen çelik yastıkların tipik bir betonarme çerçeve davranışına etkisi
The effect of energy dissipating steel cushions on the behaviour of a typical reinforced concrete frame
Hasan Özkaynak
doi: 10.5505/pajes.2016.57701  

117.
LiDAR Sensörünün Hiperspektral Verilerden Gölgelik Alan Çıkarımı Başarımına Etkisi
The Effect of the LiDAR Sensor on the Success of the Shadow Detection from Hyperspectral Data
Seniha Esen Yüksel, Mustafa Boyacı
doi: 10.5505/pajes.2016.13281  

118.
Sayısal Filtrelerin Akustik Parametreler, Cinsiyet Yaş Ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri
The Effects of Digital Filters on Acoustic Parameters, Gender, Age And Emotion
Turgut Özseven, Muharrem Düğenci
doi: 10.5505/pajes.2016.00922  

119.
Süper Akışkanlaştırıcı Ve Trasın Çimento Hidratasyonuna Etkileri
The Effects Of Super Plasticizer And Trass On The Cement Hydration
Yılmaz Koçak
doi: 10.5505/pajes.2016.80008  

120.
KARBON NANOTÜP KATKILANMIŞ TiO2’in ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİ
THE ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF TiO2 REINFORCED BY CARBON NANOTUBES
Seval Hale Güler, Ömer Güler
doi: 10.5505/pajes.2017.49358  

121.
Topraklarda Otoyol ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
The Examination for Pollution of the Soils due to Highways and Traffic
Hakan Çelebi, Gülden Gök
doi: 10.5505/pajes.2016.55632  

122.
Twitter duygu analizinde terim ağırlıklandırma yönteminin etkisi
The impact of term weighting method on Twitter sentiment analysis
Önder Çoban, Gülşah Tümüklü Özyer
doi: 10.5505/pajes.2016.50480  

123.
Metal ile Yarıiletken Kontak Arasındaki Yalıtkan Tabakanın Kalınlık Etkisi
The Thickness Effect of Insulator Layer between Semiconductor and Metal Contact
İkram Orak, Adem Koçyiğit
doi: 10.5505/pajes.2016.23911  

124.
Çimento Esaslı Kompozitlerde Karma Lif Kullanımı
The Use of Hybrid Fiber in Cementitious Composites
Kâzım Türk, Ceren Kına
doi: 10.5505/pajes.2016.17047  

125.
Lazer Destekli İmalatta Plazma Dinamiklerinin Teorik ve Deneysel Olarak Araştırılması
Theoretical and Experimental Investigation of Plasma Dynamics for Laser-Induced Machining Mechanism
Serap Çelen
doi: 10.5505/pajes.2017.94758  

126.
Ejektörlü bir soğutma sisteminin tasarımında optimizasyon koşullarının teorik ve deneysel olarak araştırılması
Theoretical and experimental investigation of optimization conditions in a design of an ejector cooling system
Gamze Yakut, Mustafa Acar
doi: 10.5505/pajes.2016.86619  

127.
Biyosentetik gümüş nanopartiküllerinin Pyracantha coccinea bitkisinin gövde eksplantlarının yüzey sterilizasyonunda kullanımı
Use of biosynthetic silver nanoparticles in the surface sterilization of Pyracantha coccinea stem explants
Pınar Nartop
doi: 10.5505/pajes.2016.04809  

128.
Yalın Üretim için Değer Akış Haritalandırma ve Simülasyon: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama
Value Stream Mapping and Simulation for Lean Manufacturing: A Case Study in Furniture Industry
Hacer Guner Goren
doi: 10.5505/pajes.2016.59251  

129.
Membran Model Kullanılarak Grafen Tabakaların Titreşim Hesabı
Vibration Analysis of Graphene Sheets Using Membrane Model
Çiğdem Demir, Kadir Mercan, Hakan Ersoy, Ömer Civalek
doi: 10.5505/pajes.2016.43789  

130.
Sanal Laboratuar: İki Ve Üç Seviyeli Eviriciler Için Uzay Vektör PWM
Virtual Lab: Space Vector PWM For Two- And Three-Level Inverters
Okan Bingöl, Çetin Elmas
doi: 10.5505/pajes.2016.59862  

131.
Kumaş Hata Tespiti ve Sınıflandırmada Dalgacık Dönüşümü ve Temel Bileşen Analizi
Wavelet Transform and Principal Component Analysis in Fabric Defect Detection and Classification
Kazım Yıldız, Ali Buldu
doi: 10.5505/pajes.2016.80037  

132.
EMG Sinyalleri ile mobil robotun kablosuz kontrolü
Wirless control of mobile robot with EMG signals
Serdar Küçük, Umut Mayetin
doi: 10.5505/pajes.2016.79735  

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale