Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Geri Adımlamalı Doğrusal Olmayan Bir Denetleyici Tasarımı
A Backstepping Nonlinear Control Design for Variable Speed Wind Turbines
Barış Bıdıklı
doi: 10.5505/pajes.2019.42027  Sayfa 0

2.
Mazeret/Telafi Sınavı Çizelgeleme Problemi için Bir Hedef Programlama Modeli
A Goal Programming Model for The Make-up/Compensation Examination Problem
Tuğba Saraç, Feriştah Özçelik, Hatice Erdoğan
doi: 10.5505/pajes.2019.01033  Sayfa 0

3.
Hidroelektrik Santralların En Kritik Elektriksel Ekipman Gruplarının Bakım Stratejilerinin Optimizasyonu için Matematiksel Bir Model Önerisi
A Mathematical Model Proposal for Maintenance Strategies Optimization of the Most Critical Electrical Equipment Groups of Hydroelectric Power Plants
Evrencan Özcan, Tuğba Danışan, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2018.38455  Sayfa 0

4.
Döndürülmüş yer hareketleri için hesaplanacak ortalama sönüm azaltma katsayısının kestirimi için yeni bir yaklaşım
A new approach for estimation of damping reduction factor of oriented ground motion records in an average sense
Gokhan Ozdemir, Beyhan Bayhan
doi: 10.5505/pajes.2018.70745  Sayfa 0

5.
Uçan Nesnelerin Otomatik Tespit ve Takibi için Yeni Bir Yaklaşım
A Novel Approach for Automatic Detection and Tracking of Flying Objects
Ahmet Güngör Pakfiliz
doi: 10.5505/pajes.2019.29660  Sayfa 0

6.
Karbondioksit yakalama uygulamaları için silika aerojeller üzerine derleme
A review on silica aerogels for CO2 capture applications
Bora Yay, Nilay Gizli
doi: 10.5505/pajes.2018.35651  Sayfa 0

7.
Sayısal Modülasyonların η-µ/Gamma Karma Sönümlenmeli Ortamlardaki Hata Olasılığı Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Error Probability of Digital Modulations over η-µ/Gamma Mixed Fading Environments
Mehmet Bilim
doi: 10.5505/pajes.2019.04379  Sayfa 0

8.
Bilişsel Radyo Uygulamaları için Otomatik Modülasyon Sınıflandırma Algoritmaları Araştırması
A Survey of Automatic Modulation Classification Algorithms for Cognitive Radio Applications
Hüseyin Cukur, Ahmet Serbes
doi: 10.5505/pajes.2018.89896  Sayfa 0

9.
Akıllı telefon ve giyilebilir cihazlarla aktivite tanıma: Klasik yaklaşımlar, Yeni çözümler
Activity recognition using smartphones and wearable devices: Traditional approaches, New solutions
Jemshit Iskanderov, Mehmet Amaç Güvensan
doi: 10.5505/pajes.2018.84758  Sayfa 0

10.
Tamamen Belirsiz Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi için Proje Yöneticisinin Riske Karşı Tutumunu Dikkate Alan Aralık Programlama Tabanlı Bir Yaklaşım
An Interval Programming Based Approach for fully uncertain Resource-Constrained Project Scheduling Problem Considering Project Manager’s Attitude toward Risk
Kemal Subulan
doi: 10.5505/pajes.2019.10734  Sayfa 0

11.
Meteorolojik Kuraklık Analizi ve yeraltı suyu değişimleri Üzerindeki Etkileri, Marand Ovası (Iran) Örneği
Analyses of Meteorological Drought and its Impacts on Groundwater Fluctuations, a Case Study: Marand Plain (Iran)
Behnam Khorrami, Orhan Gunduz
doi: 10.5505/pajes.2019.63600  Sayfa 0

12.
Geleneksel et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profili
Antibiotic resistance profile of lactic acid bacteria from traditional meat products
Zerrin Erginkaya, İbrahim Yalanca, Emel Ünal Turhan
doi: 10.5505/pajes.2018.34466  Sayfa 0

13.
Gıda Sistemlerinde Etil Laurol Arjinat’ın Antimikrobiyal Aktivitesi, Etki Mekanizması ve Kullanım Potansiyeli
Antimicrobial Activity, Mechanism of Effect and Usage Potential of Ethyl Lauroyl Arginate in Food Systems
Bahar Demircan, Özgül Özdestan Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.54765  Sayfa 0

14.
Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım
Application of biochar derived from industrial tea waste into the fuel cell-a novel approach
Gökçen Akgül, Zehra Turan
doi: 10.5505/pajes.2019.34966  Sayfa 0

15.
Doğrudan metil alkol oksidasyonu için polioksometalat/karbon nitrit nanotüp nanokompozitinin uygulanması
Application of polyoxometalate/carbon nitride nanotubes nanocomposite for directly methanol oxidation
Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2018.48865  Sayfa 0

16.
Hava akışlı elektrokoagülasyon reaktörü ile yeraltı sularından arsenik (V) giderimine işletme parametrelerinin etkisi
Arsenate Removal from Groundwater by Air-injected EC with Al Ball Anodes: Effects of operational parameters
Ayşegül Yağmur Gören, Mehmet Salim Öncel, Mehmet Kobya
doi: 10.5505/pajes.2019.74152  Sayfa 0

17.
İstatistiksel yaklaşım kullanarak heterojen Foto-Fenton benzeri oksidasyon ile Atrazin arıtımı
Atrazine treatment with heterogeneous Photo-Fenton like oxidation using statically approach
Ebru Cokay
doi: 10.5505/pajes.2018.20633  Sayfa 0

18.
Otomotiv Akülerinde Problem Tespitine Yönelik Hücresel Ölçüm ve Hata Teşhis Sistemi
Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries
Osman Demirci, Burcu Acar Demirci, Sezai Taşkın
doi: 10.5505/pajes.2018.98105  Sayfa 0

19.
Ortopedik İmplantlarda Kullanılan Biyomalzemeler
Biomaterials Used in Orthopedic Implants
Ali Tekin Güner, Cemal Meran
doi: 10.5505/pajes.2019.46666  Sayfa 0

20.
Benzalkonyum klorürlerin Pseudomonas sp. BIOMIG1 tarafından farklı koşullar altında biyotransformasyon kinetiği
Biotransformation kinetics of benzalkonium chlorides by Pseudomonas sp. BIOMIG1 under different conditions
Fatma Özge Yılmaz, Emine Ertekin, Ulaş Tezel
doi: 10.5505/pajes.2018.85226  Sayfa 0

21.
Maya Endüstrisi Atıksularından Foto-Fenton Yöntemi ile Renk Giderimi
Color Removal From Yeast Production Industry Wastewater Using Photo-Fenton Process
Neval Baycan, Begüm Can
doi: 10.5505/pajes.2018.78872  Sayfa 0

22.
Deprem Etkisi Altındaki Kirişsiz Döşemeli Betonarme Yapılarda Farklı Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Analysis Methods in Flat Slab Reinforced Concrete Structures Under Earthquake Effect
Ahmet Özbayrak
doi: 10.5505/pajes.2018.69009  Sayfa 0

23.
Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı
Concept of Industry 4.0 in Textile Manufacturing Processes
İlhami İlhan
doi: 10.5505/pajes.2018.69851  Sayfa 0

24.
2,3-dimetoksifenilboronik asit molekülünün konformasyon ve FTIR analizi
Conformational and FTIR analyses of 2,3-dimethoxyphenylboronic acid
Duygu Bilge
doi: 10.5505/pajes.2018.70431  Sayfa 0

25.
Kutuplaştırılmış veri üzerinde ikili sınıflandırma için sürekli zamanlı eşik değeri belirleme
Continuous time threshold selection for binary classification on polarized data
Ali Saglam, Nurdan Akhan Baykan
doi: 10.5505/pajes.2018.26125  Sayfa 0

26.
Tek Fazlı Şebeke Bağlantılı Transformatörsüz PV Evirici Sistem Kontrolü
Control of Single Phase Grid Connected Transformerless PV Inverter System
Ahmet Yüksel, Emre Özkop
doi: 10.5505/pajes.2018.93275  Sayfa 0

27.
Türkiye’de tarım kaynaklı pestisit kirliliğinin durumu ve alternatif kontrol tedbirlerinin incelenmesi
Current status of agricultural pesticide pollution in Turkey and evaluation of alternative control methods
Fatma Nihan Doğan, Mahmut Ekrem Karpuzcu
doi: 10.5505/pajes.2018.53189  Sayfa 0

28.
Bir Depolama Tesisi için Otomasyon Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması
Design and Implementation of Automation System for a Storage Facility
Serkan Kirca, Ethem Kelekci, Murat Ayaz
doi: 10.5505/pajes.2018.66742  Sayfa 0

29.
Kaynak değeri olan yaban hayvanlarının görüntü işleme tekniği ile tespiti ve sayımı
Detection and counting of wild animals as source value by image processing technique
İsmail Yabanova, Kadir Kaya
doi: 10.5505/pajes.2018.19577  Sayfa 0

30.
Ağ tarama ve K-ortalama kümeleme yöntemleri ile kaza kara noktalarının belirlenmesi: İstanbul D100 karayolu örneği
Determination of accident black spots by using network screening and K-means clustering methods: a case study on D100 highway in Istanbul
Abdullah Maltaş, Halit Özen, Abdulsamet Saraçoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.77012  Sayfa 0

31.
Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi
Determination of linear features of Elazığ province and surrounding by applying boundary analyzing techniques to gravity data
Fatma Figen Altınoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.50469  Sayfa 0

32.
Orta Anadolu'da kabuğa ait sismik P ve S dalga hızı yapısının belirlenmesi
Determination of seismic P and S wave velocity structure of crust in central Anatolia
İbrahim Hakan Demirsıkan, Şakir Şahin, Erdinç Öksüm
doi: 10.5505/pajes.2018.45548  Sayfa 0

33.
Dinamik test metodu ile bir güneş kollektörünün ısıl performansının belirlenmesi
Determination of thermal performance of a solar collector by using dynamic test method
Ahmet Yılancı, Öner Atalay, Günnur Koçar, Ahmet Eryaşar
doi: 10.5505/pajes.2018.04453  Sayfa 0

34.
BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS
Engin Masazade, Volkan Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  Sayfa 0

35.
Francis Tipi Su Türbini Çarkının Tersine Mühendislik ile Tasarımı için bir Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulaması
Development and Implementation of a Methodology for Reverse Engineering Design of Francis Turbine Runners
Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2018.43959  Sayfa 0

36.
Kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz filmlerinin mekanik ve bariyer özelliklerinin SiO2 nanoparçacıkları kullanımı ile geliştirilmesi
Development of the mechanical and barrier properties of collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose films by using SiO2 nanoparticles
Buğra Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.80688  Sayfa 0

37.
Akdeniz Bölgesinde Kuraklık Analizi
Drought Analysis in Mediteranean Region
Ülker Güner Bacanlı, Gözde Nur Akşan
doi: 10.5505/pajes.2019.64507  Sayfa 0

38.
Ultrasonik titreşimin tel çekme işlemine etkisi
Effect of ultrasonic vibration on the process of wire drawing
Onur Duman, Mustafa Kemal Külekci
doi: 10.5505/pajes.2018.25588  Sayfa 0

39.
Parabolik Güneş Kolektörlü Organik Rankine Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors
Serpil Çelik, Ahmet Kabul
doi: 10.5505/pajes.2018.70707  Sayfa 0

40.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483  Sayfa 0

41.
Elazığ ilinde çok kriterli karar verme analizi ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak katı atık depolama sahası seçiminin değerlendirilmesi
Evaluating solid waste landfill site selection using multi-criteria decision analysis and geographic information systems in the city of Elazığ, Turkey
Murat Çeliker, Osman Yıldız, Nilüfer Nacar Koçer
doi: 10.5505/pajes.2018.70493  Sayfa 0

42.
Çokdeğişkenli analiz ile katalitik hızlı pirolizin biyoyağ bileşenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of bio-oil compounds of catalytic fast pyrolysis by multivariate analysis
Hasan Merdun, İsmail Veli Sezgin, Begüm Güzelçiftçi
doi: 10.5505/pajes.2018.91370  Sayfa 0

43.
Ankastre Ev Tipi Fırınlarda Fırın Kapağının Enerji Tüketimi ve Enerji Seviyesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of The Effect of Front Cover on Energy Consumption and Energy Level in Built-In House Oven
Özge Altun, Şule Yıldız, Tuba Anık
doi: 10.5505/pajes.2018.23922  Sayfa 0

44.
İlişkisel Veri Tabanlarında XML Veriler İçin Homoglif Dönüşüm Tabanlı Damgalama
Homoglyph Transformation Based Watermarking for XML Data in Relational Databases
Mustafa Bilgehan İmamoğlu, Mustafa Ulutaş
doi: 10.5505/pajes.2018.65288  Sayfa 0

45.
Gazipaşa (Antalya) kıyı akiferinin hidrojeolojik kavramsal modeli
Hydrogeological conceptual model of Gazipaşa coastal aquifer (Antalya)
Çağlar Bozan, Pınar Avcı, Naciye Nur Özyurt, Celal Serdar Bayarı
doi: 10.5505/pajes.2018.58855  Sayfa 0

46.
Ergene Havzası, Çorlu Formasyonu, Sarılar Köyü Çevresinde Akifer Oluşturacak Stratigrafik Kapanların Düşey Elektrik Sondajları ile Görüntülenmesi
Imaging of Stratigraphic Trap Forming Aquifer in the Ergene Basin, Corlu Formation, in the Vicinity of Sarilar Village with Vertical Electrical Sounding
Fethi Ahmet Yüksel, Nihan Hoşkan
doi: 10.5505/pajes.2018.70457  Sayfa 0

47.
Küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun küçük hücre uyutma tekniği performansı üzerindeki etkisi
Impact of small cell user density on performance of small cells sleeping technique
Sultan Aldırmaz Çolak
doi: 10.5505/pajes.2018.73468  Sayfa 0

48.
Nemli nesnelerin zorlanmış taşınım ile hava jeti çarpmalı kurutulmasının incelenmesi
Investigation of air jet impingement drying with forced convection of moist things
Koray KARABULUT, Doğan Engin ALNAK
doi: 10.5505/pajes.2018.83479  Sayfa 0

49.
Gökçeada Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan ve Fosfat Kirliliğinin Araştırılması
Investigation of Anionic Detergent and Phosphate Pollution in the Coastal Surface Water of Gökçeada
Esra Billur Balcıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.65471  Sayfa 0

50.
Ankara Çevresi İçin Arias Şiddetinin İncelenmesi
Investigation of Arias Intensity for Ankara and Surroundings
Koray Ulamış
doi: 10.5505/pajes.2018.07992  Sayfa 0

51.
Tarımsal Atık Üzerine Malahit Yeşili Adsorpsiyonunda Denge ve Kinetik Verilerin İncelenmesi
Investigation Of Equilibrium And Kinetic Data In Agricultural Waste With Malachite Green Adsorption
Çiğdem SARICI ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pajes.2019.81059  Sayfa 0

52.
Plastik Malzemelerde Federin Deformasyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Feder Effects on Deformation in Plastic Materials
Abdulmecit Güldaş, Mehmet Altuğ, Farnoud Khakzad
doi: 10.5505/pajes.2018.52893  Sayfa 0

53.
Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi
Investigation of musculoskeletal disorder risks in the meat transporting process
Pınar Deryaoğlu, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
doi: 10.5505/pajes.2019.64624  Sayfa 0

54.
Pasif Radar Hedef Tespit Performansının İyileştirilmesi için Çoklu Ortak FM Radyo Vericilerin Kullanılmasının Araştırılması
Investigation of Passive Radar Target Detection Performance Improvement by Using Multiple Co-located FM Radio Transmitters
Burak Tuysuz
doi: 10.5505/pajes.2018.92693  Sayfa 0

55.
Helikopter Pali Aşınma Kalkanındaki Katı Partikül Erozyon Davranışının İncelenmesi
Investigation of Solid Particle Erosion Behaviour on Erosion Shield of a Helicopter Rotor Blade
Hasan Gedikli, İsmail Özen
doi: 10.5505/pajes.2019.82150  Sayfa 0

56.
Maden sahası atıklarında bağlayıcı materyal ve Thiobacillus thiooxidans varlığının ağır metal mobilizasyonuna etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of binding material and Thiobacillus thiooxidans on the heavy metals mobilization in the mine tailings
Derya Aktaş, Görkem Akıncı, Duyuşen Güven
doi: 10.5505/pajes.2018.04496  Sayfa 0

57.
Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinin delinebilirlik üzerindeki etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of physico-mechanical properties of rocks on drillability
Ali Rıza Karadal, Nazmi Şengün
doi: 10.5505/pajes.2018.07455  Sayfa 0

58.
Kararlı durumda seri kapasitörlerin iletim şebekesine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of series capacitor on transmission network in steady state
Doğan Can Samuk, Fatih Mehmet Nuroğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.76009  Sayfa 0

59.
Investigation of the factors contributing to truck driver’s involvement in an injury accident
Ibrahim Khalil Umar, Samir Bashir
doi: 10.5505/pajes.2019.65391  Sayfa 0

60.
QMF Bankası tasarımında Kaiser-Hamming penceresinin performansının incelenmesi
Investigation of the performance of the Kaiser-Hamming window in design of QMF Bank
Bircan Kamışlıoğlu, Nurhan Karaboğa
doi: 10.5505/pajes.2018.37974  Sayfa 0

61.
Atık Hayvansal Yağ Kökenli Biyomotorin Yakıtların Ortak-Hat Direkt Püskürtmeli Bir Diesel Motorda Kullanımının İncelenmesi: Performans ve Yanma Karakteristikleri
Investigation of Waste Animal Fat Based Biodiesel Fuels’ Usage in a Common Rail Direct Injection Diesel Engine: Performance and Combustion Characteristics
Hüseyin Şanlı
doi: 10.5505/pajes.2018.54715  Sayfa 0

62.
Çift simetri eksenli I kesi̇tli̇ çeli̇k elemanların doğrusal deği̇şen momentler altındaki̇ yanal burulmalı burkulma davranışı
Lateral torsional buckling of doubly symmetric I-shaped steel members under linear moment gradient
Ertuğrul Türker Uzun, Mutlu Seçer
doi: 10.5505/pajes.2018.46656  Sayfa 0

63.
Kentsel Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Analizi
Life Cycle Assessment for Municipal Waste Management: Analysis for Bursa
Güray Salihoğlu, Zehra Poroy, Nezih Kamil Salihoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.33603  Sayfa 0

64.
Gıda Sanayiinde Kullanılan Uçucu Yağların Mikroenkapsülasyon Uygulamaları
Microencapsulation Applications of Essential Oils Used in Food Industry
Sevi Bosnalı, Özgül Özdestan Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.45336  Sayfa 0

65.
Hava aralıkları eşit dağıtılmış şönt reaktör modellenmesi
Modelling of the equally distributed air gapped shunt reactor
Ahmet Yiğit Arabul, Emre Kurt, Fatma Keskin Arabul, İbrahim Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.95826  Sayfa 0

66.
Anaerobik çürütme prosesi ile stabilize edilen arıtma çamurları için modeller ve ADM1
Models and ADM1 for stabilized sewage sludge by anaerobic digestion process
Murat Mert Otuzaltı, Nuriye Altınay Perendeci
doi: 10.5505/pajes.2018.53011  Sayfa 0

67.
Tarımsal alanlarda yüksek çözünürlüklü IKONOS uydu görüntüsünden nesne-tabanlı ürün deseni tespiti
Object-based crop pattern detection from IKONOS satellite images in agricultural areas
Beste Tavus, Kamil Karataş, Mustafa Türker
doi: 10.5505/pajes.2018.25428  Sayfa 0

68.
Üç Yazılım Firmasında Yazılım Süreç Değişimlerinin Gözlenen Etkileri: Endüstriyel Keşif Vaka Çalışması
Observed Effects of Software Processes Change in Three Software Firms: Industrial Exploratory Case Study
Murat Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2018.03708  Sayfa 0

69.
Nikel kaplama prosesinde verimli olarak kullanılan nikel oranının yanıt yüzey yöntemi ile eniyilenmesi
Optimizing the efficiently used nickel ratio in nickel plating process by using response surface methodology
Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç
doi: 10.5505/pajes.2018.67864  Sayfa 0

70.
Hasanoğlan (Ankara) Petrol Sisteminin Organik Hidrojeokimyasal Kanıtları
Organic Hydrogeochemical Evidences of Hasanoğlan (Ankara) Petroleum System
Adil Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2018.12316  Sayfa 0

71.
Sırt SırtaTakviyeli Toprak Duvarların Parametrik Analizi
Parametric Analysis of Back-To-Back Reinforced Earth Retaining Walls
Mehrdad Tajabadi Pour, Behzad Kalantari
doi: 10.5505/pajes.2018.22308  Sayfa 0

72.
Şebekeden Bağımsız Hibrit Sistemin (Rüzgar-Fotovoltaik) Performans Analizi
Performance Analysis of Stand-Alone Hybrid (Wind-Photovoltaic) Energy System
Oktay Arıkan, Evren İşen, Bedri Kekezoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.98958  Sayfa 0

73.
Taguchi yöntemi ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılarak tasarlanan levhalı ısı değiştiricilerin performanslarının karşılaştırılması
Performance comparison of plate heat exchangers designed using Taguchi method and Computational Fluid Dynamics
Murat Ünverdi, Hasan Küçük
doi: 10.5505/pajes.2018.35493  Sayfa 0

74.
Donma-çözülmeye tabi tutulan farklı oranlarda obsidiyen (volkanik cam) katkı maddesi ile güçlendirilmiş taneli zeminlerin performansı
Performance of granular soils reinforced with obsidian (volcanic glass) additives in different proportions subjected to freeze-thaw
Necmi Yarbaşı
doi: 10.5505/pajes.2019.39049  Sayfa 0

75.
Heterojen LTE ağlarda femto hücreler için güç yönetim eniyilemesi
Power management optimization for femtocells in heterogeneous LTE networks
Ahmet Akbulut, Aykut Kalaycıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.93753  Sayfa 0

76.
Yazılım geliştirme taleplerinin metin madenciliği yöntemleriyle önceliklendirilmesi
Prioritization of software development demands with text mining techniques
Murat Can Tekin, Volkan Tunalı
doi: 10.5505/pajes.2019.47827  Sayfa 0

77.
İnsan- robot etkileşiminin biyomimetik yaklaşımla sağlanması
Providing the human-robot interaction with biomimetic approach
Gökhan Gelen, Sinan Özcan
doi: 10.5505/pajes.2018.83584  Sayfa 0

78.
Türkiye'de Nükleer Güç Santrallerine Karşı Halkın Tutumları
Public Attitudes Toward Nuclear Power Plants In Turkey
Hasan Ogul, Mehmet Onur Karaagac
doi: 10.5505/pajes.2018.97415  Sayfa 0

79.
Toplu Taşıma Grafı: Etkin Seyahat Planlaması İçin Toplu Taşıma Ağının Graf Teorisi Tabanlı Bir Modeli
Public Transportation Graph: A Graph Theoretical Model of Public Transportation Network for Efficient Trip Planning
Faruk Serin, Suleyman Mete
doi: 10.5505/pajes.2018.56873  Sayfa 0

80.
Biyolojik Atık Çamurdaki Azot ve Fosforun Darbeli Elektrik Alan Tekniği İle Geri Kazanımı ve Strüvit Eldesi
Recovery of Nitrogen And Phosphorus In Sewage Sludge by Pulsed Electrical Field Technique and Strüvite Production
Özlem Selçuk Kuşçu
doi: 10.5505/pajes.2018.41524  Sayfa 0

81.
Tekstil Endüstrisi İçin Geri Dönüşüm ve Önemi
Recycling and Importance for Textile Industry
Merve Türemen, Aslı Demir, Esen Özdoğan
doi: 10.5505/pajes.2018.97253  Sayfa 0

82.
Ozonlama ile çeşitli model tekstil boyalarından KOİ ve TOK giderimi: Box-Behnken yaklaşımı
Removal of COD and TOC from various model textile dyes by ozonation: Box-Behnken approach
Musa Büyükada
doi: 10.5505/pajes.2018.38247  Sayfa 0

83.
Sürekli mıknatıslı senkron generatörün azaltılmış anahtarlı evirici ile sensörsüz kontrolü
Sensorless control of PMSG drive using reduced switch inverter
Ömer Cihan Kıvanç, Salih Barış Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2018.94770  Sayfa 0

84.
Birim Şekil Değiştirme Enerji Yoğunluğunun Kaynaklı Birleştirmelerin Yorulmasına Karşı Tasarımlardaki Uygulamalarının Güncel İncelemesi
State of the Art Review of the Application of Strain Energy Density in Design Against Fatigue of Welded Joints
Özler Karakaş, Nail Tüzün
doi: 10.5505/pajes.2018.87120  Sayfa 0

85.
Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Biyoyakıt Hammaddesi: Mikroalgler
Sustainable and Eco-Friendly Raw Materials for Biofuels: Microalgae
Sevil Çalışkan Eleren, Burak Öner
doi: 10.5505/pajes.2018.93992  Sayfa 0

86.
Taksonomik çeşitlilik tabanlı protein altünite etkileşim tahmini
Taxonomic diversity-based domain interaction prediction
Erdem Türk, Barış Ethem Süzek
doi: 10.5505/pajes.2018.18828  Sayfa 0

87.
Bir GSM operatörü için elektrik kesintisi durumunda ekip planlanma
Team planning under an electricity failure for a GSM operator
Fadime Üney yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak
doi: 10.5505/pajes.2018.22804  Sayfa 0

88.
Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı
The design multi-functional probe for determining the P-N electrical conductivity type of thermoelectric semiconductors
Serkan Dişlitaş, Hilmi Yanmaz, Günay Ömer, Raşit Ahıska
doi: 10.5505/pajes.2018.33239  Sayfa 0

89.
Polikarboksilat-bazlı süperakışkanlaştırıcıların silis dumanı içeren çimento hamurlarının reolojik davranışına etkileri
The effects of polycarboxylate-based superplasticizers on the rheological behaviours of cement pastes containing silica fume
Sıddıka Gamze Erzengin
doi: 10.5505/pajes.2019.06787  Sayfa 0

90.
Yoğunağaç- Karakoçan ve Dedebeğ- Mazgirt sıcak ve mineralli sularının Peri Çayı Suyu üzerine etkileri
The impacts of the Yoğunağaç- Karakoçan ve Dedebeğ- Mazgirt thermal and mineral waters on the Peri Stream Water
Özlem Öztekin Okan, Leyla Kalender, Bahattin Çetindağ
doi: 10.5505/pajes.2018.08058  Sayfa 0

91.
CI2 gazı ile doyurulmuş HCI çözeltilerinde altın hurdalarından altının liçing kinetiği
The leaching kinetics of gold from gold scraps in CI2-saturated HCl solutions
Dilara Tokkan, Bünyamin Dönmez, Osman Nuri Ata
doi: 10.5505/pajes.2018.39259  Sayfa 0

92.
Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin petro-kimyasal özellikleri
The petro-chemical properties of Meke and Acıgöl (Karapınar-Konya) volcanites
Bahattin Güllü, Yusuf Kağan Kadıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.28159  Sayfa 0

93.
Sağlıklı Et Ürünleri Geliştirme Stratejileri
The Strategies Of Developing Healthy Meat Products
Orhan Özünlü, Haluk Ergezer, Ramazan Gökçe
doi: 10.5505/pajes.2018.35219  Sayfa 0

94.
Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu
Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model
Talia Ekin Tokyay Sinha, Mehmet Yücel Yetgin
doi: 10.5505/pajes.2018.78871  Sayfa 0

95.
Jeotermal enerji destekli çok fonksiyonlu enerji üretim sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of a multigeneration energy system based geothermal energy
Yunus Emre Yüksel, Murat Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2019.98411  Sayfa 0

96.
Betalain ekstraktlarının gıdalarda kullanım olanakları
Usage of betalain extracts in food
Vasfiye Hazal Özyurt, Hazal Saralı, Semih Ötleş
doi: 10.5505/pajes.2019.03592  Sayfa 0

97.
Gelişigüzel doğal lif takviyeli kompozitlerin elastiklik modülü tahmin yöntemleri: Sonlu elemanlar analizi ve analitik modeller
Young’s Modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite Element Analysis and Analytical Models
Mehmet Safa Bodur, Mustafa Bakkal
doi: 10.5505/pajes.2019.88864  Sayfa 0

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale