Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağı örüntü katman büyüklüğünü azaltmak için kümeleme tabanlı bir yaklaşım
A cluster based approach to reduce pattern layer size for generalized regression neural network
Mustafa Oral, Serkan Kartal, Buse Melis Özyıldırım
doi: 10.5505/pajes.2017.76401  

2.
Yarı-Gözetimli Veri Sınıflandırma için Kolektif bir Öğrenme Yaklaşımı
A Collective Learning Approach for Semi-Supervised Data Classification
Nur Uylaş Satı
doi: 10.5505/pajes.2017.44341  

3.
Özdeş Olmayan Paralel Makina Çizelgeleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Karar Destek Sistemi
A Decision Support System for Non-identical Parallel Machine Scheduling
İnci Sarıçiçek
doi: 10.5505/pajes.2017.48658  

4.
Basit düz ve U-tipi montaj hattı dengeleme problemleri için diferansiyel evrim algoritması
A differential evolution algorithm for simple straight and U-type assembly line balancing problems
Feriştah Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2017.47487  

5.
Bir çokamaçlı filo konuşlandırma probleminin NSGA-II ve SMS-EMOA evrimsel algoritmalarının uyarlanması ile çözümü
A multiobjective fleet location problem solved by adaptation of evolutionary algorithms NSGA-II and SMS-EMOA
Ertan Yakıcı
doi: 10.5505/pajes.2017.20688  

6.
Mobil araçlarda Türkçe konuşma tanıma için yeni bir veri tabanı ve bu veri tabanı ile elde edilen ilk konuşma tanıma sonuçları
A new database for Turkish speech recognition on mobile devices and initial speech recognition results using the database
Osman Buyuk
doi: 10.5505/pajes.2016.43765  

7.
Uyumsuz iş setlerini içeren karmaşık montaj hattı dengeleme problemi için bastırılmamış sınıflandırmalı karınca koloni optimizasyonu algoritması
A nondominated sorting ant colony optimization algorithm for complex assembly line balancing problem incorporating incompatible task sets
Ibrahim Kucukkoc
doi: 10.5505/pajes.2017.02350  

8.
Kış Sezonu Köprü Isıtma Sistemi İçin Deniz Suyu Kaynaklı Isı Pompası Dizaynı
A Seawater-Source Heat Pump System Design for a Bridge Heating System in Winter Season
Gökay Kütükçü, Hakan Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.06926  

9.
Dinamik atölye tipi çizelgeleme problemine bir tavlama benzetimi yaklaşımı tabanlı simülasyon optimizasyonu
A simulated annealing approach based simulation-optimisation to the dynamic job-shop scheduling problem
Çağrı Sel, Alper Hamzadayı
doi: 10.5505/pajes.2017.47108  

10.
İş değerlemesi, kişisel özellikler ve iş performansından oluşan bir maaş modeli
A wage model consisted of job evaluation, employee characteristics and job performance
Emin Kahya
doi: 10.5505/pajes.2017.92609  

11.
Fırçasız Doğru Akım Motorunun Hız Kontrolü İçin Uyarlamalı Geri Adımlamalı Kontrolcü Tasarımı
Adaptive Backstepping Controller Design for the Speed Control of Brushless DC Motor
Türker Türker
doi: 10.5505/pajes.2017.72623  

12.
Yazılım Mühendisliğinde Deneysel Bir Çalışma: Proje Tabanlı ve Proje Destekli Yöntemlerin Ürüne ve Akademik Başarıya Etkileri
An Empirical Study in Software Engineering: The Effects of Project-based and Project-supported Methods on Product and Academıc Achivements
Murat Paşa Uysal
doi: 10.5505/pajes.2017.88896  

13.
Konfeksiyon üretiminde örme kumaşlardaki boyut değişimlerinin, kalıp ölçülerine etkisinin araştırılması
An investigation about the effects of knitted fabrics’ dimensional change on the pattern size in garment production
Mihriban Kalkancı, Gülseren Kurumer
doi: 10.5505/pajes.2017.88156  

14.
Genleştirilmiş Perlitin Isı Yalıtım Teknolojilerinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
An Investigation of Usability of Expanded Perlite in Heat Insulation Technologies
Onuralp Uluer, İbrahim Karaağaç, Mustafa Aktaş, Gökhan Durmuş, Ümit Ağbulut, Ataollah Khanlari, Damla Nur Çelik
doi: 10.5505/pajes.2017.61687  

15.
Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Yaralanmalı Trafik Kazalarının Analizi: Adana Örneği
Analysis of Injury Traffic Accidents with Machine Learning Methods: Adana Case
Cevher Özden, Çiğdem Acı
doi: 10.5505/pajes.2016.87847  

16.
Egzoz Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerindeki Isıl Enerji Depoları için Farklı Faz Değişim Malzemelerinin Analizi
Analysis of Various Phase Change Materials for Thermal Energy Storage in Exhaust Waste Heat Recovery Systems
Numan Yüksel, Atakan Avcı
doi: 10.5505/pajes.2016.13540   (190 kere görüntülendi)

17.
Farklı Malzemelere Sahip Hibrid Kompozitlerde Çatlağın Mekanik Davranışlara Etkisinin Analizi
Analyzing the Effect of Crack in Different Hybrid Composite Materials on Mechanical Behaviors
Bekir Yalçın, Berkay Ergene
doi: 10.5505/pajes.2017.02800  

18.
Bulut bilişimde veri madenciliği tekniklerinin uygulanması: Bir literatür taraması
Application of data mining techniques in cloud computing: A literature review
Pelin Yıldırım, Derya Birant
doi: 10.5505/pajes.2017.65642  

19.
Polimerik Kaplamalı Kumaşlarda Görüntü İşleme ile Niceleme ve Karakterizasyon Uygulaması
Application of Image Processing for Quantization and Characterization of Fabrics with Polymeric Coatings
Kazım Yıldız, Zehra Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2017.90767  

20.
Doğal pomza minerali ile Co(II) adsorpsiyon koşullarının optimizasyonu için cevap yüzey yönteminin uygulanması
Application of response surface methodology for optimization of Co(II) adsorption conditions with natural pumice mineral
Tekin Şahan, Şakir Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.87902  

21.
Gezgin Satıcı Problemlerinin Çözümü için Rassal Anahtar Temelli Elektromanyetizma Sezgiselinin Uygulanması
Application of the Random Key Based Electromagnetism-like Heuristic for Solving Travelling Salesman Problems
Vildan Ç. Özkır, Burak Topçu
doi: 10.5505/pajes.2017.85698  

22.
Hafif çelik yapı tasarımında yaklaşımlar, mevcut kontrol şartları ve olası bir hafif çelik yapı yönetmeliğinde vurgulanması önerilen konular
Approaches for design of lightweight steel structures, current controlling conditions, and the issues recommended to be emphasized in a prospective lightweight steel building code
Selma Ayşegül Güneş, Seyit Çeribaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.00821  

23.
Mekanik Parçaların Tersine Mühendislik ile Modellenmesinin Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama
Assessment and Application of Modeling Mechanic Parts with Reverse Engineering
Ali Çağlar Önçağ, Çağdaş Tekcan, Doç Dr. Hüseyin Özden
doi: 10.5505/pajes.2017.05925  

24.
Öğretme-Öğrenme algoritmasını kullanarak iki yönlü karışık modelli montaj hattı dengeleme
Balancing of mixed-model two-sided assembly lines using teaching–learning based optimization algorithm
Alper Hamzadayi
doi: 10.5505/pajes.2017.14227  

25.
Terzili – Yerköy - Yozgat Cu yatağı ve çevresinde yetişen Euphorbia cyparissias bitkisinin biyojeokimyasal olarak incelenmesi, Türkiye
Biogeochemical examination of Euphorbia cyparissias plant in Terzili – Yerköy – Yozgat Cu deposits and its around, Turkey
Güllü Kırat
doi: 10.5505/pajes.2017.33169  

26.
Asit Kırmızı 14 Boyasının Elementel Kükürt ve Metanol Bazlı Reaktörlerde Biyolojik İndirgenmesi
Biological Reduction of Acid Red 14 by Elemental Sulfur and Methanol-Based Reactors
Deniz Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.66743  

27.
50Fe-50Co alaşımının borlanması ve karakterizasyonu
Boronizing of 50Fe-50Co alloy and its characterization
Mehmet Tarakçı, Yücel Gençer
doi: 10.5505/pajes.2017.82542  

28.
Atomik Olarak Eşit Miktarda Demir ve Krom İçeren Fe-Cr İkili Alaşımın Borlanması
Boronizing of Equiatomic Fe-Cr Alloy
Yücel Gençer, Mehmet Tarakçı
doi: 10.5505/pajes.2017.82956  

29.
Pamukkale (Denizli) bölgesi killerinin karakteristik özellikleri ve seramik sektöründe kullanılabilirlikleri
Characteristics of clays from Pamukkale (Denizli) region, and their usability in ceramic sector
Barış Semiz
doi: 10.5505/pajes.2017.77853  

30.
Elektrokimyasal Büyütme Tekniğiyle Büyütülen Geçirgen NiO İnce Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Characterization and Preparation of Transparent NiO Thin Films Growth by Electrochemical Deposition Technique
Kübra Çınar Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.54926  

31.
Ftalosiyanin Esaslı Boyarmaddelerin Kimyasal Yapıları ve Fonksiyonel Tekstillerin Üretilmesinde Kullanımı
Chemical Structures of Phthalocyanine Based Dyestuffs and Their Useage in Production of Functional Textiles
Pınar Saral Özdemir, Arif Taner Özgüney
doi: 10.5505/pajes.2016.77200  

32.
Kimlik avı web sitelerinin tespitinde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of machine learning algorithms in detection of phishing websites
Muhammed Ali Koşan, Oktay Yıldız, Hacer Karacan
doi: 10.5505/pajes.2017.27167   (1 kere görüntülendi)

33.
Kimyasal Şartlandırılmış Çamur ile Dondurma/ Çözme ile Şartlandırılmış Çamurun Su Verme Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Dewatering Characteristics of Chemically Conditioned Sludge and Freeze/ Thawed Sludge
Gülbin Erden, Ayşe Filibeli
doi: 10.5505/pajes.2017.62443  

34.
Evrimsel Algoritma Performanslarının Güç Akışı Analizinde Karşılaştırılması
Comparison of the Evolutionary Algorithm's Performances on Power Flow Analysis
Yiğit Çağatay Kuyu, Nergis Erdem, Fahri Vatansever, Güneş Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2016.89266  

35.
Farklı hammaddeler kullanılarak üretilmiş olan konvansiyonel ve polyester özlü ipliklerin performans özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison the performance properties of conventional and polyester core yarns produced using different raw materials
Sait Yılönü, Belkıs Zervent Ünal
doi: 10.5505/pajes.2017.43403  

36.
Su Kullanımında Tüketici Davranışları ve Farkındalık-Niğde Örneğinde Bir Alan Araştırması
Consumer Behaviours and Awareness in Water Usage- As a Sample of Field Study in Nigde City, Turkey
Fehiman Çiner
doi: 10.5505/pajes.2017.13245  

37.
Çorap Konfor ve Performans Özellikleriyle İlgili Tüketici Beklentileri
Consumer Expectations About Socks Comfort And Performance Characteristics
Ceren Karaman, Sibel Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2016.17992  

38.
Bir doğrultuda birleşik eğilme etkisindeki tekil temellerin çeşitli sezgisel algoritmalarla TS500’e göre minimum maliyetle optimum tasarımı
Cost optimum design of spread footing under uniaxial combined bending according to TS500 via various metaheuristic algorithms
Hasan Tahsin Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2017.65807  

39.
İçme suyu şebeke otomasyonunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Design and implementation of water supply network automation
Nihat Daldal
doi: 10.5505/pajes.2017.66424  

40.
Alüminyum Alaşımlı Jantların Tasarım ve Ağırlık Optimizasyonu
Design and Weight Optimization of Aluminum Alloy Wheels
Ali Kara, Halil Emre Çubuklusu, Özgür Yavuz Topçuoğlu, Ömer Burak Çe, Uğur Aybarç, Caner Kalender
doi: 10.5505/pajes.2017.34356  

41.
Deriner baraj yerindeki granodiyoritlerin kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerinin sismik kırılma yöntemiyle belirlenmesi(Artvin)
Determination of engineering properties of granodiorites at Deriner dam site by using seismic refraction method (Artvin)
Hamit Çakıcı
doi: 10.5505/pajes.2017.99076  

42.
Patlama,Yangın ve Toksik Yayılım Fiziksel Etki Alanının Belirlenmesi
Determination of Explosion, Fire and Toxic Emmission Physical Effects Areas
Saliha Çetinyokuş
doi: 10.5505/pajes.2016.90093  

43.
Jeomorfik İndisler Kullanılarak Honaz Fayı’nın (GB Türkiye) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Relative Tectonic Activity of the Honaz Fault (SW Turkey) Using Geomorphic Indices
Savaş Topal, Mehmet Özkul
doi: 10.5505/pajes.2017.18199  

44.
Yatay Deşarj Edilen Soğuk-Yoğun Atıksuların Bazı Deşarj Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Discharge Parameters of Horizontally Discharged Cold-Dense Wastewaters
Naim Sezgin
doi: 10.5505/pajes.2017.17136  

45.
Sandıklı Havzası (Afyonkarahisar, Türkiye) İçme Sularında Doğal Radyoaktivite ve Duraylı İzotop Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Stable Isotope Characteristics and Natural Radioactivity in Drinking Waters in Sandıklı Basin (Afyonkarahisar, Turkey)
Fatma Aksever, Ayşen Davraz, Remzi Karagüzel
doi: 10.5505/pajes.2017.06881  

46.
Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
Determination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysis
Sena Tayfur, Selçuk Saatcı, Ninel Alver
doi: 10.5505/pajes.2017.98700  

47.
En Kısa Rota Seyahat Süreleri Kullanılarak Tek ve İki Yönlü Yolların Optimum Düzenlemelerinin Yapılması
Determining Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Streets Using Shortest Path Travel Costs Based on Results of Traffic Assignment
Özgür Başkan, Cenk Ozan
doi: 10.5505/pajes.2017.21208  

48.
BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS
Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  

49.
Luxicool Elyafı Kullanımının Örme Kumaş Konfor Özelliklerine Etkisi
Effect of Luxicool Fiber Usage on Comfort Properties of Knitted Fabrics
Özlem Demir, Yüksel İkiz
doi: 10.5505/pajes.2017.23865  

50.
Geri dönüştürülmüş polietilenin tehlikeli atık yakma tesisi uçucu küllerinin depolanabilirliği üzerine etkisi: Yeni bir kompozit malzemeye doğru
Effect of recycled polyethylene on storability of hazardous waste incinerator fly ashes: Towards a new composite material
Mahmut Kemal Korucu, Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Taner Yılmaz, Nevin Gamze Karslı Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.31932  

51.
Polinaftalin sülfonat esaslı süperakışkanlaştıcıların farklı inceliklere sahip Bayburt Taşı ikame edilmiş kompoze çimentoların mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
Effect of the polynaphtalene sulfonate based superplasticizer on mechanichal and physical properties of blended cement repaced by Bayburt Stone with different fineness
İlker Tekin, Duygu Tekin
doi: 10.5505/pajes.2017.33410  

52.
Enzimatik işlemlerin mısır koçan gömlek liflerinin performans özellikleri üzerinde etkileri
Effects of enzyme treatments on performance characteristics of corn husk fibers
Nazire Deniz Yılmaz, Gazi Md Arfiuzzaman Khan, Kenan Yılmaz, Aslıhan Arslan Kartal, Fatih Kalın
doi: 10.5505/pajes.2016.02438  

53.
RTM ile üretilen iki-yönlü cam-dokuma takviyeli kompozit levhalarda cam-keçe kullanımının mekanik anizotropi üzerine etkisi
Effects of glass-mat on mechanical anisotropy in bidirectional e-glass woven roving reinforced composite sheets produced by RTM method
Raif Sakin
doi: 10.5505/pajes.2017.55631  

54.
Toz Metalurjisi ile Üretilen Biyomedikal Ti-Nb Esaslı Alaşımlarda Nb İlavesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi
Effects of Nb Content on the Microstructural and Mechanical Properties of the Biomedical PM Ti-Nb alloys
Eren Yılmaz, Azim Gökçe, Fehim Fındık, Hamit Özkan Gülsoy
doi: 10.5505/pajes.2017.26539  

55.
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Parametrelerinin Doğrudan Sera Gazı Emisyon Miktarı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Effects of Operating Parameters on Direct Greenhouse Gas Emission in Advanced Biological Wastewater Treatment Plants
Hazal Gülhan, Recep Kaan Dereli, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, İzzet Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2017.30806  

56.
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Risk Analizi
Environmental Risk Assessment for Biological Wastewater Treatment Plant
Esra Deniz Güner
doi: 10.5505/pajes.2017.16023  

57.
Türkiye’de Yapı Üretiminde ve Denetiminde Yaşanan Etik Sorunlar
Ethical Problems in the Production and Inspection of Construction in Turkey
Savaş Bayram, Serkan Aydınlı, Abdulkadir Budak, Emel Oral
doi: 10.5505/pajes.2017.65481  

58.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483  

59.
Klinoptilolit ile hazırlanan bitümlü karışımların Marshall karışım tasarımının değerlendirilmesi
Evaluation of Marshall mix design of bituminous mixtures prepared with clinoptilolite
İsmail Çağrı Görkem
doi: 10.5505/pajes.2017.23855  

60.
Araklı Sahilindeki Kıyı Yapıları Tasarımında Sediment Taşınım Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sediment Transportation Processes in Designing Coastal Structures of Araklı
Devran Yazir, Bekir Şahin, Coşkun Eruz
doi: 10.5505/pajes.2017.19971  

61.
V bükme prosesinde geri esnemeye etki eden proses parametrelerinin deneysel araştırılması
Experimental investigation of effect of process parameters on springback in v bending process
İbrahim Karaağaç, Onuralp Uluer
doi: 10.5505/pajes.2017.78466  

62.
Elektro Erozyon ile Delik Delmede İşleme Tamlığının Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of Machining Accuracy in Electrical Discharge Drilling
Yakup Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2017.13471  

63.
Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanarak Kumaş Dokularında Hata Tespiti
Fault Detection of Fabrics Using Image Processing Methods
Kazım Yıldız, Önder Demir, Eyüp Emre Ülkü
doi: 10.5505/pajes.2017.09821  

64.
Tinkal Atıklarının SO2 ile Doyurulmuş Çözeltilerde Süzülebilirliği
Filtrations of Tincal Wates in SO2-Saturated Solutions
Melike Sınırkaya
doi: 10.5505/pajes.2017.15986  

65.
Çaybağı ve Palu Formasyonu akarsu yataklarının jeokimyasına ait ilk bulgular (Elazığ’ın Doğusu, Türkiye)
First data on the geochemistry of fluvial deposits of Çaybağı and Palu Formations (Eastern Elaziğ, Turkey)
Dicle Bal Akkoca, İsmail Yıldırım, Mehmet Ali Ertürk
doi: 10.5505/pajes.2017.25665  

66.
Kural Tabanlı Bulanık Yaklaşımla Talep Tahmini ve Hızlı Tüketim Sektöründe Bir Uygulama
Fuzzy Rule Based Demand Forecasting and An Application on Fast Moving Consumer Industry
Beyzanur Çayır Ervural, İrem Uçal Sarı, Berk Koçyiğit
doi: 10.5505/pajes.2017.00936  

67.
Ümitli Yaylası’nın (Gündoğmuş, Antalya) jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
Geological and geomorphological characteristics of the Ümitli Plateau (Gündoğmuş, Antalya)
Mehmet Oruç Baykara
doi: 10.5505/pajes.2017.42385  

68.
Kadmiyum (II) Analizi İçin Trıazol Türevi Modifiye Edilmiş Camsı Karbon
Glassy Carbon Modified with Triazol Derivative for Analysis of Cadmium(II)
Haydar Yüksek, Muzaffer Alkan, Şule Bahçeci, Onur Akyıldırım, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2016.00907  

69.
Doğrudan dizili kod bölmeli çoklu erişim iletişim sistemlerinin Weibull sönümlü kanallardaki resim iletim başarımları
Image transmission performance of direct sequence code division multiple access communication systems in Weibull fading channels
Yasin Kabalcı
doi: 10.5505/pajes.2017.09815  

70.
Kablosuz Manyetik Sensörler Kullanarak Karar Ağacı Algoritma Tabanlı Araç Sınıflandırmasının Gerçekleştirilmesi
Implementation of the Vehicle Classification Based-on Decision Tree Algorithm Using Wireless Magnetic Sensors
Sercan Vançin, Ebubekir Erdem
doi: 10.5505/pajes.2017.44452  

71.
Mobil cihazlar kullanılarak kapalı alanlarda navigasyon sistemi
Indoor navigation system with using mobile devices
Oğuzhan Kayış, Yusuf Çakmak, Semih Utku
doi: 10.5505/pajes.2017.15010  

72.
Alkali Ortamda Bakırın Korozyonu Üzerine Askorbik Asidin İnhibitör Davranışı
Inhibitor Action of Ascorbic Acid on the Corrosion of Copper in Alkaline Medium
Sema Çelik, Güray Kılınççeker
doi: 10.5505/pajes.2016.83702  

73.
İnterdijital kapasitör yüklü geniş bantlı mikroşerit bant durduran filtre tasarımı
Interdigital capacitor loaded wideband bandstop microstrip filter design
Ali Kürşad Görür
doi: 10.5505/pajes.2017.58265  

74.
Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri ve Uygulama Alanları
Internet of Things (IoT): Evolution, Components and Applications Fields
Muhammet Zekeriya Gündüz, Resul Daş
doi: 10.5505/pajes.2017.89106  

75.
İnverter Klima Akıllı Etkileşim Sistem Tasarımı
Inverter Air Conditioner Intelligent System Design
Murat Taşkıran, Nihan Kahraman, Halime Usta Yoğun
doi: 10.5505/pajes.2017.21957  

76.
Rijit Poliüretan Köpük Malzemelere Kabaran Alev Geciktirici İlavesinin Yanma Direnci Ve Zararlı Emisyon Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi
Investigation Into the Effects of Intumescent Flame Retardant Addition On Flame Resistance and Harmful Emissions of Rigid Polyurethane Foams
Bilal Aydoğan, Nazım Usta
doi: 10.5505/pajes.2017.77785  

77.
Mikro-Ark Oksidasyon Yöntemi ile Oksitlenen 2017A Alüminyumun Erozyon-Korozyon Direncinin İncelenmesi
Investigation of Erosion-Corrosion Resistance of 2017A Aluminium Oxidized by Micro-Arc Oxidation Process
Kemal Korkmaz, Ali Çakır
doi: 10.5505/pajes.2017.77674  

78.
Yüksek fırın cürufunun geoteknik özellikleri ve taşıma kapasitesi performansının incelenmesi
Investigation of geotechnical properties and bearing capacity performance of blast furnace slag
İnci Develioğlu, Hasan Fırat Pulat
doi: 10.5505/pajes.2017.82574  

79.
Türkiye'de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Araştirmasi Ve Doğal Gazdan Hidroelektiriğe Geçiş Politikasi
Investigation Of Hydropower Energy Potential And Policy Shift From Natural Gas To Hydropower Energy In Turkey
Mutlu Yaşar
doi: 10.5505/pajes.2017.71135  

80.
Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin lipolitik ve proteolitik olgunlaşma düzeylerinin incelenmesi
Investigation of lipolytic and proteolytic ripening degrees of enzyme-modified dairy products manufactured in Turkey
Zafer Erbay, Pelin Salum, Gökçe Gövce
doi: 10.5505/pajes.2016.48830  

81.
Işıksız kavşaklardaki anayol araç gecikmelerinin irdelenmesi
Investigation of major stream delays at unsignalized intersections
Süheyla Pelin Çalışkanelli, Serhan Tanyel
doi: 10.5505/pajes.2017.03342  

82.
Elektrik Direnç Nokta Kaynağı ile Birleştirilen Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Mechanical Properties of High Strength Steel Welded by Resistance Spot Welding
Sedat Aras, Rukiye Ertan, Hande Güler Özgül
doi: 10.5505/pajes.2017.88972  

83.
Kağıt üretim atığı katkılı yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of mechanical properties of paper processing residue filled high density polyetylene (HDPE) composites
Nilay Kucukdogan, Serdar Halis, Mucahit Sutcu, Mehmet Sarikanat, Yoldas Seki, Kutlay Sever
doi: 10.5505/pajes.2017.27790  

84.
Geri çekme düzensizliğine sahip çelik çerçevelerde optimum viskoz sönümleyici dağılımının incelenmesi
Investigatıon of optimum viscous damper distribution in steel frames with set back irregularities
Murat Hiçyılmaz, Mizan Doğan, Hasan Gönen
doi: 10.5505/pajes.2017.69094  

85.
Kükürt dioksit analizi için West–Gaeke ve hidrojen peroksit yöntemlerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
Investigation of the applicability of West–Gaeke and hydrogen peroxide methods for sulfur dioxide analysis
Sibel Çukurluoğlu, Elif Gözde Temür
doi: 10.5505/pajes.2017.40221  

86.
Sızıntı sularında çeşitli kirleticilerin elektrokoagülasyon yöntemiyle gideriminin incelenmesi
Investigation of various pollutants removal in leachate by electrocoagulation method
Şevket Tulun, Melayib Bilgin
doi: 10.5505/pajes.2017.73693  

87.
Osmangazi Köprüsüne etkiyen rüzgâr yüklerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Investigation of wind loads on the Osmangazi Bridge with numerical modeling
Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
doi: 10.5505/pajes.2017.82160  

88.
Atık lastik parçalarıyla güçlendirilmiş iri taneli zeminlerin donma-çözülme sonucu mukavemetlerindeki değişimin incelenmesi
Investigation on the variation of strength of coarse grained soils reinforced with waste tires pieces as a result of freezing and thawing cycles
Necmi Yarbaşı, Mine Alacalı
doi: 10.5505/pajes.2017.75735  

89.
Aktif Bir Bilek Ortezin Kinematik ve Kinetik Analizleri
Kinematics and Kinetics Analyses of an Active Wrist Orthosis
Ergin Kılıç, Erdi Doğan
doi: 10.5505/pajes.2017.22230  

90.
Fenton Oksidasyonu ile İlaç Endüstrisi Atıksuyundan KOİ Gideriminin Kinetik ve Termodinamik Değerlendirmesi
Kinetic and Thermodynamic Evaluation of COD Removal from Pharmaceutical Industry Wastewater by Fenton Oxidation
Mehmet Emin Argun
doi: 10.5505/pajes.2017.39024  

91.
Düşük Etkili Kentleşme Uygulaması: Biyotutmanın Hidrolojik Performansının Deneysel Modellerle Araştırılması
Low Impact Development Implementation: Investigation on the Hydrologic Performance of Bioretention via Experimental Models
Sezar Gülbaz, Cevza Melek Kazezyılmaz-Alhan
doi: 10.5505/pajes.2017.54531  

92.
Elektodiyaliz proseslerinden (KED / BMED) kaynaklanan konsantre akımın minimzasyonu ve yönetimi
Management and minimization of concentrated stream from electrodialysis processes (CED / BMED)
Fatih İlhan
doi: 10.5505/pajes.2017.45577  

93.
SKT içeren çok değişkenli bir sürecin matematiksel modellenmesi ve dinamik etkileşim giderme
Mathematical modeling and dynamic decoupling of a multivariable process with a CST
Tolgay Kara, Hazhar Rasul
doi: 10.5505/pajes.2017.21298  

94.
Yonga levha üretim süreçlerinde pres süresinin enküçüklenmesi
Minimization of pres time at particleboard production
Aslan Deniz Karaoğlan, Mustafa Mert Demir, Mustafa Murat Çarkacı
doi: 10.5505/pajes.2017.68889  

95.
Doymamış koşullarda toprak suyu hareketinin Modifiye Kübik B-Spline Diferansiyel Kuadratur yöntemi ile modellenmesi
Modelling soil water movement under unsaturated conditions with the Modified Cubic B-Spline Differential Quadrature method
Emin Çiftçi
doi: 10.5505/pajes.2017.99705  

96.
A NOVEL Cu(II) DETECTION ASSAY VIA MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE
MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON İLE YENİ BİR Cu(II) ANALİZ YÖNTEMİ
Onur Akyıldırım, Haydar Yüksek, Özlem Gürsoy Kol, Sevda Manap, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2017.46762  

97.
Çok amaçlı karma tam sayılı tesis yerleşim problemi modeli ve askeri tesiste uygulama
Multi objective mixed integer facility layout problem and application at military facility
Murat Akça, Ramazan Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.26928  

98.
Türkçe Şarkılar İçin Şarkı Sözleri Üzerinden Müzik Duygu Sınıflandırması
Music Emotion Classification for Turkish Songs Using Lyrics
Ahmet Onur Durahim, Abide Coşkun Setirek, Birgül Başarır Özel, Hanife Kebapçı
doi: 10.5505/pajes.2017.15493  

99.
Polimer Yüzeylerinin Fonksiyonelleştirilmesi İçin Odaklanmış İyon Demeti İle Nanoyapılandırma Uygulamaları
Nanostructuring Applications for Functionization of Polymer Surfaces with Focused Ion Beam
Feray Bakan, Meltem Sezen
doi: 10.5505/pajes.2016.04706  

100.
Et ürünlerinde nitrit/nitrat azaltılmasına yönelik doğal uygulamalar
Natural applications for nitrite/nitrate reduction in meat products
Tuba Candan, Aytunga Bağdatlı
doi: 10.5505/pajes.2017.80269  

101.
Ağ yönlendiricileri için çoklu eşik kullanan geçişsiz öncelikli zamanlayıcı
Non-preemptive priority scheduler with multiple thresholds for network routers
Tamer Dağ
doi: 10.5505/pajes.2017.74318  

102.
Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of different opening corner rebar configurations in RC chimneys subjected to lateral loads
Sami And Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2017.81488  

103.
Serbest akım içerisinde salınan bir silindir etrafındaki akışın ataletsiz koordinatlarda sayısal incelenmesi
Numerical investigation of the flow past an oscillating cylinder in a non-inertial reference frame
Utku Şentürk
doi: 10.5505/pajes.2017.92195  

104.
Mikrokanallarda Cidar Kayma Gerilmesi ve Basınç Farkının Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation of Wall Shear Stress and Pressure Difference in Microchannels
Sertaç Çadırcı, Ufuk Demir, Semra Zuhal Birol, Levent Trabzon, Hasan Güneş
doi: 10.5505/pajes.2017.47639  

105.
Betonarme elemanlarda donatı burkulmasının kafes kiriş analojisi ile sayısal modellenmesi
Numerical modeling of rebar buckling in reinforced concrete members using truss analogy
Sadık Can Girgin
doi: 10.5505/pajes.2017.13549  

106.
Kapak Altı Batmış Akım Mansabında Meydana Gelen Oyulmaların Sayısal Simülasyonu
Numerical Simulation of Scour at Downstream of Submerged Sluice Flow
Mehmet Cihan Aydın, Çimen Karaduman
doi: 10.5505/pajes.2017.14238  

107.
Dairesel bir kanalda soğutma şartları altında MHD sıvı lityum akışın sayısal olarak incelenmesi
Numerically investigation of MHD liquid lithium flow under cooling conditions in a circular channel
Murat Erdem, Müjdat Fırat, Yasin Varol
doi: 10.5505/pajes.2017.27146  

108.
Sağlık sistemlerinde yöneylem araştırması teknikleri: 2007-2017 yılları arası literatür taraması
Operations research in healthcare systems: literature review of years 2007-2017
Gül Didem Batur, Serpil Erol
doi: 10.5505/pajes.2017.44389  

109.
Benzetim modelleme ve deneysel tasarım ile sinyal kontrollü kentsel trafik akışının en iyilenmesi
Optimization of signal controlled urban traffic flow using simulation modeling and an experimental design
Rahime Sancar Edis, Pınar Mızrak Özfırat
doi: 10.5505/pajes.2016.29000  

110.
Statik ve dinamik yüklere maruz betonarme konsol istinat duvarlarının diferansiyel gelişim algoritması ile optimum tasarımı
Optimum design of RC cantilever retaining walls subjected to static and dynamic loadings by differential evolution algorithm
Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.04834  

111.
Hibrit HS-Solver optimizasyon tekniği kullanılarak ek klorlama istasyonlarının optimum tasarımı
Optimum design of the booster chlorination systems by using hybrid HS-Solver optimization technique
M. Tamer Ayvaz, Zong Woo Geem
doi: 10.5505/pajes.2017.22587  

112.
Alpagut-Dodurga (Çorum) kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri
Organic geochemical chracteristics of Alpagut-Dodurga (Çorum) coals
Nazan Yalçın Erik, Yasemin Aslan, Aydın Büyüksaraç
doi: 10.5505/pajes.2017.97513  

113.
Nesnelerin İnternetine Genel Bir Bakış: Kavram, Özellikler, Zorluklar ve Fırsatlar
Overview of Internet of Things: Concept, Characteristics, Challenges and Opportunities
Enan A. Khalil, Suat Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2017.60343  

114.
Pamuklu Dokuma Kumaşın Ozonla Ağartılması
Ozone Bleaching of Woven Cotton Fabric
Semiha Eren, İdil Yetişir
doi: 10.5505/pajes.2017.82231  

115.
Ortalama-Varyans Portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması
Particle swarm optimization algorithm for mean-variance portfolio optimization: A case study of Istanbul Stock Exchange
Hasan Akyer, Can B. Kalayci, Hakan Aygören
doi: 10.5505/pajes.2017.91145  

116.
Örüntü Tanıma Teknikleri ile Agar Yüzeyi Üzerinde Koloni Morfoloji Sınıflandırması
Pattern Recognition Techniques on Agar Surface Colony Morphology Classification
Volkan Altuntaş, Seda Altuntaş, Murat Gök
doi: 10.5505/pajes.2017.23169  

117.
SILAR Metodu ile Hazırlanan Cu2O İnce Filmlerin Fiziksel Özellikleri
Physical Properties of Cu2O Thin Films Prepared by SILAR Method
Doğan Özaslan, Mustafa Güneş, Cebrail Gümüş
doi: 10.5505/pajes.2016.58672  

118.
Ardgerme Kabloları ve Betonarme Silolarda Uygulanması
Post-Tensions Cables and Their Implementation in R.C. Silos
Yavuz Selim Tama, İbrahim Hüner
doi: 10.5505/pajes.2016.02222  

119.
Esnek Hesaplama Yöntemleri Kullanarak Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Akademik Başarı Tahmini
Predicting Academic Success of Students of Vocational School of Higher Education Using Soft Computing Methods
Gürhan Gündüz, Burak Aydemir
doi: 10.5505/pajes.2016.96992  

120.
Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917
Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917
Seda Altuntaş, Mihriban Korukluoğlu, Volkan Altuntaş
doi: 10.5505/pajes.2017.98475  

121.
Uçucu kül, kireç ve cam tozu kullanarak blok üretimi
Production of block by using fly ash, lime and glass powder
Paki Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.70048  

122.
Denizli havzasında bulunan Kuvaterner yaşlı omurgalı (memeli) fosil bulguları ve önemi
Quaternary Aged Vertebrate (Mammals) Fossil Findings from Denizli Basin and their Significance
Hüseyin Erten
doi: 10.5505/pajes.2017.33269  

123.
Al-Zn-Mg-Cu Alaşımlarının Su Verme Hassasiyeti
Quench Sensitivity of Al-Zn-Mg-Cu Alloys
Funda Gül Koç, Mustafa Çöl, Tanju Çeliker
doi: 10.5505/pajes.2017.40225  

124.
Mobil Algılayıcı Düğümler Vasıtasıyla Bölgesel Isı ve Nem Takibi
Regional Temperature and Humidity Monitoring Via Mobile Sensor Nodes
Şenol Zafer Erdoğan, Mustafa Önder Geren


125.
MERMER ATIKLARI KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Cu(II) GİDERİMİ
REMOVAL OF Cu(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY USING MARBLE WASTE
Hasan Arslanoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.75688  

126.
Demiryolu dolgularının taşkın anındaki güvenliğinin değerlendirilmesi
Safety assessment of railway embankments during floods
Melih Çalamak
doi: 10.5505/pajes.2017.50103  

127.
Steganografi ve Şifreleme Kullanılarak Çoklu Biyometrik Sistemlerle Kimlik Doğrulama İçin Güvenli Veri İletimi
Secure Data Transmission For Multibiometric Identity Verification Systems Using Steganography And Encryption
Mehmet Kıllıoğlu, Murat Taşkıran, Nihan Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2016.39225  

128.
Yapıların plastik iş-enerji dengesine göre sismik tasarımı
Seismic design of structures based on plastic work-energy balance
Onur Merter, Taner Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.28566  

129.
Taguchi Kayıp Fonksiyonları ve Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak En Uygun Bakım Politikasının Seçimi
Selection of the Most Suitable Maintenance Policy Using Taguchi Loss Functions and Analytical Hierarchy Process
Mehmet Ali Ilgın, Seda Hasanoğlu, Erdoğan Özkaya
doi: 10.5505/pajes.2016.77009   (119 kere görüntülendi)

130.
Settlements Hazard of Soil Due to Liquefaction Along Tabriz Metro line 2
Masoumeh Ghasemian, Rouzbeh Dabiri, Rahim Mahari
doi: 10.5505/pajes.2017.10336  

131.
Dünya ve Türkiye’de gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği ve atık kabul tesisleri: Genel perspektif, yönetim ve öneriler
Ship generated marine pollution and waste reception facilities from the World and Turkey: General perspective, management and suggestions
Neslihan Doğan-sağlamtimur, Emre Subaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.20270  

132.
Domates çekirdeği ilave edilerek üretilen krakerlerin bazı kimyasal, fiziksel ve duyusal özellikleri
Some chemical, physical and sensory properties of soda crackers supplemented with tomato seed
Fatma Işık, Cansu Topkaya
doi: 10.5505/pajes.2017.57704   (172 kere görüntülendi)

133.
Farklı Çıkarım Yöntemlerine Sahip Bulanık Mantık Denetleyicileri Kullanarak Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Hız Denetimi
Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Fuzzy Logic Controllers Having Different Inference Methods
İbrahim Alışkan, Sinan Ünsal
doi: 10.5505/pajes.2016.43788  

134.
Li-iyon piller için kalay esaslı grafen kompozit anotun yapısal ve elektrokimyasal karakterizasyonu
Structural and electrochemıcal characterızatıon of tın based graphene composıte anode for li-ıon batterıes
Miraç Alaf, Gizem Hatipoglu, Ubeyd Tocoglu, Hatem Akbulut
doi: 10.5505/pajes.2017.09216  

135.
Salisilik Asit Türevleri İle 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Karışık Ligandlı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Synthesis and Characterization of Mixed Ligand Cu(II) Complexes of Salylic Acid Derivatives with 2-Aminobenzotiyazol Derivatives
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya
doi: 10.5505/pajes.2016.76735  

136.
Nem ve sıcaklık algılama için iletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing
Filiz Boran, Sevil Çetinkaya, Meral Karakışla, Mehmet Saçak
doi: 10.5505/pajes.2017.94557  

137.
5-(3'-Amino-4'-Arilazo-1H-Pirazol-5'-il Azo) Barbitürik Asit Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
Synthesis of 5-(3'-Amino-4'-Arylazo-1H-Pyrazol-5'-yl Azo) Barbituric Acid Dyes and Investigation of Spectroscopic Properties
Aykut Demirçalı
doi: 10.5505/pajes.2017.36450  

138.
Metal Sabunlarının Parafinin Katalitik Oksidasyonu Üzerine Etkisi.
The Catalyst Effect of Metal Soaps on Paraffin Oxidation.
Sevil Sener
doi: 10.5505/pajes.2017.48264  

139.
Elastik Zemin Üzerine Oturan Tabakalı Kompozit Silindirik Kabukların Zorlanmış Titreşim Analizi Üzerine Eğriliğin Etkisi
The Effect of Curvature on Transient Analysis of Laminated Composite Cylindrical Shells on Elastic Foundation
Ali Doğan
doi: 10.5505/pajes.2017.60476  

140.
Farklı Erime Akış İndeksine Sahip Polipropilen Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Lignoselülozik Dolgu Maddesi Türü Ve Kullanım Oranının Etkisi
The Effect Of Lignocellulosic Filler Types And Concentrations On The Mechanical Properties Of Wood Plastic Composites Produced With Polypropylene Having Various Melt Flowing Index (MFI)
Vedat Çavuş, Fatih Mengeloğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.80000  

141.
Mekanik Öğütme Yöntemi ile Üretilen Mikronaltı Al2O3 Seramik Parçacıklarının Fiziksel Özellikleri Üzerine Öğütme Zamanı, Öğütme Hızı ve Bilye Toz Ağırlık Oranının Etkisi
The effect of Milling time, Milling Speed and Ball to Powder Weight Ratio on the Physical Properties of Submicron Al2O3 Ceramic Particles Fabricated by Mechanical milling Method
Temel Varol
doi: 10.5505/pajes.2017.56255  

142.
LiDAR Sensörünün Hiperspektral Verilerden Gölgelik Alan Çıkarımı Başarımına Etkisi
The Effect of the LiDAR Sensor on the Success of the Shadow Detection from Hyperspectral Data
Seniha Esen Yüksel, Mustafa Boyacı
doi: 10.5505/pajes.2016.13281  

143.
KARBON NANOTÜP KATKILANMIŞ TiO2’in ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİ
THE ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF TiO2 REINFORCED BY CARBON NANOTUBES
Seval Hale Güler, Ömer Güler
doi: 10.5505/pajes.2017.49358  

144.
Topraklarda Otoyol ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
The Examination for Pollution of the Soils due to Highways and Traffic
Hakan Çelebi, Gülden Gök
doi: 10.5505/pajes.2016.55632  

145.
Grafen Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
The Fabrication and Characterization of Graphene Reinforced Aluminum Composites
Mahmut Can Şenel, Mevlüt Gürbüz, Erdem Koç
doi: 10.5505/pajes.2017.65902  

146.
Twitter duygu analizinde terim ağırlıklandırma yönteminin etkisi
The impact of term weighting method on Twitter sentiment analysis
Önder Çoban, Gülşah Tümüklü Özyer
doi: 10.5505/pajes.2016.50480  

147.
İklim Değişikliğinin Bitki Yetiştiriciliğine Etkisi: Model Bitkiler ile Türkiye Durumu
The Impact of the Climate Change to Crop Cultivation: The Case Study with Model Crops for Turkey
Fulya Aydın, Hasan Sarptaş
doi: 10.5505/pajes.2017.37880  

148.
Nefelin Siyenitlerin Seramik Sanayinde Kullanılma Potansiyeli: Buzlukdağ Örneği
The Potential Usage of Nepheline Syenite in Ceramic Industry: Example of Buzlukdag
Kıymet Deniz, Yusuf Kağan Kadıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.80947  

149.
Lazer Destekli İmalatta Plazma Dinamiklerinin Teorik ve Deneysel Olarak Araştırılması
Theoretical and Experimental Investigation of Plasma Dynamics for Laser-Induced Machining Mechanism
Serap Çelen
doi: 10.5505/pajes.2017.94758  

150.
Kuşburnu (Rosa canina l) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği
Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar
Çetin Kadakal, Tolga Duman
doi: 10.5505/pajes.2017.03779  

151.
Düşük boyutlu ve düşük maliyetli iklimlendirme sistemleri icin bir buz bulamaçı ısıl enerji depolama sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of an ice slurry thermal energy storage system for decreased size and cost of HVAC systems
Hasan Ozcan
doi: 10.5505/pajes.2017.32757  

152.
Organize sanayi bölgesi atıksularının membran biyoreaktörlerle arıtılması: KOSB için ilk sonuçlar
Treatment of organized industrial wastewater by MBR: First results for KOIZ
İbrahim Uyanık, Oktay Özkan, Mehmet Mükerrem Rençber, Merve Oğuz, Uğur Şahin, İsmail Koyuncu
doi: 10.5505/pajes.2017.74340  

153.
Meyve Suyu Endüstrisi Katı Atığından Üretilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltilerden Reaktif Kırmızı (Procion Red Mx-5b) Adsorpsiyonu İçin Kullanımı
Utilization of Activated Carbon Produced from Fruit Juice Industry Solid Waste For The Adsorption of Reactive Red (Procion Red Mx-5b) From Aqueous Solutions
Eylem Pehlivan
doi: 10.5505/pajes.2017.33497  

154.
Isıl Parametreleri Değişken Olan Dairesel Kanatların Parametrelerin Değişimi Yöntemi Kullanılarak Optimizasyonu
Variation Of Parameters Method For Optimizing Annular Fins With Variable Thermal Properties
Cihat Arslantürk
doi: 10.5505/pajes.2017.78736  

155.
Tekstil Endüstrisinde Bütünleşik Membran Sistemi ile Su Geri Kazanımı ve Hibrit İleri Oksidasyon/Membran Filtrasyonu ile Konsantrelerin Arıtımı ve Yönetimi
Water Recovery with Combined Membrane System in Textile Industry, Treatment and Management of Concentrates by Hybrid Advanced Oxidation/Membrane filtration
Berna Kırıl Mert, Esra Can Doğan, Esin Balcı, Yasemin Melek Tilki, Şeyda Aksu, Ayşegül Yağmur Gören, Coşkun Aydıner
doi: 10.5505/pajes.2017.98474  

ARAŞTIRMA MAKALESI
156.
Microsoft Kinect V2 Tabanlı Yenilikçi Bir Yöntem ile ROM Ölçümlerine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity of an Innovative Method of ROM Measurement Using Microsoft Kinect V2
İrfan Kösesoy, Cemil Öz, Fatih Aslan, Fahri Köroğlu, Mustafa Yığılıtaş
doi: 10.5505/pajes.2017.65707  

16. ULUSLARARASI MALZEME SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI
157.
AZ91 Magnezyum Alaşımının Sol-Jel Yöntemiyle Hidroksiapatit Kaplanması
Hydroxyapatite Coating on AZ91 Magnesium Alloy via Sol-gel Method
Sevda Albayrak, Henifi Çinici, Recep Çalın, Canser Cömert
doi: 10.5505/pajes.2017.34270  

ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIK SU YÖNETIMI (UKSAY) SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI
158.
İçme suyu Şebeke Arızalarına Müdahale için Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi
Development of a Decision Support System for the Maintenance of Water Distribution Network
Önder Halis Bettemir, Özgür Özdemir, Mahmut Fırat
doi: 10.5505/pajes.2017.56823  

159.
EPANET ile Hidrolik Simülasyon Yoluyla Bir Su Dağıtım Şebekesinin İşletiminin Enerji Verimliliği Açısından İyileştirilmesi
Improvement of the Operation of a Water Distribution Network in terms of Energy Efficiency via Hydraulic Simulation with EPANET
Hasan Sarptaş, Sevgi Tokgöz Güneş, Davut Özdağlar
doi: 10.5505/pajes.2017.20438  

160.
Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Su Dağıtım Şebekelerindeki Su Kayıplarının Model Kalibrasyonuna bağlı olarak Tespit Edilmesi
Water Loss Detection in Water Distribution Networks by Artificial Immune Systems-Based on Model Calibration
Miraç Eryiğit
doi: 10.5505/pajes.2017.04900  

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale