Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yemişliçay Formasyonu içindeki (sub)volkanik birimlerin 40Ar/39Ar jeokronolojisi, mineral- ve tüm-kayaç jeokimyası, Sinop güneyi (Orta Pontidler)
40Ar/39Ar geochronology, mineral- and whole-rock geochemistry of the (sub)volcanic units in the Yemişliçay Formation, south of Sinop (Central Pontides)
Kürşad Asan, Hüseyin Kurt
doi: 10.5505/pajes.2019.93798  Sayfa 0

2.
Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Geri Adımlamalı Doğrusal Olmayan Bir Denetleyici Tasarımı
A Backstepping Nonlinear Control Design for Variable Speed Wind Turbines
Barış Bıdıklı
doi: 10.5505/pajes.2019.42027  Sayfa 0

3.
Mazeret/Telafi Sınavı Çizelgeleme Problemi için Bir Hedef Programlama Modeli
A Goal Programming Model for The Make-up/Compensation Examination Problem
Tuğba Saraç, Feriştah Özçelik, Hatice Erdoğan
doi: 10.5505/pajes.2019.01033  Sayfa 0

4.
Hidroelektrik Santralların En Kritik Elektriksel Ekipman Gruplarının Bakım Stratejilerinin Optimizasyonu için Matematiksel Bir Model Önerisi
A Mathematical Model Proposal for Maintenance Strategies Optimization of the Most Critical Electrical Equipment Groups of Hydroelectric Power Plants
Evrencan Özcan, Tuğba Danışan, Tamer Eren
doi: 10.5505/pajes.2018.38455  Sayfa 0

5.
Döndürülmüş yer hareketleri için hesaplanacak ortalama sönüm azaltma katsayısının kestirimi için yeni bir yaklaşım
A new approach for estimation of damping reduction factor of oriented ground motion records in an average sense
Gokhan Ozdemir, Beyhan Bayhan
doi: 10.5505/pajes.2018.70745  Sayfa 0

6.
Ar-Ge proje seçim problemine yeni bir yaklaşım ve çözüm önerisi: UTA yöntemi
A new approach to R&D project selection problem and a solution proposal: UTA method
Ela Binici, Erdem Aksakal
doi: 10.5505/pajes.2019.45945  Sayfa 0

7.
Uçan Nesnelerin Otomatik Tespit ve Takibi için Yeni Bir Yaklaşım
A Novel Approach for Automatic Detection and Tracking of Flying Objects
Ahmet Güngör Pakfiliz
doi: 10.5505/pajes.2019.29660  Sayfa 0

8.
Karbondioksit yakalama uygulamaları için silika aerojeller üzerine derleme
A review on silica aerogels for CO2 capture applications
Bora Yay, Nilay Gizli
doi: 10.5505/pajes.2018.35651  Sayfa 0

9.
Kordon Bazlı Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırılmasına Örnek Bir Uygulama: Erzurum, Cumhuriyet Caddesi
A Sample Scheme of Cordon-Based Congestion Charge: Erzurum, Cumhuriyet Street
Muhammed Yasin Çodur, Harun Coşkun
doi: 10.5505/pajes.2019.21284  Sayfa 0

10.
Sayısal Modülasyonların η-µ/Gamma Karma Sönümlenmeli Ortamlardaki Hata Olasılığı Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Error Probability of Digital Modulations over η-µ/Gamma Mixed Fading Environments
Mehmet Bilim
doi: 10.5505/pajes.2019.04379  Sayfa 0

11.
Bilişsel Radyo Uygulamaları için Otomatik Modülasyon Sınıflandırma Algoritmaları Araştırması
A Survey of Automatic Modulation Classification Algorithms for Cognitive Radio Applications
Hüseyin Cukur, Ahmet Serbes
doi: 10.5505/pajes.2018.89896  Sayfa 0

12.
İnce taneli zeminler için önerilen bulanık sınıflama sürecinin bir uygulaması
An application of a fuzzy classification routine suggested for fine grained soils
Derya Toksöz, Işık Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2019.88278  Sayfa 0

13.
Tamamen Belirsiz Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi için Proje Yöneticisinin Riske Karşı Tutumunu Dikkate Alan Aralık Programlama Tabanlı Bir Yaklaşım
An Interval Programming Based Approach for fully uncertain Resource-Constrained Project Scheduling Problem Considering Project Manager’s Attitude toward Risk
Kemal Subulan
doi: 10.5505/pajes.2019.10734  Sayfa 0

14.
Meteorolojik Kuraklık Analizi ve yeraltı suyu değişimleri Üzerindeki Etkileri, Marand Ovası (Iran) Örneği
Analyses of Meteorological Drought and its Impacts on Groundwater Fluctuations, a Case Study: Marand Plain (Iran)
Behnam Khorrami, Orhan Gunduz
doi: 10.5505/pajes.2019.63600  Sayfa 0

15.
Türkiye’deki Üniversitelerde Endüstri Mühendisliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi
Analysis of Post-Graduate Theses in Industrial Engineering Area of Turkish Universities
Cihan Çetinkaya, Ayşenur Uslu, Eren Özceylan, Kaan Mert Hayırsöz
doi: 10.5505/pajes.2019.60094  Sayfa 0

16.
Geleneksel et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profili
Antibiotic resistance profile of lactic acid bacteria from traditional meat products
Zerrin Erginkaya, İbrahim Yalanca, Emel Ünal Turhan
doi: 10.5505/pajes.2018.34466  Sayfa 0

17.
Gıda Sistemlerinde Etil Laurol Arjinat’ın Antimikrobiyal Aktivitesi, Etki Mekanizması ve Kullanım Potansiyeli
Antimicrobial Activity, Mechanism of Effect and Usage Potential of Ethyl Lauroyl Arginate in Food Systems
Bahar Demircan, Özgül Özdestan Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.54765  Sayfa 0

18.
Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım
Application of biochar derived from industrial tea waste into the fuel cell-a novel approach
Gökçen Akgül, Zehra Turan
doi: 10.5505/pajes.2019.34966  Sayfa 0

19.
Doğrudan metil alkol oksidasyonu için polioksometalat/karbon nitrit nanotüp nanokompozitinin uygulanması
Application of polyoxometalate/carbon nitride nanotubes nanocomposite for directly methanol oxidation
Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2018.48865  Sayfa 0

20.
Hava akışlı elektrokoagülasyon reaktörü ile yeraltı sularından arsenik (V) giderimine işletme parametrelerinin etkisi
Arsenate Removal from Groundwater by Air-injected EC with Al Ball Anodes: Effects of operational parameters
Ayşegül Yağmur Gören, Mehmet Salim Öncel, Mehmet Kobya
doi: 10.5505/pajes.2019.74152  Sayfa 0

21.
İstatistiksel yaklaşım kullanarak heterojen Foto-Fenton benzeri oksidasyon ile Atrazin arıtımı
Atrazine treatment with heterogeneous Photo-Fenton like oxidation using statically approach
Ebru Cokay
doi: 10.5505/pajes.2018.20633  Sayfa 0

22.
Otomotiv Akülerinde Problem Tespitine Yönelik Hücresel Ölçüm ve Hata Teşhis Sistemi
Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries
Osman Demirci, Burcu Acar Demirci, Sezai Taşkın
doi: 10.5505/pajes.2018.98105  Sayfa 0

23.
Ortopedik İmplantlarda Kullanılan Biyomalzemeler
Biomaterials Used in Orthopedic Implants
Ali Tekin Güner, Cemal Meran
doi: 10.5505/pajes.2019.46666  Sayfa 0

24.
Yenileme korelasyon tespiti kullanılarak toplanır beyaz gauss gürültülü kanal üzerinden ikili faz kaydırmalı anahtarlama modülasyonunun bit hata analizi
Bit error analysis of binary phase shift keying modulation over additive white gaussian noise channel using replica correlation detection
Eren Küren, Akın Cellatoğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.06253  Sayfa 0

25.
Üreaz ve Karbonik Anhidraz Pozitif Bakteriler tarafından Kalsiyum Karbonat Çökelimi
Calcium Carbonate Precipitation by Urease and Carbonic Anhydrase Positive Bacteria
Naime Nur Bozbeyoglu, Tuğba Şensoy Candoğan, sevki arslan, BUKET KABALAY, Omer Bozkaya, Erdal Akyol, Nazime MERCAN DOĞAN
doi: 10.5505/pajes.2019.73848  Sayfa 0

26.
Adana iklim koşullarında Organik Rankin Çevrimi ile bütünleşik düzlem-plakalı ve vakum tüplü kolektörlerin ısıl verimlerini karşılaştırılması
Comparison of heat efficiency of flat-plate and vacuum tube collectors integrated with Organic Rankine Cycle in Adana climate conditions
Ayhan Atiz, Mehmet Karakilcik
doi: 10.5505/pajes.2019.34033  Sayfa 0

27.
Yeni doğan kuzularda bilgisayar destekli tanı
Computer-aided diagnosis in neonatal lambs
Pınar Cihan, Oya Kalıpsız, Erhan Gökçe
doi: 10.5505/pajes.2019.51447  Sayfa 0

28.
Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı
Concept of Industry 4.0 in Textile Manufacturing Processes
İlhami İlhan
doi: 10.5505/pajes.2018.69851  Sayfa 0

29.
Elektronik tekstillerde iletken mürekkep uygulamaları
Conductive ink applications on electronic textiles
İbrahim Üner, Banu Hatice Gürcüm
doi: 10.5505/pajes.2019.55890  Sayfa 0

30.
2,3-dimetoksifenilboronik asit molekülünün konformasyon ve FTIR analizi
Conformational and FTIR analyses of 2,3-dimethoxyphenylboronic acid
Duygu Bilge
doi: 10.5505/pajes.2018.70431  Sayfa 0

31.
Kutuplaştırılmış veri üzerinde ikili sınıflandırma için sürekli zamanlı eşik değeri belirleme
Continuous time threshold selection for binary classification on polarized data
Ali Saglam, Nurdan Akhan Baykan
doi: 10.5505/pajes.2018.26125  Sayfa 0

32.
Türkiye’de tarım kaynaklı pestisit kirliliğinin durumu ve alternatif kontrol tedbirlerinin incelenmesi
Current status of agricultural pesticide pollution in Turkey and evaluation of alternative control methods
Fatma Nihan Doğan, Mahmut Ekrem Karpuzcu
doi: 10.5505/pajes.2018.53189  Sayfa 0

33.
İki amaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme probleminin tasarımı ve analizi: İnşaat ekipmanları imalatı sektöründe bir vaka çalışması
Design and analysis of bi-objective flexible job shop scheduling problem: A case study in construction equipment manufacturing industry
Hamdi Giray Reşat
doi: 10.5505/pajes.2019.35033  Sayfa 0

34.
Ağ tarama ve K-ortalama kümeleme yöntemleri ile kaza kara noktalarının belirlenmesi: İstanbul D100 karayolu örneği
Determination of accident black spots by using network screening and K-means clustering methods: a case study on D100 highway in Istanbul
Abdullah Maltaş, Halit Özen, Abdulsamet Saraçoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.77012  Sayfa 0

35.
SINTACS yöntemi ile karstik ortamlarda yeraltısuyu duyarlılığının belirlenmesi: Altınova akiferi örneği
Determination of groundwater vulnerability in karstic environments by using SINTACS method: Altınova aquifer case study
Ayşenur Amil, Ahmet Çil, Pınar Avcı, Ayşe Muhammetoğlu, Naciye Nur Özyurt
doi: 10.5505/pajes.2019.14265  Sayfa 0

36.
Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi
Determination of linear features of Elazığ province and surrounding by applying boundary analyzing techniques to gravity data
Fatma Figen Altınoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.50469  Sayfa 0

37.
Orta Anadolu'da kabuğa ait sismik P ve S dalga hızı yapısının belirlenmesi
Determination of seismic P and S wave velocity structure of crust in central Anatolia
İbrahim Hakan Demirsıkan, Şakir Şahin, Erdinç Öksüm
doi: 10.5505/pajes.2018.45548  Sayfa 0

38.
Dinamik test metodu ile bir güneş kollektörünün ısıl performansının belirlenmesi
Determination of thermal performance of a solar collector by using dynamic test method
Ahmet Yılancı, Öner Atalay, Günnur Koçar, Ahmet Eryaşar
doi: 10.5505/pajes.2018.04453  Sayfa 0

39.
Francis Tipi Su Türbini Çarkının Tersine Mühendislik ile Tasarımı için bir Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulaması
Development and Implementation of a Methodology for Reverse Engineering Design of Francis Turbine Runners
Kutay Çelebioğlu, Alper Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2018.43959  Sayfa 0

40.
Akdeniz Bölgesinde Kuraklık Analizi
Drought Analysis in Mediteranean Region
Ülker Güner Bacanlı, Gözde Nur Akşan
doi: 10.5505/pajes.2019.64507  Sayfa 0

41.
Kuru kayısılardaki kükürt miktarının serum oksidatif stres parametleri üzerine etkisi
Effect of sulfur amount in dry apricot on serum oxidative stress parameters
Önder Otlu, Tuğba Raika Kıran, Ercan Karabulut, Aysun Bay Karabulut
doi: 10.5505/pajes.2019.49035  Sayfa 0

42.
Ultrasonik titreşimin tel çekme işlemine etkisi
Effect of ultrasonic vibration on the process of wire drawing
Onur Duman, Mustafa Kemal Külekci
doi: 10.5505/pajes.2018.25588  Sayfa 0

43.
Parabolik Güneş Kolektörlü Organik Rankine Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors
Serpil Çelik, Ahmet Kabul
doi: 10.5505/pajes.2018.70707  Sayfa 0

44.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483  Sayfa 0

45.
Elazığ ilinde çok kriterli karar verme analizi ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak katı atık depolama sahası seçiminin değerlendirilmesi
Evaluating solid waste landfill site selection using multi-criteria decision analysis and geographic information systems in the city of Elazığ, Turkey
Murat Çeliker, Osman Yıldız, Nilüfer Nacar Koçer
doi: 10.5505/pajes.2018.70493  Sayfa 0

46.
Ankastre Ev Tipi Fırınlarda Fırın Kapağının Enerji Tüketimi ve Enerji Seviyesine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of The Effect of Front Cover on Energy Consumption and Energy Level in Built-In House Oven
Özge Altun, Şule Yıldız, Tuba Anık
doi: 10.5505/pajes.2018.23922  Sayfa 0

47.
Karma mesnetli kirişin serbest titreşim analizi
Free vibration analysis of mixed supported beam
Yaşar Pala, Semih Beyçimen
doi: 10.5505/pajes.2019.33558  Sayfa 0

48.
İlişkisel Veri Tabanlarında XML Veriler İçin Homoglif Dönüşüm Tabanlı Damgalama
Homoglyph Transformation Based Watermarking for XML Data in Relational Databases
Mustafa Bilgehan İmamoğlu, Mustafa Ulutaş
doi: 10.5505/pajes.2018.65288  Sayfa 0

49.
2 Boyutlu Sıfıra Çeken LMS Algoritmasıyla Görüntü İyileştirme
Image Restoration with 2 Dimensional Zero Attracting LMS Algorithm
Gülden Eleyan, Muhammed Salman
doi: 10.5505/pajes.2018.06982  Sayfa 0

50.
Küçük hücre kullanıcı yoğunluğunun küçük hücre uyutma tekniği performansı üzerindeki etkisi
Impact of small cell user density on performance of small cells sleeping technique
Sultan Aldırmaz Çolak
doi: 10.5505/pajes.2018.73468  Sayfa 0

51.
Düzlem dışı fiber dalgalanmasının cam elyaf takviyeli tabakalı kompozitlerin kavisli kiriş dayanımı üzerindeki etkileri
Influences of out-of-plane fiber waviness on the curved beam strength of glass fiber composite laminates
Kenan Çınar
doi: 10.5505/pajes.2019.52993  Sayfa 0

52.
Nemli nesnelerin zorlanmış taşınım ile hava jeti çarpmalı kurutulmasının incelenmesi
Investigation of air jet impingement drying with forced convection of moist things
Koray KARABULUT, Doğan Engin ALNAK
doi: 10.5505/pajes.2018.83479  Sayfa 0

53.
Ankara Çevresi İçin Arias Şiddetinin İncelenmesi
Investigation of Arias Intensity for Ankara and Surroundings
Koray Ulamış
doi: 10.5505/pajes.2018.07992  Sayfa 0

54.
Mevcut binalarda beton basınç dayanımının karot sayısına bağlı değişiminin incelenmesi
Investigation of concrete compressive strength of existing buildings depending on number of core samples
Mehmet İnel, Bayram Tanık Çaycı, Hayri Baytan Özmen
doi: 10.5505/pajes.2018.00236  Sayfa 0

55.
Raylı taşıtlarda dinamik hareketler ve titreşim azaltma yöntemlerinin incelenmesi
Investigation of dynamic motions and vibration reduction methods in railway vehicles
Meral Bayraktar, Muammer Tahtalı
doi: 10.5505/pajes.2019.75428  Sayfa 0

56.
Tarımsal Atık Üzerine Malahit Yeşili Adsorpsiyonunda Denge ve Kinetik Verilerin İncelenmesi
Investigation Of Equilibrium And Kinetic Data In Agricultural Waste With Malachite Green Adsorption
Çiğdem SARICI ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pajes.2019.81059  Sayfa 0

57.
Plastik Malzemelerde Federin Deformasyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Feder Effects on Deformation in Plastic Materials
Abdulmecit Güldaş, Mehmet Altuğ, Farnoud Khakzad
doi: 10.5505/pajes.2018.52893  Sayfa 0

58.
Et taşıma sürecinde karşılaşılan kas iskelet sistemi rahatsızlığı risklerinin incelenmesi
Investigation of musculoskeletal disorder risks in the meat transporting process
Pınar Deryaoğlu, Hilal Atıcı Ulusu, Tülin Gündüz
doi: 10.5505/pajes.2019.64624  Sayfa 0

59.
Pasif Radar Hedef Tespit Performansının İyileştirilmesi için Çoklu Ortak FM Radyo Vericilerin Kullanılmasının Araştırılması
Investigation of Passive Radar Target Detection Performance Improvement by Using Multiple Co-located FM Radio Transmitters
Burak Tuysuz
doi: 10.5505/pajes.2018.92693  Sayfa 0

60.
Helikopter Pali Aşınma Kalkanındaki Katı Partikül Erozyon Davranışının İncelenmesi
Investigation of Solid Particle Erosion Behaviour on Erosion Shield of a Helicopter Rotor Blade
Hasan Gedikli, İsmail Özen
doi: 10.5505/pajes.2019.82150  Sayfa 0

61.
Kararlı durumda seri kapasitörlerin iletim şebekesine etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effects of series capacitor on transmission network in steady state
Doğan Can Samuk, Fatih Mehmet Nuroğlu
doi: 10.5505/pajes.2019.76009  Sayfa 0

62.
Bor Minerallerinin Su Bazlı Sondaj Çamurunun Reolojik ve Filtrasyon Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma
Investigation of the Effects on Rheological and Filtration Properties of Water-Based Drilling Mud of Boron Minerals: An Experimental Study
Abdullah Özkan, Behlül Merve Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2019.89990  Sayfa 0

63.
Investigation of the factors contributing to truck driver’s involvement in an injury accident
Ibrahim Khalil Umar, Samir Bashir
doi: 10.5505/pajes.2019.65391  Sayfa 0

64.
Atık Hayvansal Yağ Kökenli Biyomotorin Yakıtların Ortak-Hat Direkt Püskürtmeli Bir Diesel Motorda Kullanımının İncelenmesi: Performans ve Yanma Karakteristikleri
Investigation of Waste Animal Fat Based Biodiesel Fuels’ Usage in a Common Rail Direct Injection Diesel Engine: Performance and Combustion Characteristics
Hüseyin Şanlı
doi: 10.5505/pajes.2018.54715  Sayfa 0

65.
Çift simetri eksenli I kesi̇tli̇ çeli̇k elemanların doğrusal deği̇şen momentler altındaki̇ yanal burulmalı burkulma davranışı
Lateral torsional buckling of doubly symmetric I-shaped steel members under linear moment gradient
Ertuğrul Türker Uzun, Mutlu Seçer
doi: 10.5505/pajes.2018.46656  Sayfa 0

66.
Kentsel Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Analizi
Life Cycle Assessment for Municipal Waste Management: Analysis for Bursa
Güray Salihoğlu, Zehra Poroy, Nezih Kamil Salihoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.33603  Sayfa 0

67.
Gıda Sanayiinde Kullanılan Uçucu Yağların Mikroenkapsülasyon Uygulamaları
Microencapsulation Applications of Essential Oils Used in Food Industry
Sevi Bosnalı, Özgül Özdestan Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.45336  Sayfa 0

68.
Sulamada nitratla kirlenmiş yeraltısuyu kullanımının modellenmesi
Modeling irrigation with nitrate contaminated groundwater
Güray Hatipoğlu, Zöhre Kurt
doi: 10.5505/pajes.2019.38963  Sayfa 0

69.
Hava aralıkları eşit dağıtılmış şönt reaktör modellenmesi
Modelling of the equally distributed air gapped shunt reactor
Ahmet Yiğit Arabul, Emre Kurt, Fatma Keskin Arabul, İbrahim Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.95826  Sayfa 0

70.
Anaerobik çürütme prosesi ile stabilize edilen arıtma çamurları için modeller ve ADM1
Models and ADM1 for stabilized sewage sludge by anaerobic digestion process
Murat Mert Otuzaltı, Nuriye Altınay Perendeci
doi: 10.5505/pajes.2018.53011  Sayfa 0

71.
Birinci mertebeden lineer olmayan adi diferansiyel denklem sistemleri için Monte Carlo temelli stokastik yaklaşım
Monte Carlo based stochastic approach for first order nonlinear ODE systems
Hande Uslu, Murat Sarı
doi: 10.5505/pajes.2019.25493  Sayfa 0

72.
Tarımsal alanlarda yüksek çözünürlüklü IKONOS uydu görüntüsünden nesne-tabanlı ürün deseni tespiti
Object-based crop pattern detection from IKONOS satellite images in agricultural areas
Beste Tavus, Kamil Karataş, Mustafa Türker
doi: 10.5505/pajes.2018.25428  Sayfa 0

73.
Doğrusal Sismik İzolasyon Parametrelerinin Karga Arama Algoritması ile Optimizasyonu
Optimization of Linear Seismic Isolation Parameters via Crow Search Algorithm
Ali Erdem Çerçevik, Özgür Avşar
doi: 10.5505/pajes.2019.93636  Sayfa 0

74.
Nikel kaplama prosesinde verimli olarak kullanılan nikel oranının yanıt yüzey yöntemi ile eniyilenmesi
Optimizing the efficiently used nickel ratio in nickel plating process by using response surface methodology
Aslan Deniz Karaoğlan, Ayşe Meriç
doi: 10.5505/pajes.2018.67864  Sayfa 0

75.
Hasanoğlan (Ankara) Petrol Sisteminin Organik Hidrojeokimyasal Kanıtları
Organic Hydrogeochemical Evidences of Hasanoğlan (Ankara) Petroleum System
Adil Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2018.12316  Sayfa 0

76.
Şebekeden Bağımsız Hibrit Sistemin (Rüzgar-Fotovoltaik) Performans Analizi
Performance Analysis of Stand-Alone Hybrid (Wind-Photovoltaic) Energy System
Oktay Arıkan, Evren İşen, Bedri Kekezoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.98958  Sayfa 0

77.
Taguchi yöntemi ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılarak tasarlanan levhalı ısı değiştiricilerin performanslarının karşılaştırılması
Performance comparison of plate heat exchangers designed using Taguchi method and Computational Fluid Dynamics
Murat Ünverdi, Hasan Küçük
doi: 10.5505/pajes.2018.35493  Sayfa 0

78.
Donma-çözülmeye tabi tutulan farklı oranlarda obsidiyen (volkanik cam) katkı maddesi ile güçlendirilmiş taneli zeminlerin performansı
Performance of granular soils reinforced with obsidian (volcanic glass) additives in different proportions subjected to freeze-thaw
Necmi Yarbaşı
doi: 10.5505/pajes.2019.39049  Sayfa 0

79.
Keçi boynuzu, tarçın ve zencefil tozu içeren püskürtmeli kurutucuda kurutulmuş süt tozlarının ve aglomeratlarının fiziksel karakterizasyonu
Physical characterization of spray-dried milk powders and their agglomerates with the addition of carob, cinnamon, and ginger powders
Hira Yüksel, Gülşah Çalışkan Koç, Safiye Nur Dirim
doi: 10.5505/pajes.2019.56798  Sayfa 0

80.
Heterojen LTE ağlarda femto hücreler için güç yönetim eniyilemesi
Power management optimization for femtocells in heterogeneous LTE networks
Ahmet Akbulut, Aykut Kalaycıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.93753  Sayfa 0

81.
Orta ölçekli yerleşime uygunluk planlarının CBS tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak hazırlanması: Sivas il merkezi örneği
Preparation of GIS-based medium-scale settlement suitability plans by using Analytical Hierarchy Process (AHP): Sivas city province case study
Şeyma CEYLAN, ISIK YILMAZ
doi: 10.5505/pajes.2019.98975  Sayfa 0

82.
Yazılım geliştirme taleplerinin metin madenciliği yöntemleriyle önceliklendirilmesi
Prioritization of software development demands with text mining techniques
Murat Can Tekin, Volkan Tunalı
doi: 10.5505/pajes.2019.47827  Sayfa 0

83.
Türkiye'de Nükleer Güç Santrallerine Karşı Halkın Tutumları
Public Attitudes Toward Nuclear Power Plants In Turkey
Hasan Ogul, Mehmet Onur Karaagac
doi: 10.5505/pajes.2018.97415  Sayfa 0

84.
Toplu Taşıma Grafı: Etkin Seyahat Planlaması İçin Toplu Taşıma Ağının Graf Teorisi Tabanlı Bir Modeli
Public Transportation Graph: A Graph Theoretical Model of Public Transportation Network for Efficient Trip Planning
Faruk Serin, Suleyman Mete
doi: 10.5505/pajes.2018.56873  Sayfa 0

85.
Biyolojik Atık Çamurdaki Azot ve Fosforun Darbeli Elektrik Alan Tekniği İle Geri Kazanımı ve Strüvit Eldesi
Recovery of Nitrogen And Phosphorus In Sewage Sludge by Pulsed Electrical Field Technique and Strüvite Production
Özlem Selçuk Kuşçu
doi: 10.5505/pajes.2018.41524  Sayfa 0

86.
Tekstil Endüstrisi İçin Geri Dönüşüm ve Önemi
Recycling and Importance for Textile Industry
Merve Türemen, Aslı Demir, Esen Özdoğan
doi: 10.5505/pajes.2018.97253  Sayfa 0

87.
Güneş ışığı altında C3N4/DEU-51(Fe) kullanılarak Cr(VI)’nın giderimi
Remediation of Cr(VI) using C3N4/DEU-51(Fe) under sun light irradiation
Sevil Akçağlar
doi: 10.5505/pajes.2019.38468  Sayfa 0

88.
Ozonlama ile çeşitli model tekstil boyalarından KOİ ve TOK giderimi: Box-Behnken yaklaşımı
Removal of COD and TOC from various model textile dyes by ozonation: Box-Behnken approach
Musa Büyükada
doi: 10.5505/pajes.2018.38247  Sayfa 0

89.
Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarının tasarım yöntemleri ve yapılan çalışmalar
Review of research on designing methods and properties of roller compacted concrete mixtures
Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altun, Zia Ahmad Faqiri, Kambiz Ramyar
doi: 10.5505/pajes.2019.93530  Sayfa 0

90.
Birim Şekil Değiştirme Enerji Yoğunluğunun Kaynaklı Birleştirmelerin Yorulmasına Karşı Tasarımlardaki Uygulamalarının Güncel İncelemesi
State of the Art Review of the Application of Strain Energy Density in Design Against Fatigue of Welded Joints
Özler Karakaş, Nail Tüzün
doi: 10.5505/pajes.2018.87120  Sayfa 0

91.
Değişik şekilde tasarlanan ısıtılmış yüzeylerin hava jeti çarpmalı soğutulmasının araştırılması
Study of cooling of the varied designed warmed surfaces with an air jet impingement
Koray KARABULUT, Dogan Engin Alnak
doi: 10.5505/pajes.2019.58812  Sayfa 0

92.
Bir GSM operatörü için elektrik kesintisi durumunda ekip planlanma
Team planning under an electricity failure for a GSM operator
Fadime Üney yüksektepe, Kübra Çakır, Nur Yılmaz, Meltem Bayrak
doi: 10.5505/pajes.2018.22804  Sayfa 0

93.
Avrupa Birliği üye ülkeler ve aday olan Türkiye’nin atık indikatörlerine göre kümelenmesinde optimum küme sayısının Silhouette indeksi ile belirlenmesi
The determination of optimal cluster number by Silhouette index at clustering of the European Union member countries and candidate Turkey by waste indicators
Tuğba Söküt Açar, Nilgün Ayman Öz
doi: 10.5505/pajes.2019.49932  Sayfa 0

94.
Polikarboksilat-bazlı süperakışkanlaştırıcıların silis dumanı içeren çimento hamurlarının reolojik davranışına etkileri
The effects of polycarboxylate-based superplasticizers on the rheological behaviours of cement pastes containing silica fume
Sıddıka Gamze Erzengin
doi: 10.5505/pajes.2019.06787  Sayfa 0

95.
CI2 gazı ile doyurulmuş HCI çözeltilerinde altın hurdalarından altının liçing kinetiği
The leaching kinetics of gold from gold scraps in CI2-saturated HCl solutions
Dilara Tokkan, Bünyamin Dönmez, Osman Nuri Ata
doi: 10.5505/pajes.2018.39259  Sayfa 0

96.
Sağlıklı Et Ürünleri Geliştirme Stratejileri
The Strategies Of Developing Healthy Meat Products
Orhan Özünlü, Haluk Ergezer, Ramazan Gökçe
doi: 10.5505/pajes.2018.35219  Sayfa 0

97.
Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu
Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model
Talia Ekin Tokyay Sinha, Mehmet Yücel Yetgin
doi: 10.5505/pajes.2018.78871  Sayfa 0

98.
Jeotermal enerji destekli çok fonksiyonlu enerji üretim sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of a multigeneration energy system based geothermal energy
Yunus Emre Yüksel, Murat Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2019.98411  Sayfa 0

99.
Geomateryallerin Böhme Aşındırma Deney Cihazı Kullanılarak Üç Boyutlu Görüntülenmesi
Three-Dimensional Visualization of Geomaterials using Böhme Abrasion Apparatus
Okan Önal
doi: 10.5505/pajes.2019.02679  Sayfa 0

100.
Ham Yağların Rafinasyonunda Ultrases Uygulamaları
Ultrasound applications in the refining of crude oil
Özgür Devrim Ablay, Onur Ozdikicierler, Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN
doi: 10.5505/pajes.2019.76094  Sayfa 0

101.
Betalain ekstraktlarının gıdalarda kullanım olanakları
Usage of betalain extracts in food
Vasfiye Hazal Özyurt, Hazal Saralı, Semih Ötleş
doi: 10.5505/pajes.2019.03592  Sayfa 0

102.
Polimineral İçerikli Seramik Bir Numunenin Lüminesans Tekniklerle Eşdeğer Dozunun Belirlenmesinde Farklı Bir Yöntemin Kullanımı
Use of a Different Method in Determining the Equivalent Dose by Luminescence Techniques of a Ceramic Sample Containing Polymineral
Mehmet Altay Atlıhan
doi: 10.5505/pajes.2019.75299  Sayfa 0

103.
Çok yüksek çözünürlüklü renkli İHA görüntülerinden kentsel alanlarda araç tespiti
Vehicle detection in urban areas from very high resolution UAV color images
Müslüm Altun, Mustafa Türker
doi: 10.5505/pajes.2019.69649  Sayfa 0

104.
Bir Elektrik Dağıtım Firması için KEMIRA-M Yöntemi ile Depo Yeri Seçimi
Warehouse Location Selection for An Electricity Distribution Company by KEMIRA-M method
ÖZNİL KIŞ, Gülin Feryal Can, Pelin Toktaş
doi: 10.5505/pajes.2019.98354  Sayfa 0

105.
Gelişigüzel doğal lif takviyeli kompozitlerin elastiklik modülü tahmin yöntemleri: Sonlu elemanlar analizi ve analitik modeller
Young’s Modulus estimation techniques for the randomly oriented natural fiber reinforced composites: Finite Element Analysis and Analytical Models
Mehmet Safa Bodur, Mustafa Bakkal
doi: 10.5505/pajes.2019.88864  Sayfa 0

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale