Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağı örüntü katman büyüklüğünü azaltmak için kümeleme tabanlı bir yaklaşım
A cluster based approach to reduce pattern layer size for generalized regression neural network
Mustafa Oral, Serkan Kartal, Buse Melis Özyıldırım
doi: 10.5505/pajes.2017.76401   (97 kere görüntülendi)

2.
Yarı-Gözetimli Veri Sınıflandırma için Kolektif bir Öğrenme Yaklaşımı
A Collective Learning Approach for Semi-Supervised Data Classification
Nur Uylaş Satı
doi: 10.5505/pajes.2017.44341   (56 kere görüntülendi)

3.
Silis dumanı katkılı geri kazanılmış agregalı betonların elastisite modüllerinin karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of elasticity modulus of recycled aggregate concrete with silica fume
Özgür Çakır, Hasan Dilbas
doi: 10.5505/pajes.2018.92489   (39 kere görüntülendi)

4.
Türkçe için karşılaştırmalı metin sınıflandırma analizi
A comparative analysis of text classification for Turkish language
Savaş Yıldırım, Tuğba Yıldız
doi: 10.5505/pajes.2018.15931   (49 kere görüntülendi)

5.
İçten yanmalı benzinli motorların ısınma sürecinde hava soğutmalı bir termoelektrik jeneratör geri kazanım sisteminin geri kazanım performansı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
A comparative survey on recovery performance of thermo-electric generator recovery system with air cooling during warming process of internal combustion gasoline engines
Mehmet Akif Kunt
doi: 10.5505/pajes.2018.66503   (42 kere görüntülendi)

6.
Bir yem işletmesi için satış tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir vaka çalışması
A comparison of sales forecasting methods for a feed company: A case study
Leyla Demir, Selahattin Akkaş
doi: 10.5505/pajes.2018.58235   (47 kere görüntülendi)

7.
Grafen Oksit (GO) ve İndirgenmiş Grafen Oksit (RGO) Dolgulu PVC Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması
A Comparison Study on Mechanical Properties of PVC Composites Filled By Graphene Oxide (GO) and Reduced Graphene Oxide (RGO)
Ferda Mindivan
doi: 10.5505/pajes.2018.39114  

8.
İçten yanmalı motorların egzoz sistemleri için sıvı soğutmalı bir termoelektrik jeneratör sistemi tasarımı ve soğutucu akışkan miktarının geri kazanım performansına etkisinin deneysel incelemesi
A Design of a liquid cooling thermoelectric generator system for the exhaust systems of internal combustion engines and experimental study on the effect of refrigerant fluid quantity on recovery performance
Mehmet Akif Kunt
doi: 10.5505/pajes.2018.89137  

9.
İlişkisel veritabanlarının bütünlük kontrolü için ayrık kosinüs dönüşümü tabanlı kırılgan sıfır damgalama şeması
A fragile zero watermarking schema to check integrity of relational databases based on discrete cosines transform
Yasin Şahin, Güzin Ulutaş, Mustafa Bilgehan İmamoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.22120   (33 kere görüntülendi)

10.
Drone ile teslimat rotalaması için bir matematiksel model
A mathematical model for the delivery routing problem via drones
Sinem Han, Begüm Özer, Barış Alioğlu, Özgür Polat, Tülin Aktin
doi: 10.5505/pajes.2018.19052  

11.
Pik güç azaltımı tabanlı talep cevabı stratejisi ve yük faktörü maksimizasyonu amaçlı bir elektrikli araç toplu park bölgesi enerji yönetim stratejisi
A peak power reduction based demand response strategy and load factor maximization oriented electric vehicle parking lot energy management strategy
Ozan Erdinç, Akın Taşcıkaraoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.73636   (34 kere görüntülendi)

12.
0-1 problem uzayları için kuantum tabanlı yerel arama ile güçlendirilmiş parçacık sürüsü optimizasyonu
A quantum based local search enhanced particle swarm optimization for binary spaces
Fehmi Burçin Özsoydan
doi: 10.5505/pajes.2018.64614   (67 kere görüntülendi)

13.
Elektrikli araç uygulamalarında kullanılan lityum bataryalar için göreceli kapasite tahmin yöntemi
A relative capacity estimation method for lithium batteries used in electric vehicle applications
Türev Sarıkurt, Abdulkadir Balıkçı
doi: 10.5505/pajes.2018.58224   (40 kere görüntülendi)

14.
2-Aminobenzotiyazolün Karışık Ligandlı Metal Kompleksleri ve Biyolojik Özellikleri Hakkında Literature Çalışması
A Review on Biological Properties and Mixed Ligand Metal Complexes Of 2-Aminobenzothiazoles
Halil İlkimen
doi: 10.5505/pajes.2017.30164   (22 kere görüntülendi)

15.
Dinamik atölye tipi çizelgeleme problemine bir tavlama benzetimi yaklaşımı tabanlı simülasyon optimizasyonu
A simulated annealing approach based simulation-optimisation to the dynamic job-shop scheduling problem
Çağrı Sel, Alper Hamzadayı
doi: 10.5505/pajes.2017.47108   (41 kere görüntülendi)

16.
Gerçek Bir Sınav Çizelgeleme Problemi İçin İki Aşamalı Çözüm Yaklaşımı
A Two-Phase Solution Approach for a Real-Life Examination Timetabling Problem
Rahime Sancar Edis, Emrah B. Edis
doi: 10.5505/pajes.2018.96606  

17.
İş değerlemesi, kişisel özellikler ve iş performansından oluşan bir maaş modeli
A wage model consisted of job evaluation, employee characteristics and job performance
Emin Kahya
doi: 10.5505/pajes.2017.92609   (53 kere görüntülendi)

18.
Yazılım hata tahmininde kullanılan metriklerin karar ağaçlarındaki bilgi kazançlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi
Analyzing and improving information gain of metrics used in software defect prediction in decision trees
İbrahim Berkan Aydilek
doi: 10.5505/pajes.2018.93584   (42 kere görüntülendi)

19.
Farklı Malzemelere Sahip Hibrid Kompozitlerde Çatlağın Mekanik Davranışlara Etkisinin Analizi
Analyzing the Effect of Crack in Different Hybrid Composite Materials on Mechanical Behaviors
Bekir Yalçın, Berkay Ergene
doi: 10.5505/pajes.2017.02800   (98 kere görüntülendi)

20.
OLED TV’ler için 24/20A LLC Rezonanslı Dönüştürücü Uygulaması
Application of 24V/20A LLC Resonant Converter for OLED TVs
Çağatay Özçelik, Atiye Hülya Obdan
doi: 10.5505/pajes.2017.79653   (51 kere görüntülendi)

21.
Öğretme-Öğrenme algoritmasını kullanarak iki yönlü karışık modelli montaj hattı dengeleme
Balancing of mixed-model two-sided assembly lines using teaching–learning based optimization algorithm
Alper Hamzadayi
doi: 10.5505/pajes.2017.14227   (28 kere görüntülendi)

22.
Biyodizel Kaynaklı Korozyon ve Bozunma: Bir İnceleme
Biodiesel Induced Corrosion and Degradation: A Review
Muhammet Kaan Yeşilyurt, İlhan Volkan Öner, Efe Çetin Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2018.01885  

23.
Asit Kırmızı 14 Boyasının Elementel Kükürt ve Metanol Bazlı Reaktörlerde Biyolojik İndirgenmesi
Biological Reduction of Acid Red 14 by Elemental Sulfur and Methanol-Based Reactors
Deniz Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.66743   (35 kere görüntülendi)

24.
Pamukkale (Denizli) bölgesi killerinin karakteristik özellikleri ve seramik sektöründe kullanılabilirlikleri
Characteristics of clays from Pamukkale (Denizli) region, and their usability in ceramic sector
Barış Semiz
doi: 10.5505/pajes.2017.77853  

25.
Elektrokimyasal Büyütme Tekniğiyle Büyütülen Geçirgen NiO İnce Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Characterization and Preparation of Transparent NiO Thin Films Growth by Electrochemical Deposition Technique
Kübra Çınar Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.54926   (22 kere görüntülendi)

26.
Hava Filtresi İçindeki Akış ve Titreşim Deseninin Karşılaştırılması- Deneysel Çalışma
Comparison Between Flow And Vibration Patterns In Air Filter - Experimental Study
Davut Erdem Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.89656   (37 kere görüntülendi)

27.
Asit turuncu II boyasının kitosan ve zirkonyum(IV)-kitosan üzerine adsorpsiyonunun karşılaştırılması
Comparison of adsorption of acid orange II dye on chitosan and zirconium(IV)-chitosan
Pelin Demirçivi
doi: 10.5505/pajes.2018.35492   (22 kere görüntülendi)

28.
Kimyasal Şartlandırılmış Çamur ile Dondurma/ Çözme ile Şartlandırılmış Çamurun Su Verme Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Dewatering Characteristics of Chemically Conditioned Sludge and Freeze/ Thawed Sludge
Gülbin Erden, Ayşe Filibeli
doi: 10.5505/pajes.2017.62443   (32 kere görüntülendi)

29.
Deprem Etkisi Altındaki Kirişsiz Döşemeli Betonarme Yapılarda Farklı Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Analysis Methods in Flat Slab Reinforced Concrete Structures Under Earthquake Effect
Ahmet Özbayrak
doi: 10.5505/pajes.2018.69009  

30.
Kimlik Hırsızı Web Sitelerinin Sınıflandırılması için Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Machine Learning Techniques for Classification of Phishing Web Sites
Tahir Emre Kalaycı
doi: 10.5505/pajes.2018.10846   (137 kere görüntülendi)

31.
Karesel atama problemleri için tavlama benzetimi paralelleştirme yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of simulated annealing parallelization methods for quadratic assignment problems
Selahattin Akkaş, Kadir Kavaklıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.46794   (32 kere görüntülendi)

32.
Farklı hammaddeler kullanılarak üretilmiş olan konvansiyonel ve polyester özlü ipliklerin performans özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison the performance properties of conventional and polyester core yarns produced using different raw materials
Sait Yılönü, Belkıs Zervent Ünal
doi: 10.5505/pajes.2017.43403   (20 kere görüntülendi)

33.
Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı
Concept of Industry 4.0 in Textile Manufacturing Processes
İlhami İlhan
doi: 10.5505/pajes.2018.69851  

34.
Bir doğrultuda birleşik eğilme etkisindeki tekil temellerin çeşitli sezgisel algoritmalarla TS500’e göre minimum maliyetle optimum tasarımı
Cost optimum design of spread footing under uniaxial combined bending according to TS500 via various metaheuristic algorithms
Hasan Tahsin Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2017.65807   (237 kere görüntülendi)

35.
Bir Depolama Tesisi için Otomasyon Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması
Design and Implementation of Automation System for a Storage Facility
Serkan Kirca, Ethem Kelekci, Murat Ayaz
doi: 10.5505/pajes.2018.66742  

36.
İçme suyu şebeke otomasyonunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Design and implementation of water supply network automation
Nihat Daldal
doi: 10.5505/pajes.2017.66424   (42 kere görüntülendi)

37.
Kaynak değeri olan yaban hayvanlarının görüntü işleme tekniği ile tespiti ve sayımı
Detection and counting of wild animals as source value by image processing technique
İsmail Yabanova, Kadir Kaya
doi: 10.5505/pajes.2018.19577  

38.
Deriner baraj yerindeki granodiyoritlerin kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerinin sismik kırılma yöntemiyle belirlenmesi(Artvin)
Determination of engineering properties of granodiorites at Deriner dam site by using seismic refraction method (Artvin)
Hamit Çakıcı
doi: 10.5505/pajes.2017.99076   (36 kere görüntülendi)

39.
Samsun Sahili midye kabuklarının ağır metal giderim potansiyelinin belirlenmesi
Determination of heavy metal removal potential of the Samsun Coast mussel shells
Levent Gürel, Selahi Güneş
doi: 10.5505/pajes.2017.68984   (26 kere görüntülendi)

40.
Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi
Determination of linear features of Elazığ province and surrounding by applying boundary analyzing techniques to gravity data
Fatma Figen Altınoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.50469  

41.
Elektrik özdirenç yöntemi ile donatılı kuru beton dayanımının belirlenmesi
Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method
Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık
doi: 10.5505/pajes.2017.76702   (28 kere görüntülendi)

42.
Jeomorfik İndisler Kullanılarak Honaz Fayı’nın (GB Türkiye) Göreceli Tektonik Aktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Relative Tectonic Activity of the Honaz Fault (SW Turkey) Using Geomorphic Indices
Savaş Topal, Mehmet Özkul
doi: 10.5505/pajes.2017.18199   (41 kere görüntülendi)

43.
Gömleklik kumaşların tuşe özelliklerinin duyusal analiz ve fiziksel test yöntemleriyle belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Determination of tactile properties of shirt fabrics by sensory analysis and physical tests and evaluation of the relation between these two methods
Buket ARIK, Yüksel İKİZ, Mehtap ÇALIŞKAN, Kardelen KARAİBRAHİMOĞLU
doi: 10.5505/pajes.2018.99422  

44.
En Kısa Rota Seyahat Süreleri Kullanılarak Tek ve İki Yönlü Yolların Optimum Düzenlemelerinin Yapılması
Determining Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Streets Using Shortest Path Travel Costs Based on Results of Traffic Assignment
Özgür Başkan, Cenk Ozan
doi: 10.5505/pajes.2017.21208   (31 kere görüntülendi)

45.
Bir iplik üretim tesisinde nitelik seçimi ve sınıflandırma ile iplik kalitesinin belirlenmesi
Determining the yarn quality by feature selection and classification in a yarn production facility
Pınar Zarif Tapkan, Tayfun Özmen
doi: 10.5505/pajes.2017.37267   (55 kere görüntülendi)

46.
BİR TELSİZ DUYARGA AĞI SINAMA ORTAMININ MSP430G2553 VE nRF24L01+ TABANLI DUYARGALAR İLE GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A WIRELESS SENSOR NETWORK TESTBED USING MSP430G2553 AND nRF24L01+ BASED SENSORS
Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
doi: 10.5505/pajes.2016.67790  

47.
Kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz filmlerinin mekanik ve bariyer özelliklerinin SiO2 nanoparçacıkları kullanımı ile geliştirilmesi
Development of the mechanical and barrier properties of collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose films by using SiO2 nanoparticles
Buğra Ocak
doi: 10.5505/pajes.2018.80688  

48.
Biyoteknolojik Materyallerin Kurutulması: Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşlemi
Drying of Biotechnological Materials: Spray-Freeze Drying
Hilal İşleroğlu, İzzet Türker, Banu Koç, Mehmet Tokatlı
doi: 10.5505/pajes.2017.40374   (25 kere görüntülendi)

49.
Kaolenin Kırılma Parametrelerine Malzeme Doluluk Oranının Etkisi
Effect of Fractional Powder Filling on Breakage Parameters of Kaolinite
Serhan Haner
doi: 10.5505/pajes.2018.74436   (26 kere görüntülendi)

50.
Kızılcık (Cornus mas L.) ekstraktı kullanımının sucuk kalite karakteristikleri üzerine etkisi
Effects of cornelian cherry (Cornus mas L.) extract on quality characteristics of sucuk
Haluk Ergezer, Ramazan Gökçe, Şeyma Elgin, Tolga Akcan
doi: 10.5505/pajes.2018.00921   (28 kere görüntülendi)

51.
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Parametrelerinin Doğrudan Sera Gazı Emisyon Miktarı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Effects of Operating Parameters on Direct Greenhouse Gas Emission in Advanced Biological Wastewater Treatment Plants
Hazal Gülhan, Recep Kaan Dereli, Hale Özgün, Mustafa Evren Erşahin, İzzet Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2017.30806   (36 kere görüntülendi)

52.
Geosentetiklerle güçlendirilmiş karayolu temellerinin plaka yükleme deneyleri ile değerlendirilmesi
Evaluating of geosynthetics reinforced road base with plate loading tests
Bahadır Ok, Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Mesut Ovalı
doi: 10.5505/pajes.2016.24483   (164 kere görüntülendi)

53.
İçme sularında alg kaynaklı tat ve koku sorununun değerlendirilmesi
Evaluation of algae related taste and odor problem in drinking water
Malhun Fakıoğlu, Mahmut Ekrem Karpuzcu, İzzet Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2018.65290   (61 kere görüntülendi)

54.
Çokdeğişkenli analiz ile katalitik hızlı pirolizin biyoyağ bileşenlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of bio-oil compounds of catalytic fast pyrolysis by multivariate analysis
Hasan Merdun, İsmail Veli Sezgin, Begüm Güzelçiftçi
doi: 10.5505/pajes.2018.91370  

55.
Araklı Sahilindeki Kıyı Yapıları Tasarımında Sediment Taşınım Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sediment Transportation Processes in Designing Coastal Structures of Araklı
Devran Yazir, Bekir Şahin, Coşkun Eruz
doi: 10.5505/pajes.2017.19971   (32 kere görüntülendi)

56.
İnce Agrega ile Yer Değiştirmiş Olan CaCO3 Takviyeli ve Takviyesiz Polipropilenlerin Geleneksel Beton Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
Examination of the effects of CaCO3 reinforced and unreinforced polypropylenes which is substituted with a fine aggregate on traditional concrete properties
Barış Şimşek, Tayfun Uygunoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.43966   (35 kere görüntülendi)

57.
Baca gazlarının ekserji analizi ve YSA ile modellenmesi
Exergy analysis of flue gases and modeling with ANN
Ayşe Bilgen Aksoy, Özgür Solmaz, Yiğit Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2018.32549   (65 kere görüntülendi)

58.
Yeraltı suyu akımı etkisinde 45 derecelik şevde oluşan kumlu tın toprak erozyonunun deneysel incelenmesi
Experimental investigation of sandy loam soil erosion on a 45-degree slope under the effect of groundwater flow
Onur Akay
doi: 10.5505/pajes.2017.29863   (29 kere görüntülendi)

59.
Alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile sulu çözeltilerden florür giderimi: İzoterm ve kinetik çalışmaları
Fluoride Removal from Aqueous Solution by Electrocoagulation Using Aluminium Electrodes: Isotherm and Kinetic Studies
Senem Yazıcı Güvenç, Gamze Varank, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2018.03206   (38 kere görüntülendi)

60.
Bayes Ağları ile Futbol Analitiği: FutBA Modeli
Football Analytics using Bayesian Networks: the FutBA Model
Mert Karabıyık, Barbaros Yet
doi: 10.5505/pajes.2018.12979  

61.
İleri Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı Problemi: Sezgisel Yaklaşımlar
Forward Supply Chain Network Design Problem: Heuristic Approaches
Çağrı Koç, Eren Özceylan, Saadettin Erhan Kesen, Zeynel Abidin Çil, Süleyman Mete
doi: 10.5505/pajes.2018.72324   (61 kere görüntülendi)

62.
Yama ile tamir edilmiş pim bağlantılı kompozitlerin kırılma davranışı: Üç boyutlu sayısal yaklaşım
Fracture behavior of bolted joints in composites repaired with patch: 3D numerical approach
Yunus Gündüz, Mete Onur Kaman
doi: 10.5505/pajes.2018.70019   (37 kere görüntülendi)

63.
Genetik algoritma ile sensör kalibrasyonu
Genetic algorithm based sensor calibration
Ülviye Hacızade
doi: 10.5505/pajes.2018.37530   (37 kere görüntülendi)

64.
Küçük Ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımı İçin Hibrit Enerji Modeli
Hybrid Energy Model for Small and Micro Scale Energy Investments
Mustafa Yıldız, Ferhat Bingol
doi: 10.5505/pajes.2018.60329  

65.
Gazipaşa (Antalya) kıyı akiferinin hidrojeolojik kavramsal modeli
Hydrogeological conceptual model of Gazipaşa coastal aquifer (Antalya)
Çağlar Bozan, Pınar Avcı, Naciye Nur Özyurt, Celal Serdar Bayarı
doi: 10.5505/pajes.2018.58855  

66.
Ergene Havzası, Çorlu Formasyonu, Sarılar Köyü Çevresinde Akifer Oluşturacak Stratigrafik Kapanların Düşey Elektrik Sondajları ile Görüntülenmesi
Imaging of Stratigraphic Trap Forming Aquifer in the Ergene Basin, Corlu Formation, in the Vicinity of Sarilar Village with Vertical Electrical Sounding
Fethi Ahmet Yüksel, Nihan Hoşkan
doi: 10.5505/pajes.2018.70457  

67.
Büyük Patlama Büyük Çöküş Optimizasyon Yöntemi ile Ultra Geniş Band Sensörlerinin İç Mekan Konum Belirleme Doğruluklarının İyileştirilmesi
Improvement of Indoor Positioning Accuracy of Ultra-wide Band Sensors by Using Big Bang – Big Crunch Optimization Method
Taner Arsan
doi: 10.5505/pajes.2018.59365   (44 kere görüntülendi)

68.
Etkin Epoklar ile Motor Hayaline Dayalı EEG İşaretlerinin Sınıflandırma Doğruluğunun Artırılması
Improving Classification Accuracy of Motor Imagery EEG Signals via Effective Epochs
Ebru Ergün, Önder Aydemir
doi: 10.5505/pajes.2018.93824   (45 kere görüntülendi)

69.
Düşük İşlem Yüküne Sahip Hareket Kestirimi için Tümlev İmge Temelli İkilileştirme
Integral Image based Binarization for Low-Complexity Motion Estimation
Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
doi: 10.5505/pajes.2018.48303   (32 kere görüntülendi)

70.
İnterdijital kapasitör yüklü geniş bantlı mikroşerit bant durduran filtre tasarımı
Interdigital capacitor loaded wideband bandstop microstrip filter design
Ali Kürşad Görür
doi: 10.5505/pajes.2017.58265   (42 kere görüntülendi)

71.
Gökçeada Kıyısal Alan Yüzey Suyunda Anyonik Deterjan ve Fosfat Kirliliğinin Araştırılması
Investigation of Anionic Detergent and Phosphate Pollution in the Coastal Surface Water of Gökçeada
Esra Billur Balcıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.65471  

72.
Türkiye'de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Araştirmasi Ve Doğal Gazdan Hidroelektiriğe Geçiş Politikasi
Investigation Of Hydropower Energy Potential And Policy Shift From Natural Gas To Hydropower Energy In Turkey
Mutlu Yaşar
doi: 10.5505/pajes.2017.71135   (111 kere görüntülendi)

73.
Üst geçit bölgelerinde kural dışı geçiş yapan yaya davranışlarının irdelenmesi ve yürüyen merdivenin üst geçit kullanım oranına etkisi
Investigation of illegal road users' behavior at overpass locations and the effect of an escalator on the overpass usage ratio
Pelin Önelçin, Yalçın Alver
doi: 10.5505/pajes.2018.65188   (28 kere görüntülendi)

74.
Işıksız kavşaklardaki anayol araç gecikmelerinin irdelenmesi
Investigation of major stream delays at unsignalized intersections
Süheyla Pelin Çalışkanelli, Serhan Tanyel
doi: 10.5505/pajes.2017.03342   (40 kere görüntülendi)

75.
Geri çekme düzensizliğine sahip çelik çerçevelerde optimum viskoz sönümleyici dağılımının incelenmesi
Investigatıon of optimum viscous damper distribution in steel frames with set back irregularities
Murat Hiçyılmaz, Mizan Doğan, Hasan Gönen
doi: 10.5505/pajes.2017.69094   (23 kere görüntülendi)

76.
Standart Süreli Yağış Şiddetlerinin Eğilim Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi
Investigation of Rainfall Intensity Series of Standart Duration with Trend Analysis Methods
Utku Zeybekoğlu, Halil Karahan
doi: 10.5505/pajes.2017.54265   (50 kere görüntülendi)

77.
QMF Bankası tasarımında Kaiser-Hamming penceresinin performansının incelenmesi
Investigation of the performance of the Kaiser-Hamming window in design of QMF Bank
Bircan Kamışlıoğlu, Nurhan Karaboğa
doi: 10.5505/pajes.2018.37974  

78.
Deprem Sonrası Planlamaya Yönelik Lojistik Ağ Tasarımı: Ümraniye Bölgesinde Farklı Deprem Senaryoları İçin Bir Uygulama
Logistic Network Design for Post-Earthquake Planning: A Case Study for Ümraniye District Under Different Earthquake Scenarios
Gül Tekin Temur, Yelda Turgut, Abdurrahman Yılmaz, Şafak Arslan, Alper Camcı
doi: 10.5505/pajes.2018.11736  

79.
Seri Elastik Eyleyiciler için Mekanik Tasarım Süreçleri
Mechanical Design Procedures for Series Elastic Actuators
Mehmet Can Yıldırım, Polat Şendur, Barkan Uğurlu
doi: 10.5505/pajes.2018.01700  

80.
Tek eksenli ve kayma yükleri etkisi altında beton-beton arayüzünün mekanik özellikleri
Mechanical properties of concrete to concrete interfaces under uniaxial and shear forces
Nihat Kabay, Ahmet Beşer Kızılkanat
doi: 10.5505/pajes.2018.72246   (31 kere görüntülendi)

81.
Yonga levha üretim süreçlerinde pres süresinin enküçüklenmesi
Minimization of pres time at particleboard production
Aslan Deniz Karaoğlan, Mustafa Mert Demir, Mustafa Murat Çarkacı
doi: 10.5505/pajes.2017.68889   (36 kere görüntülendi)

82.
Zingiber officinale bitkisinden toplam polifenollerin ekstraksiyonunun modellenmesi
Modeling of extraction of total polyphenols from Zingiber officinale
Sibel Yiğitarslan
doi: 10.5505/pajes.2018.67934   (20 kere görüntülendi)

83.
Doymamış koşullarda toprak suyu hareketinin Modifiye Kübik B-Spline Diferansiyel Kuadratur yöntemi ile modellenmesi
Modelling soil water movement under unsaturated conditions with the Modified Cubic B-Spline Differential Quadrature method
Emin Çiftçi
doi: 10.5505/pajes.2017.99705   (58 kere görüntülendi)

84.
Kent içi otobüs memnuniyet anketi verileri ve faktör analizinden yararlanılarak otobüslerin hizmet kalitesinin modellenmesi: İETT örneği
Modelling the quality of bus services by using factor analysis on urban bus satisfaction survey data: Case of IETT
Ilgın Gökaşar, Büşra Buran, Selim Dündar
doi: 10.5505/pajes.2017.48278   (67 kere görüntülendi)

85.
A NOVEL Cu(II) DETECTION ASSAY VIA MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE
MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON İLE YENİ BİR Cu(II) ANALİZ YÖNTEMİ
Onur Akyıldırım, Haydar Yüksek, Özlem Gürsoy Kol, Sevda Manap, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2017.46762   (26 kere görüntülendi)

86.
Akciğer X-ray Görüntülerinde Nodül Gelişimi Takibi
Monitoring Nodule Progression in Chest X-ray Images
Emre Sümer, Muharrem Engin, Muhteşem Ağıldere, Hasan Oğul
doi: 10.5505/pajes.2018.89166   (39 kere görüntülendi)

87.
Et ürünlerinde nitrit/nitrat azaltılmasına yönelik doğal uygulamalar
Natural applications for nitrite/nitrate reduction in meat products
Tuba Candan, Aytunga Bağdatlı
doi: 10.5505/pajes.2017.80269   (39 kere görüntülendi)

88.
NUMKey: Windows ve Android işletim sistemleri için Nummulites (foraminifera; Paleojen) B-formalarını tanımlamada kullanılan bir veritabanı programı.
NUMKey: An identification database program for B-forms of Nummulites species (foraminifera; Paleogene) for Windows and Android operaing systems
Ali Deveciler, Sinan Akıska
doi: 10.5505/pajes.2018.42103   (56 kere görüntülendi)

89.
Üç Yazılım Firmasında Yazılım Süreç Değişimlerinin Gözlenen Etkileri: Endüstriyel Keşif Vaka Çalışması
Observed Effects of Software Processes Change in Three Software Firms: Industrial Exploratory Case Study
Murat Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2018.03708  

90.
Otobüs ağlarındaki sefer sıklıklarının Armoni Araştırması Algoritması ile optimizasyonu: Mandl test ağı üzerine bir uygulama
Optimization of service frequencies in bus networks with Harmony Search Algorithm: An application on Mandl’s test network
Hüseyin Ceylan, Tayfun Özcan
doi: 10.5505/pajes.2018.43410   (40 kere görüntülendi)

91.
Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı
Optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls
Rasim Temür, Gebrail Bekdaş
doi: 10.5505/pajes.2018.57873   (33 kere görüntülendi)

92.
Geç Miyosen yaşlı Honaz (Denizli) kömürlü birimlerinin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamı
Organic geochemical characteristics and depositional environment of Late Miocene aged Honaz (Denizli) coal series
Demet Banu Koralay
doi: 10.5505/pajes.2018.93708   (36 kere görüntülendi)

93.
Pamuklu Dokuma Kumaşın Ozonla Ağartılması
Ozone Bleaching of Woven Cotton Fabric
Semiha Eren, İdil Yetişir
doi: 10.5505/pajes.2017.82231   (21 kere görüntülendi)

94.
Sırt SırtaTakviyeli Toprak Duvarların Parametrik Analizi
Parametric Analysis of Back-To-Back Reinforced Earth Retaining Walls
Mehrdad Tajabadi Pour, Behzad Kalantari
doi: 10.5505/pajes.2018.22308  

95.
İçerisinde dairesel halkalar bulunan bir boruda nanoakışkanların pulsatif akışının ısı transferine etkisinin parametrik incelenmesi
Parametric investigation of effect on heat transfer of pulsating flow of nanofluids in a tube using circular rings
Selma Akçay, Ünal Akdağ
doi: 10.5505/pajes.2017.70120   (47 kere görüntülendi)

96.
Asenkron Motorlar için Artıran Tip Gerilim Uygulamalı V/f Tabanlı Hız Denetiminde Farklı PWM Tekniklerinin Performans Analizi
Performance Analysis of Different PWM Techniques on V/f-based Speed Control with Boost Voltage Application for Induction Motors
Selami Kesler
doi: 10.5505/pajes.2018.13845   (73 kere görüntülendi)

97.
Schiff Bazı Temelli Yeni Geliştirilmiş Cu2+-Seçici Elektrot Kullanılarak Çevresel Örneklerdeki Cu2+ İyonlarının Potansiyometrik Tayini
Potentiometric Determination of Cu2+ Ions in Environmental Samples Using a Newly Developed Cu2+-Selective Electrode Based on Schiff Base
Faruk Kardaş, Cihan Topcu
doi: 10.5505/pajes.2017.33349   (51 kere görüntülendi)

98.
Bütanol-Diesel Yakıtı Kullanılan Bir Sıkıştırma Ateşlemeli Motorda Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
Prediction of Engine Performance and Exhaust Emissions using Artificial Neural Network in a Compression Ignition Engine Fueled with Butanol-Diesel Fuel
Samet Gürgen, Ismail Altın
doi: 10.5505/pajes.2017.69926   (39 kere görüntülendi)

99.
Deniz suyundan saf su eldesine yönelik zeolit 4A katkılı polieter blok amid membran hazırlanması ve desalinasyon uygulaması
Preparation of a zeolite 4A loaded polyether block amide membrane and usage for seawater desalination
Filiz Uğur Nigiz
doi: 10.5505/pajes.2018.34635   (18 kere görüntülendi)

100.
Denizli havzasında bulunan Kuvaterner yaşlı omurgalı (memeli) fosil bulguları ve önemi
Quaternary Aged Vertebrate (Mammals) Fossil Findings from Denizli Basin and their Significance
Hüseyin Erten
doi: 10.5505/pajes.2017.33269   (36 kere görüntülendi)

101.
Microsoft Kinect V2 Tabanlı Yenilikçi Bir Yöntem ile ROM Ölçümlerine Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity of an Innovative Method of ROM Measurement Using Microsoft Kinect V2
İrfan Kösesoy, Cemil Öz, Fatih Aslan, Fahri Köroğlu, Mustafa Yığılıtaş
doi: 10.5505/pajes.2017.65707   (39 kere görüntülendi)

102.
Limanlar ve suyolları emniyet değerlendirmesi (LVSED) yöntemini kullanarak İstanbul Boğazı risk değerlendirmesi
Risk assessment of the Istanbul Strait by using Ports and Waterways Safety Assessment (PAWSA) method
Bekir Şahin, Yupo Chan
doi: 10.5505/pajes.2017.45762   (70 kere görüntülendi)

103.
Improving healthcare service processes by lean thinking
Sağlık Hizmet Süreçlerinin Yalın Düşünce Aracılığıyla Geliştirilmesi
Nurcan Deniz, Feriştah Özçelik
doi: 10.5505/pajes.2017.89814   (41 kere görüntülendi)

104.
Sürekli mıknatıslı senkron generatörün azaltılmış anahtarlı evirici ile sensörsüz kontrolü
Sensorless control of PMSG drive using reduced switch inverter
Ömer Cihan Kıvanç, Salih Barış Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2018.94770  

105.
Settlements Hazard of Soil Due to Liquefaction Along Tabriz Metro line 2
Masoumeh Ghasemian, Rouzbeh Dabiri, Rahim Mahari
doi: 10.5505/pajes.2017.10336   (31 kere görüntülendi)

106.
Gezgin Satıcı Probleminin Melez Akışkan Genetik Algoritma (MAGA) Kullanarak Çözümü
Solving Travelling Salesman Problem Using Hybrid Fluid Genetic Algorithm (HFGA)
Yusuf Şahin, Kenan Karagül
doi: 10.5505/pajes.2018.81084  

107.
Tedarik Zinciri Risk Yönetimi: Kavramsal Çerçeve ve Tedarik Yönlü Bir Literatür Araştırması
Supply Chain Risk Management: Conceptual Framework and a Supply-Side Literature Review
Hamit Erdal
doi: 10.5505/pajes.2018.50102   (92 kere görüntülendi)

108.
Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Biyoyakıt Hammaddesi: Mikroalgler
Sustainable and Eco-Friendly Raw Materials for Biofuels: Microalgae
Sevil Çalışkan Eleren, Burak Öner
doi: 10.5505/pajes.2018.93992  

109.
Nem ve sıcaklık algılama için iletken poli(o-toluidin)/kaolinit kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of poly(o-toluidine)/kaolinite conductive composites for humidity and temperature sensing
Filiz Boran, Sevil Çetinkaya, Meral Karakışla, Mehmet Saçak
doi: 10.5505/pajes.2017.94557   (28 kere görüntülendi)

110.
5-(3'-Amino-4'-Arilazo-1H-Pirazol-5'-il Azo) Barbitürik Asit Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
Synthesis of 5-(3'-Amino-4'-Arylazo-1H-Pyrazol-5'-yl Azo) Barbituric Acid Dyes and Investigation of Spectroscopic Properties
Aykut Demirçalı
doi: 10.5505/pajes.2017.36450   (28 kere görüntülendi)

111.
Fe3O4/FeO/CoNi kompozit malzemenin sentezi ve manyetik özelliklerinin incelenmesi
Synthesis of Fe3O4/FeO/CoNi composite material and study of its magnetic properties
Muharrem Kunduracı
doi: 10.5505/pajes.2018.84704  

112.
199+325 Çelik Demiryolu Köprüsünün Sistem Tanımlama Çalışmaları ve Kalibre Sonlu Elemanlar Modelinin Oluşturulması
System Identification Work on 199+325 Steel Railroad Bridge and Development of its Calibrated Finite Element Model
Özgür Özçelik, Özgür Girgin, Carmen Amaddeo
doi: 10.5505/pajes.2018.67878   (40 kere görüntülendi)

113.
Elastik Zemin Üzerine Oturan Tabakalı Kompozit Silindirik Kabukların Zorlanmış Titreşim Analizi Üzerine Eğriliğin Etkisi
The Effect of Curvature on Transient Analysis of Laminated Composite Cylindrical Shells on Elastic Foundation
Ali Doğan
doi: 10.5505/pajes.2017.60476   (30 kere görüntülendi)

114.
Sıcak daldırma galvanizleme işleminin ıslah edilmiş ve edilmemiş AISI 4340 çeliğinin yorulma dayanımına etkisi
The effect of hot dip galvanizing process on the fatigue properties of hot rolled and quenched-tempered AISI 4340 steel
Şule Yıldız Şirin
doi: 10.5505/pajes.2017.30633   (39 kere görüntülendi)

115.
Mekanik Öğütme Yöntemi ile Üretilen Mikronaltı Al2O3 Seramik Parçacıklarının Fiziksel Özellikleri Üzerine Öğütme Zamanı, Öğütme Hızı ve Bilye Toz Ağırlık Oranının Etkisi
The effect of Milling time, Milling Speed and Ball to Powder Weight Ratio on the Physical Properties of Submicron Al2O3 Ceramic Particles Fabricated by Mechanical milling Method
Temel Varol
doi: 10.5505/pajes.2017.56255   (42 kere görüntülendi)

116.
Sığ suda Yan Yana Silindirler Arasına Akışa Dik Yerleştirilen Plakaların Akış Özelliklerinin İncelenmesi
The effect of the splitter plates on flow characteristics that are vertically placed to the flow between side by side cylinders in shallow water
Hüseyin Akıllı, Mustafa Atakan Akar, Oğuz Baş, Burcu Oğuz, Engin Pınar, Beşir Şahin
doi: 10.5505/pajes.2017.43007   (49 kere görüntülendi)

117.
Yapıştırma bağlantılı kompozitlerde yapıştırma geometrisininin gerilme dağılımına etkisi
The effects of adhesive geometry on the stress distribution in bonded joints
Levent Kırkayak
doi: 10.5505/pajes.2018.54289  

118.
Topraklarda Otoyol ve Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
The Examination for Pollution of the Soils due to Highways and Traffic
Hakan Çelebi, Gülden Gök
doi: 10.5505/pajes.2016.55632  

119.
Gıdalarda biyojen amin oluşum mekanizmalarına etki eden faktörler ve biyojen aminlerin diğer bileşiklere dönüşümleri
The factors affecting biogenic amines formation in the foods and transformation of biogenic amines to other compounds
Sadiye Akan, Mustafa Kemal Demirağ
doi: 10.5505/pajes.2017.90022   (21 kere görüntülendi)

120.
Yoğunağaç- Karakoçan ve Dedebeğ- Mazgirt sıcak ve mineralli sularının Peri Çayı Suyu üzerine etkileri
The impacts of the Yoğunağaç- Karakoçan ve Dedebeğ- Mazgirt thermal and mineral waters on the Peri Stream Water
Özlem Öztekin Okan, Leyla Kalender, Bahattin Çetindağ
doi: 10.5505/pajes.2018.08058  

121.
Farklı Yüzey ve Çekirdek Malzemelerine Sahip Sandviç Panel Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
The Investigation of the Mechanical Properties of Sandwich Panel Composites with Different Surface and Core Materials
Mustafa Aslan, Onur Güler, Ümit Alver
doi: 10.5505/pajes.2018.37605   (39 kere görüntülendi)

122.
Elektrik Direnç Punta Kaynağı ile Kaynak Edilmiş TWIP Çeliklerinde Kaynak Parametrelerinin Taguchi Yöntemi ile Optimizasyonu
The Optimisation of Welding Parameters for Electrical Resistance Spot-Welded TWIP Steels Using a Taguchi Method
Mümin Tutar, Hakan Aydın, Ali Bayram
doi: 10.5505/pajes.2018.88965   (47 kere görüntülendi)

123.
Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin petro-kimyasal özellikleri
The petro-chemical properties of Meke and Acıgöl (Karapınar-Konya) volcanites
Bahattin Güllü, Yusuf Kağan Kadıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.28159  

124.
Nefelin Siyenitlerin Seramik Sanayinde Kullanılma Potansiyeli: Buzlukdağ Örneği
The Potential Usage of Nepheline Syenite in Ceramic Industry: Example of Buzlukdag
Kıymet Deniz, Yusuf Kağan Kadıoğlu
doi: 10.5505/pajes.2017.80947   (43 kere görüntülendi)

125.
Cr(VI)'nın grafen oksit bazlı polimer içerikli membran ile uzaklaştırılması
The removal of Cr(VI) through graphane oxide based polymer inclusion membrane
Canan Onaç, Ahmet Kaya
doi: 10.5505/pajes.2018.54810   (28 kere görüntülendi)

126.
Kromat kaplama suyundan Cr(VI)'nın karbon bazlı nanomalzeme içeren polimer içerikli membran ile transportu
The transport of Cr(VI) from chrome plating water by polymer inclusion membrane based carbon nanomaterial
Ahmet Kaya, Canan Onaç
doi: 10.5505/pajes.2018.03789   (26 kere görüntülendi)

127.
Atenolol tayini için Nafion ve çok duvarlı karbon nanotüp kaplı camsı karbon elektrot kullanılarak ultra hassas yöntem geliştirilmesi
The Ultra-sensitive method development using Nafion and multi-walled carbon nanotube coated glassy carbon electrode for atenolol determination
Hilal Celik Kazici
doi: 10.5505/pajes.2017.54366   (19 kere görüntülendi)

128.
Toprak Kaynaklı Isı Borularıyla Kaldırımlardaki Buzlanmanın Önlenmesinin Isıl Analizi
Thermal Analysis of Anti-icing on Pavements with Ground Source Heat Pipes
Ragıp Yıldırım, Ahmet Özsoy
doi: 10.5505/pajes.2018.09634   (58 kere görüntülendi)

129.
Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu
Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model
Talia Ekin Tokyay Sinha, Mehmet Yücel Yetgin
doi: 10.5505/pajes.2018.78871  

130.
Kuşburnu (Rosa canina l) nektarında rutin ve toplam fenolik bileşiklerin ısıl parçalanma kinetiği
Thermal degradation kinetics of rutin and total phenolic compounds in rosehip (Rosa canina L) nectar
Çetin Kadakal, Tolga Duman
doi: 10.5505/pajes.2017.03779   (27 kere görüntülendi)

131.
Arıtılmış Kentsel Atıksuların Tarımsal Sulama Amaçlı Kullanımı
Use of Treated Municipal Wastewater for Agricultural Irrigation
Mesut Ak, İlayda Top
doi: 10.5505/pajes.2017.89577   (25 kere görüntülendi)

132.
DFT/B3LYP ve DFT/M06-2X Metotları ile Titreşimsel, Geometriksel ve HOMO/LUMO/MEP Analizleri: 3-Amino-1,2,4-triazole
Vibrational, Geometrical and HOMO/LUMO/MEP Analyses by Using DFT/B3LYP and DFT/M06-2X Methods: 3-Amino-1,2,4-triazole
Yusuf Sert
doi: 10.5505/pajes.2017.82195   (22 kere görüntülendi)

133.
Doğal lif takviyeli mantar esaslı sandviç kompozitlerin viskoelastik özellikleri
Viscoelastic properties of natural fiber reinforced cork based sandwich composites
Yekta Karaduman
doi: 10.5505/pajes.2018.56492   (30 kere görüntülendi)

134.
AEEE Tahmini ve Toplama Noktalarının Belirlenmesi: Çankaya Belediyesi için bir Uygulama
WEEE Estimation and Determination of Collection Points: A Case for the Municipality of Çankaya
Barış Keçeci, Orhan Dengiz, Berna Dengiz, Emre Sümer, Aybüke Kılıç, Ece Çeki, Bedia İnan, Selda Çiçek
doi: 10.5505/pajes.2018.23434   (42 kere görüntülendi)

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale