Asidik Boyaların poli(Akrilamit-Vinilimidazol) Hidrojel Kullanılarak Atık Sulardan Giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 914-921 | DOI: 10.5505/pajes.2019.13914  

Asidik Boyaların poli(Akrilamit-Vinilimidazol) Hidrojel Kullanılarak Atık Sulardan Giderimi

Emir TOSUN1, Cihangir Boztepe2, Ahmet Baysar1, Asım Künkül1
1İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya
2İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Malatya

Bu çalışmada, asidik bir boyarmadde olan Asit Mavi 193 (Isolan Dark Blue 2S-GL-03)’ün sulu çözeltiden yeni sentezlenen poli(Akrilamid-Vinilimidazol) (poli(AAm-VI)) hidrojeli kullanılarak kesikli sistemde adsorpsiyon ile giderimi incelenmiştir. Sentezlenen hidrojelin SEM, FTIR ve TGA yöntemleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. Adsorpsiyon prosesi üzerine boyarmaddenin başlangıç derişimi, çözeltinin başlangıç pH değeri, hidrojel miktarı, temas süresi ve karıştırma hızının etkileri araştırılmıştır. Hidrojel miktarı arttığı zaman adsorplanan boya miktarının arttığı belirlenmiştir. En fazla adsorpsiyon pH 1.5 değerinde meydana geldiği gözlenmiştir. Başlangıç Asit Mavi 193 boyar madde derişimi, çözeltinin başlangıç pH değeri, karıştırma hızı ve hidrojel miktarı sırasıyla 250 mg/L, 1.5, 600 rpm ve 2 g/L iken 90 dakika işlem süresi sonunda elde edilen giderim yüzdesi % 99.8’dir. Boyarmaddenin poli(AAm-VI) hidrojeli ile arasındaki ilişkiyi ifade etmek için Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich adsorpsiyon izotermeleri kullanılmış ve kinetik analizleri yapılmıştır. Korelasyon katsayısının (R2) değeri, farklı modellerin en iyi model uyumu göstergesi olarak kullanılmış ve denge verilerinin R2’leri büyük olan Freundlich izoterm modeline ve yalancı ikinci mertebe kinetik modeline uyduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, poli (AAm-VI) hidrojelin, asidik boyalarının kirli sudan uzaklaştırılması için uygun bir sorbent olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, asidik boyarmadde, hidrojel, asit Mavi 193, atıksu arıtımı


Removal of Acid Dyes from Wastewater using poly(Acrylamide-Vinylimidazole) Hydrogel

Emir TOSUN1, Cihangir Boztepe2, Ahmet Baysar1, Asım Künkül1
1Department Of Chemical Engineering, İnönü University, Turkey
2Department Of Biomedical Engineering, İnönü University, Turkey

In this study, the removal of acidic dyestuff, Acid Blue 193 (Isolan Dark Blue 2S-GL-03) from the aqueous solution by using the newly synthesized poly (Acrylamide-Vinimidimidazole) (poly (AAm-VI)) hydrogel in the batch system was investigated by adsorption. The synthesized hydrogel was characterized by SEM, FTIR and TGA methods. The effects of the initial concentration of dyestuff, initial pH value of solution, hydrogel dosage, contact time and stirring speed on the adsorption process were studied. It was determined that the amount of the adsorbed dyestuff increased when hydrogel dosage increased. The maximum adsorption was observed to occur at pH 1.5. While the initial solution concentration, initial pH value, contact time, stirring speed, and hydrogel dosage were 250 mg/L, 1.5, 90 minute, 600 rpm, and 2 g/L, respectively, the efficiency of dye adsorption on hydrogel was 99.8%. Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich adsorption isotherms were used to express the relationship of dyestuff with poly (AAm-VI) hydrogel and kinetic analyzes were performed. The correlation coefficient (R2) was used as an indicator of the best model fit of the different models and it was determined that the equilibrium data fit the Freundlich isotherm model and the pseudo second order kinetic model which have large R2 values. The results showed that poly (AAm-VI) hydrogel could be used as a suitable sorbent to remove acidic dyes from contaminated water.

Keywords: Adsorption, acidic dyestuff, hydrogel, Acid Blue 193, wastewater treatment


Emir TOSUN, Cihangir Boztepe, Ahmet Baysar, Asım Künkül. Removal of Acid Dyes from Wastewater using poly(Acrylamide-Vinylimidazole) Hydrogel. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 914-921

Sorumlu Yazar: Emir TOSUN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale