Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin petro-kimyasal özellikleri [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-28159 | DOI: 10.5505/pajes.2018.28159  

Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin petro-kimyasal özellikleri

Bahattin Güllü1, Yusuf Kağan Kadıoğlu2
1Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 68100 Aksaray, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Gölbaşı, Ankara, Türkiye

Meke Gölü ve Acıgöl kraterleri Konya ili sınırları içerisinde Karapınar ilçesinin 6 km güneydoğusunda yer almaktadır. Bölgede Pliyo-Kuvaterner’de etkili olan volkanizmanın son evresinde oluşan kraterler petrografik olarak karşılaştırıldığında Meke Gölü çevresinde daha çok bazalt ve bazaltik andezit kayalar yer alırken Acıgöl çevresinde andezit ve trakiandezit bileşimli kaya gruplarının yer aldığı belirlenmiştir. Ana mineralojik bileşimi plajiyoklazların (Meke An56-80; Acıgöl An46-68) oluşturduğu volkanitlerde mafik bileşen olarak piroksen (Meke Wo37-51; Acıgöl Wo40-48), amfibol ve biyotit gözlenmektedir. Meke volkanitlerinde ise bu mafik bileşenlere olivinler (Fo70-85) eşlik etmektedir.
Bölgede yüzeyleyen kaya gruplarının ana element oksit değerleri SiO2 % 51.32-64.88, K2O%1.16-3.09, Na2O %2.39-3.92, MgO%1.2-3.39, Al2O3 %14.24-17.85, P2O5 %0.18-0.35, CaO %5.59-9.46, MnO %0.09-0.15 ve Fe2O3 ise %5.17-10.21 arasında değişim göstermektedir. Ana Element Oksitlerin dağılım aralıklarına bakıldığında, Meke gölü çevresinde yer alan kayaların daha bazik karakterde olduğu tespit edilmiştir.
Bölgedeki kaya gruplarının MORB’a göre normalize edilen iz element dağılımlarında, LIL elementlerce zenginleşmeyi, HFS elementler bakımından ise kısmen tüketilmeyi yansıtan dağılım desenleri gözlenmektedir. Petrografik, jeokimyasal ve jeotermobarometrik çalışmalar, Acıgöl volkanitlerinin 1093-1107 ˚C – 0.9-1 kb; Meke volkanitlerinin ise 1133-1141 ˚C – 4.7-5.3 kb koşullarında kristallenen kıtasal yay karakterli, kalkalkalen bir magmanın ürünleri olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meke gölü, Acıgöl, Neojen-Kuvaterner volkanitleri, jeotermobarometre, jeokimya


The petro-chemical properties of Meke and Acıgöl (Karapınar-Konya) volcanites

Bahattin Güllü1, Yusuf Kağan Kadıoğlu2
1Aksaray University Faculty of Engineering Department of Geological Engineering, 68100 Aksaray, Turkey
2Ankara University Earth Science Application&Research Center Gölbaşı, Ankara, Turkey

The Craters of Meke Lake and Acıgöl are located in the district of Konya Province border and 6 km southeast of Karapinar. Compared with petrographical signatures, craters formed during the final stage of volcanism that effective in Plio-Quaternary comprise basalt-andesite and andesitic rocks and are found around the Meke crater, whilst the andesite and trachyandesite lithologies have been observed in Acıgöl. Volcanics formed by the main mineralogical composition plagioclases (Meke An56-80; Acıgöl An46-68), pyroxene (Meke Wo37-51, Acıgöl Wo40-48), amphibole and biotite are observed as mafic components. In Meke volcanics, these mafic components are accompanied by olivines (Fo70-85).
The major element oxides of the rocks outcropping in the region show values the values of 51.32-64.88% SiO2, 1.16- 3.09 K2O%, 2.39-3.92% Na2O, MgO 1.2-3.39%, 14.24-17.85% Al2O3, 0.18-0.35% P2O5, 5.59- 9.46 %CaO, 0.09 to 0.15 %MnO and the 5.17 to 10.21 %Fe2O3. The Harker-type variation diagrams suggested that more basic characters of major oxides are observed in the rocks cropping out around the Meke Lake.
MORB-normalized trace element patterns reflect strongly LILE enrichment and slightly HFSE depletion. The petrographic and geochemical studies indicate that the volcanic rocks of Meke and Acıgöl are characterized by the continental arc setting and the calc-alkaline to alkaline in nature. The petrographic, geochemical and geothermobarometric studies indicate that Acıgöl and Meke volcanics crystallized under respectively 1093-1107 ˚C - 0.9-1 kb and 1133-1141 ˚C - 4.7-5.3 kb conditions. Meke and Acıgöl are characterized by the continental arc setting and the calc-alkaline in nature.

Keywords: Meke Lake, Acıgöl, Neogene-Quaternary volcanites, geothermobarometry, geochemistry
Sorumlu Yazar: Bahattin Güllü, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale