Elazığ ilinde çok kriterli karar verme analizi ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak katı atık depolama sahası seçiminin değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-70493 | DOI: 10.5505/pajes.2018.70493  

Elazığ ilinde çok kriterli karar verme analizi ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak katı atık depolama sahası seçiminin değerlendirilmesi

Murat Çeliker1, Osman Yıldız2, Nilüfer Nacar Koçer3
1Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 9.Bölge Müdürlüğü, 23000 Elazığ
2İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi, 71450 Kırıkkale
3Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Fırat Üniversitesi, 23119 Elazığ

Katı atık depolama sahası seçimi nispeten karmaşık bir süreçtir ve çeşitli kriterlere ve resmi düzenlemelere bağlıdır. Bu çalışmada, Elazığ ilinde için katı atık depolama sahası seçiminin uygunluğu, Çok Ölçütlü Karar Analizi (MCDA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile belirlenmiştir. Bu amaçla, dokuz farklı kriter göz önünde bulundurulurak MCDA ile göreli önem dereceleri tanımlanmakta ve her bir kriter için şematik haritalar CBS uygulamaları ile hazırlanmıştır. Çalışma alanı için son depolama sahası uygunluk haritası, ArcGIS 9.3'ün yer paylaşımı analiz aracı ile elde edilmiştir. Çalışma sonuçları, seçilen saha için dolgu uygunluk indeksi değerlerinin 2.64 ile 6.10 arasında olduğunu ortaya koymuştur. Depolama sahasının önemli bir kısmı, seçilen alanın katı atık düzenli depolama için uygun olduğunu ima eden nispeten düşük endeks değerlerine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Katı atık depolama sahası, Çok ölçütlü karar, Depolama sahası uygunluk endeksi, Coğrafi bilgi sistemleri, Analitik hiyerarşi süreci, Elazığ, Türkiye.


Evaluating solid waste landfill site selection using multi-criteria decision analysis and geographic information systems in the city of Elazığ, Turkey

Murat Çeliker1, Osman Yıldız2, Nilüfer Nacar Koçer3
1General Directory of State Hydraulics Works, 9th Regional Directory, 23000 Elazığ, Turkey
2Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kırıkkale University, 71450 Kırıkkale, Turkey
3Department of Envirenmental Engineering, Faculty of Engineering, Fırat University, 23119 Elazığ, Turkey

Solid waste landfill site selection is a relatively complex process and depends on several criteria and official regulations. In this study, the suitability of solid waste landfill site selection for the city of Elazığ, Turkey, was determined by Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) and Geographic Information Systems (GIS). For this purpose, nine different criteria were taken into consideration and their degrees of relative importance were defined via MCDA and the schematic maps for each criterion were prepared with GIS applications. The final landfill site suitability map for the study area was obtained by the overlay analysis tool of ArcGIS 9.3. The study results reveal that the landfill suitability index values for the selected site range between 2.64 and 6.10. The major part of the landfill site has relatively low index values implying that the selected site is suitable for solid waste landfill.

Keywords: Solid waste landfill site, multi-criteria decision, Landfill site suitability index, Geographic information systems, Analytic hierarchy process, Elazığ, Turkey.
Sorumlu Yazar: Osman Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale