Pektin kaplı nano manyetit kompozit (Pektin-Fe3O4) kullanılarak sulardan nonilfenol etoksilatların giderilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 929-937 | DOI: 10.5505/pajes.2019.98364  

Pektin kaplı nano manyetit kompozit (Pektin-Fe3O4) kullanılarak sulardan nonilfenol etoksilatların giderilmesi

Yağmur Uysal, Pınar Belibağlı
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, Türkiye

Birçok endüstriyel alanlarda kullanılan Nonilfenol Etoksilatlar (NFE), su ortamlarında ksenojen-östrojenik mikro kirletici oluşturmakta, insan sağlığı ve ekolojik hayat üzerinde önemli riskler doğurmaktadır. NFE; su, hava, sediment ve toprak gibi ortamlarda bulunabilen, konsantrasyonları ve yarılanma ömürleri bulundukları ortama göre değişebilen kimyasal kirleticilerdir. Organik kirleticilerin sulardan uzaklaştırılması amacıyla geliştirilmiş yöntemlerden biri olan adsorpsiyon tekniği, kullanım kolaylığı, nispeten düşük maliyeti ve çamur oluşturmaması nedeniyle yaygın kullanılan uygulamalardan biridir. Bu çalışmada, pektin ile kaplanmış demir oksit nanokompozitler (Pektin-Fe3O4), adsorbent madde olarak sentezlenmiş ve NFE adsorpsiyonundaki etkinliği araştırılmıştır. Sentezlenen Pektin-Fe3O4 adsorbentlerin karakterizasyonunu belirlemek için SEM ve FTIR analizleri yapılmış ve adsorpsiyon prosesine pH, temas süresi, adsorbent dozu ve NFE başlangıç konsantrasyonun etkileri incelenmiştir. Adsorpsiyonun hangi mekanizmaya uyumlu olduğunu belirlemek için izotermve kinetik hesaplamaları yapılmış ve elde edilen sonuçlarda Pektin-Fe3O4’ün NFE adsorpsiyonunun D-R izotermineve adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci derece kinetik modele uyduğu tespit edilmiştir. Optimum koşullar altında NFE gideriminde pH 7.0’de 4 g/L Pektin-Fe3O4 derişiminde % 62 oranında verim elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Manyetit, Nanokompozit, Nonilfenol Etoksilat, Pektin


Removal of nonylphenol ethoxylates from water by using pectin coated nano magnetite composite (Pectin-Fe3O4)

Yağmur Uysal, Pınar Belibağlı
Department Of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Mersin University, Mersin, Turkey

Nonylphenol ethoxylates (NPEO) are used in many industries, and caused to xenogenic-estrogenic micro contamination in aquatic medium. Thus, these pollutants have risks on human health and ecological life. NPEO can be detected in the environments such as water, air, sediment and soil, and their concentrations and half-life may vary depending on the characterization of medium. Adsorption technique, one of the methods developed for the removal of organic pollutants from water, is one of the widely used applications because of its ease of use, relatively low cost and not forming sludge. In this study, iron oxide nanocomposites coated with pectin (Pectin-Fe3O4) were synthesized as adsorbent material and their effects in NPEO adsorption were investigated. SEM and FTIR analyses were performed for pectin-Fe3O4 characterization and the effects of pH, contact time, adsorbent dose and initial concentration of NPEO were investigated on the adsorption process. The isotherms and kineticswere calculated to determine the mechanism of adsorption, and the results showed that NPEO adsorption of Pectin-Fe3O4 was more suitable for D-R isotherm and pseudo second order kinetic model. The maximum adsorption efficiency of NPEO in 20 ppm (62 %) was obtained at pH 7.0 and adsorbent dosage of 4 g/L.

Keywords: Magnetite, Nanocomposite, Nonylphenol Ethoxylate, Pectin, Removal


Yağmur Uysal, Pınar Belibağlı. Removal of nonylphenol ethoxylates from water by using pectin coated nano magnetite composite (Pectin-Fe3O4). Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(8): 929-937

Sorumlu Yazar: Yağmur Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar


 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale