Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Ağır hasarlı kolon kiriş birleşim numunesinin kimyasal harçlar ile onarılarak sismik davranışının incelenmesi
Sesmic investigation of heavily damaged beam column joint repaired by chemical epoxy
Osman Kaya, Cem Yalçın
doi: 10.5505/pajes.2016.36097  Sayfalar 171 - 176

3.
In vitro evaluation of additives allowed for high strength concrete (HSC) and foam concrete
Hadi Faghihmaleki, Faeze Nejati, Hossien Masoumi
doi: 10.5505/pajes.2016.82584  Sayfalar 177 - 183

4.
Süper akışkanlaştırıcı ve trasın çimento hidratasyonuna etkileri
The effects of super plasticizer and trass on the cement hydration
Yılmaz Koçak
doi: 10.5505/pajes.2016.80008  Sayfalar 184 - 192

5.
Kesme donatısız betonarme narin kirişlerin kesme dayanımının yapay sinir ağları kullanılarak tahmini
Predicting shear strength of reinforced concrete slender beams without shear reinforcement using artificial neural networks
Rıza Secer Orkun Keskin
doi: 10.5505/pajes.2016.42243  Sayfalar 193 - 202

6.
Bazalt liflerin geleneksel betonların mekanik özelikleri ve kırılma enerjilerine etkilerinin incelenmesi
Investigation on the effects of basalt fibers on the mechanical properties and fracture energy of ordinary concretes
Mehmet Emin Arslan
doi: 10.5505/pajes.2016.95815  Sayfalar 203 - 208

7.
Dikdörtgen kesitli betonarme perde duvarların taşıma gücü momenti hesabı için basit bir yaklaşım
A simple approach for the calculation of moment capacity of rectangular shear walls
Barış Erdil
doi: 10.5505/pajes.2016.98624  Sayfalar 209 - 220

8.
Betonarme konsol istinat duvarların çok amaçlı(maliyet ve karbondioksit) optimizasyonunda meta-sezgisel yöntemlerin karşılaştırılması
Comparison of metaheuristics on multi objective (Cost&C02) optimization of RC cantilever retaining walls
İbrahim Aydoğdu
doi: 10.5505/pajes.2016.25991  Sayfalar 221 - 231

9.
Paylaştırılmış entropi kavramının kuraklık ölçütü olarak kullanılabilirliği
Applicability of apportionment entropy as a drought index
Ülker Güner Bacanlı, Türkay Baran, Fatih Dikbaş
doi: 10.5505/pajes.2016.80664  Sayfalar 232 - 237

10.
Metakaolin ve silis dumanı içeren betonların basınç dayanımının gen ifadeli programlama ile tahmin edilmesi
Prediction of compressive strength of concretes containing metakaolin and silica fume by gene expression programming
Mustafa Sarıdemir
doi: 10.5505/pajes.2016.57805  Sayfalar 238 - 244

11.
Diatomit ve hidrofob kil ile üretilen prefabrik yapı malzemesinin bazı özellikleri
Some properties of prefabricated building materials produced from ground diatomite and hydrophone clay
Selçuk Memiş, Sırrı Şahin, Ünal Şirin
doi: 10.5505/pajes.2016.34467  Sayfalar 245 - 249

12.
Yüksek plastisiteli kil zeminin mühendislik özelliklerine inşaat atıklarının etkisi
Effect of construction waste to engineering properties of high Plasticity clay soil
Ömür Çimen, Halil İbrahim Günaydın, Sıddıka Nilay Keskin
doi: 10.5505/pajes.2016.81567  Sayfalar 250 - 253

13.
Yüzey iyileştirme yöntemlerinden harç tipi kaplamaların yol sürtünme direncine etkisinin belirlenmesi
Evaluation of the slurry seal as a pavement surface treatment method on the road surface friction resistance
Mehmet Güneş, Ali Topal
doi: 10.5505/pajes.2016.84555  Sayfalar 254 - 267

14.
Biyopolimer katkıların killi ve kumlu zeminlerin permeabilite ve kayma dayanımına etkisinin araştırılması
Investigation of the biopolymer additives effect on permeability and shear strength of clayey and sandy soils
Hasan Fırat Pulat, Başar Taytak, Yeliz Yükselen-aksoy
doi: 10.5505/pajes.2016.01328  Sayfalar 268 - 273

15.
Alabalık çiftliği sularında tetrasiklin ve parçalanma ürünlerinin araştırılması ve izlenmesi
Investigation and monitroing of tetracycline and degradation products in waters of trout farm
Murat Topal
doi: 10.5505/pajes.2016.46704  Sayfalar 274 - 279

16.
Kağıt endüstrisi atıksularının yeniden kullanımında uygun nanofiltrasyon membranların belirlenmesi
Determination of nanofiltration membranes for reuse of paper mill industry wastewater
Esra Can Doğan, Coşkun Aydıner, Berna Kırıl Mert, Ali Oğuzhan Narcı, Ödül Kılıçoğlu, Elif Durna, Umur Alkan Akbacak
doi: 10.5505/pajes.2016.33340  Sayfalar 280 - 288

17.
Sulama sularındaki arseniğin bitkilerde birikimi
Accumulation of arsenic in plants from arsenic contaminated irrigation water
Mustafa Öztürk, Şükrü Aslan, Ahmet Demirbaş
doi: 10.5505/pajes.2016.05657  Sayfalar 289 - 297

18.
İstanbul Ömerli ham suyunda dezenfeksiyon amaçlı klor dioksit kullanımının dezenfeksiyon yan ürün (DYÜ) oluşumuna etkisinin araştırılması
Investigation of the chlorine dioxide disinfection in terms of disinfection by product (DBP) formation of Ömerli raw water in İstanbul
Edip Avşar, Seval Gaye Karadağ, İsmail Toröz, Asude Hanedar
doi: 10.5505/pajes.2016.27132  Sayfalar 298 - 303

19.
Coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanılarak sıvılaşma riskinin değerlendirilmesi: Aksaray örneği
Evaluation of liquefaction risk using geographic information system (GIS): A case study in Aksaray
Murat Kavurmacı
doi: 10.5505/pajes.2016.62534  Sayfalar 304 - 312

20.
Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi
Hydrogeological and water chemistry investigation of Tavşanlı (Kütahya) plain
Şehnaz Şener, Murat Karakuş
doi: 10.5505/pajes.2016.74508  Sayfalar 313 - 322

21.
Monte Carlo benzetimi ile Simav sahasının jeotermal kaynak potansiyelinin tahmini
Geothermal resource estimation of the Simav field using Monte Carlo simulation
Hüseyin Karakuş, Cafer Özkul, Zeynal Abiddin Ergüler, Yaşar Kibici, Gürsel Yanık
doi: 10.5505/pajes.2016.90907  Sayfalar 323 - 329

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale