Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (6)
Cilt: 23  Sayı: 6 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Enerji tüketebilen çelik yastıkların tipik bir betonarme çerçeve davranışına etkisi
The effect of energy dissipating steel cushions on the behaviour of a typical reinforced concrete frame
Hasan Özkaynak
doi: 10.5505/pajes.2016.57701  Sayfalar 637 - 645

3.
Silindirik lamine cam kabuk yapıların deneysel ve sayısal çözümlemesi
Experimental and numerical analysis of cylindrical laminated glass shells
Ebru Dural
doi: 10.5505/pajes.2016.16769  Sayfalar 646 - 651

4.
Membran model kullanılarak grafen tabakaların titreşim hesabı
Vibration analysis of graphene sheets using membrane model
Çiğdem Demir, Kadir Mercan, Hakan Ersoy, Ömer Civalek
doi: 10.5505/pajes.2016.43789  Sayfalar 652 - 658

5.
Alüminyum alaşımlı çekirdekli burkulması önlenmiş çaprazların (BÖÇ) tasarımı, üretimi ve yön değiştiren tekrarlı yükler etkisindeki davranışı
Design, fabrication, and cyclic behavior of aluminum alloy core buckling restrained braces (BRBs)
Çiğdem Avcı-Karataş, Oğuz Cem Çelik
doi: 10.5505/pajes.2016.58751  Sayfalar 659 - 670

6.
Çimento esaslı kompozitlerde karma lif kullanımı
The use of hybrid in cementitious composites
Kâzım Türk, Ceren Kına
doi: 10.5505/pajes.2016.17047  Sayfalar 671 - 678

7.
Karbon lifli polimer sargılı standart silindir beton numunelerin eksenel yük altındaki davranışlarının incelenmesi
Investigation of the behavior of carbon fiber reinforced polymer confined standard cylinder concrete specimens under axial load
Duygu Ertürkmen, Cengiz Dündar, Serkan Tokgöz
doi: 10.5505/pajes.2016.43815  Sayfalar 679 - 686

8.
Malzeme özelliklerinin ve yalıtım sisteminin isi köprüsü davranışına etkisinin incelenmesi
The effect of material properties and isolation system on thermal bridge behavior
Güler Gaygusuzoğlu, Adem Bakış
doi: 10.5505/pajes.2016.53496  Sayfalar 687 - 693

9.
Kentsel dönüşüm sürecinde asbest maruziyeti ve korunma yöntemleri
Asbestos exposure and prevention methods in urban renewal process
Özge Akboğa Kale, Gürkan Emre Gürcanlı, Selim Baradan
doi: 10.5505/pajes.2016.66049  Sayfalar 694 - 706

10.
Karayolu trafik kazalarına yeni bir yaklaşım: Kaza analiz kesimleri modeli
A new approach for road traffic accidents: Crash analysis segments model
Hakan Güler
doi: 10.5505/pajes.2016.81542  Sayfalar 707 - 717

11.
Şehirlerarası yol ağlarında bitümlü sıcak karışım kaplamalar için üstyapı performans tahmin modeli geliştirilmesi
Development of pavement performance prediction model for bituminous hot mix asphalt on interurban road networks
Ufuk Kırbaş, Mustafa Karaşahin, Emine Nazan Ünal, Muhammet Komut, Birol Demir, Kıvılcım Öcal
doi: 10.5505/pajes.2016.63497  Sayfalar 718 - 725

12.
Bitki parçasının açık kanal enkesiti boyunca neden olduğu akım yapısı
Flow structure along the cross-section of an open-channel caused by patch of submerged vegetation
Ayşe Yüksel Ozan
doi: 10.5505/pajes.2016.71300  Sayfalar 726 - 731

13.
Rijit davranış gösteren esnek bitkilerin akıma karşı oluşturduğu direncin belirlenmesi
Determination of flexible vegetation resistance against the flow showing rigid behavior
Gökçen Bombar, Ebru Eriş, Üveys Kavaklı
doi: 10.5505/pajes.2016.43726  Sayfalar 732 - 740

14.
Kırmızı çamurun çimento bazlı solidifikasyon/stabilizasyonu: Ağır metallerin sızma özellikleri
Cement-Based solidification/stabilization of red mud: Leaching properties of heavy metals
Esra Tınmaz Köse, Aylin Akyıldız
doi: 10.5505/pajes.2016.00187  Sayfalar 741 - 747

15.
Metilen mavisinin atık ZnO katalizörü ile fotokatalitik arıtımı
Photocatalytic degradation of methylene blue by waste ZnO catalyst
Deniz İzlen Çifçi
doi: 10.5505/pajes.2016.46503  Sayfalar 748 - 752

16.
Yeşil kimya ile iletken polimer sentezi ve elektrokromik özellikleri
Synthesis of conducting polymer with green chemistry and its electrochromic properties
Metin Ak, Tuğba Soğancı, Ogün Gümüşay, Sibel Çukurluoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.66674  Sayfalar 753 - 758

17.
Biyosentetik gümüş nanopartiküllerinin Pyracantha coccinea bitkisinin gövde eksplantlarının yüzey sterilizasyonunda kullanımı
Use of biosynthetic silver nanoparticles in the surface sterilization of Pyracantha coccinea stem explants
Pınar Nartop
doi: 10.5505/pajes.2016.04809  Sayfalar 759 - 761

18.
Trakya bölgesinde hayvan gübrelerinin biyogaz enerji potansiyelinin belirlenmesi ve sayısal haritaların oluşturulması
Determination and digital mapping of biogas energy potential of animal manures in Thrace region
Esra Tınmaz Köse
doi: 10.5505/pajes.2016.33600  Sayfalar 762 - 772

19.
Kimyasal bozundurma prosesiyle atık lastik ve düşük kaliteli linyit karışımından elde edilen katı ürünün karakterizasyonu
Characterization of solid product obtained via chemical degradation process of low grade lignite and waste tyre
Çağlayan Açıkgöz, Şenay Balbay
doi: 10.5505/pajes.2017.92603  Sayfalar 773 - 779

20.
Terk edilmiş kömür ocaklarında oluşan maden göllerinin hidrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve insansız hava aracı ile üç boyutlu modellenmesi
Determining hydrochemical characteristics of mine lakes from abandoned coal mines and 3D modelling of them using unmanned aerial vehicle
Deniz Şanlıyüksel Yücel, Mehmet Ali Yücel
doi: 10.5505/pajes.2016.37431  Sayfalar 780 - 791

21.
Kale-i Tavas (Tabae) antik kentinin (Kale-Denizli) jeolojik ve jeoteknik özellikleri
Geological and geotechnical characteristics of Kale-i Tavas (Tabae) ancient city (Kale-DENIZLI)
Turgay Beyaz, Mustafa Selman Arsay
doi: 10.5505/pajes.2016.48752  Sayfalar 792 - 798

22.
Bir toprak dolgu barajındaki sızıntı yollarının belirlenmesinde elektrik özdirenç görüntüleme ve doğal potansiyel yöntemlerin uygulaması
Application of electrical resistivity imaging and self-potential methods to determine leakage pathways in an earth fill dam
Sedat Yılmaz, Meriç Köksoy
doi: 10.5505/pajes.2016.60862  Sayfalar 799 - 803

23.
Gravite verilerinin sınır analizi yöntemleriyle değerlendirilmesi; Eskişehir örneği
Evaluation of the gravity data using Edge detection methods; Case study Eskişehir
Şenol Özyalın, İlknur Kaftan
doi: 10.5505/pajes.2017.00018  Sayfalar 804 - 808

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale