Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 23 (7)
Cilt: 23  Sayı: 7 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Ftalosiyanin esaslı boyarmaddelerin kimyasal yapıları ve fonksiyonel tekstillerin üretilmesinde kullanımı
Chemical structures of phthalocyanine based dyestuffs and their useage in production of functional textiles
Pınar Saral Özdemir, Arif Taner Özgüney
doi: 10.5505/pajes.2016.77200  Sayfalar 809 - 817

3.
Çorap konfor ve performans özellikleriyle ilgili tüketici beklentileri
Consumer expectations about socks comfort and performance characteristics
Ceren Karaman, Sibel Kaplan
doi: 10.5505/pajes.2016.17992  Sayfalar 818 - 825

4.
Luxicool elyafı kullanımının örme kumaş konfor özelliklerine etkisi
Effect of luxicool fiber usage on comfort properties of knitted fabrics
Özlem Demir, Yüksel İkiz
doi: 10.5505/pajes.2017.23865  Sayfalar 826 - 832

5.
Konfeksiyon üretiminde örme kumaşlardaki boyut değişimlerinin, kalıp ölçülerine etkisinin araştırılması
An investigation about the effects of knitted fabrics’ dimensional change on the pattern size in garment production
Mihriban Kalkancı, Gülseren Kurumer
doi: 10.5505/pajes.2017.88156  Sayfalar 833 - 840

6.
Görüntü işleme yöntemleri kullanarak kumaş dokularında hata tespiti
Fault detection of fabrics using image processing methods
Kazım Yıldız, Önder Demir, Eyüp Emre Ülkü
doi: 10.5505/pajes.2017.09821  Sayfalar 841 - 844

7.
Patlama, yangın ve toksik yayılım fiziksel etki alanının belirlenmesi
Determination of explosion, fire and toxic emission physical effect areas
Saliha Çetinyokuş
doi: 10.5505/pajes.2016.90093  Sayfalar 845 - 853

8.
Silar metodu ile hazırlanan Cu2O ince filmlerin fiziksel özellikleri
Physical properties of Cu2O thin films prepared by Silar method
Doğan Özaslan, Mustafa Güneş, Cebrail Gümüş
doi: 10.5505/pajes.2016.58672  Sayfalar 854 - 857

9.
Tinkal atıklarının SO2 ile doyurulmuş çözeltilerde süzülebilirliği
Filtrations of tincal wastes in SO2 saturated solutions
Melike Sınırkaya
doi: 10.5505/pajes.2017.15986  Sayfalar 858 - 860

10.
Alkali ortamda bakırın korozyonu üzerine askorbik asidin inhibitör davranışı
Inhibitor action of ascorbic acid on the corrosion of copper in alkaline medium
Sema Çelik, Güray Kılınççeker
doi: 10.5505/pajes.2016.83702  Sayfalar 861 - 869

11.
Karbon nanotüp katkılanmış TiO2’in elektriksel ve optik özellikleri
The electrical and optical properties of TiO2 reinforced by carbon nanotubes
Seval Hale Güler, Ömer Güler
doi: 10.5505/pajes.2017.49358  Sayfalar 870 - 873

12.
Kadmiyum (II) analizi için triazol türevi modifiye edilmiş camsı karbon
Glassy carbon modified with triazol derivative for analysis of cadmium (II)
Haydar Yüksek, Muzaffer Alkan, Şule Bahçeci, Onur Akyıldırım, Murat Beytur, Mehmet Lütfi Yola
doi: 10.5505/pajes.2016.00907  Sayfalar 874 - 876

13.
Mermer atıkları kullanarak sulu çözeltilerden Cu(II) giderimi
Removal of Cu(II) from aqueous solutions by using marble waste
Hasan Arslanoğlu
doi: 10.5505/pajes.2016.75688  Sayfalar 877 - 886

14.
Doğal pomza minerali ile Co(II) adsorpsiyon koşullarının optimizasyonu için cevap yüzey yönteminin uygulanması
Application of response surface methodology for optimization of Co(II) adsorption conditions with natural pumice mineral
Tekin Şahan, Şakir Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.87902  Sayfalar 887 - 892

15.
Polimer yüzeylerinin fonksiyonelleştirilmesi için odaklanmış iyon demeti ile nanoyapılandırma uygulamaları
Nanostructuring applications for functionalization of polymer surfaces with focused ion beam
Feray Bakan, Meltem Sezen
doi: 10.5505/pajes.2016.04706  Sayfalar 893 - 898

16.
Salisilik asit türevleri ile 2-aminobenzotiyazol türevlerinin karışık ligandlı Cu(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of mixed ligand Cu(II) complexes of salicylic acid derivatives with 2-aminobenzotiyazol derivatives
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya
doi: 10.5505/pajes.2016.76735  Sayfalar 899 - 907

17.
Metal sabunlarının parafinin katalitik oksidasyonu üzerine etkisi
The catalyst effect of metal soaps on paraffin oxidation
Sevil Sener
doi: 10.5505/pajes.2017.48264  Sayfalar 908 - 911

18.
Meyve suyu endüstrisi katı atığından üretilen aktif karbonun sulu çözeltilerden reaktif kırmızı (procion red MX-5B) adsorpsiyonu için kullanımı
Utilization of activated carbon produced from fruit juice industry solid waste for the adsorption of reactive red (procion red MX-5B) from aqueous solutions
Eylem Pehlivan
doi: 10.5505/pajes.2017.33497  Sayfalar 912 - 918

19.
Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin lipolitik ve proteolitik olgunlaşma düzeylerinin incelenmesi
Investigation of lipolytic and proteolytic ripening degrees of enzyme-modified dairy products manufactured in Turkey
Zafer Erbay, Pelin Salum, Gökçe Gövce
doi: 10.5505/pajes.2016.48830  Sayfalar 919 - 925

20.
Domates çekirdeği ilave edilerek üretilen krakerlerin bazı kimyasal, fiziksel ve duyusal özellikleri
Some chemical, physical and sensory properties of soda crackers supplemented with tomato seed
Fatma Işık, Cansu Topkaya
doi: 10.5505/pajes.2017.57704  Sayfalar 926 - 932

21.
Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917
Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917
Seda Altuntaş, Mihriban Korukluoğlu, Volkan Altuntaş
doi: 10.5505/pajes.2017.98475  Sayfalar 933 - 940

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale