Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK - İÇİNDEKİLER
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VII

2.
Yapıların plastik iş-enerji dengesine göre sismik tasarımı
Seismic design of structures based on plastic work-energy balance
Onur Merter, Taner Uçar
doi: 10.5505/pajes.2017.28566  Sayfalar 350 - 361

3.
Hafif çelik yapı tasarımında yaklaşımlar, mevcut kontrol şartları ve olası bir hafif çelik yapı yönetmeliğinde vurgulanması önerilen konular
Approaches for design of lightweight steel structures, current controlling conditions, and the issues recommended to be emphasized in a prospective lightweight steel building code
Selma Ayşegül Güneş, Seyit Çeribaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.00821  Sayfalar 362 - 375

4.
Osmangazi Köprüsüne etkiyen rüzgâr yüklerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
Investigation of wind loads on the Osmangazi Bridge with numerical modeling
Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
doi: 10.5505/pajes.2017.82160  Sayfalar 376 - 383

5.
Betonarme elemanlarda donatı burkulmasının kafes kiriş analojisi ile sayısal modellenmesi
Numerical modeling of rebar buckling in reinforced concrete members using truss analogy
Sadık Can Girgin
doi: 10.5505/pajes.2017.13549  Sayfalar 384 - 389

6.
Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of different opening corner rebar configurations in RC chimneys subjected to lateral loads
Sami And Kılıç
doi: 10.5505/pajes.2017.81488  Sayfalar 390 - 396

7.
Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
Determination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysis
Sena Tayfur, Selçuk Saatcı, Ninel Alver
doi: 10.5505/pajes.2017.98700  Sayfalar 397 - 402

8.
Statik ve dinamik yüklere maruz betonarme konsol istinat duvarlarının diferansiyel gelişim algoritması ile optimum tasarımı
Optimum design of RC cantilever retaining walls subjected to static and dynamic loadings by differential evolution algorithm
Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
doi: 10.5505/pajes.2017.04834  Sayfalar 403 - 412

9.
Uçucu kül, kireç ve cam tozu kullanarak blok üretimi
Production of block by using fly ash, lime and glass powder
Paki Turgut
doi: 10.5505/pajes.2016.70048  Sayfalar 413 - 418

10.
Polinaftalin sülfonat esaslı süperakışkanlaştıcıların farklı inceliklere sahip Bayburt Taşı ikame edilmiş kompoze çimentoların mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
Effect of the polynaphtalene sulfonate based superplasticizer on mechanichal and physical properties of blended cement repaced by Bayburt Stone with different fineness
İlker Tekin, Duygu Tekin
doi: 10.5505/pajes.2017.33410  Sayfalar 419 - 425

11.
Klinoptilolit ile hazırlanan bitümlü karışımların Marshall karışım tasarımının değerlendirilmesi
Evaluation of Marshall mix design of bituminous mixtures prepared with clinoptilolite
İsmail Çağrı Görkem
doi: 10.5505/pajes.2017.23855  Sayfalar 426 - 432

12.
Yüksek fırın cürufunun geoteknik özellikleri ve taşıma kapasitesi performansının incelenmesi
Investigation of geotechnical properties and bearing capacity performance of blast furnace slag
İnci Develioğlu, Hasan Fırat Pulat
doi: 10.5505/pajes.2017.82574  Sayfalar 433 - 438

13.
Kapak altı batmış akım mansabında meydana gelen oyulmaların sayısal simülasyonu
Numerical simulation of scour at downstream of submerged sluice flow
Mehmet Cihan Aydın, Çimen Karaduman
doi: 10.5505/pajes.2017.14238  Sayfalar 439 - 443

14.
Hibrit HS-Solver optimizasyon tekniği kullanılarak ek klorlama istasyonlarının optimum tasarımı
Optimum design of the booster chlorination systems by using hybrid HS-Solver optimization technique
M. Tamer Ayvaz, Zong Woo Geem
doi: 10.5505/pajes.2017.22587  Sayfalar 444 - 452

15.
Demiryolu dolgularının taşkın anındaki güvenliğinin değerlendirilmesi
Safety assessment of railway embankments during floods
Melih Çalamak
doi: 10.5505/pajes.2017.50103  Sayfalar 453 - 460

16.
Türkiye’de yapı üretiminde ve denetiminde yaşanan etik sorunlar
Ethical problems in the production and inspection of construction in Turkey
Savaş Bayram, Serkan Aydınlı, Abdulkadir Budak, Emel Oral
doi: 10.5505/pajes.2017.65481  Sayfalar 461 - 467

17.
Tekstil endüstrisinde bütünleşik membran sistemi ile su geri kazanımı ve hibrit ileri oksidasyon/membran filtrasyonu ile konsantrelerin arıtımı ve yönetimi
Water recovery with combined membrane system in textile industry, treatment and management of concentrates by hybrid advanced oxidation/membrane filtration
Berna Kırıl Mert, Esra Can Doğan, Esin Balcı, Yasemin Melek Tilki, Şeyda Aksu, Ayşegül Yağmur Gören, Coşkun Aydıner
doi: 10.5505/pajes.2017.98474  Sayfalar 468 - 475

18.
Biyolojik atıksu arıtma tesisi çevresel risk analizi
Environmental risk assessment for biological wastewater treatment plant
Esra Deniz Güner
doi: 10.5505/pajes.2017.16023  Sayfalar 476 - 480

19.
Dünya ve Türkiye’de gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği ve atık kabul tesisleri: Genel perspektif, yönetim ve öneriler
Ship generated marine pollution and waste reception facilities from the World and Turkey: General perspective, management and suggestions
Neslihan Doğan-Sağlamtimur, Emre Subaşı
doi: 10.5505/pajes.2017.20270  Sayfalar 481 - 493

20.
Yatay deşarj edilen soğuk-yoğun atıksuların bazı deşarj parametrelerinin belirlenmesi
Determination of some discharge parameters of horizontally discharged cold-dense wastewaters
Naim Sezgin
doi: 10.5505/pajes.2017.17136  Sayfalar 494 - 499

21.
Elektodiyaliz proseslerinden (KED / BMED) kaynaklanan konsantre akımın minimzasyonu ve yönetimi
Management and minimization of concentrated stream from electrodialysis processes (CED / BMED)
Fatih İlhan
doi: 10.5505/pajes.2017.45577  Sayfalar 500 - 505

22.
Geri dönüştürülmüş polietilenin tehlikeli atık yakma tesisi uçucu küllerinin depolanabilirliği üzerine etkisi: Yeni bir kompozit malzemeye doğru
Effect of recycled polyethylene on storability of hazardous waste incinerator fly ashes: Towards a new composite material
Mahmut Kemal Korucu, Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Taner Yılmaz, Nevin Gamze Karslı Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2017.31932  Sayfalar 506 - 511

23.
İklim değişikliğinin bitki yetiştiriciliğine etkisi: model bitkiler ile Türkiye durumu
The impact of the climate change to crop cultivation: the case study with model crops for Turkey
Fulya Aydın, Hasan Sarptaş
doi: 10.5505/pajes.2017.37880  Sayfalar 512 - 521

24.
Kükürt dioksit analizi için West–Gaeke ve hidrojen peroksit yöntemlerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
Investigation of the applicability of West–Gaeke and hydrogen peroxide methods for sulfur dioxide analysis
Sibel Çukurluoğlu, Elif Gözde Temür
doi: 10.5505/pajes.2017.40221  Sayfalar 522 - 526

25.
Çaybağı ve Palu formasyonu akarsu yataklarının jeokimyasına ait ilk bulgular (Elazığ’ın Doğusu, Türkiye)
First data on the geochemistry of fluvial deposits of Çaybağı and Palu formations (Eastern Elazığ, Turkey)
Dicle Bal Akkoca, İsmail Yıldırım, Mehmet Ali Ertürk
doi: 10.5505/pajes.2017.25665  Sayfalar 527 - 537

26.
Terzili – Yerköy - Yozgat Cu yatağı ve çevresinde yetişen Euphorbia cyparissias bitkisinin biyojeokimyasal olarak incelenmesi, Türkiye
Biogeochemical examination of Euphorbia cyparissias plant in Terzili – Yerköy – Yozgat Cu deposits and its around, Turkey
Güllü Kırat
doi: 10.5505/pajes.2017.33169  Sayfalar 538 - 544

27.
Sandıklı havzası (Afyonkarahisar-Türkiye) içme sularında doğal radyoaktivite ve duraylı izotop özelliklerinin belirlenmesi
Determination of stable isotope characteristics and natural radioactivity in drinking waters in Sandıklı basin (Afyonkarahisar-Turkey)
Fatma Aksever, Ayşen Davraz, Remzi Karagüzel
doi: 10.5505/pajes.2017.06881  Sayfalar 545 - 553

28.
Ümitli Yaylası’nın (Gündoğmuş, Antalya) jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
Geological and geomorphological characteristics of the Ümitli Plateau (Gündoğmuş, Antalya)
Mehmet Oruç Baykara
doi: 10.5505/pajes.2017.42385  Sayfalar 554 - 560

29.
Atık lastik parçalarıyla güçlendirilmiş iri taneli zeminlerin donma-çözülme sonucu mukavemetlerindeki değişimin incelenmesi
Investigation on the variation of strength of coarse grained soils reinforced with waste tires pieces as a result of freezing and thawing cycles
Necmi Yarbaşı, Mine Alacalı
doi: 10.5505/pajes.2017.75735  Sayfalar 561 - 565

30.
Alpagut-Dodurga (Çorum) kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri
Organic geochemical chracteristics of Alpagut-Dodurga (Çorum) coals
Nazan Yalçın Erik, Yasemin Aslan, Aydın Büyüksaraç
doi: 10.5505/pajes.2017.97513  Sayfalar 566 - 575

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale