Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 25 (6)
Cilt: 25  Sayı: 6 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Mevcut binalarda beton basınç dayanımının karot sayısına bağlı değişiminin incelenmesi
Investigation of concrete compressive strength of existing buildings depending on number of core samples
Mehmet İnel, Bayram Tanık Çaycı, Hayri Baytan Özmen
doi: 10.5505/pajes.2018.00236  Sayfalar 621 - 626

3.
Polikarboksilat-bazlı süperakışkanlaştırıcıların silis dumanı içeren çimento hamurlarının reolojik davranışına etkileri
The effects of polycarboxylate-based superplasticizers on the rheological behaviours of cement pastes containing silica fume
Sıddıka Gamze Erzengin
doi: 10.5505/pajes.2019.06787  Sayfalar 627 - 634

4.
Çift simetri eksenli I kesi̇tli̇ çeli̇k elemanların doğrusal deği̇şen momentler altındaki̇ yanal burulmalı burkulma davranışı
Lateral torsional buckling of doubly symmetric I-shaped steel members under linear moment gradient
Ertuğrul Türker Uzun, Mutlu Seçer
doi: 10.5505/pajes.2018.46656  Sayfalar 635 - 642

5.
Döndürülmüş yer hareketleri için hesaplanacak ortalama sönüm azaltma katsayısının kestirimi için yeni bir yaklaşım
A new approach for estimation of damping reduction factor of oriented ground motion records in an average sense
Gokhan Ozdemir, Beyhan Bayhan
doi: 10.5505/pajes.2018.70745  Sayfalar 643 - 654

6.
Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu
Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model
Talia Ekin Tokyay Sinha, Mehmet Yücel Yetgin
doi: 10.5505/pajes.2018.78871  Sayfalar 655 - 664

7.
Akdeniz Bölgesinde Kuraklık Analizi
Drought Analysis in Mediteranean Region
Ülker Güner Bacanlı, Gözde Nur Akşan
doi: 10.5505/pajes.2019.64507  Sayfalar 665 - 671

8.
Ağ tarama ve K-ortalama kümeleme yöntemleri ile kaza kara noktalarının belirlenmesi: İstanbul D100 karayolu örneği
Determination of accident black spots by using network screening and K-means clustering methods: a case study on D100 highway in Istanbul
Abdullah Maltaş, Halit Özen, Abdulsamet Saraçoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.77012  Sayfalar 672 - 682

9.
Elazığ ilinde çok kriterli karar verme analizi ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak katı atık depolama sahası seçiminin değerlendirilmesi
Evaluating solid waste landfill site selection using multi-criteria decision analysis and geographic information systems in the city of Elazığ, Turkey
Murat Çeliker, Osman Yıldız, Nilüfer Nacar Koçer
doi: 10.5505/pajes.2018.70493  Sayfalar 683 - 691

10.
Kentsel Atık Yönetiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bursa Analizi
Life Cycle Assessment for Municipal Waste Management: Analysis for Bursa
Güray Salihoğlu, Zehra Poroy, Nezih Kamil Salihoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.33603  Sayfalar 692 - 699

11.
Biyolojik Atık Çamurdaki Azot ve Fosforun Darbeli Elektrik Alan Tekniği İle Geri Kazanımı ve Strüvit Eldesi
Recovery of Nitrogen And Phosphorus In Sewage Sludge by Pulsed Electrical Field Technique and Strüvite Production
Özlem Selçuk Kuşçu
doi: 10.5505/pajes.2018.41524  Sayfalar 700 - 704

12.
İstatistiksel yaklaşım kullanarak heterojen Foto-Fenton benzeri oksidasyon ile Atrazin arıtımı
Atrazine treatment with heterogeneous Photo-Fenton like oxidation using statically approach
Ebru Cokay
doi: 10.5505/pajes.2018.20633  Sayfalar 705 - 710

13.
Meteorolojik Kuraklık Analizi ve yeraltı suyu değişimleri Üzerindeki Etkileri, Marand Ovası (Iran) Örneği
Analyses of Meteorological Drought and its Impacts on Groundwater Fluctuations, a Case Study: Marand Plain (Iran)
Behnam Khorrami, Orhan Gunduz
doi: 10.5505/pajes.2019.63600  Sayfalar 711 - 717

14.
Anaerobik çürütme prosesi ile stabilize edilen arıtma çamurları için modeller ve ADM1
Models and ADM1 for stabilized sewage sludge by anaerobic digestion process
Murat Mert Otuzaltı, Nuriye Altınay Perendeci
doi: 10.5505/pajes.2018.53011  Sayfalar 718 - 733

15.
Türkiye’de tarım kaynaklı pestisit kirliliğinin durumu ve alternatif kontrol tedbirlerinin incelenmesi
Current status of agricultural pesticide pollution in Turkey and evaluation of alternative control methods
Fatma Nihan Doğan, Mahmut Ekrem Karpuzcu
doi: 10.5505/pajes.2018.53189  Sayfalar 734 - 747

16.
Hasanoğlan (Ankara) Petrol Sisteminin Organik Hidrojeokimyasal Kanıtları
Organic Hydrogeochemical Evidences of Hasanoğlan (Ankara) Petroleum System
Adil Özdemir
doi: 10.5505/pajes.2018.12316  Sayfalar 748 - 763

17.
Donma-çözülmeye tabi tutulan farklı oranlarda obsidiyen (volkanik cam) katkı maddesi ile güçlendirilmiş taneli zeminlerin performansı
Performance of granular soils reinforced with obsidian (volcanic glass) additives in different proportions subjected to freeze-thaw
Necmi Yarbaşı
doi: 10.5505/pajes.2019.39049  Sayfalar 764 - 767

18.
Ankara Çevresi İçin Arias Şiddetinin İncelenmesi
Investigation of Arias Intensity for Ankara and Surroundings
Koray Ulamış
doi: 10.5505/pajes.2018.07992  Sayfalar 768 - 774

19.
Orta Anadolu'da kabuğa ait sismik P ve S dalga hızı yapısının belirlenmesi
Determination of seismic P and S wave velocity structure of crust in central Anatolia
İbrahim Hakan Demirsıkan, Şakir Şahin, Erdinç Öksüm
doi: 10.5505/pajes.2018.45548  Sayfalar 775 - 784

20.
Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi
Determination of linear features of Elazığ province and surrounding by applying boundary analyzing techniques to gravity data
Fatma Figen Altınoğlu
doi: 10.5505/pajes.2018.50469  Sayfalar 785 - 793

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale