Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VII

2.
Karma mesnetli kirişin serbest titreşim analizi
Free vibration analysis of mixed supported beam
Yaşar Pala, Semih Beyçimen
doi: 10.5505/pajes.2019.33558  Sayfalar 1 - 8

3.
Raylı taşıtlarda dinamik hareketler ve titreşim azaltma yöntemlerinin incelenmesi
Investigation of dynamic motions and vibration reduction methods in railway vehicles
Meral Bayraktar, Muammer Tahtalı
doi: 10.5505/pajes.2019.75428  Sayfalar 9 - 20

4.
Jenerik pikap kamyonetlerin aerodinamik karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi
Numerical investigation of aerodynamic characteristics of generic pickup trucks
Volkan Atatug, Seyfettin Bayraktar
doi: 10.5505/pajes.2019.43778  Sayfalar 21 - 29

5.
Yeni İmalat Teknolojileri Açısından Doğal Elyaf Termoplastik Kompozitler: Bir Derleme
Natural Fiber Thermoplastic Composites in Terms of New Production Technologies: A Review
Anil Akdoğan, Ali Serdar Vanlı
doi: 10.5505/pajes.2019.04864  Sayfalar 30 - 36

6.
Tek-katlı kompozit dalgalı yayların tasarımı, modellenmesi ve yapısal analizi
Design, modeling and structural analysis of single-turn composite wave springs
Bertan Beylergil
doi: 10.5505/pajes.2019.65890  Sayfalar 37 - 44

7.
Açık hücreli metal köpüklerde hücre sayısının ve anizotropinin enerji absorbe etme verimliliği üzerine etkisi
Effects of the cell number and anisotropy in the open cell metal foams on the energy absorption efficiency
Ali Can Kaya
doi: 10.5505/pajes.2019.53810  Sayfalar 45 - 50

8.
Florin İçerikli Koruyucu Gaz Parametrelerinin Ergiyik Magnezyum Alaşımlarının Yüzey Filmi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of Protective Surface Film Behavior of Fluorine Containing Cover Gas Parameters on Molten Magnesium Alloy
Ali Serdar Vanlı, Anil Akdogan, Meltem Eryıldız
doi: 10.5505/pajes.2019.78026  Sayfalar 51 - 53

9.
Ortopedik İmplantlarda Kullanılan Biyomalzemeler
Biomaterials Used in Orthopedic Implants
Ali Tekin Güner, Cemal Meran
doi: 10.5505/pajes.2019.46666  Sayfalar 54 - 67

10.
Helikopter Pali Aşınma Kalkanındaki Katı Partikül Erozyon Davranışının İncelenmesi
Investigation of Solid Particle Erosion Behaviour on Erosion Shield of a Helicopter Rotor Blade
Hasan Gedikli, İsmail Özen
doi: 10.5505/pajes.2019.82150  Sayfalar 68 - 74

11.
AA7075 Alaşımının İşlenebilirliğine Suni Yaşlandırmanın Etkisinin Analizi ve Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu
Optimization of Cutting Parameters and Analysis of Effects of Artificial Aging on Machinability of AA7075 Alloy
Mahir AKGÜN, Hakan Yurtkuran, Hasan Basri ULAS
doi: 10.5505/pajes.2019.71224  Sayfalar 75 - 81

12.
Gazaltı metal ark kaynak (GMAK) yöntemiyle birleştirilen AA5754 ve AA6013 Alüminyum Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri
Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Alloys AA5754 and AA6013 Joined by GMAW (Gas Metal Arc Welding) Method
Emine Mercan, Yusuf Ayan, NIZAMETTIN Kahraman
doi: 10.5505/pajes.2019.38063  Sayfalar 82 - 87

13.
Değişik şekilde tasarlanan ısıtılmış yüzeylerin hava jeti çarpmalı soğutulmasının araştırılması
Study of cooling of the varied designed warmed surfaces with an air jet impingement
Koray KARABULUT, Dogan Engin Alnak
doi: 10.5505/pajes.2019.58812  Sayfalar 88 - 98

14.
Düzlem dışı fiber dalgalanmasının cam elyaf takviyeli tabakalı kompozitlerin kavisli kiriş dayanımı üzerindeki etkileri
Influences of out-of-plane fiber waviness on the curved beam strength of glass fiber composite laminates
Kenan Çınar
doi: 10.5505/pajes.2019.52993  Sayfalar 99 - 105

15.
Adana iklim koşullarında Organik Rankine Çevrimi ile bütünleşik düzlem-plakalı ve vakum tüplü kolektörlerin ısıl verimlerini karşılaştırılması
Comparison of heat efficiency of flat-plate and vacuum tube collectors integrated with Organic Rankine Cycle in Adana climate conditions
Ayhan Atiz, Mehmet Karakilcik
doi: 10.5505/pajes.2019.34033  Sayfalar 106 - 112

16.
Jeotermal enerji destekli çok fonksiyonlu enerji üretim sisteminin termodinamik analizi
Thermodynamic analysis of a multigeneration energy system based geothermal energy
Yunus Emre Yüksel, Murat Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2019.98411  Sayfalar 113 - 121

17.
Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım
Application of biochar derived from industrial tea waste into the fuel cell-a novel approach
Gökçen Akgül, Zehra Turan
doi: 10.5505/pajes.2019.34966  Sayfalar 122 - 126

18.
İstanbul’da bir fotovoltaik sistemin tekno-ekonomik ve çevresel analizi
Techno-economic and environmental analysis of a photovoltaic system in İstanbul
Egemen Sulukan
doi: 10.5505/pajes.2019.24022  Sayfalar 127 - 132

19.
Birinci mertebeden lineer olmayan adi diferansiyel denklem sistemleri için Monte Carlo temelli stokastik yaklaşım
Monte Carlo based stochastic approach for first order nonlinear ODE systems
Hande Uslu, Murat Sarı
doi: 10.5505/pajes.2019.25493  Sayfalar 133 - 139

20.
Akış tipi çizelgeme problemlerinin hibrit ateşböceği ve parçacık sürü optimizasyonu algoritmasıyla çözümünde başlangıç popülasyonlarının etkileri
The effects of initial populations in the solution of flow shop scheduling problems by hybrid firefly and particle swarm optimization algorithms
Serkan Kaya, İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ, ibrahim berkan aydilek, MEHMET EMIN TENEKECI, Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ
doi: 10.5505/pajes.2019.94763  Sayfalar 140 - 149

21.
İki amaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme probleminin tasarımı ve analizi: İnşaat ekipmanları imalatı sektöründe bir vaka çalışması
Design and analysis of bi-objective flexible job shop scheduling problem: A case study in construction equipment manufacturing industry
Hamdi Giray Reşat
doi: 10.5505/pajes.2019.35033  Sayfalar 150 - 156

22.
Birleşik depo yeri seçimi ve dağıtım ağı tasarımı problemi: Aşamalı modeller ve bir uygulama
Combined facility location and distribution network design problem: Progressive models and a case study
Ibrahim Kucukkoc, Mustafa ACAR
doi: 10.5505/pajes.2019.11456  Sayfalar 157 - 173

23.
Konum Parametrelerinin Bootstrap Tahminleri İle İlişkili Varyasyona Ampirik Bir Bakış
An Empirical Look at the Variation Associated with Bootstrap Estimates of Location Parameters
Levent Erişkin
doi: 10.5505/pajes.2019.39260  Sayfalar 174 - 183

24.
Malzeme güvenilirlik analizinde Weibull alt yüzdeliklerinin alt güven sınırının küçük örneklemlerle tahmini
Estimating confidence lower bounds of Weibull lower percentiles with small samples in material reliability analysis
Meryem Yalçınkaya, Burak Birgören
doi: 10.5505/pajes.2019.40111  Sayfalar 184 - 194

25.
GI/M/3/K Kuyruk Sisteminin Yarı-Markov Süreciyle Analizi
Analysis of the GI/M/3/K Queueing System by Semi-Markov Process
Hanifi Okan İşgüder
doi: 10.5505/pajes.2019.36974  Sayfalar 195 - 202

26.
Mazeret/Telafi Sınavı Çizelgeleme Problemi için Bir Hedef Programlama Modeli
A Goal Programming Model for The Make-up/Compensation Examination Problem
Tuğba Saraç, Feriştah Özçelik, Hatice Erdoğan
doi: 10.5505/pajes.2019.01033  Sayfalar 203 - 210

27.
Ar-Ge proje seçim problemine yeni bir yaklaşım ve çözüm önerisi: UTA yöntemi
A new approach to R&D project selection problem and a solution proposal: UTA method
Ela Binici, Erdem Aksakal
doi: 10.5505/pajes.2019.45945  Sayfalar 211 - 226

28.
Bir Elektrik Dağıtım Firması için KEMIRA-M Yöntemi ile Depo Yeri Seçimi
Warehouse Location Selection for An Electricity Distribution Company by KEMIRA-M method
ÖZNİL KIŞ, Gülin Feryal Can, Pelin Toktaş
doi: 10.5505/pajes.2019.98354  Sayfalar 227 - 240

29.
DEMATEL ve ELECTRE Yöntemi ile Tedarik Zincirinde Bayi Performans Değerlendirmesi
Dealership Performance Evaluation in Supply Chain with DEMATEL and ELECTRE Methods
Nihan Kabadayı, Sündüs Dağ
doi: 10.5505/pajes.2019.39214  Sayfalar 241 - 253

30.
Şehir içi toplu taşıma şoförlerinin toplam iş yüklerinin fiziksel ve zihinsel iş yükü ölçütlerine göre yeni bir yaklaşımla karşılaştırılması
Comparison of the total workload of local public transportation drivers with a new approach according to physical and mental workload criteria
Tuba Adar, Elif Kılıç Delice
doi: 10.5505/pajes.2019.93609  Sayfalar 254 - 267

31.
Türkiye’deki Üniversitelerde Endüstri Mühendisliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi
Analysis of Post-Graduate Theses in Industrial Engineering Area of Turkish Universities
Cihan Çetinkaya, Ayşenur Uslu, Eren Özceylan, Kaan Mert Hayırsöz
doi: 10.5505/pajes.2019.60094  Sayfalar 268 - 278

 
Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


LookUs & Online Makale