E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bir ve üç boyutlu zemin davranış analizlerinin karşılaştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 372-377 | DOI: 10.5505/pajes.2021.40565

Bir ve üç boyutlu zemin davranış analizlerinin karşılaştırılması

Mehmet Ömer Timurağaoğlu1, Yasin Fahjan2, Adem Dogangun1
1Bursa Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bursa
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Zemin davranış analizleri, anakayada meydana gelen kuvvetli yer hareketlerinin anakaya üzerinde bulunan yerel zeminler tarafından nasıl etkilendiğinin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Yerel zemin tepkisi, gerçekte üç boyutlu olan sistemin basitleştirilmiş bir boyutlu doğrusal analizler sonucunda belirlenmesine rağmen, küçük şekil değiştirmelerde plastik davranış sergileyen zeminin doğrusal olmayan davranışını temsil etmede yetersiz kalmaktadır. Eşdeğer doğrusal analiz yöntemi, zeminin doğrusal olmayan davranışını temsil etmek için diğer yöntemler (doğrusal ya da doğrusal olmayan) arasında daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, zemin ortamının her üç boyutta değişkenlik gösterdiği veya yatay tabakalardan oluşmadığı ve ayrıca özellikle yapı-zemin etkileşimi yapılacağı durumlarda iki veya üç boyutlu analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, üç boyutlu modelleme stratejileri üzerinde durulmakta ve yansıtmayan sınır eleman boyları, zeminin (sistemin) boyutları, sonlu eleman boyutu ve sönüm için seçilen frekans aralığının üç boyutlu sistemin tepkisi üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bir boyutlu ve üç boyutlu zemin davranış analiz sonuçları maksimum yer ivmesi, maksimum deplasman ve tepki spektrumu dikkate alınarak literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmaktadır. Yapılan kıyaslamalar sonucunda, doğru bir şekilde oluşturulan üç boyutlu modelin, bir boyutlu analizlerin kullanılamayacağı durumlarda zemin davranışını belirlemede uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Zemin davranış analizi, Eşdeğer doğrusal yöntem, 3B modelleme, Sonsuz eleman

Comparison of one and three dimensional site response analyses

Mehmet Ömer Timurağaoğlu1, Yasin Fahjan2, Adem Dogangun1
1Bursa Uludag University, Department Of Civil Engineering, Bursa, Turkey
2İstanbul Technical University, Department Of Civil Engineering, İstanbul, Turkey

Site response analysis is based on determining how strong ground motions occurring in bedrock are affected by local soils above the bedrock. Although the local ground response is determined as a result of simplified one-dimensional linear analysis of the system, which is actually three-dimensional, it is insufficient to represent the nonlinear behavior of soil which exhibiting plastic behavior under small deformations. The equivalent linear analysis method is more commonly used among other methods (linear or non-linear) to represent the nonlinear behavior of the soil. However, two or three dimensional analyzes are required in cases where the soil environment varies in all three dimensions or does not consist of horizontal layers, and especially when soil-structure interaction will be applied. In this study, three-dimensional modeling strategies are dwelled on and the effects of non-reflective boundary element lengths, dimensions of the soil (system), finite element size and the frequency range selected for damping on the response of the three-dimensional system are investigated. One-dimensional and three-dimensional soil behavior analysis results are compared with the studies in the literature in terms of the maximum ground acceleration, maximum displacement and response spectrum. As a result of the comparisons, it is revealed that the correctly generated three-dimensional model can be applied in determining the ground behavior in cases where one-dimensional analysis cannot be used.

Keywords: Site response analyses, Equivalent linear method, 3D modeling, Infinite element

Mehmet Ömer Timurağaoğlu, Yasin Fahjan, Adem Dogangun. Comparison of one and three dimensional site response analyses. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 372-377

Sorumlu Yazar: Mehmet Ömer Timurağaoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale