E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Kimyasal arıtım yöntemleriyle sintine suyundan organik madde giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 427-433 | DOI: 10.5505/pajes.2021.50607

Kimyasal arıtım yöntemleriyle sintine suyundan organik madde giderimi

Çiğdem Öz1, Ender Çetin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çanakkale
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çevre Mühendisliği, İstanbul

Yüksek petrol ve yağ içeriği nedeniyle gemilerden kontrolsüz şekilde deşarj edilen sintine suyu deniz ekosistemi için başlıca kirleticilerden biri olarak kabul edilir. Bu çalışmada, koagülasyon – flokülasyon ve Fenton oksidasyonu kullanılarak sintine suyundan organik madde giderimi incelenmiştir. Farklı koagülantlar ve dozajlarının KOİ giderimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Koagülasyon-flokülasyonda, demir sülfat organik madde gideriminde en iyi performansı göstermiştir. Maksimum KOİ giderim verimi %40.7 ± 0.7 olarak sağlanmıştır ve optimum koagülant dozajı 250 mg L-1 olarak belirlenmiştir. Fenton oksidasyonundaki optimum işletim koşullarını belirlemek için farklı Fe2+ ve H2O2 konsantrasyonlarıyla birlikte farklı Fe2+/H2O2 oranları test edilmiştir. 6 mM Fe2+ iyonu konsantrasyonu KOİ giderim verimi %59.0 ± 0.2 olarak elde edilmiştir. En yüksek KOİ giderim verimleri 30 mM H2O2 konsantrasyonunda ve Fe2+/H2O2: 1/5’te bulunmuştur. Fenton oksidasyonu organic madde gideriminde koagülason-flokülasyon prosesinden daha iyi bir performans göstermesine ragmen çıkış numunesindeki KOİ konsantrasyonu deşarj limiti sağlamamaktadır. Bu sebeple optimum işletim koşullarındaki Fenton oksidasyonu sintine suyundan organik madde gideriminde etkili bir ön arıtım metodu olarak düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: sintine suyu, koagülasyon-flokülasyon, Fenton oksidasyonu, KOİ giderimi

Organic material removal from bilge water by chemical treatment processes

Çiğdem Öz1, Ender Çetin2
1Department of Environmental Engineering, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Department of Environmental Engineering, Istanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey

Uncontrolled discharged of bilge water from sea vessels is one of the major pollutants for marine ecosystem due to its high amount petroleum and oil content. In this research, organic material removal from bilge water by using coagulation – flocculation and Fenton oxidation was investigated. In coagulation-flocculation experiments, the effects of different coagulants and their dosages on COD removal were examined. Ferrous sulphate presented the best performance to remove organic material. The maximum COD removal efficiency was achieved as 40.7 ± 0.7%, and the optimum coagulant dosage was determined as 250 mg L-1. Regarding Fenton oxidation, different Fe2+ and H2O2 concentrations as well as different Fe2+/H2O2 ratios were tested to identify optimum operational conditions. COD removal efficiency of 59.0 ± 0.2% was achieved at 6 mM Fe2+ ions. The highest COD removal efficiencies were obtained at 30 mM H2O2 and Fe2+/H2O2: 1/5. Despite the fact that Fenton oxidation presented a better performance for organic material removal than coagulation-flocculation, COD concentration in the effluent could not meet the discharge limits. Therefore, Fenton oxidation under optimum operational conditions was considered as an effective pre-treatment method to remove organic materials from bilge water.

Keywords: bilge water, coagulation-flocculation, Fenton oxidation, COD removal

Çiğdem Öz, Ender Çetin. Organic material removal from bilge water by chemical treatment processes. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(3): 427-433

Sorumlu Yazar: Çiğdem Öz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale