E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Katı atık düzensiz depolama sahasının su kaynaklarına etkisinin incelenmesi ve iyileştirilmesine yönelik öneriler: Düzce, Türkiye [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1379-1384 | DOI: 10.5505/pajes.2020.56649

Katı atık düzensiz depolama sahasının su kaynaklarına etkisinin incelenmesi ve iyileştirilmesine yönelik öneriler: Düzce, Türkiye

Hazel Alan, Remzi Karagüzel
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Mühendislik Jeolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada, Düzce İli’nde yer alan katı atık düzensiz depolama sahasının su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Katı atıklar, İstanbul metropolitanının içme suyunun temin edildiği Melen Barajı havzasında olup, Küçük Melen Çayı kenarında ve alüvyon üzerinde hiçbir önlem alınmaksızın dökülmüştür. Düzensiz depolama alanı ve yakın çevresinin, jeoloji ve hidrojeoloji haritaları hazırlanmıştır. İnceleme alanında düzensiz katı atık sahasının yüzey ve yeraltısuyu kalitesine etkisini belirlemek amacıyla; sahanın menba ve mansap tarafında temsili noktalardan su örnekleri alınmıştır. Alınan su örneklerinin kimyasal analizleri yapılmış, kirlilik durumları ve çeşitli kullanım alanlarına uygunlukları tartışılmıştır. Katı atık düzensiz depolama sahasının yüzey ve yeraltısuları ile ilişkisi farklı çevre koşullarında değerlendirilmiş ve kavramsal modeller hazırlanmıştır. İnceleme alanında düzensiz katı atık sahasının yüzey ve yeraltısuyu kalitesini olumsuz etkilediği ve suların insani tüketim amacına uygun olmadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, içme suyu havzasında bulunan katı atıkların bölgeden düzenli bir depolama tesisine taşınması veya 45 m derinliğinde çepeçevre bir sızdırmazlık perdesinin inşası güvenli çözüm yöntemleri olarak görülmüştür. Ayrıca, yüzey ve yeraltısularından izole edilecek ortamdaki sızıntı suyu seviyesinin doğal ortam su seviyesinin altında olması depolama tesisinden dışa su akımına engel olacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Katı atık, Hidrojeoloji, Islah Çalışmaları

Recommendations for investigation and improvement of the effect of solid waste irregular storage area on water sources in Düzce, Turkey

Hazel Alan, Remzi Karagüzel
Istanbul Technical University, Faculty Of Mines, Engineering Geology, Istanbul, Turkey

This study has been prepared to clarify the environmental impacts of irregular solid waste disposal sites in Düzce. Solid wastes were found in the Melen dam basin where the drinking water of the Istanbul metropolitan area was provided and poured on the edge of the Küçük Melen Stream and on alluvium without taking any precautions. Geological and hydrogeological maps of solid waste irregular disposal sites and its surroundings are prepared. In order to determine the groundwater quality in the study area chemical analysis results determined for potability and various usability purposes. The hydraulic connection betweent he surface and groundwater of irregular solid waste disposal site was evaluated under different environmental conditions and conceptual models were prepared. It has been determined that the solid waste irregular storage site in the study area negatively affects the surface and groundwater quality and the water samples are not suitable for human consumption purpose. As a result, transportation of solid wastes in the drinking water basin from the region to a regular solid waste storage facility or construction of a 45 m deep all-around impermeability curtain has been seen as secure solution methods. Furthermore, in the condition of the leak water level in the environment which is isolated from the surface water and groundwater is below the natural water level, it will have been prevented the water flow out of the storage facility.

Keywords: Solid waste, Hydrogeology, Field rehabilitation

Hazel Alan, Remzi Karagüzel. Recommendations for investigation and improvement of the effect of solid waste irregular storage area on water sources in Düzce, Turkey. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(8): 1379-1384

Sorumlu Yazar: Remzi Karagüzel, Türkiye
LookUs & Online Makale