E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Polimineral İçerikli Seramik Bir Numunenin Lüminesans Tekniklerle Eşdeğer Dozunun Belirlenmesinde Farklı Bir Yöntemin Kullanımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 519-523 | DOI: 10.5505/pajes.2019.75299

Polimineral İçerikli Seramik Bir Numunenin Lüminesans Tekniklerle Eşdeğer Dozunun Belirlenmesinde Farklı Bir Yöntemin Kullanımı

Mehmet Altay Atlıhan
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Denizli

Bu çalışmada arkeolojik kazıyla çıkarılmış polimineral içerikli bir seramik numunenin gömü boyunca çevreden soğurduğu radyasyon dozu (eşdeğer doz) bulunmuştur. Eşdeğer dozun belirlenmesi lüminesans yaş tayini araştırmalarında önemlidir. Kullanılan numune feldispat, kuvars gibi minerallere ayrıştırılmadan polimineral içerikli ve ince tanecik tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. Kullanılan numune için ön ısıtma sıcaklığı deneysel işlemler sonucunda belirlenmiştir. Hazırlanan numune 200 0C’de 12dakika süreyle önısıtmaya tutulmuştur. Jeolojik veya arkeolojik numunelerde eşdeğer dozun belirlenmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden farklı bir yöntem çalışmamızda ilk defa kullanılmıştır. Çalışmamızda bu yöntemin ayrıntılarından ve gözlenen avantajlarından bahsedilmiştir. Elde edilen eşdeğer doz değerleri 5,17±0,09 ile 7,06±0,29 Gy arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Polimineral, Seramik, Lüminesans, Optik Uyarmalı Lüminesans, Isı Uyarmalı Lüminesans(Termolüminesans), Eşdeğer Doz

Use of a Different Method in Determining the Equivalent Dose by Luminescence Techniques of a Ceramic Sample Containing Polymineral

Mehmet Altay Atlıhan
Pamukkale University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics, Denizli

In this study the radiation dose absorbed from the surrounding area was determined for a polymineral ceramic sample that was found by an archeological excavation. Determination of equivalent dose is one of the critical points for luminescence dating researches. The sample used was prepared according to the polymeric content and fine grain technique without decomposing into minerals such as feldspar, quartz. The pre-heating temperature for the sample was determined as a result of experimental procedures. The prepared sample was preheated at 200 ° C for 12 minutes. A different method was used for the first time in our study, which is different from the methods commonly used for determining the equivalent dose in geological or archaeological samples. The details and observed advantages of this method are mentioned in our study. The equivalent dose values obtained range from 5,17 ± 0,09 to 7,06 ± 0,29 Gy.

Keywords: Polymineral, Ceramic, Luminescence, Optically Stimulated Luminescence, Thermally Stimulated Luminescence (Thermoluminescence), Equivalent Dose

Mehmet Altay Atlıhan. Use of a Different Method in Determining the Equivalent Dose by Luminescence Techniques of a Ceramic Sample Containing Polymineral. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 519-523

Sorumlu Yazar: Mehmet Altay Atlıhan, Türkiye
LookUs & Online Makale