E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Niğde (Ulukışla) kompleks Pb-Zn cevherinin optimum flotasyon şartlarının belirlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 856-862 | DOI: 10.5505/pajes.2020.79749

Niğde (Ulukışla) kompleks Pb-Zn cevherinin optimum flotasyon şartlarının belirlenmesi

Tevfik Ağaçayak1, Nur Benan Yılmaz2
1Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği, Konya, Türkiye
2Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş., Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi Ar-Ge Laboratuvarı, Niğde, Türkiye

Bu çalışmada, Niğde-Ulukışla yöresine ait Pb-Zn kompleks cevherinin optimum flotasyon şartları araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılacak olan cevher numunesinin serbestleşme tane boyutu (d80) belirlenmiş ve mineralojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Flotasyon deneyleri, %30 katı oranında, 10 L/dk hava akım hızında, 1250 dev/dk karıştırma hızında ve pH=9’da gerçekleştirilmiştir. Öğütme, Pb ve Zn kaba flotasyonu devresinde kullanılması gerekli olan reaktifler ve miktarları belirlenmiştir. Deneylerde, öğütme devresinde 8 dakika, Pb Devresinde 4 dakika, Zn Devresinde 5 dakika kondisyon süresi uygulanmıştır. Sonuç olarak, %80.63 verim ile %55.13 Pb ve %77.60 verim ile %37.32 Zn kazanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kurşun-çinko kompleks cevheri, Öğütme, Kaba flotasyon, Niğde-Ulukışla

Determination of optimum flotation conditions in Niğde (Ulukışla) complex Pb-Zn ore

Tevfik Ağaçayak1, Nur Benan Yılmaz2
1Konya Technical University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Department Of Mining Engineering, Konya, Turkey
2Gümüştaş Mining And Trade Co., Tepeköy Mineral Processing, Research And Development Laboratory, Niğde, Turkey

In this study, optimum flotation conditions of Pb-Zn complex ore from Niğde-Ulukışla region were investigated. The liberalization grain size (d80) of the ore sample to be used in experimental studies was determined and mineralogical analyzes were performed. Flotation experiments were performed at 30% solid ratio, 10 L/min air flow rate, 1250 rpm stirring speed and pH = 9. Reagents and their amounts were determined in grinding, Pb and Zn rough flotation circuits. 8 minutes in the grinding circuit, 4 minutes in Pb Circuit and 5 minutes in Zn circuit were applied to in the experiments. As a result, The lead grade of lead concentrate for 55.13%,the recovery for 80.30%, and zinc grade of zinc concentrate for 37.32%, the recovery for 77.60% were obtained.

Keywords: Lead-zinc complex ore, Grinding, coarse flotation, Niğde-Ulukışla

Tevfik Ağaçayak, Nur Benan Yılmaz. Determination of optimum flotation conditions in Niğde (Ulukışla) complex Pb-Zn ore. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 856-862

Sorumlu Yazar: Tevfik Ağaçayak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale