E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Doğrusal Sismik İzolasyon Parametrelerinin Karga Arama Algoritması ile Optimizasyonu [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 440-447 | DOI: 10.5505/pajes.2019.93636

Doğrusal Sismik İzolasyon Parametrelerinin Karga Arama Algoritması ile Optimizasyonu

Ali Erdem Çerçevik1, Özgür Avşar2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilecik
2Eskişehir Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışmada, karga arama algoritması (CSA) kullanılarak sismik izolatörlü bir yapının izolasyon parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. Bir kayma çerçevesi modeli ele alınarak tabanına izolasyon sistemi yerleştirilmiştir. Amaç, izolatör deplasman limitlerinin aşılmadan en düşük tepe ivmesini veren izolasyon sisteminin belirlenmesidir. Optimizasyon işlemleri için Matlab programı, yapısal analiz için ise SAP2000 programı kullanılmıştır. İki programın ortak çalışması için açık uygulama-programlama arayüzünden (OAPI) yararlanılmıştır. Yapısal analizler zaman tanım alanında yakın ve uzak saha etkilerine sahip gerçek deprem kayıtları kullanılarak yapılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan sismik izolatörlü yapının gerçekleştirilen doğrusal analizleri sonucunda izolatör deplasmanları sınırlandırılarak optimum izolatör periyodu ve sönüm oranı belirlenmiştir. Analizler farklı izolatör deplasman limitleri ve sönüm oranı aralıkları için yapılmıştır. Farklı deplasman limitleri ve sönüm oranı aralıklarında belirlenen optimum sonuçlar, deplasman üst limitine ulaşılarak elde edilmiştir. Yüksek sönüm oranının kat ivmelerinde artışa neden olması nedeniyle optimum izolasyon parametreleri genellikle en büyük sönüm oranı değerinde bulunmamıştır. Dolayısıyla, en düşük kat ivme değerlerinin elde edilmesi için optimum izolasyon sistem parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kullanılan karga arama algoritması ile elde edilen optimum izolatör parametreleri benzer bir çalışmanın sonuçları ile kıyaslanarak geçerlilikleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sismik İzolasyon, Optimizasyon, Karga Arama Algoritması, Yarı-sezgisel Algoritma, SAP2000 OAPI

Optimization of Linear Seismic Isolation Parameters via Crow Search Algorithm

Ali Erdem Çerçevik1, Özgür Avşar2
1Department of Civil Engineering, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey
2Department of Civil Engineering, Eskisehir Technical University, Eskisehir, Turkey

In this study, isolation parameters of a seismic isolated structure were optimized via crow search algorithm (CSA). A shear frame model was generated with a base isolation system. The aim is to obtain isolation system parameters that result the minimum roof acceleration without exceeding the isolator displacement limits. The Matlab program was used for optimization operations and the SAP2000 program was used for structural analysis. The open application-programming interface (OAPI) was employed for the two programs to work together. Time history analyses were conducted using recorded near- and far-fault earthquake ground motions. Within the content of the study, linear isolator system parameters, which are the isolator period and damping ratio, were optimized through the linear time history analyses results by achieving the predefined aim. The analyses were performed for various isolation displacement limits and damping ratio ranges. The optimum results were determined at the range of various displacement limits and damping ratios by attaining the specified upper limits for displacement in all cases. Since higher damping ratios cause increased floor accelerations, optimum isolation parameters were achieved generally at the intermediate damping ratios well below the upper limits. Therefore, optimum isolation parameters are crucial for obtaining minimum floor accelerations. The verification of the optimum isolator parameters, which are achieved by the crow search algorithm employed, was made by comparing them with the results of a previous study.

Keywords: Seismic Isolation, Optimization, Crow Search Algorithm, Metaheuristic Algorithm, SAP2000 OAPI

Ali Erdem Çerçevik, Özgür Avşar. Optimization of Linear Seismic Isolation Parameters via Crow Search Algorithm. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 440-447

Sorumlu Yazar: Ali Erdem Çerçevik, Türkiye
LookUs & Online Makale