E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Orta ölçekli yerleşime uygunluk planlarının CBS tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak hazırlanması: Sivas il merkezi örneği [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 545-558 | DOI: 10.5505/pajes.2019.98975

Orta ölçekli yerleşime uygunluk planlarının CBS tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak hazırlanması: Sivas il merkezi örneği

Şeyma CEYLAN1, ISIK YILMAZ2
1Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas

Bu çalışmada; Sivas ili için CBS tabanlı olmak üzere, karar destek sistemleri içerisinde yer alan uzman görüşüne dayalı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak orta ölçekte gelecek için gerekli altlığı oluşturacak yerleşime uygunluk modellerinin harita olarak elde edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada seçilen Sivas ili; heyelan, zayıf zemin koşullarına ilişkin yenilmeler, jips karstına bağlı potansiyel çökmeler, taşkınlar, kaya düşmesi ve aktif fay zonlarına olan yakınlığı bakımından da depremler gibi doğal afetlerden etkilenme potansiyeline sahiptir. Çalışmalar kapsamında Afet Bilgi Sistemi oluşturma sürecinin afet öncesi evresi ve bölge planlarına altlık oluşturacak şekilde yerleşime uygunluk analiz ve sentezleri yapılmış, bölgesel gelişme yönleri belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen modeller Afet Bilgi Sistemi düzeyinde temel bileşen olarak, şehir bölge plancılarına, afet öncesinde yapılan planlama kapsamında, konut alanlarının yer seçiminde önemli yol gösterici olacaktır. Ayrıca, bu modeller afet sonrasında da sorgulama ve analiz yeteneği sayesinde Acil Eylem Planlarının oluşturulmasına, oluşturulan planların gerektiğinde hızlı ve etkin şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sivas, şehir planı, yerleşime uygunluk planı, Analitik Hiyerarşi Süreci, CBS

Preparation of GIS-based medium-scale settlement suitability plans by using Analytical Hierarchy Process (AHP): Sivas city province case study

Şeyma CEYLAN1, ISIK YILMAZ2
1Cumhuriyet University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Sivas
2Cumhuriyet University, Faculty of AEngineering, Department of Geological Engineering, Sivas

In scope of this study; construction of GIS-based medium-scale map models, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) which is a type of decision support systems and based on expert opinion, of settlement suitability plans which will create the necessary base map of Sivas city for the future was aimed. Sivas province has a potential by means of landslides, failures in poor foundation conditions, potential collapses depending on gypsum karst, floods, rock fall events, and in terms of its proximity to an active fault zones has the potential to be affected by natural disasters such as earthquakes. In the content of the study studies, as a basement of the construction of the Disaster Information System process and urban plans, suitability for settlement were analysed and studied, and city development directions were determined. As main component of Disaster Information System, the models was obtained at the end of this study which will be an important guide to urban and regional planners for disaster within the scope of the planning ahead and selection of the residential areas. Furthermore, questioning and analysis capabilities of these models in the aftermath of a disaster will help to creation of Emergency Action Plans and implementation of these plans quickly and effectively when necessary.

Keywords: Sivas, urban plan, settlement suitability plans, Analytical Hierarchy Process, GIS

Şeyma CEYLAN, ISIK YILMAZ. Preparation of GIS-based medium-scale settlement suitability plans by using Analytical Hierarchy Process (AHP): Sivas city province case study. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(3): 545-558

Sorumlu Yazar: Şeyma CEYLAN, Türkiye
LookUs & Online Makale