E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
TR83 bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının CRITIC tabanlı gri ilişkisel analiz yaklaşımı ile değerlendirilmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 542-548 | DOI: 10.5505/pajes.2021.99389

TR83 bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının CRITIC tabanlı gri ilişkisel analiz yaklaşımı ile değerlendirilmesi

A. Cansu Gök Kısa
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, Çorum, Türkiye

Hem bölgesel kalkınmanın hem de ekonomik gelişmenin önemli anahtarlarından bir tanesi enerji konusudur. Artan nüfusla birlikte enerjiye olan talep artarken ülkeler enerji yatırımlarını planlamada enerjinin tedariki, dağıtımı ve sürdürülebilirliği hususunda çeşitli politikalar geliştirmektedirler. Bu noktada iklim değişikliği ve sera gazı emisyon riskleri dikkate alınarak çevreye en az zararı verecek ve gelecek nesillere aktarılabilecek yenilenebilir enerji (YE) kaynaklarına olan yatırımlar artmaktadır. Çalışmanın amacı YE yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik bir uygulama sunarak TR83 bölgesinde YE kaynaklarının çok kriterli karar verme (ÇKKV) bakış açısıyla incelenmesidir. Bu amaçla CRITIC tabanlı Gri İlişkisel Analiz (GİA) yaklaşımı kullanılarak TR83 bölgesindeki YE kaynaklarının değerlendirilmesi ve performansına göre sıralanması sağlanmıştır. Sonuçlara göre bölgesel düzeyde YE yatırımları açısından en iyi düzeyde olan ilin Samsun olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, CRITIC, Gri İlişkisel Analiz, TR83 Bölgesi

Evaluation of renewable energy sources in TR83 region by CRITIC based grey relational analysis approach

A. Cansu Gök Kısa
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Department, Çorum, Turkey

One of the important keys of both regional progress and economic development is the energy issue. As the demand for energy increases with the growing population, countries are developing various policies regarding the supply, distribution and sustainability of energy in planning energy investments. At this point, investments for renewable energy (RE) sources that will provide the least damage to the environment and can be transferred to future generations are increasing considering the climate change and greenhouse gas emission risks. The aim of the study is to analyze RE resources in TR83 region from a multi-criteria decision making (MCDM) perspective by presenting an application for evaluating RE investments. For this purpose, using the CRITIC based Gray Relational Analysis (GRA) approach, it was ensured that the RE sources in TR83 region were evaluated and ranked according to their performance. According to the results, it is observed that the province which is the best in terms of RE investments at the regional level is Samsun.

Keywords: Renewable Energy, CRITIC, Grey Relational Analysis, TR83 Region

A. Cansu Gök Kısa. Evaluation of renewable energy sources in TR83 region by CRITIC based grey relational analysis approach. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(4): 542-548

Sorumlu Yazar: A. Cansu Gök Kısa, Türkiye
LookUs & Online Makale