E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Investigation of the factors contributing to truck driver’s involvement in an injury accident
Ibrahim Khalil Umar, Samir Bashir
doi: 10.5505/pajes.2019.65391  Sayfalar 402 - 408

3.
Kordon Bazlı Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırılmasına Örnek Bir Uygulama: Erzurum, Cumhuriyet Caddesi
A Sample Scheme of Cordon-Based Congestion Charge: Erzurum, Cumhuriyet Street
Muhammed Yasin Çodur, Harun Coşkun
doi: 10.5505/pajes.2019.21284  Sayfalar 409 - 418

4.
Silindirle sıkıştırılmış beton karışımlarının tasarım yöntemleri ve yapılan çalışmalar
Review of research on designing methods and properties of roller compacted concrete mixtures
Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra, Süleyman Özen, Muhammet Gökhan Altun, Zia Ahmad Faqiri, Kambiz Ramyar
doi: 10.5505/pajes.2019.93530  Sayfalar 419 - 431

5.
Uzay kafes çatı sistemlerinin artan düşey yükler altında sünekliğinin araştırılması
On the investigation of providing space truss roofs with ductility until failure under monotonically increasing vertical loads
Cüneyt Vatansever, Haluk Emre Alçiçek
doi: 10.5505/pajes.2019.92155  Sayfalar 432 - 439

6.
Doğrusal Sismik İzolasyon Parametrelerinin Karga Arama Algoritması ile Optimizasyonu
Optimization of Linear Seismic Isolation Parameters via Crow Search Algorithm
Ali Erdem Çerçevik, Özgür Avşar
doi: 10.5505/pajes.2019.93636  Sayfalar 440 - 447

7.
Geomateryallerin Böhme Aşındırma Deney Cihazı Kullanılarak Üç Boyutlu Görüntülenmesi
Three-Dimensional Visualization of Geomaterials using Böhme Abrasion Apparatus
Okan Önal
doi: 10.5505/pajes.2019.02679  Sayfalar 448 - 454

8.
Geniş başlıklı savağın membasındaki türbülanslı akımın deneysel olarak incelenmesi
Experimental investigation of turbulent flow upstream of the broad-crested weir
Elif Deniz Atlas, Mehmet Anil Kizilaslan, Ender Demirel
doi: 10.5505/pajes.2019.09225  Sayfalar 455 - 461

9.
Hava akışlı elektrokoagülasyon reaktörü ile yeraltı sularından arsenik (V) giderimine işletme parametrelerinin etkisi
Arsenate Removal from Groundwater by Air-injected EC with Al Ball Anodes: Effects of operational parameters
Ayşegül Yağmur Gören, Mehmet Salim Öncel, Mehmet Kobya
doi: 10.5505/pajes.2019.74152  Sayfalar 462 - 467

10.
Sulamada nitratla kirlenmiş yeraltısuyu kullanımının modellenmesi
Modeling irrigation with nitrate contaminated groundwater
Güray Hatipoğlu, Zöhre Kurt
doi: 10.5505/pajes.2019.38963  Sayfalar 468 - 480

11.
Avrupa Birliği üye ülkeler ve aday olan Türkiye’nin atık indikatörlerine göre kümelenmesinde optimum küme sayısının Silhouette indeksi ile belirlenmesi
The determination of optimal cluster number by Silhouette index at clustering of the European Union member countries and candidate Turkey by waste indicators
Tuğba Söküt Açar, Nilgün Ayman Öz
doi: 10.5505/pajes.2019.49932  Sayfalar 481 - 487

12.
Sızıntı suyu membran konsantre akımının yönetiminde en uygun metodun analitik hiyerarşi prosesi ile belirlenmesi
Determination of optimal method for management of leachate membrane concentrate by analytical hierarchy process
Nevim GENÇ, ELIF DURNA
doi: 10.5505/pajes.2019.42800  Sayfalar 488 - 495

13.
Güneş ışığı altında C3N4/DEU-51(Fe) kullanılarak Cr(VI)’nın giderimi
Remediation of Cr(VI) using C3N4/DEU-51(Fe) under sun light irradiation
Sevil Akçağlar
doi: 10.5505/pajes.2019.38468  Sayfalar 496 - 504

14.
İçme sularından tat ve kokunun giderimi: İstanbul’daki kurulu su arıtma tesislerinde performans değerlendirmesi ve iyileştirilmesi
Removal of taste and odor from drinking water: performance evaluation and upgrade options for the treatment plants in Istanbul
Malhun Fakıoğlu, Mahmut Ekrem Karpuzcu, İsmail Toröz, Fatih Yıldız, İzzet Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2019.78949  Sayfalar 505 - 512

15.
Üreaz ve Karbonik Anhidraz Pozitif Bakteriler tarafından Kalsiyum Karbonat Çökelimi
Calcium Carbonate Precipitation by Urease and Carbonic Anhydrase Positive Bacteria
Naime Nur Bozbeyoglu, Tuğba Şensoy Candoğan, sevki arslan, BUKET KABALAY, Omer Bozkaya, Erdal Akyol, Nazime MERCAN DOĞAN
doi: 10.5505/pajes.2019.73848  Sayfalar 513 - 518

16.
Polimineral İçerikli Seramik Bir Numunenin Lüminesans Tekniklerle Eşdeğer Dozunun Belirlenmesinde Farklı Bir Yöntemin Kullanımı
Use of a Different Method in Determining the Equivalent Dose by Luminescence Techniques of a Ceramic Sample Containing Polymineral
Mehmet Altay Atlıhan
doi: 10.5505/pajes.2019.75299  Sayfalar 519 - 523

17.
Yemişliçay Formasyonu içindeki (sub)volkanik birimlerin 40Ar/39Ar jeokronolojisi, mineral- ve tüm-kayaç jeokimyası, Sinop güneyi (Orta Pontidler)
40Ar/39Ar geochronology, mineral- and whole-rock geochemistry of the (sub)volcanic units in the Yemişliçay Formation, south of Sinop (Central Pontides)
Kürşad Asan, Hüseyin Kurt
doi: 10.5505/pajes.2019.93798  Sayfalar 524 - 534

18.
İnce taneli zeminler için önerilen bulanık sınıflama sürecinin bir uygulaması
An application of a fuzzy classification routine suggested for fine grained soils
Derya Toksöz, Işık Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2019.88278  Sayfalar 535 - 544

19.
Orta ölçekli yerleşime uygunluk planlarının CBS tabanlı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak hazırlanması: Sivas il merkezi örneği
Preparation of GIS-based medium-scale settlement suitability plans by using Analytical Hierarchy Process (AHP): Sivas city province case study
Şeyma CEYLAN, ISIK YILMAZ
doi: 10.5505/pajes.2019.98975  Sayfalar 545 - 558

20.
SINTACS yöntemi ile karstik ortamlarda yeraltısuyu duyarlılığının belirlenmesi: Altınova akiferi örneği
Determination of groundwater vulnerability in karstic environments by using SINTACS method: Altınova aquifer case study
Ayşenur Amil, Ahmet Çil, Pınar Avcı, Ayşe Muhammetoğlu, Naciye Nur Özyurt
doi: 10.5505/pajes.2019.14265  Sayfalar 559 - 571

21.
Özdirenç Yöntemi Kullanılarak Donatılı Betonların Anizotropisinin Belirlenmesi
Determination of Anisotropy of Reinforced Concretes by using Resistivity Method
Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık
doi: 10.5505/pajes.2019.00008  Sayfalar 572 - 580

LookUs & Online Makale