E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Hava ve su ile soğutulan PV-T’nin dört farklı koşul için enerji ve ekserji analizi
Energy and exergy analysis of PV-T cooled with air and water for four different conditions
Ayhan Atız
doi: 10.5505/pajes.2022.63872  Sayfalar 110 - 119
Bu çalışmada bir PV-T hava ve su ile soğutularak enerji ve ekserji analizi dört farklı çalışma şartları altında numerik olarak incelendi ve sonuçlar karşılaştırıldı. 1. Durum değişen güneş ışınımı şartları, 2. durum için gerçek günlük iklim koşulları, 3. durum için sabit güneş ışınımı ve 4. durum değişen soğutma kütlesi için analizler yapıldı. Analizler Mühendislik Denklem Çözücü (EES) kullanılarak yapıldı. Kullanılan PV-T 0.54 m2 alana sahiptir ve PV-T’yi soğutmak için kullanılan kütle akışı hem hava hem de su için m ̇=0.003 kg/s’dir ilk üç koçul için. Sonuç olarak, PV-T'nin en yüksek günlük enerji verimliliği su ve hava için sırasıyla %58.01 ve %38.74'e ulaşırken ekserji verimliliği ise en yüksek %17.23 ve %16.26'ya ulaştı. Güneş radyasyonun 100 W/m2’den 1000 W/m2’ye değiştiğinde PV-T’nin en yüksek enerji verimi su ve hava için sırasıyla %58.96 ve %41.76’ya ulaşırken en yüksek ekserji verimi ise %18.34 ve %16.20’ye ulaştı. Çevre sıcaklığı 0 ℃’den 30 ℃’ye arttırılarak sabit 500 W/m2 güneş radyasyonu için PV-T’nin en yüksek enerji verimi su ve hava için sırasıyla %59.64 ve %35.55’e ulaşırken en yüksek ekserji verimi ise %18.90 ve %16.09’a ulaştı. Ayrıca PV-T’nin günlük elektrik üretiminin su ile soğutulduğunda havaya göre %8.91 daha fazla olduğu bulundu. Ayrıca soğutma kütle debisi 0.001 kg/s’den 0.0 1 kg/s değiştiğinde su ile soğutulan PV-T’nin hava ile soğutulan PV-T’ye göre daha fazla elektrik ürettiği bulundu. Böylece, hemen hemen tüm şartlar altında PV-T su ile soğutulduğunda havaya göre daha iyi performans gösterdiği ve elektrik üretiminin de daha fazla olduğu bulundu.
In this study, the energy and exergy analysis of a PV-T cooling with water and air were analyzed numerically under four different operating conditions and the results were compared. Analyzes were made to change solar radiation conditions for Case 1, real daily climatic conditions for Case 2, constant solar irradiance for Case 3, and the changing cooling mass flow rate for Case 4. Analyses of the system were performed using the Engineering Equation Solver (EES). The PV-T has an area of 0.54 m2 and the mass flow rate of the PV-T is 0.003 kg/s for both air and water under the first three conditions. As a result, PV-T's highest daily energy efficiencies reached 58.01% and 38.74% for water and air, while the highest exergy efficiencies reached 17.23% and 16.26%, respectively. When solar radiation changes from 100 W/m2 to 1000 W/m2, PV-T's highest energy efficiencies reached 58.96% and 41.76% for water and air, while the highest exergy efficiencies are 18.34% and 16.20%, respectively. By increasing the ambient temperature from 0 ℃ to 30 ℃ under 500 W/m2 of constant solar radiation, the highest energy efficiencies of PV-T reached 59.64% and 35.55% for water and air, while the highest exergy efficiencies are 18.90% and 16.09%, respectively. In addition, it was found that the daily electricity production of PV-T was 8.91% higher when cooled with water than with air. It was also found that when the cooling mass flow rate changes from 0.001 kg/s to 0.01 kg/s, the water-cooled PV-T produces more electricity than the air-cooled PV-T. Thus, PV-T is cooled by water, it performs better almost under all conditions than air and it produces more electricity.

3.
Üç boyutlu ve iki boyutlu eleman tiplerinin punta kaynaklı bileşenlerin gerilme ve ömür analizleri üzerindeki etkisi
Effect of 3 dimensional and 2 dimensional element types on stress and life analysis of spot-welded components
Ertuğrul Tolga Duran
doi: 10.5505/pajes.2022.35853  Sayfalar 120 - 130
Sonlu eleman analizleri ve bilgisayar destekli mühendislik yöntemleri günümüz araştırma-geliştirme projelerinde anahtar role sahiptir. Model tipine göre eleman seçimi simülasyon doğruluğu için azami önem arz etmekte iken, bazı durumlarda geometrik koşullar araştırmacılar için bu seçimi zorlaştırabilmektedir. Bu makalenin amacı punta kaynaklı bileşenler için üç boyutlu kübik ve iki boyutlu dörtgen elemanlar kullanılması durumunda oluşan farklılıklar hakkında bilgi sunmaktır. Çalışma kapsamında iki puntalı kayma numuneleri farklı eleman tipleri ile modellenerek gerilme analizleri ve üç farklı dinamik yük koşulunda yüksek döngü yorulma simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Analizler neticesinde deplasman, gerilme değerleri ve tensörleri, yüksek döngü bileşen ömürleri incelenmiş ve iki farklı eleman tipi ile oluşturulan modeller arasındaki ayrımlar raporlanmıştır. Simülasyon sonucunda elde edilen ömür değerleri, yüksek döngü yorulma test verileri ile karşılaştırılarak farklı tip elemanlar için doğruluk derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Makale kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kaynak bölgesinde rijit elemanlar ile eşleştirilen iki boyutlu dörtgen eleman modelleme yönteminin, üç boyutlu kübik eleman ile modellemeye nazaran yorulma testleri ile daha uyumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Havacılık, otomotiv ve deniz sektöründe fazlaca uygulanan punta kaynak yönteminin yüksek döngü yorulma testleri ile doğrulanmış sonlu eleman analizlerinin modelleme prosedürü de çalışmada detaylandırılmıştır.
Finite element analysis and computer-aided engineering methods have an essential role in modern research and development projects. Although proper element selection for the modeling type is critical for the accuracy of simulations, the selection process might be difficult for researchers in some cases where geometric conditions are challenging. The main objective of this paper is to present the differences in simulation results when three-dimensional cubic and two-dimensional quadrilateral elements are used for the modeling of spot-welded components. Following the modeling of shear specimens having two spot welds with different element types, static analysis, and high cycle fatigue simulations at three different dynamic load cases have been run within the context of this study. Displacement, stress values and tensors, as well as high cycle fatigue life have been evaluated as the output of analysis, and deviations due to different element types have been reported. Accuracy levels of different element types have been determined by comparing the life obtained by simulations with high cycle fatigue tests. The studies conducted within the content of this paper indicate that the rigid spot weld modeling with two dimensional quadrilateral elements give better consistency with the fatigue tests in comparison with the modeling with three dimensional cubical elements. The modeling procedures of correlated high cycle fatigue simulations have been detailed for spot welding, which is one of the most applied methods in aviation, automotive and marine industry.

4.
Otonom sualtı aracı yörünge izleme kontrol algoritmalarının analizleri
Analyses of autonomous underwater vehicle trajectory tracking control algorithms
İrem Nur Oruç, Umut Tilki
doi: 10.5505/pajes.2022.57142  Sayfalar 131 - 145
Bu çalışmada, bir operatör tarafından direk olarak yönlendirilmeden görevlendirildikleri çalışma alanında özerk hareket ederek görevlerini yerine getiren sualtı araçları için parametre bozulmasının varlığı altında yatay düzlemde yörünge izleme problemi ele alınmıştır. Belirlenen bir yörüngenin takip edilmesi probleminde, literatürde sıkça kullanılan PD denetleyicinin yanı sıra geriadımlamalı denetleyici, kayan kipli denetleyici ve doğrusal karesel regülatör kullanımı önerilmiş olup, bu denetleyici yapılarının performansları sinüzaoidal bir yörünge üzerinde test edilmiştir. Önerilen denetleyicilerin literatürdeki denetleyicilere göre yüksek hassasiyete sahip, parazit önleme ve hızlı tepki vermesi sağlanarak performanslarını gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Son olarak, geriadımlamalı ve kayan kipli denetleyicinin kararlılığını kanıtlamak için Lyapunov’un kararlılık ilkesi kullanılarak sistemin kararlı davranışı simülasyon üzerinde gösterilmiştir. Simülasyon ortamında tüm önerilen denetleyicilerin aynı bozucu etki altında istenilen yörüngeyi takip ettiği doğrulanmıştır. Ayrıca önerilen geriadımlamlı denetleyicisindeki keskin geçişler kayan kipli kontrolcü ile giderilmiş ve sistem üzerinde meydana gelebilecek olası arızaların önüne geçilmiştir.
In this study, the horizontal trajectory tracking problem under the presence of parameter distortion is discussed for underwater vehicles that perform their duties autonomously in the work area where they are assigned without being directly guided by an operator. In the problem of following a determined trajectory, in addition to the PD controller, which is frequently used in the literature, the use of a backstepping controller, a sliding mode controller and a linear quadratic regulator has been proposed, and the performances of these controller structures have been tested on a sinusoidal trajectory. It has been ensured that the proposed controllers perform with high sensitivity, anti-interference and fast response compared to the controllers in the literature. Finally, the stable behavior of the system is demonstrated on simulation by using Lyapunov's stability principle to prove the stability of the backstepping and sliding mode controller. It has been verified that all proposed controllers follow the desired trajectory under the same disturbance effect in the simulation environment. In addition, the sharp transitions in the proposed backstop controller are eliminated with the sliding mode controller and possible malfunctions that may occur on the system are prevented.

5.
Çay atığı biyokütlesinden türetilen yenilenebilir karbon ile silisyum altlık üzerine PN eklemi uygulaması
A PN junction application of renewable carbon derived from tea waste biomass on a silicon substrate
Gökçen Akgül, Sözer Sözer
doi: 10.5505/pajes.2022.58997  Sayfalar 146 - 150
Bu çalışmada fosil kaynaklı karbon yerine yenilenebilir, çevreci ve sürdürülebilir karbon kaynağı olarak çay atığı biyokütlesinden yarı iletken teknolojisine uygun P-tipi karbon geliştirilmiş ve N-tipi silisyum bir altlık üzerinde PN hetero-eklem uygulaması yapılmıştır. Oluşturulan PN hetero-eklem yapısı diyot karakteristiği göstermiştir. Yapıya ilişkin diyot denkleminin ters doyma akımı I_s = 0.035 µA olarak, idealite faktörü ise n = 14.08 olarak hesaplanmıştır. İdealite faktörünün çok büyük çıkması, yapıda seri direncin büyük değerde olmasına bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca yenilenebilir karbon kaynağı biyokütlenin teknolojik ürünlerin oluşturulmasında kullanılabileceği gösterilmiştir.
In this study, carbon-based semiconductor technology was developed from tea waste biomass as a renewable, environmentally friendly and sustainable carbon source instead of fossil-sourced carbon, and a PN hetero-junction was formed with a P-type carbon layer on an N-type silicon substrate. The structure have the traditional diode characteristics, with a reverse saturation current I_s = 0.035 µA and ideality factor n = 14.08. The large value of the ideality factor is attributed to the large series resistance in the structure. Additionally, it was demonstrated that that tea wastes can be considered as a technological product as a carbon source.

6.
Grafen tabanlı çift katmanlı yapının ekranlama etkinliği üzerine parametrik çalışma
Parametric study on shielding effectiveness of graphene based bilayer structure
Sunay Güler, Sibel Yenikaya
doi: 10.5505/pajes.2022.60137  Sayfalar 151 - 157
Bu çalışmada elektromanyetik ekranların ekranlama etkinliğini grafen plakayla kaplayarak artırmak amaçlanmıştır. Öncelikle tek katmanlı grafen nümerik olarak modellenmiş ve analitik bulgularla uyumlu olduğu görülmüştür. Sonra, bir alüminyum levhanın arka yüzeyine grafen plaka kaplanarak oluşturulan çift katmanlı ekranın yansıma kaybı analitik ve nümerik olarak analiz edilmiştir. Son olarak, iç yüzeyleri grafen plaka kaplı bir ekranlama kutusu modellenmiş olup, grafen plakanın kimyasal potansiyel ve sıcaklık değerlerine göre ekranlama kutusunun ekranlama etkinliğinin değişimi incelenmiştir. Sıcaklık parametresi sabit kalıp, grafen plakanın kimyasal potansiyeli artırıldığında, ekranlama kutusunun ekranlama etkinliğinin azaldığı elde edilmiştir. Kimyasal potansiyel sabit kalıp, grafen plakanın sıcaklık parametresi artırıldığında ise 300 K ve üzeri sıcaklıklarda ekranlama etkinliği değerleri birbirine yakın olarak elde edilmiştir.
In this study, it is aimed to increase shielding effectiveness of electromagnetic shields by coating with graphene sheet. Firstly, graphene monolayer is modeled numerically and it is observed that it is in good agreement with the analytical findings. Then, the reflection loss of bilayer screen that is formed by coating the back surface of an aluminum plate with graphene sheet, is analyzed analytically and numerically. Finally, a shielding enclosure in which inner surfaces are coated with graphene sheet is modeled and the change of shielding effectiveness of the shielding enclosure with respect to the chemical potential and temperature values of graphene sheet is investigated. It is obtained that shielding effectiveness of shielding enclosure decays depending on the increase of chemical potential of graphene sheet while the temperature parameter remains fixed. Shielding effectiveness values are obtained close to each other at the temperature 300 K and above depending on the increase of temperature of graphene sheet while the chemical potential remains fixed.

7.
Bütünleşik bulanık ÇKKV yaklaşımı ile dijital tedarik zinciri açısından en uygun sektörün belirlenmesi
Determining the most suitable sectors in terms of the digital supply chain by integrated fuzzy MCDM approach
Ramazan Eyüp Gergin
doi: 10.5505/pajes.2022.12245  Sayfalar 158 - 171
Günümüzde işletmeler tedarik zincirlerindeki dijital ilerlemeler nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Dijitalleşmenin hem şirketler hem de geleceğin tedarik zincirleri içn giderek daha önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Buna paralel olarak işletmelerin gelecekte karşılaşacakları zorluklarla baş edebilmek için sektörlerin tedarik zincirlerinin dijitalleşmeye uygunluğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada temel amaç orta ölçekli işletmelerin çalıştığı sektörlerin tedarik zincirlerinin dijitalleşmeye uygunluğunun belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda dijital tedarik zincirinin oluşumunu etkileyen kriterler kapsamlı bir literatür araştırması ile belirlenmiştir. Söz konusu kriterlerin ağırlıklandırılmasında Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın alternatiflerini ise değerlendirmeye alınan orta ölçekli işletmelerin çalıştığı sektörler oluşturmaktadır. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinin ardından, sektörlerin dijital tedarik zinciri açısından uygunluğu ise öncelikle Bulanık TOPSIS (BTOPSIS) ardından Bulanık VIKOR (BVIKOR) yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu iki yöntemden elde edilen sonuçların bütünleştirilerek nihai kararın elde edilmesi için BORDA sayım tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları; Küresel Bağlantı dijital tedarik zinciri açısından en önemli kriter, BTOPSIS’e göre İmalat sektörü, BVIKOR’a göre Sağlık sektörü dijitalleşmeye en uygun sektör olarak belirlenmiştir. BORDA Sayım tekniğinin sonuçları ise genel sıralamada İmalat sektörünün dijitalleşmeye en uygun sektör olduğunu göstermektedir.
In this day and age, businesses come up against several challenges due to digital progresses in their supply chain. Digitalization has been expected to play an increasingly important role for both companies and the supply chains of the future. Concordantly, it is important to determine the suitability of the supply chains of the sectors for digitalization in order to cope with the difficulties that the enterprises will face in the future. The main objective of this study is to determine the suitability of the supply chains of the sectors in which medium-sized enterprises operate for digitalization. For this purpose, the criteria which affecting the constitution of the digital supply chain are determined with a comprehensive literature search. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) is utilized to weighting of the relevant criteria. Sectors which medium-sized enterprises are constitute the alternatives of the study. After the weighting of the criteria, in terms of digital supply chain the suitability of the sectors was evaluated via Fuzzy TOPSIS (FTOPSIS) and Fuzzy VIKOR (FVIKOR). BORDA count technique is utilized to obtain the final decision by integrating the results from these two methods. According to the results of the study, the most important criterion in terms of Global Connectivity digital supply chain was determined as the Manufacturing sector according to FTOPSIS and the Health sector has been determined as the most suitable sector for digitalization according to FVIKOR. As to BORDA Count method, results show that the manufacturing sector is the most suitable sector for digitalization in the general ranking.

8.
Veri madenciliği ve stok tutma süresi teknikleri ile depolar için dinamik ürün analizi modelinin geliştirilmesi
Development of dynamic product analysis model for warehouse with data mining and stock-keeping time techniques
Cemil Çelik, Zerrin Aladağ, Atakan Alkan
doi: 10.5505/pajes.2022.29974  Sayfalar 172 - 182
Teknolojinin gelişmesi ile etkin bir depo yönetimi işletmelerin en önemli hedefleri arasına girmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi işletmelerin ellerinde olan veriyi kullanarak anlamlı bilgiler çıkarması ve bu bilgileri depo yönetiminde kullanması ile mümkün olacaktır. Depo yönetiminin ise en mühim fonksiyonlarından biri ürün yerleştirmedir. İdeal olmayan ürün yerleştirmeleri işletmeleri zaman ve maddi açıdan kayıplara yol açmaktadır. Çalışma kapsamında; çıkış siparişleri baz alınarak dinamik bir ürün analizi modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında standart sapma tekniği kullanılarak ideal dönemler belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında stokta tutma süresi tekniği ile ürünlerin bekleme süreleri hesaplanmıştır. Çalışmanın üçüncü aşamasında stok tutma süreleri sıralanarak depo içerisinde Pareto tabanlı Elmas, Altın ve Gümüş bölgelere bölünen lokasyonların ürünler ile eşlenmesi sağlanmıştır. Çalışmanın dördüncü aşamasında veri madenciliği modellerinden biri olan birliktelik analizinin literatürlerde en çok kabul görmüş olan Apriori algoritması tekniği ile verilerin birliktelik analizi gerçekleştirilmiş ve aynı bölgede sık giden ürünler yan yana konularak ürünlerin toplama gözü lokasyonları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda depolama faaliyetlerinde bulunan işletmelere ve bu alanda çalışan araştırmacılara ürün yerleştirme süreçlerinde faydalanacakları bir modelin belirlenmesinde katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile ürün analizinin yapılmasında sadece literatürde sıklıkla rastlanılan ürün tonaj bilgileri veya ürün çıkış bilgileri baz alınmamış, o ürünün stok tutma süresi ve birlikte gitme özelliği baz alınmıştır. Böylece literature yeni ve etkin bir bakış açısı kazandırılmıştır.
Effective warehouse management has become one of the most important goals of businesses with the development of technology. The realization of these goals will be possible by using the data in the hands of the businesses to extract meaningful information and to use this information in warehouse management. One of the most important functions of warehouse management is product placement. Improper product placements cause time and financial losses for businesses. Scope of work; it is aimed to develop a dynamic product analysis model based on output orders. In the first stage of the study, ideal periods were determined by using the standard deviation technique. In the second stage of the study, the waiting times of the products were calculated with the technique of holding time in stock. In the third stage of the study, the products were ranked according to their stock keeping times. Afterward, the locations divided into Pareto-based Diamond, Gold and Silver regions were matched with the products in the warehouse. In the fourth stage of the study, the Apriori algorithm technique, which is one of the data mining models, is the most accepted in the literature, was used. The association analysis of the data was carried out and the collection bin locations of the products were determined by placing the products that go frequently in the same region side by side. As a result of the study, it is aimed to contribute to the businesses engaged in storage activities and researchers working in this field in determining a model that they will benefit from in the product placement processes. In this study, product tonnage information or product output information, which is frequently encountered in the literature, is not taken as a basis for product analysis, and the stock keeping time and go-with feature of that product are taken as the basis. Thus, a new and effective perspective has been gained to the literature.

9.
Çok amaçlı yapay alg algoritması ile kısıtlı mühendislik tasarım problemlerinin çözülmesi
Solving constrained engineering design problems with multi-objective artificial algae algorithm
Ahmet Özkış, Ahmet Babalık
doi: 10.5505/pajes.2022.88646  Sayfalar 183 - 193
Mühendislik tasarım problemleri, optimize edilmesi oldukça zor olan problemler sınıfına girer. Bu tip problemlerin çözümü için doğa esinli metasezgisel algoritmalardan yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada, yakın zamanda önerilen çok amaçlı yapay alg algoritması (MOAAA) kullanılarak 7 tanesi benchmark problemi, 7 tanesi mühendislik tasarım problemi olmak üzere toplam 14 farklı problem optimize edilmiştir. MOAAA’nın performans testi için, hypervolume (HV), SPREAD, EPSILON ve ters nesilsel mesafe (IGD) metrikleri kullanılmıştır. Performans karşılaştırması literatürde iyi bilinen NSGA-II, PAES, MOCell, IBEA ve MOVS algoritmaları ile yapılmıştır.
Tüm algoritmalar için elde edilen metrik değerlerine Friedman testi uygulanmış ve her algoritmanın ortalama başarı sırası hesaplanmıştır. Sonuçlar, MOAAA'nın 4 performans metriğinin 3'ünde diğer algoritmalardan daha başarılı olduğu göstermektedir. Ayrıca sonuçlara uygulanan Wilcoxon sıra toplam testi, MOAAA'nın elde ettiği sonuçların %95 güven aralığında anlamlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Engineering design problems fall into the category of problems that are very difficult to optimize. Nature-inspired metaheuristic algorithms can be used to solve such problems. In this study, a total of 14 different problems, 7 of which are benchmark problems and 7 of which are engineering design problems, were optimized using the recently proposed multi-objective artificial algae algorithm (MOAAA). Hypervolume (HV), SPREAD, EPSILON and inverted generational distance (IGD) metrics were used for the performance test of the MOAAA. Performance comparison was made with NSGA-II, PAES, MOCell, IBEA and MOVS algorithms which are well known in the literature. The Friedman test was applied to the metric values obtained for all algorithms and the average ranks of each algorithm were calculated. The results show that the MOAAA outperforms other algorithms in 3 out of 4 performance metrics. In addition, the Wilcoxon rank-sum test applied to the results reveals that the results obtained by the MOAAA are significant in the 95% confidence level.

10.
TCP/IP ve OSI modeli öğretimi için etkileşimli artırılmış gerçeklik ortamı geliştirme
Development of interaction augmented reality environment for TCP/IP and OSI model teaching
Tarık İçten, Güngör Bal
doi: 10.5505/pajes.2022.36605  Sayfalar 194 - 208
Artırılmış Gerçeklik (AR), sanal içeriklerin gerçek dünya ile sorunsuz bir şekilde bütünleşmesine olanak tanıyan, akıllı telefon, tablet gibi el tipi görüntüleyiciler veya ön kameraya sahip VR başlıklar aracılığı ile görüntülenen bir teknolojidir. Bu teknolojinin en önemli özelliği soyut kavramları görselleştirmesidir. Birçok çalışma, TCP/IP ve OSI modellerinin, ayrıntılı soyut kavramlar ve protokoller içermesi nedeniyle veri iletişimlerinin son derece karmaşık olduğunu bildirmektedir. Farklı sistemleri birbirine bağlamak, iki uç nokta arasında veri akışı oluşturmak ve katmanlar arasında veri dönüşümleri yapmak bu karmaşıklıklardan sadece birkaçıdır. Bu çalışmada, TCP/IP ve OSI modelleri gibi öğrenilmesi zor olan soyut kavramların öğretiminde AR ortamların çözüm olup olmadığının belirlenmesine yönelik bir araştırma yürütülmüştür. Amaç, öğrencilerin TCP/IP ve OSI gibi kavramların temel bilgilerini öğrenebilecek ve ağ deneyimlerini iyileştirebilecek bir AR ağ tasarım ortamı geliştirmektir. Bu ortam, ağ düğümlerin zekice davrandığı ve IP adreslerin dinamik yönetildiği yeni bir oyun temelli mobil eğitim yöntemini temel almaktadır. Bu sayede kullanıcılar TCP/IP ve OSI modellerinin soyut kavramlarını mobil AR başlığı ile her yerde 3B, etkileşimli ve uygulamalı öğrenme fırsatı bulmuştur. Deneysel sonuçlar, somut arayüz etkileşimlerinin ve AR ortamların öğrenciler için faydalı bir öğretim aracı olduğunu göstermiştir.
Augmented Reality (AR) is a technology that allows virtual content to be seamlessly integrated with the real world, viewed via handheld viewers such as smartphones, tablets, or VR headsets with a front camera. The most important feature of this technology is that it visualizes abstract concepts. Many studies report that data communications are extremely complex because TCP/IP and OSI models contain elaborate abstract concepts and protocols. Connecting disparate systems, creating data flows between two endpoints, and performing data transformations between layers are just a few of these complexities. In this study, a research is conducted to determine whether AR environments are the solution for teaching abstract concepts that are difficult to learn such as TCP/IP and OSI models. The aim is to develop an AR network design environment in which students can learn the basics of concepts such as TCP/IP and OSI and improve their network experience. This environment is based on a new game-based mobile training method in which network nodes behave intelligently and IP addresses are dynamically managed. In this way, users have the opportunity to learn the abstract concepts of TCP/IP and OSI models in 3D, interactive and hands-on with the mobile AR headset anywhere. Experimental results have shown that concrete interface interactions and AR environments are useful teaching tools for students.

11.
Portföy seçimi ve fraktal piyasalar: Londra borsasından kanıtlar
Portfolio selection and fractal market hypothesis: Evidence from the London stock exchange
Hakan Aygören, Umut Uyar
doi: 10.5505/pajes.2022.57267  Sayfalar 209 - 219
Modern Portföy Teorisini (MPT) ve Etkin Piyasa Hipotezini (EMH) destekleyen modellerin rastgele yürüyüş teorisi çerçevesinde kurgulandığı bilinmektedir. Ancak, bu modelleri eleştiren geniş ve büyüyen bir literatür, Fraktal Piyasa Hipotezi (FMH) ile EMH'nin geçerliğini sorgulamaktadır. Bu çalışmanın motivasyonu, Peters'ın [45,46] portföy seçimini normal dağılıma uymayan çerçevede inceleyen çalışmalarına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı, portföy seçiminin teorik çerçevesine FMH açısından yeni bir yaklaşım önermektir. Çalışmada, fraktal davranışı araştırmak için Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 92 hisse senedinin günlük gözlemleri kullanılmıştır. Analizlerde, öncelikle simüle edilmiş portföyler için fraktal yapının bir göstergesi olarak Hurst üsleri hesaplanmıştır. Bulgular, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda MPT ve EMH'nin geçerliliğinin sorgulanabilir olduğunu göstermektedir. Getiriler ve bir risk ölçüsü olarak Hurst üsleri arasındaki ilişkiyi incelemek için 5000 simüle edilmiş portföy oluşturulmuştur. Daha sonra, simüle adilmiş portföyler üzerinde yatırımcıların getirilerini optimize etmelerini sağlayabilecek bir etkin sınırın varlığı tespit edilmiştir. Sonuçları detaylı incelemek amacıyla, simüle edilmiş etkin sınır ile Markowitz'in etkin sınır portföylerinin Hurst üsleri hesaplanmıştır ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçta, bu iki etkin sınır arasında büyük sapmaların meydana geldiğini tespit edilmiştir. Son olarak, sapmaların davranışlarını anlamak için Lyapunov üsleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yatırımcıların getirilerini maksimize etmek için Hurst ve Lyapunov üslerine göre optimal bir çözüm hesaplamaları önerilmiştir.
It is well known that the models supporting the Modern Portfolio Theory (MPT) and the Efficient Market Hypothesis (EMH) are constructed in the framework of random walk theory. However, a large and growing literature criticizes those models. The Fractal Market Hypothesis (FMH) was proposed as an alternative hypothesis to EMH. The motivation of this study is Peters’ [45,46] works that examine the portfolio selection case based on the non-normality framework. The aim of the study is to propose a new approach to theoretical framework of portfolio selection in terms of FMH. Daily observations of 92 stocks traded in London Stock Exchange are used to investigate the fractal behavior. Thus, the Hurst exponents as a means of indicator of a fractal structure are calculated for simulated portfolios. Results of the analysis show that the validity of MPT and EMH is questionable in London Stock Exchange. To examine the relationship between Hurst exponents (as a measure of risk) and returns, scattered diagrams are constructed for 5000 simulated portfolios. Existence of a pattern with a frontier is detected that may enable investors to optimize their portfolios. Further, The Hurst exponents of efficient frontier portfolios of Markowitz are calculated in order to investigate whether there is any linkage with the frontier of simulated portfolios. The results show that major deviations occur between these two frontiers. To understand these deviations, the Lyapunov exponents are suggested for detailed information. As a conclusion, it is recommended that investors should calculate an optimal solution with regards to the Hurst and Lyapunov exponents to maximize their returns.

LookUs & Online Makale