E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Evrimsel algoritmalar için yeni bir meta-iyileştirici: bipolar eşleşme eğilimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(2): 313-323 | DOI: 10.5505/pajes.2021.29165

Evrimsel algoritmalar için yeni bir meta-iyileştirici: bipolar eşleşme eğilimi

Mashar Cenk Gençal1, Mustafa Oral2
1Ardahan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ardahan
2Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Adana

Evrimsel Algoritmalar üzerine yapılan son araştırmalar, bu algoritmaların performansının, genellikle, uygun parametre yapılandırmalarının seçilmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, ya literatürdeki benzer araştırma alanlarına bakarak ya da Izgara Arama’da (Grid Search) olduğu gibi uygun parametreleri tek tek deneyerek bu parametre yapılandırmalarını bulmaya çalışmışlardır. Ancak, parametrenin tek tek aranması zahmetli ve zaman alıcıdır; bu nedenle, meta-optimizasyon teknikleri, bir algoritmanın parametrelerini ayarlamak için yaygın olarak kullanılan yöntemler haline gelmiştir. Meta-optimizasyon teknikleri, yaygın olan iki biçimde sınıflandırılabilirler: çevrimdışı (algoritma başlamadan önce bir algoritmanın parametrelerini ayarlamak) ve çevrimiçi (çalışma sırasında parametreleri ayarlamak). Bu makalede, bir Genetik Algoritmanın (GA) seçim yöntemi olarak, Bipolar Eşleşme Eğilimi (BMT) algoritması seçilmiştir. Oluşan yeni algoritma, GA-BMT olarak adlandırılmış ve çevrimiçi meta-iyileştirici olarak ilk kez kullanılmıştır. Ayrıca makale, 17 test fonksiyonu için Standart GA’nın (SGA) en iyi parametre ayarlarının bulunmasında, iki arama algoritması (Izgara Arama, Kabadan İnceye Arama) ve üç meta-optimizasyon yöntemini (SGA, Parçacık Sürü Optimizasyonu, GA-BMT) kullanmakta ve sonuçlarını karşılaştıran bir çalışma sunmaktadır. Bununla birlikte, elde edilen sonuçları anlamlandırmak için istatistiksel testler, Friedman ve Wilcoxon İşaretli Sıralar, kullanılmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar incelendiğinde, GA-BMT’nin makul bir başarı sunduğu aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, Izgara Arama, Kabadan İnceye Arama, Meta-optimizasyonu, Parçacık Sürü Optimizasyonu

A novel meta-optimizer for evolutionary algorithms: bipolar mating tendency

Mashar Cenk Gençal1, Mustafa Oral2
1Department of Computer Engineering, Ardahan University, Ardahan, Turkey
2Department of Computer Engineering, Çukurova University, Adana, Turkey

Recent studies show that the performance of Evolutionary Algorithms often depends on choosing appropriate parameter configurations. Thus, researchers have generally tuned these parameters either looking at the similar research areas in the literature or manually, e.g. Grid Search. However, searching the parameter manually is laborious and time-consuming; therefore, meta-optimization techniques have become commonly used methods to adjust parameters of an algorithm. These techniques can be classified in two widespread manners: off-line, tuning parameters of an algorithm before the algorithm initiates, and on-line, tuning the parameters while it is working. In this paper, Bipolar Matching Tendency (BMT) algorithm has been chosen as the selection method of a Genetic Algorithm (GA). The new obtained algorithm is named GA-BMT and has been used for the first time as an online meta-optimizer. In addition, the paper utilizes two search algorithms (Grid Search, Coarse to Fine Search) with three meta-optimization methods (Standard GA, Particle Swarm Optimization, GA-BMT) to investigate the best parameter settings of the Standard GA for 17 test functions, and offers a comparative work by comparing their results. Furthermore, non-parametric statistical tests, Friedman and Wilcoxon Signed Rank, were performed to demonstrate the significance of the results. Based on the all results that achieved, GA-BMT presents a reasonable achievement.

Keywords: Genetic Algorithms, Grid Search, Coarse to Fine Search, Meta-optimization, Particle Swarm Optimization

Mashar Cenk Gençal, Mustafa Oral. A novel meta-optimizer for evolutionary algorithms: bipolar mating tendency. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(2): 313-323

Sorumlu Yazar: Mashar Cenk Gençal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale