E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Tarihi Başdurak Camisinin deprem analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 244-250 | DOI: 10.5505/pajes.2020.31384

Tarihi Başdurak Camisinin deprem analizi

Pınar Usta1, Özgür Bozdağ2
1Isparta uygulamalı bilimler üniversitesi,teknoloji fakültesi, inşaat mühendisliği bölümü, ısparta
2Dokuz Eylul üniversitesi, mühendislik fakültesi, inşaat mühendisliği bölüm, İzmir

Yığma olarak inşa edilen tarihi yapılar, geçmişi ve günümüzü birbirine bağlayan, kuşaklar arasında bilgi ve kültür aktarımını sağlayan ve bu nedenle oldukça önem taşıyan yapılardır. Tarihi öneme sahip bu yapıların sahip olduğu önem nedeni ile bu eserlerin korunması son derece önem kazanmaktadır. Tarihsel ve kültürel mirasımızı oluşturan tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması ancak detaylı bir şekilde incelenmesi, yapıda oluşabilecek sorunların önceden belirlenmesi ve çözüm yöntem ve tekniklerinin iyileştirilmesi durumunda mümkün olmaktadır. Bu makale çalışmasında incelenmek üzere tarihi önemi olan bir yığma cami seçilmiştir. Seçilen tarihi Cami, mimari boyutlarına uygun bir şekilde SAP2000 sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Tarihi yığma Caminin sismik değerlendirmesi yapının üç boyutlu olarak zaman tanım alanında dinamik analizleri gerçekleştirilerek yapılmıştır. Yapıya uygulanacak deprem hareketi X ve Y yönlerinde olmak üzere iki farklı yönde uygulanmıştır. Bu tarihi yığma yapının sismik performansları çeşitli deprem seviyeleri için belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda yapıdan elde edilen yer değiştirme, gerilme (çekme ve basınç) ve taban kesme kuvveti değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen deplasman, gerilme ve taban kesme sonuçlarına ait minimum ve maksimum değer sonuçları makalede tablo ve grafiksel olarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Caminin yapısal güvenliğinin değerlendirilmesi ve üç boyutlu sonlu elemanlar analizi caminin yapısal performansı hakkında genel bir fikir vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yığma yapılar, sonlu elemanlar, tarihi yapı, tarihi cami

Earthquake analysis of Historical Basdurak Mosque

Pınar Usta1, Özgür Bozdağ2
1Isparta University of Applied Sciences, Technology Faculty, Department of Civil Engineering, 32200, Isparta, Turkey
2Dokuz Eylul University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering,35370, İzmir, Turkey

Masonry historical monuments that connecting the past and the present are of major importance in terms of reflecting the knowledge and property of different cultures. This explains that why protection of historic monuments is so important. The preservation of the historical monuments that constitute our historical and cultural heritage is only possible if they are examined in detail, their problems are solved and their solution methods and techniques are improved. One historical masonry mosque was selected to study in this paper. The mosque is modeled and analyzed by using SAP2000 finite element software in accordance with the dimensions of an architectural building survey. Seismic assessment of the monument was carried out via three-dimensional time-history dynamic analyses of the structure. Minimum and maximum values of displacements, base shear and stress were interpreted, and the results were displayed graphically and discussed the earthquake motion was applied in two different directions which is X and Y. The seismic capacity of this building has been determined for varied earthquake grade. As a result of the analysis, displacements, stresses (tensile and compressive), base shear force were calculated under the effect of earthquakes. The Structural safety of mosque was evaluated, and three-dimensional finite element analysis gave a general idea about the structural performance of the mosque.

Keywords: Masonry structures, finite elements, historical building, historical mosque

Pınar Usta, Özgür Bozdağ. Earthquake analysis of Historical Basdurak Mosque. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 244-250

Sorumlu Yazar: Pınar Usta, Türkiye
LookUs & Online Makale