E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A novel Julia based system description language and simulation environment: JuSDL [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 234-243 | DOI: 10.5505/pajes.2020.03591

A novel Julia based system description language and simulation environment: JuSDL

Zekeriya Sarı, Serkan Günel
Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Circuits and Systems Sub-Department, İzmir

In this study, a Julia programming language based system description language and simulation environment that enables fast and effective system simulations together with online and offline data analysis is introduced. In the simulation environment developed, it is possible to simulate discrete time or continuous time, static or dynamical systems. In particular, it is possible to simulate dynamical systems modeled by different types of equations, such as the ordinary differential, random ordinary differential, stochastic differential, differential-algebraic, delayed differential equations, and discrete-time difference equations. During the simulation, the data flowing through the links of the model can be processed online and offline, and specialized analysis can be performed. These analyzes can also be enriched with plugins that can be easily defined using the standard Julia library or various Julia packages. The simulation is performed by evolving the model components individually and parallelly between sampling time intervals. The independent evolution of the components allows the simulation of the models consisting of the components represented by different mathematical equations, while the parallel evolution of components increases the simulation speed.

Keywords: System Simulation, System Modeling, Dynamical Systems, Julia Programming Language

Yeni bir Julia tabanlı sistem tanımlama dili ve benzetim ortamı: JuSDL

Zekeriya Sarı, Serkan Günel
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışmada, Julia programlama dili tabanlı bir tanımlayıcı sistem dili ve amaca yönelik hızlı ve etkili sistem benzetimlerine ve çevrimiçi ve çevrimdışı çözümlemelerine olanak sağlayan bir benzetim ortamı geliştirilmiştir. Geliştirilen benzetim ortamında ayrık zamanlı ya da sürekli zamanlı, statik ya da dinamik sistemlerin benzetimleri mümkündür. Özellikle, adi, rastgele adi, rassal, cebirsel, gecikmeli türev denklemleri ve ayrık fark denklemleri gibi çok farklı denklem türleri ile modellenen dinamik sistemlerin benzetimi yapılabilmektedir. Benzetim sırasında modelin bağlantıları üzerinden akan veri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak işlenebilmekte ve özelleşmiş çözümlemeler yapılabilmektedir. Bu çözümlemelerin, standart Julia kütüphanesi ya da çeşitli Julia paketleri kullanılarak kolaylıkla tanımlanabilecek eklentiler ile de zenginleştirilmesi mümkündür. Benzetim model bileşenlerinin bireysel ve örnekleme zaman aralıklarında eşzamanlı ve paralel evrilmesi ile yapılır. Bileşenlerin birbirinden bağımsız evrilmesi farklı matematiksel denklemler ile ifade edilen bileşenlerden oluşan modellerin benzetimine olanak sağlarken; bileşenlerin eşzamanlı ve paralel evrilmesi ise benzetim hızını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sistem Benzetimi, Sistem Modelleme, Dinamik Sistemler, Julia Programlama Dili

Zekeriya Sarı, Serkan Günel. A novel Julia based system description language and simulation environment: JuSDL. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(2): 234-243

Corresponding Author: Zekeriya Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale