E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 28 (6)
Cilt: 28  Sayı: 6 - 2022
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Taşıtların hız kesicilerden geçişi esnasında maruz kaldıkları titreşimin analiz edilmesi
Analysis of vibration exposure of vehicles during passing through speed bumps
Emrah Yurtbaş, Emre Kuşkapan, Muhammed Yasin Çodur
doi: 10.5505/pajes.2021.82504  Sayfalar 777 - 785

3.
Ulaşım talebi ve arzı arasındaki bağıntı: Zaman-Seri veri ile Granger nedensellik testi
The relationship between transportation demand and supply: Granger-Causality test using time-series data
Yavuz Duvarcı, Hasan Engin Duran
doi: 10.5505/pajes.2022.33733  Sayfalar 786 - 801

4.
Sinyalize kavşak koridorlarında dinamik kablosuz şarj istasyonları için yerleştirme ve boyutlandırma stratejileri
Placement and sizing strategies for dynamic wireless charging stations on signalized intersection corridors
Erdem Doğan
doi: 10.5505/pajes.2022.90337  Sayfalar 802 - 811

5.
Farklı bağlayıcılarla üretilmiş betonların geçirimlilik karakteristiklerinin değişik test yöntemleri ile incelenmesi
Investigation of permeability characteristics of concretes with different cementitious materials by various test methods
Hüseyin Yiğiter
doi: 10.5505/pajes.2022.20050  Sayfalar 812 - 817

6.
Polietilen ve kalsiyum karbonat bileşiği modifiyeli bitümlü bağlayıcıların sıcaklık duyarlılığı ve depolama stabilitesinin incelenmesi
Investigation of temperature sensitivity and storage stability of polyethylene and calcium carbonate compound modified bituminous binders
Yunus Erkuş, Baha Vural Kök, Mehmet Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2022.48052  Sayfalar 818 - 827

7.
Gelişmekte olan ülkelerde inşaat yönetim hizmetlerinde BIM sisteminin etkisi; Türkiye örneği
Impact of the BIM system in construction management services in developing countries; Case of Turkey
Abdulkadir Budak, İbrahim Karataş
doi: 10.5505/pajes.2022.64369  Sayfalar 828 - 839

8.
Keçiborlu (Isparta-Türkiye) opal oluşumlarının jeolojik-jeokimyasal özellikleri
Geological-geochemical signatures of opal occurrences in Keçiborlu (Isparta-Turkey)
Ebru Başpınar Tuncay, Ekin Koken, Mustafa Kuşcu, Oya Cengiz, Fatih Aydemir, Rahman Raimov
doi: 10.5505/pajes.2021.84769  Sayfalar 840 - 850

9.
Susuzdag Formasyonu kireçtaşlarının jeokimyasal içeriklerinin jeoistatistiksel analizi ve mekânsal dağılım haritası
Geostatistical analysis and spatial distribution map of geochemical contents of the Susuzdag Formation limestones
Özge Özer Atakoğlu, Mustafa Gürhan Yalçın
doi: 10.5505/pajes.2021.82609  Sayfalar 851 - 862

10.
Bir gaz-sıvı kontaktör kullanarak amonyağın hava ile sıyırılması: pH, sıcaklık, hava debisi ve başlangıç amonyak konsantrasyonunun etkisi
Air stripping of ammonia using a gas-liquid contactor: Effect of pH, temperature, airflow rate, and initial ammonia concentration
Gökçe Didar Değermenci
doi: 10.5505/pajes.2021.19540  Sayfalar 863 - 868

11.
Isınma amaçlı doğal gaz kullanımının Erzurum İli hava kalitesine etkisinin SO2 ve PM10 parametreleri üzerinden istatiksel bir değerlendirmesi
A statistical evaluation of the effect of natural gas usage for urban heating on the air quality of Erzurum City via SO2 ve PM10
Zeynep Eren, Ferda Yerdelen Tatoğlu, Taha Akarsu
doi: 10.5505/pajes.2021.83548  Sayfalar 869 - 880

12.
Hava ve polen örneklerindeki organoklorlu pestisit (OCP) kalıntıları ve bu ortamlar arasındaki kirletici geçişlerinin belirlenmesi
Determination of organochlorine pesticide (OCP) residues in air and pollen samples and pollutant partition between these environments
Mehmet Ferhat Sari, Fatma Esen
doi: 10.5505/pajes.2022.98148  Sayfalar 881 - 887

13.
Gökkuşağı alabalığı tesislerinden kaynaklanan tat ve koku sorununun çok kriterli karar verme metotları ile değerlendirilmesi
Evaluation of taste and odor problems caused by rainbow trout facilities with multi-criteria decision-making methods
Cihan Özgür, Emrah Öztürk
doi: 10.5505/pajes.2022.26098  Sayfalar 888 - 900

14.
Karbon bazlı dezenfeksiyon yan ürünlerinin çoklu maruziyet yolları için kanser risklerinin değerlendirilmesi: Isparta içme suyu
Life-time cancer risk assessment of carbonaceous disinfection by-products through multiple pathways of exposure in drinking water: Isparta distribution system
Cihan Özgür, Bilgehan İlker Harman, Hasan Köseoğlu, Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu
doi: 10.5505/pajes.2021.26053  Sayfalar 901 - 911

15.
Kükürt bazlı ototrofik ve metanol bazlı heterotrofik denitrifikasyon süreçlerinin çevresel etkileri
Environmental effects of sulfur-based autotrophic and methanol based heterotrophic denitrification processes
Elif Yakamercan, Deniz Uçar
doi: 10.5505/pajes.2022.76508  Sayfalar 912 - 919

16.
Kentsel katı atıkların ve kentsel atıksu arıtma çamurlarının birlikte pirolizi ve sıvı ürün karakterizasyonu
Co-pyrolysis of municipal solid waste and municipal sewage sludge and characterization of liquid product
Alp Özdemir, Aysun Özkan, Zerrin Günkaya, Müfide Banar
doi: 10.5505/pajes.2022.38227  Sayfalar 920 - 928

17.
İkincil arıtılmış kentsel atıksulardaki azot ve fosforun toprak-akifer arıtma sistemi kullanılarak giderilmesinde toprak tiplerinin etkisi
The effect of soil types on nitrogen and phosphorus removal from secondary treated municipal wastewater by using soil-aquifer treatment system
Mesut Ak, İlayda Top
doi: 10.5505/pajes.2021.99491  Sayfalar 929 - 936

18.
Diklofenak’ın bozunması, dönüşüm ürünleri ve çevresel akıbeti üzerine inceleme
A review on diclofenac degradation, transformation products and their fate in the environment
Serenay Ceren Tüzün, Ilgi Karapınar
doi: 10.5505/pajes.2022.71363  Sayfalar 937 - 952

19.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 953
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale