E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of different curve fitting models for prediction of municipal solid waste composition [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 385-393 | DOI: 10.5505/pajes.2020.08377

Evaluation of different curve fitting models for prediction of municipal solid waste composition

Aysun Özkan1, Kemal Özkan2, Şahin Işık2, Müfide Banar1
1Eskişehir Technical University, Department of Environmental Engineering, Eskişehir/Turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Department of Computer Engineering, Eskişehir/Turkey

In this study, the methodology was applied for the prediction of municipal solid waste (MSW) composition in the Eskişehir/Turkey. For this purpose, MSW samples were collected and the samples were separated by food wastes, paper–cardboard, plastics, glass, metals as manually. In the present study, the concept of 2D curve fitting functions was adopted for the forecasting of MSW composition. To comment on the performance of proposed system, the Root Mean Square Error (RMSE) and Sum of Squared Error (SSE) metrics were chosen as statistical residual evaluation metrics. According to results, it is seen that the polynomial curve fitting model is most suitable. Also, the effect of socio-economic structure on the waste composition by different nonlinear models was observed. With contribution of study, it would be possible to forecast the MSW composition of other cities which have similar factors.

Keywords: Curve fitting, modeling, municipal solid waste, socioeconomic factors, waste composition.

Kentsel katı atık bileşiminin tahmini için farklı eğri uydurma modellerinin değerlendirilmesi

Aysun Özkan1, Kemal Özkan2, Şahin Işık2, Müfide Banar1
1Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Bu çalışmada, Eskişehir/Türkiye’deki kentsel katı atık (MSW) bileşiminin tahmini için bir metodoloji uygulanmıştır. Bu amaçla, MSW örnekleri toplanmış ve numuneler yiyecek atığı, kâğıt-karton, plastik, metal, cam olarak el ile ayrılmıştır. Bu çalışmada, MSW bileşiminin tahmini için 2B eğri uydurma fonksiyonları kullanılmıştır. Önerilen sistemin performansını yorumlamak için, Kök Ortalama Karesel Hata (RMSE) ve Toplam Karesel Hata (SSE) değerleri değerlendirme ölçütleri olarak seçilmiştir. Sonuçlara göre, polinom eğri uydurma modelinin atık bileşiminin tahmini için daha uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sosyoekonomik yapının atık bileşimi üzerindeki farklı doğrusal olmayan modellerle etkisi gözlenmiştir. Çalışmanın katkısıyla, benzer faktörlere sahip olan diğer şehirlerin MSW kompozisyonunu tahmin etmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğri uydurma, modelleme, kentsel katı atık, sosyoekonomik faktörler, atık bileşimi.

Aysun Özkan, Kemal Özkan, Şahin Işık, Müfide Banar. Evaluation of different curve fitting models for prediction of municipal solid waste composition. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(3): 385-393

Corresponding Author: Aysun Özkan, Türkiye
LookUs & Online Makale