E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Fragrance release and antibacterial features of fabrics applied microcapsules containing aloe vera oil via sol-gel process [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 1023-1029 | DOI: 10.5505/pajes.2021.16142

Fragrance release and antibacterial features of fabrics applied microcapsules containing aloe vera oil via sol-gel process

Nurhan Onar Camlibel1, Murat Can Berberoglu2, İlker Kandemir3
1Pamukkale University, Textile Engineering Department, Kinikli Campus, Kinikli/Denizli
2Taha Giyim A.Ş., LC Waikiki, Istanbul
3Gamateks, Denizli

In the study, microcapsules containing aloe vera oils were produced with 92% yield by complex coacervation method. In the process, gelatin and Arabic gum as cationic and anionic polymer, sodium dodecyl sulfate as surface active agent and glutaraldehyde as crosslinking and hardening agent were used. The presence of spherical microcapsules were demonstrated by optical microscope. The microcapsules were applied to cotton fabric by sol-gel and conventional process containing respectively silane based precursors and dimethyldihydroxy ethylene urea as crosslinking agent. The fabric samples were dried at 100 oC for 5 min. and then cured at 120 oC for 4 min. The fragrance release durability against wearing (4 weeks), washing and abrasion of the fabrics were subjectively evaluated. Fragrance release durability properties against wearing and abrasion for the fabric samples treated by sol-gel process improved in comparison with that of the fabric samples treated by conventional process. Besides effective antibacterial activity against S.aureus bacteria of the fabric samples coated with nanosols containing microcapsules with aloe vera content were determined.

Keywords: sol-gel process, aloe vera oils, fragrance release, antibacterial activity, complex coacervation, microcapsule

Sol-jel yöntemi kullanarak aloe vera içerikli mikrokapsül aktarılan kumaşların antibakteriyel ve koku salım özellikleri

Nurhan Onar Camlibel1, Murat Can Berberoglu2, İlker Kandemir3
1Pamukkale Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüs, Kınıklı/Denizli
2Taha Giyim A.Ş., LC Waikiki, İstanbul
3Gamateks, Denizli

Bu çalışmada kompleks koaservasyon yöntemi ile aloe vera içeren mikrokapsüller %92 verimle üretilmiştir. Bu üretim aşamasında katyonik ve anyonik polimer olarak sırasıyla jelatin ve arap zamkı, yüzey aktif madde olarak sodyum dodesil sülfat ve çapraz bağlayıcı ve kılıf sertleştirici madde olarak gluteraldehit kullanılmıştır. Optik mikroskop ile küresel kapsüllerin varlığı gösterilmiştir. Elde edilen mikrokapsüller sırasıyla çapraz bağlayıcı olarak silan içerikli başlatıcı maddeler ve dimetildihidroksietilen üre kullanarak sol-jel yöntemi ve konvansiyonel yöntemle pamuklu kumaşlara aktarılmıştır. Kumaşlar 100 oC’de 5 dk. kurutulduktan sonra 120 oC’de 4 dk. fikse edilmiştir. İki farklı yönteme göre mikrokapsül aktarılan kumaşların koku salım özelliklerinin kullanım (4 hafta), yıkama ve aşınma dayanımı subjektif yöntemle değerlendirilmiştir. Sol-jel yöntemi ile mikrokapsül aktarılan kumaşların koku salım özelliklerinin kullanım ve aşınma dayanımlarının konvansiyonel yönteme göre mikrokapsül aktarılan kumaşlara göre geliştiği tespit edilmiştir. Ayrıca aloe vera yağı içerikli mikrokapsül içeren nanosoller ile kaplanan kumaşların S. aureus bakterisine karşı etkin antibakteriyel aktivite gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sol-jel yöntemi, aloe vera yağı, koku salım, antibakteriyel aktivite, kompleks koaservasyon, mikrokapsül

Nurhan Onar Camlibel, Murat Can Berberoglu, İlker Kandemir. Fragrance release and antibacterial features of fabrics applied microcapsules containing aloe vera oil via sol-gel process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 1023-1029

Corresponding Author: Nurhan Onar Camlibel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale