E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Relationship Between Traffic Rule Violations and Socio-Economic Structure of Young Drivers in Turkey: Aydın and Malatya Examples [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2014; 20(9): 344-350 | DOI: 10.5505/pajes.2014.19970

Relationship Between Traffic Rule Violations and Socio-Economic Structure of Young Drivers in Turkey: Aydın and Malatya Examples

Mehmet Metin Mutlu1, Yalçın Alver2
1Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Civil Engineering, Ege University, İzmir, Turkey

Studies based on socio-economic data shows that, young drivers have more tendencies to traffic rule violations and play significant role on traffic accidents caused by sensation seeking and lack of experience. For this reasons Turkey, which is a country with large youth bulge, must be subjected to studies on young driver behaviors.
Main objective of this study is to determine obedience of young drivers (18-29 ages) to traffic rules and to analyze relationship of traffic rule violations with variables such as socio-economic structure and driving experience etc.
In this study, four main traffic rules indicating driver tendencies and also significant in traffic accidents are analyzed, which are red light violation, seatbelt violation, speed limit violation and drink driving. To analyze relationship of traffic rule violations and driving behaviors in detail, face to face survey data is used. Surveys which consist of personal information and traffic rule violation sections are conducted in central districts of two cities of Turkey with similar size but different cultural structure, Aydin and Malatya In Aydin 417 and in Malatya 400 Survey data of 18-29 age-old drivers with driving licence and at least one year driving experience, used in this study.
Relationship between socio-economic variables, driving behavior variables and traffic rule violation tendency is analyzed using binary logit statistical models. As a result socio-economic, demographic and driving behavior variables of young drivers which are effective in traffic rule violations are determined.

Keywords: Young drivers, Traffic rule violations, Driving behavior.

Genç Sürücülerin Trafik Kural İhlalleri ve Sosyo-Ekonomik Yapıları Arasındaki İlişkiler: Aydın ve Malatya Örnekleri

Mehmet Metin Mutlu1, Yalçın Alver2
1Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir
2Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir

Sosyo-ekonomik verilere dayanarak yapılan çalışmalara göre gençlerin trafik kural ihlallerine daha eğilimli olduğu ve tüm dünyada genç sürücülerin, özellikle heyecan arama ve tecrübesizlik nedeniyle, trafik kazalarında büyük rol oynadığı bilinmektedir, bu nedenle genç nüfusun yoğun olduğu ülkemizde genç sürücü davranışları incelenmelidir.
Bu çalışmanın ana hedefi; genç sürücülerin (18-29 yaş) trafik kurallarına ne kadar uyduklarını belirlemek ve genç sürücülerin sosyo-ekonomik yapıları, sürüş tecrübeleri gibi değişkenlerle trafik ihlalleri arasında bir ilişki olup olmadığını açıklamaya çalışmaktır.
Çalışmada sürücü eğilimlerinin saptanmasında ve trafik kazalarında belirleyici olan; kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama, hız sınırını aşma ve alkollü araç kullanma olmak üzere dört ana kural ihlali incelenmiştir. Genç sürücülerin trafik kural ihlalleri ile sürüş davranışları arasındaki ilişkileri detaylı incelemek için yapılan anket çalışması ile toplanan veriler bu çalışmada kullanılmıştır. Kişisel Bilgiler ve Kural İhlalleri grupları altında toplanan sorulardan oluşan anket çalışması Aydın ve Malatya İlleri Merkez İlçelerinde gerçekleştirilmiştir. sürücü ehliyetine sahip ve en az bir yıldır aktif olarak araç kullanan 18-29 yaş arası sürücüler hedeflenmiştir. Belirtilen özellikleri sağlayan, farklı eğitim ve gelir düzeylerine sahip, Aydın'da 417, Malatya'da ise toplam 400 genç sürücüye yüz yüze anket tekniği kullanılarak anket yapılmıştır.
Sürücülerin sosyo-ekonomik verileri ve sürüş davranışı verileri toplanmış ve bu değişkenler ile kural ihlali yapma eğilimi arasındaki ilişki ikili (binary) logit model kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda genç sürücüler daha yakından tanınmış, gerçekleştirdikleri trafik kural ihlalleri, sürüş davranışları, sosyo-ekonomik ve demografik yapıları arasında ne gibi ilişkiler olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genç sürücüler, Trafik kural ihlalleri, Sürücü davranışı.

Mehmet Metin Mutlu, Yalçın Alver. Relationship Between Traffic Rule Violations and Socio-Economic Structure of Young Drivers in Turkey: Aydın and Malatya Examples. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2014; 20(9): 344-350

Corresponding Author: Mehmet Metin Mutlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale