E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Anaerobic co-digestion of tannery solid waste: optimum leather fleshings waste loading [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1133-1137 | DOI: 10.5505/pajes.2020.22465

Anaerobic co-digestion of tannery solid waste: optimum leather fleshings waste loading

Alper Bayrakdar
Department of Environmental Engineering, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

In this study, loading of optimum leather fleshings was investigated with four identical batch reactors with different fleshings and treatment sludge ratios (0: 1, 0.25: 1, 0.35: 1, 0.50: 1) to contribute to the state of art of the biogas production from tannery solid wastes. Results showed that lipids-containing leather fleshings boosted the methane production potential. However, H2S inhibition and volatile fatty acids accumulation were the main concern in the anaerobic digestion of these wastes. The modified Gompertz model was applied to the batch tests data to determine the kinetic constants of anaerobic digestion of tannery solid wastes. It was calculated with the model outputs that the ultimate methane production potential and maximum methane production rate in reactors having mixing ratio of 0.35: 1 and 0.5: 1 (dry basis) were highly similar. 0.35 was found to be an optimum leather fleshing and treatment sludge ratio with a 54% more methane production potential than that of control reactor in this study.

Keywords: Anaerobic digestion, Leather fleshings, Biogas, Lipids, Hydrogen sulfide

Tabakhane katı atiklarının anaerobik birlikte çürütülmesi: optimum deri etleme atığı yükü

Alper Bayrakdar
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya

Tabakhane katı atıklarından biyogaz üretimi üzerine literatüre katkı sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmada deri etleme atığı yükünün anaerobik biyogaz üretimine etkisi ve optimum deri etleme atığı yükü, farklı etleme atığı ve arıtma çamuru karışım oranlarıyla (0: 1, 0.25: 1, 0.35: 1, 0.50: 1) kesikli olarak işletilen dört eşdeğer anaerobik reaktör ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, lipit içeren atıkların metan üretim potansiyelini arttırdığını göstermiştir. Ancak, H2S inhibisyonu ve uçucu yağ asitlerinin birikimi bu atıkların anaerobik olarak çürütülmesinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olarak görülmüştür. Kesikli deneyler ile elde edilen verilere Gompertz modeli uygulanarak bu atıkların anaerobik olarak çürütülmesinde kinetik katsayılar belirlenmiştir. 0,35: 1 ve 0,5: 1 (kuru bazda) karışım oranı ile işletilen reaktörlerin nihai metan üretim potansiyelleri ve metan üretim hızı değerlerinin oldukça benzer olduğu model çıktıları ile hesaplanmıştır. Çalışmada, 0,35: 1 karışım oranı ile işletilen reaktörün hiç etleme atığı ilave edilmemiş kontrol reaktörüne göre %54 daha fazla metan üretim potansiyeline sahip olduğu ve bu karışım oranının optimum etleme atığı ve arıtma çamuru oranı olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anaerobik çürütme, Etleme atığı, Biyogaz, Lipit, Hidrojen sülfür

Alper Bayrakdar. Anaerobic co-digestion of tannery solid waste: optimum leather fleshings waste loading. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1133-1137

Corresponding Author: Alper Bayrakdar, Türkiye
LookUs & Online Makale