E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A model proposal for sustainable urban logistics performance measurement and implementation for the city of İzmir [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(8): 810-823 | DOI: 10.5505/pajes.2023.25257

A model proposal for sustainable urban logistics performance measurement and implementation for the city of İzmir

Rabia Sude Öztürk, Aşkıner Güngör, Olcay Polat
Department Of Industrial Engineering, Pamukkale University, Denizli Turkey

Today, just like in every field, the importance of sustainability is also increasing in urban logistics. In this sense, the urban logistics performance of a city should also be based on economic, social and environmental factors, which are the basic components of sustainability. In this sense, the determination of urban logistics performance criteria is an important basis for an economic, social and environmental coordinated development. In this study, a Sustainable Urban Logistics Performance Index (SULPI) is developed. In the study, the criteria required for SULPI were determined and classified in accordance with the sustainability components. Subsequently, these criteria were evaluated by 4 different experts representing different stakeholders of urban logistics using the AHS Method and the weight of each SULPI criterion was calculated.
The proposed model contributes to the literatüre by using an approach with the criteria representing sustainability. Its is also based on real and easily accessible data for the relevant city for which the SULPI is calculated. SULPI will help the authorities to compare the logistics performance of the cities according to the determined criteria, make and/or revise plans to improve the urban logistics practices in terms of sustainability.

Keywords: Sustainability, Urban Logistics Performance, Multi-Criteria Decision-Making Methods

Sürdürülebilir kentsel lojistik performans ölçümü için bir model önerisi ve İzmir ili uygulaması

Rabia Sude Öztürk, Aşkıner Güngör, Olcay Polat
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Denizli

Günümüzde her alanda olduğu gibi, kentsel lojistikte de sürdürülebilirliğin önemi giderek artmaktadır. Bu anlamda bir kentin kentsel lojistik performansı da sürdürülebilirliğin temel bileşenleri olan ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere dayalı olmalıdır. Bu anlamda kentsel lojistik performans kriterlerinin belirlenmesi, ekonomik, sosyal ve çevresel koordineli bir kalkınma için önemli bir temeldir. Bu çalışmada amaç bir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Performans Endeksi (Sustainable Urban Logistics Performance Index – SULPI) geliştirmektir. Çalışmada SULPI için gereken kriterler belirlenmiş ve sürdürülebilirlik bileşenlerine uygun şekilde sınıflandırılmıştır. Akabinde bu kriterler AHP Yöntemi kullanılarak, kentsel lojistiğin farklı paydaşlarını temsil eden 4 farklı uzman tarafından değerlendirilmiş ve her bir SULPI kriterinin ağırlığı hesaplanmıştır.
Önerilen model, SULPI hesaplamasında ilgili kent için mümkün olduğunca gerçek ve hali hazırda var olan ve kolay erişilebilir verilere dayalı olması ve sürdürülebilirliği temsil eden kriterleri ele alan yapısı ile literatüre katkı sağlamaktadır. SULPI, yetkililerin kentlerin lojistik performanslarını belirlenen kriterlere göre karşılaştırmalarına, kentsel lojistik uygulamalarını sürdürülebilirlik açısından iyileştirmeye yönelik planlar yapmalarına ve/veya planlarını revize etmelerine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kentsel Lojistik Performans, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Rabia Sude Öztürk, Aşkıner Güngör, Olcay Polat. A model proposal for sustainable urban logistics performance measurement and implementation for the city of İzmir. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(8): 810-823

Corresponding Author: Olcay Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale