E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 851-855 | DOI: 10.5505/pajes.2020.27982

Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications

Ömer Işıldak1, Oğuz Özbek2, Meliha Burcu Gürdere1, Alper Çetin3
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, 60250, Tokat, Turkey
2Zonguldak Bülent Ecevit University, Science and Technology Application and Research Center, 67600, Zonguldak, Turkey
3Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Science and Arts Department of Molecular Biology and Genetics, 60250, Tokat, Turkey

In this study, a novel all-solid-state contact poly(vinylchloride) (PVC) membrane potassium selective sensor with a pyrazole derivative molecule as an ionophore has been developed. The potassium selective sensor has a composition of poly(vinyl chloride) (PVC), ionophore, anion excluder (potassium tetrakis (p-chlorophenyl) borat (KTpClPB)) and plasticizer (bis(2-ethylhexyl) adipate (DEHA)) in the ratio of 32.0: 4.0: 1.0: 63.0 (mg). The potassium selective sensor works in a linear concentration range of 1.0 × 10-5 to 1.0 × 10-1 M with a low detection limit of 6.02 × 10−6 M The developed potassium selective sensor works in pH range of 6.0 - 10.0 and has good repeatability, selectivity and a short response time of 10 seconds. Finally, the developed potassium selective sensor was successfully used in the determination of potassium in tap water and a drug sample.

Keywords: sensor, PVC membrane, potentiometry,

Potasyum iyonunun tayini için PVC membran potansiyometrik sensör geliştirilmesi ve uygulamaları

Ömer Işıldak1, Oğuz Özbek2, Meliha Burcu Gürdere1, Alper Çetin3
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 60250, Tokat, Türkiye
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 67600, Zonguldak, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 60250, Tokat, Türkiye

Bu çalışmada, pirazol türevi bir molekülünün iyonofor olarak kullanıldığı yeni tümüyle katı hal kontak poli(vinilklorür) (PVC) membran potasyum sensörü geliştirildi. Potasyum seçici sensör poli (vinilklorür), iyonofor, anyon dışlayıcı (potasyum tetrakis (p-klorofenil) borat (KTpClPB)) ve plastikleştirici (bis (2-etilheksil) adipat (DEHA)’ın 32.0: 4.0: 1.0: 63.0 (mg) bileşimine sahiptir. Geliştirilen potasyum seçici sensör, 6.02 × 10-6 M’lık düşük algılama limiti ile 1.0 × 10-5 - 1.0 × 10-1 M konsantrasyon aralığında doğrusal olarak çalışmaktadır. Geliştirilen potasyum seçici sensör pH 6.0 - 10.0 aralığında çalışmaktadır ve iyi tekrarlanabilirlik, seçicilik ve 10 saniyelik kısa cevap zamanına sahiptir. Son olarak, geliştirilen potasyum seçici sensör musluk suyu ve ilaç örneğinde potasyum tayininde başarıyla kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sensör, PVC membran, potansiyometri

Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Meliha Burcu Gürdere, Alper Çetin. Development of PVC membrane potentiometric sensor for the determination of potassium ion and its applications. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(7): 851-855

Corresponding Author: Ömer Işıldak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale