E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The extraction of cesium from boron industrial wastes [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1273-1281 | DOI: 10.5505/pajes.2020.28480

The extraction of cesium from boron industrial wastes

Engin Barut1, Rukiye Saygılı Canlıdinç1, Ferda Özmal2, Yunus Erdoğan1
1Department of Chemistry, Kütahya Dumlupınar University, Kütahya, Turkey
2Department Of Biochemistry, Kütahya Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

In this study, the boron samples of waste of Eti Mining Plant obtained in the different regions of the Emet and Hisarcık districts of Kütahya as E1 (clay between 0-1 zone), E2 (zone 3 clay ore) and H1 (kapıkaya clay) were investigated. The aim of this study is to make chemical analyses and determine the amount of cesium metal by ensuring the solubilization of the boron industry wastes, which is a post-production waste produced in the facilities of these regions. Firstly, these wastes were characterized by XRD, FT-IR and TGA-DTA analyses and chemical analyses were carried out with XRF and AAS. To determine the amount of cesium in the samples, the samples obtained from facilities were first dried at 110 °C for 24 hours. The dried samples were broken with a jaw crusher and milled in an aerated mill to prepare samples passed through 150 micron sieve for later use in experiments. The parameters such as roasting temperature, bulk ratios of boron waste to various salts, roasting time, mixing time at 100 °C under back cooler and solid/liquid ratio were investigated. The amounts of cesium were determined with flame atomic absorption spectroscopy (FAAS). At the end of the study, the maximum cesium extraction values obtained were found as 89.5% for E1, 97% for E2 and 94% for H1.

Keywords: Boron, Boron industrial wastes, Cesium, Cesium extraction

Bor endüstri atıklarından sezyumun ekstraksiyonu

Engin Barut1, Rukiye Saygılı Canlıdinç1, Ferda Özmal2, Yunus Erdoğan1
1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Kütahya

Bu çalışmada Kütahya’nın Emet ve Hisarcık bölgesindeki Eti Maden işletmesinin atığı olan ve buradaki çeşitli bölgelerden alınan; E1 (0-1 zon arası kil), E2 (3. zon cevher kili), H1 (Kapıkaya kili) bor numuneleri incelenmiştir. Amaç bu bölgelerdeki tesislerde üretim sonucu açığa çıkan bor endüstri atıklarının çözünürleştirilmesini sağlamak, kimyasal analizlerini yapmak ve sezyum metalinin miktarını tayin etmektir. Öncelikle bu atıkların XRD, FT-IR ve TGA-DTA analizleri ile karakterizasyonları yapılmış, XRF ve AAS ile de kimyasal analizleri gerçekleştirilmiştir. Numunelerdeki sezyum miktarını tayin etmek için işletmeden temin edilen numuneler önce 110 °C’de 24 saat etüvde bekletilerek kurutulmuştur. Kurutulan numuneler çeneli kırıcı cihazı ile kırılmış ve havanlı öğütücüde öğütülerek 150 mikron elek altı numuneler deneylerde kullanmak üzere hazırlanmıştır. Optimum ekstraksiyon koşullarını tayin etmek için kavurma sıcaklığı, bor atığı/çeşitli tuzların kütle oranları, kavurma süresi, 100 °C’ de geri soğutucu altında karıştırma süresi ve katı/sıvı oranı gibi parametreler çalışılmıştır. Deneylerde sezyum miktarları alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (FAAS) cihazı ile tayin edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen maksimum sezyum ekstraksiyon değerleri E1 numunesi için %89,5, E2 numunesi için %97 ve H1 numunesi için %94 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bor, Bor endüstri atıkları, Sezyum, Sezyum ekstraksiyonu

Engin Barut, Rukiye Saygılı Canlıdinç, Ferda Özmal, Yunus Erdoğan. The extraction of cesium from boron industrial wastes. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1273-1281

Corresponding Author: Rukiye Saygılı Canlıdinç, Türkiye
LookUs & Online Makale