E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Extruder line selection with fuzzy CRITIC and fuzzy MAIRCA for a cable company [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(8): 833-841 | DOI: 10.5505/pajes.2023.47190

Extruder line selection with fuzzy CRITIC and fuzzy MAIRCA for a cable company

Aliye Ayça Supçiller, Tuğba Öktem
Department of Industrial Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey

The cable industry carries out production with high raw material costs. Extruder lines make a difference in terms of product quality and costs. Therefore, the selection of the best line is important. In this study, four extruder lines were considered for a cable company for the production of a new insulation material. A total of seven evaluation criteria were determined for all alternatives. The decision-making group, consisting of production mansagers of the company, evaluated all alternatives under the criteria using linguistic expressions defined in Pythagorean fuzzy and triangular fuzzy number sets. As a result of the evaluations, objective criterion weights were determined using the Fuzzy CRITIC method with Pythagorean fuzzy numbers, and then the extruder line selection was carried out using the Fuzzy MAIRCA method with triangular fuzzy numbers. Sensitivity analyses were conducted to measure the impact of criteria on the obtained results. In the step of weighting the criteria, the energy usage criterion stood out. It was determined that the "Bobin" line is the most suitable for the conversion of the HFFR product into the final product. The study identified the priority line for the company where the application was carried out.

Keywords: Multı-criteria decision making, MAIRCA, CRITIC, Pythagorean Fuzzy Sets, Triangular Fuzzy Sets

Bir kablo firması için bulanık CRITIC ve bulanık MAIRCA ile ekstrüder hattı seçimi

Aliye Ayça Supçiller, Tuğba Öktem
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Denizli

Kablo sektörü, yüksek hammadde maliyetleri ile üretim gerçekleştirmektedir. Ekstrüder hatları; ürün kalite ve maliyetleri açısından fark yaratmaktadır. Bu nedenle en iyi hattın seçimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada bir kablo firmasında üretime alınacak yeni bir yalıtkan malzeme için dört ekstrüder hattı ele alınmıştır. Tüm alternatifler için toplam yedi değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Pisagor bulanık ve üçgensel bulanık sayı kümelerinde tanımlı dilsel ifadeleri kullanarak firma üretim yöneticilerinden oluşan karar verici grubu tüm alternatifleri, kriterler altında değerlendirmiştir. Değerlendirmeler neticesinde, Pisagor bulanık sayılar kullanılarak öncelikle Bulanık CRITIC yöntemi ile objektif kriter ağırlıkları belirlenmiş ardından üçgensel bulanık sayıların kullanıldığı Bulanık MAIRCA yöntemi ile ekstrüder hattı seçimi gerçekleştirilmiştir. Kriterlerin, elde edilen sonuçlar üzerindeki etkisini ölçmek için duyarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Kiterlerin ağırlıklandırılması adımında enerji kullanımı kriteri ön plana çıkmıştır. HFFR ürününün mamüle dönüştürülmesi için en uygun hattın ‘Bobin’ olduğu belirlenmiştir. Çalışma ile birlikte uygulama yapılan firma için öncelikli hat tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, MAIRCA, CRITIC, Pisagor Bulanık Küme, Üçgensel Bulanık Küme

Aliye Ayça Supçiller, Tuğba Öktem. Extruder line selection with fuzzy CRITIC and fuzzy MAIRCA for a cable company. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(8): 833-841

Corresponding Author: Aliye Ayça Supçiller, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale