E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effect of Filler Percentage of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Materials on CBR Performance and Cost Analysis [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1023-1029 | DOI: 10.5505/pajes.2019.48154

Effect of Filler Percentage of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Materials on CBR Performance and Cost Analysis

Ayşegül Güneş Seferoğlu1, Mehmet Tevfik Seferoglu2, Muhammet Vefa Akpınar2, Muhammet Çelik3
1Department of Civil Engineering, Gumushane University, Gumushane, Turkey
2Department of Civil Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Trabzon Ministry Of Interior Disaster And Emergency Management

Recycled asphalt pavement (RAP) materials are an alternative to natural aggregate (NA) because they reduce environmental pollution and provide energy and cost savings. In many countries abroad, the usage of RAP materials in road pavement layers are permissible at certain rates. However, the mechanical properties of RAP materials are dependent on; the materials are derived from the in which pavement layer, the service life and construction characteristics of the road it is milled, the properties of the materials used (bitumen and aggregate)in the layer and the characteristics of the milling machine. In this study, two types of RAP materials (RAP1 and RAP2) obtained from the degraded wearing layers of two different roadway using milling machine were mixed with NA in different rates (0%, 15%, 30%, 45%, 60%, 100%). Some of the characteristics of the mixtures were examined with reference to 100% NA mixture values by performing laboratory tests such as bitumen ratio, sieve analysis, modified proctor and California bearing ratio (CBR) on the mixtures obtained. According to the results, maximum rates of RAP1 and RAP2 which can be used in plant-mix base type-1 layer as an alternative material to NA is determined according to Turkey Highway Technical Specification. In addition, in the case of using RAP materials, the profit rates of material costs to be reduced by the reduction of the need for NA material are also determined by cost analysis.

Keywords: Recycled asphalt pavement, natural aggregate, base layer, cost analysis

Kazınmış Asfalt Kaplama (RAP) Malzemelerinin Filler Oranının CBR Performansına Etkisi ve Maliyet Analizi

Ayşegül Güneş Seferoğlu1, Mehmet Tevfik Seferoglu2, Muhammet Vefa Akpınar2, Muhammet Çelik3
1Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Gümüşhane
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon
3Trabzon Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kazınmış asfalt kaplama (RAP) malzemeleri çevre kirliğini azaltması, enerji ve maliyet tasarrufu sağlaması nedeniyle doğal agregaya (DA) alternatif sayılabilecek bir malzemedir. Pek çok ülkede, yol üstyapı tabakalarında belirli oranlarda RAP malzemesi kullanımına müsaade edilmektedir. Fakat RAP malzemelerinin mekanik özellikleri malzemenin üstyapının hangi tabakasından elde edildiğine, kazındığı yolun hizmet ömrü ve yapım özelliklerine, yolda kullanılan malzemelerin (bitüm ve agrega) özelliklerine ve kazı makinesinin özelliklerine bağlıdır. Bu çalışmada, iki farklı karayolunun bozulmuş aşınma tabakalarından özel kazıma makinesiyle elde edilen RAP malzemeleri (RAP1 ve RAP2), DA ile farklı oranlarda (%0, %15, %30, %45, %60, %100) karıştırılmıştır. Elde edilen karışımlar üzerinde bitüm oranı, elek analizi, modifiye proktor ve Kaliforniya taşıma oranı (CBR) gibi laboratuar testleri yapılarak karışımların bazı karakteristik özellikleri, %100 DA karışım değerleri referans alınarak incelenmiştir. Sonuçlara göre DA malzemesine alternatif olarak plentmiks temel (PMT) tip-1 tabakasında kullanılabilir maksimum RAP1 ve RAP2 oranları ülkemiz Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) kriterleri doğrultusunda belirlenmiştir. Ayrıca RAP malzemelerinin kullanılması durumunda DA malzemesine olan ihtiyacın azalmasının sağlayacağı malzeme maliyetlerindeki kar oranları da kapsamlı bir maliyet analizi yapılarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kazınmış asfalt kaplama, doğal agrega, temel tabakası, maliyet analizi

Ayşegül Güneş Seferoğlu, Mehmet Tevfik Seferoglu, Muhammet Vefa Akpınar, Muhammet Çelik. Effect of Filler Percentage of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Materials on CBR Performance and Cost Analysis. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1023-1029

Corresponding Author: Ayşegül Güneş Seferoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale