E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Structural, electrical and magnetic properties of Au doped Bi-2212 superconductors [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 70-77 | DOI: 10.5505/pajes.2020.54775

Structural, electrical and magnetic properties of Au doped Bi-2212 superconductors

Esen Gün1, Berdan Özkurt2, Mehmet Ersin Aytekin1, Kasim Ocakoglu2
1Department Of Nanotechnology And Advanced Materials, Graduate School Of Natural And Applied Science, Mersin University, Mersin, Turkey
2Faculty Of Technology,department Of Energy Systems Engineering, Tarsus University, Mersin, Turkey

In this work, effect of nano sized Au additions on the physical and magnetic properties of Bi-2212 phase with general formula of Bi1.8Sr2Ca1.1Cu2.1Oy+Aux (x=0.0, 0.05, 0.1 and 0.2) are reported. The samples were prepared by solid state reaction method. Au element used in the material preparation process was obtained by reduction of HAuCl4.3H2O. The physical, morphological and superconducting properties of the samples have been characterized by XRD, scanning electron microscopy (SEM), dc electrical resistivity and magnetic-hysteresis loop measurements. It is observed that pure and Au added samples have plate like grain structure, indicating predominantly the formation of Bi-2212 phase. The results of dc electrical resistivity showed that the sample including x = 0.2 HAuCl4.3H2O has the highest transition temperature (TC) due to the formation of optimum hole concentration in copper oxide layers. Also, M-H measurements were carried out at T=10 K and T=25 K. The Largest hysteresis loop due to its stronger coupling between grains obtained on maximum HAuCl4.3H2O added sample.

Keywords: Au adding, Superconductivity, Resistivity, Magnetic hysteresis

Au katkılı Bi-2212 süperiletkenlerin yapısal, elektriksel ve manyetik özellikleri

Esen Gün1, Berdan Özkurt2, Mehmet Ersin Aytekin1, Kasim Ocakoglu2
1Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji Ve İleri Malzemeler Ana Bilim Dalı, Mersin
2Tarsus Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mersin

Bu çalışmada, Bi1.8Sr2Ca1.1Cu2.1Oy+Aux (x=0.0, 0.05, 0.1 ve 0.2) genel formülü ile Bi-2212 fazının fiziksel ve manyetik özellikleri üzerine nano boyutta Au eklemenin etkileri sunulmuştur. Örnekler katıhal tepkime yöntem ile hazırlanmıştır. Malzeme hazırlama sürecinde kullanılan Au elementi, HAuCl4.3H2O bileşiğinin indirgenmesinden elde edilmiştir. Örneklerin fiziksel, morfolojik ve süperiletkenlik özellikleri XRD, taramalı elektron mikroskobu (SEM), dc elektrik direnci ve manyetik hysteresis eğrileri ölçümleriyle karakterize edildi. Bi-2212 fazının baskın bir şekilde oluşumunu gösteren, saf ve Au ekli örnekler plaka benzeri tane yapısına sahiptir. Elektrik direnç sonuçları x = 0.2 HAuCl4.3H2O içeren örneğin, bakır-oksit tabaklarda ideal hole konsatrasyonun oluşumuna bağlı olarak en yüksek geçiş sıcaklığına (TC) sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, M-H ölçümleri T=10 ve T=25 K de gerçekleştirildi. Tanelerin daha güçlü birleşmesine bağlı olarak en geniş hysteresis eğrisi, maksimum HAuCl4.3H2O ekli örnek de elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Au ekleme, Süperiletkenlik, Özdirenç, Manyetik histerezis

Esen Gün, Berdan Özkurt, Mehmet Ersin Aytekin, Kasim Ocakoglu. Structural, electrical and magnetic properties of Au doped Bi-2212 superconductors. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 70-77

Corresponding Author: Mehmet Ersin Aytekin, Türkiye
LookUs & Online Makale