E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 410-416 | DOI: 10.5505/pajes.2018.70707

Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors

Serpil Çelik, Ahmet Kabul
Department Of Energy Systems Engineering,süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

With today's rapid population growth and industrialization, energy needs are increasing day by day. Much of this energy needs come from fossil sources such as oil and coal. There is increasing interest in renewable energy sources in order to meet both the increasing energy demand and the fossil resources. Solar energy from renewable energy sources is one of the most important alternative energy sources for the future. In this study, the model of Organic Rankine Cycle (ORC) with parabolic solar collector assumed to be established in Isparta province and the thermodynamic analysis of the system are done. First and second law analyzes of the cogeneration system were performed and energy and exergy yields were calculated. The electricity needs of the house were met by converting to ORC with mechanical collecting using parabolic solar collectors. Then the driver includes the heating requirement of the house for the discharge of the condenser from the container. Thus, damage caused by fossil resources will be prevented and fuel saving will be ensured.

Keywords: Parabolic Collector, Organic Rankine Cycle, Heating, Energy, Exergy

Parabolik Güneş Kolektörlü Organik Rankine Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi

Serpil Çelik, Ahmet Kabul
Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Isparta

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu enerji ihtiyacının büyük kısmı petrol ve kömür gibi fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Hem artan enerji ihtiyacını karşılamak hem de fosil kaynakların zararlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi gelecek için en önemli alternatif enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Bu çalışmada, Isparta ilinde kurulması düşünülen parabolik güneş kolektörlü Organik Rankine Çevriminin (ORC) modellemesi ve sistemin termodinamik analizi yapılmıştır. Kojenerasyon sisteminin birinci ve ikinci yasa analizleri yapılarak enerji ve ekserji verimleri hesaplanmıştır. Parabolik güneş kolektörleri yardımıyla toplanan ısı, ORC sisteminde mekanik güce dönüştürülerek evin elektrik ihtiyacı karşılanmıştır. Daha sonra sisteminin kondenser kısmından atılan ısı ise evin ısıtma ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. Böylece fosil kaynakların çevreye verdiği zarar önlenmiş olunacak ve yakıt tasarrufu sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Parabolik Kolektör, Organik Rankine Çevrim, Isıtma, Enerji, Ekserji

Serpil Çelik, Ahmet Kabul. Energy And Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle with Parabolic Solar Collectors. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 410-416

Corresponding Author: Serpil Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale