E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Thermodynamic analysis of solar assisted multi-functional trigeneration system [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 71-77 | DOI: 10.5505/pajes.2015.73644

Thermodynamic analysis of solar assisted multi-functional trigeneration system

Önder Kızılkan, Çağatay Akbaş
Department Of Energy Systems Engineering, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

In this study, modelling and thermodynamic analysis of solar assisted trigeneration system was carried out. The required thermal energy for gas and vapor cycles were supplied from solar tower which is a new concept for gas cycle applications. Additionally, an absorption refrigeration cycle, vapor production process, drying process and water heating process were integrated to the system. Energy and exergy efficiencies of the trigeneration system were determined by the application of first and second law analyses. The results showed that the gas cycle efficiency was found to be 31%, vapor cycle efficiency was found to be 28% and coefficient of performance (COP) values of the refrigeration system was found to be 0.77. Also the highest exergy destruction rate was found to be 4154 kW in solar tower.

Keywords: Solar tower, Trigeneration, Gas cycle, Vapor cycle, Energy, Exergy

Güneş enerjisi destekli çok fonksiyonlu trijenerasyon sisteminin termodinamik analizi

Önder Kızılkan, Çağatay Akbaş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye

Bu çalışmada güneş enerjisi destekli çok fonksiyonlu bir trijenerasyon sisteminin modellemesi ve termodinamik analizleri yapılmıştır. Sistemde, gaz türbinleri için yeni bir teknoloji olan güneş kulesi vasıtasıyla gaz çevrimi ve buhar çevirimi için gerekli termal enerji sağlanmaktadır. Ayrıca, sisteme absorbsiyonlu soğutma sistemi, buhar üretim prosesi, kurutma prosesi ve kullanım sıcak suyu ısıtma prosesi entegre edilmiştir. Trijenerasyon sisteminin birinci kanun ve ikinci kanun analizleri yapılarak enerji ve ekserji verimleri tespit edilmiştir. Analizler sonucunda gaz çevrimi verimi %31, buhar çevrimi verimi %28, soğutma sisteminin performans katsayısı (COP) değeri ise 0.77 olarak tespit edilmiştir. Ekserji kayıpları incelendiğinde ise en yüksek ekserji kaybının 4154 kW ile güneş kulesinde meydana geldiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güneş kulesi, Trijenerasyon, Gaz çevrimi, Buhar çevrimi, Enerji, Ekserji

Önder Kızılkan, Çağatay Akbaş. Thermodynamic analysis of solar assisted multi-functional trigeneration system. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2016; 22(1): 71-77

Corresponding Author: Önder Kızılkan, Türkiye
LookUs & Online Makale