E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
An analysis of the factors affecting wind farm site selection through FUCOM subjective weighting method [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 24-34 | DOI: 10.5505/pajes.2020.93271

An analysis of the factors affecting wind farm site selection through FUCOM subjective weighting method

Fatih Ecer
Afyon Kocatepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration,Afyonkarahisar, Turkey

Wind energy, which is a clean energy source and does not disrupt the natural balance, is today’s one of the most popular renewable energy sources. In this paper, the factors which are utilized to determine a suitable site for wind farms have been analyzed by using the FUCOM (Full Consistency Method) method which is a relatively new subjective weighting method. FUCOM is a linear programming-based method and needs less pairwise comparisons than other weighting methods. The evaluation model in the study takes three main dimensions and twelve factors into consideration. The findings showed that the preference of a wind farm site depends largely on the wind potential and distance from residential areas. Furthermore, a sensitivity analysis was performed to demonstrate the consistency and usefulness of the suggested method. The results of this study could be used to determine the wind energy policy.

Keywords: Wind farm, wind farm site selection, sustainability, FUCOM, multiple criteria decision making

FUCOM sübjektif ağırlıklandırma yöntemi ile rüzgâr çiftliği yer seçimini etkileyen faktörlerin analizi

Fatih Ecer
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye

Temiz bir enerji kaynağı olan ve doğal dengeyi bozmayan rüzgâr enerjisi, günümüzün en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. Bu çalışmada rüzgâr çiftlikleri için uygun yer tespitinde kullanılan faktörler, oldukça yeni bir sübjektif ağırlıklandırma yöntemi olan FUCOM (Full Consistency Method-Tam Tutarlılık Yöntemi) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. FUCOM, doğrusal programlama temelli bir yöntemdir ve diğer ağırlıklandırma yöntemlerinden daha az ikili karşılaştırmaya ihtiyaç duyar. Çalışmadaki değerlendirme modeli, üç temel boyutu ve on iki faktörü dikkate almaktadır. Bulgular, bir rüzgâr çiftliği sahasının tercih edilmesinin büyük ölçüde rüzgâr potansiyeline ve yerleşim yerlerine olan uzaklığına bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca önerilen yöntemin tutarlılığını ve kullanışlılığını göstermek için bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları rüzgâr enerjisine yönelik politika belirlemekte kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr çiftliği, rüzgar çiftliği yer seçimi, sürdürülebilirlik, FUCOM, çok kriterli karar verme

Fatih Ecer. An analysis of the factors affecting wind farm site selection through FUCOM subjective weighting method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 24-34

Corresponding Author: Fatih Ecer, Türkiye
LookUs & Online Makale