E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Public Attitudes Toward Nuclear Power Plants In Turkey [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 423-429 | DOI: 10.5505/pajes.2018.97415

Public Attitudes Toward Nuclear Power Plants In Turkey

Hasan Ogul1, Mehmet Onur Karaagac2
1Depatrment Of Nuclear Engineering, Sinop University, Sinop, Turkey
2Depatrment Of Energy Systems Engineering, Sinop University, Sinop, Turkey

Due to the increasing energy need, countries are required to optimize their usage of energy sources for sustaining developments. One of the options to meet the sustainable energy is the use of nuclear power plants (NPPs). However, building and using NPPs represent a great challenge to policy makers of the countries: acceptance of this technology by the citizens. Turkey is one of the countries decided to establish NPPs and adjust their policy in this regard. The country's first NPP is already under construction in Mersin, and the second will be established in Sinop. A survey to evaluate public acceptance of NPPs was given to 838 individuals from different cities of Turkey. The participants were interviewed face-to-face between January and March 2018. The endorsement and opposition rates were determined as 42.3% and 31.1%, respectively. The margin of error at 95% CL was found to be ±3.3%. Measuring the participants' knowledge of NPPs was also aimed. It has been asked to respondents express if they have basic knowledge of NPPs. 72% of the participants stated that they know the basics of NPPs. To extract the actual rate, three simple questions regarding NPPs have been asked, and only 24.9% of all participants answered 2 or 3 questions correctly. The results were further compared with previous surveys for Turkey and other countries

Keywords: Public acceptance, Sinop NPP, nuclear energy policy in Turkey

Türkiye'de Nükleer Güç Santrallerine Karşı Halkın Tutumları

Hasan Ogul1, Mehmet Onur Karaagac2
1Nukler Enerji Muhendisligi Bolumu, Sinop Universitesi, Sinop, Turkiye
2Enerji Sistemleri Muhendisligi Bolumu, Sinop Universitesi, Sinop, Turkiye

Artan enerji ihtiyacından dolayı ülkelerin sahip oldukları enerji kaynaklarını sürdürülebilir gelişme için en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar. Sürdürülebilir enerjiyi karşılamak için seçeneklerinden bir tanesi de nükleer güç santrallerin (NGS) kullanılmasıdır. Ancak, NGS’lerin inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi ülkelerin politika yapıcılarına çözülmesi gereken büyük bir sorunu sunmaktadır: bu teknolojinin halk tarafından kabul edilebilirliği. Türkiye, NGS’leri kurmayı ve politikalarını bu yönde değiştirmeye karar veren ülkelerden bir tanesidir. Ülkenin ilk NGS'si halihazırda Mersin'de yapım aşamasındadır ve ikincisi ise Sinop ilinde kurulacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 838 kişiye NGS'lerin halk tarafından kabul edilirliğini değerlendirmek için bir anket yapılmıştır. Katılımcılara anketler 2018 Ocak-Mart ayları arasında yüz-yüze görüşme esnasında yapılmıştır. NGS’leri destekleme ve karşı olma oranları sırasıyla 42.3% ve 31.1% olarak belirlenmiştir. %95 güven seviyesindeki hata payı ±%3.3 olarak bulunmuştur. Katılımcıların NGS konusundaki bilgilerinin ölçülmesi de bu anket amaçları arasındadır. Anket katılımcılarından, NGS'lere ilişkin temel bilgiye sahip olup olmadıklarını ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcıların 72%'si NGS'lerin temel prensiplerini bildiğini belirtmiştir. Burada ki gerçek değerin ortaya çıkarılması için, NGS'lere ilişkin üç adet basit soru sorulmuştur ve tüm katılımcıların sadece 24.9%'u 2 ya da 3 soruyu doğru bir şekilde cevaplamıştır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar daha önceki Türkiye ve diğer ülkeler için yapılmış çalışmalarla karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal kabul, Sinop NGS, Türkiye'de nükleer enerji politikası

Hasan Ogul, Mehmet Onur Karaagac. Public Attitudes Toward Nuclear Power Plants In Turkey. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2019; 25(4): 423-429

Corresponding Author: Hasan Ogul, Türkiye
LookUs & Online Makale