E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Determination and economic analysis of the optimum insulation thickness of building walls, considering annual CO2 emission [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 60-69 | DOI: 10.5505/pajes.2020.03083

Determination and economic analysis of the optimum insulation thickness of building walls, considering annual CO2 emission

Arzu Şencan Şahin, Tuğba Kovacı, Erkan Dikmen
Department Of Mechanical Engineering, Isparta University Of Applied Sciences, Isparta, Turkey

Approximately 70-80% of the energy consumption used in buildings is for heating, cooling, and hot water production. One of the main measures that can be taken to save energy in buildings is thermal insulation. In this study, a comparative study has been presented by considering different insulation materials and CO2 emissions to determine the most economical combination between the optimum insulation thicknesses of different fuel types for heating and cooling of buildings in the Denizli province. For this purpose, a degree-hour method and life cost analysis are used. Calculations were made for four different insulating materials and two different fuels. The optimum insulation thickness, which minimizes the cost in the study, varies between 0.012-0.031 m for heating in winter and 0.009-0.022 m for cooling in summer. CO2 emissions are decreasing logarithmically with increasing insulation thickness. Under specified conditions, glass wool is more suitable with a 22-24% difference in energy saving; polyurethane is more suitable with a 10-34% difference in terms of low CO2 emissions. While considering energy saving, coal is more economical between 9-11% compared to natural gas. In terms of environmental impact, natural gas can be preferred with 37-40% CO2 emission reduction compared to heating with coal. The lowest values for CO2 emission in the Denizli province were obtained in the building covered with polyurethane insulation material.

Keywords: Thermal insulation, Optimum insulation thickness, Energy savings, CO2 emission

Yıllık CO2 emisyonunu dikkate alarak bina duvarlarının optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve ekonomik analizi

Arzu Şencan Şahin, Tuğba Kovacı, Erkan Dikmen
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Isparta

Binalarda kullanılan enerji tüketiminin yaklaşık olarak %70-80’i ısınma, soğutma ve sıcak su üretimi amaçlıdır. Binalarda enerji tasarrufu için alınabilecek başlıca önlemlerden birisi ısı yalıtımıdır. Bu çalışmada Denizli ili için binaların ısıtılması ve soğutulmasında enerji tasarrufu için farklı yakıt türlerinde optimum izolasyon kalınlıkları arasındaki en ekonomik kombinasyonun belirlenmesinde farklı izolasyon malzemeleri ve CO2 emisyonları dikkate alınarak karşılaştırmalı bir çalışma sunulmuştur.. Bu amaçla derece-saat yöntemi ve ömür maliyet analizi kullanılmıştır. Hesaplamalar dört farklı yalıtım malzemesi ve iki farklı yakıt için yapılmıştır. Çalışmada maliyeti minimum yapan optimum izolasyon kalınlığı, Denizli ili için kış aylarında ısıtma için 0.012-0.031 m, yaz aylarında soğutma için ise 0.009-0.022 m arasında değişmektedir. CO2 emisyonu, artan yalıtım kalınlığı ile logaritmik olarak düşmektedir. Belirlenen koşulları için enerji tasarrufunda %22-24’lük farkla izolasyon malzemesi olarak camyünü uygunken, CO2 emisyonu azlığı bakımından %10-34’lük farkla poliüretan daha uygundur. Enerji tasarrufu dikkate alındığında kömür doğalgaza göre yaklaşık %9-11 arası daha ekonomiktir. Çevre etkisi açısından ise doğalgaz, kömür ile ısıtmaya göre, %37-40 arası CO2 emisyonu azlığı ile tercih edilebilir. Denizli ilinde CO2 emisyonu için en düşük değerler, poliüretan yalıtım malzemesi ile kaplı, ısıtma kaynağı olarak doğalgaz kullanılan binada elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Isı yalıtımı, Optimum yalıtım kalınlığı, Enerji tasarrufu, CO2 emisyonu

Arzu Şencan Şahin, Tuğba Kovacı, Erkan Dikmen. Determination and economic analysis of the optimum insulation thickness of building walls, considering annual CO2 emission. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2021; 27(1): 60-69

Corresponding Author: Arzu Şencan Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale