E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Comparison of Acid Blue 25 Adsorption Performance on Natural And Acid – Thermal Co-Modified Bentonite: Isotherm, Kinetics And Thermodynamics Studies [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1335-1342 | DOI: 10.5505/pajes.2020.03525

Comparison of Acid Blue 25 Adsorption Performance on Natural And Acid – Thermal Co-Modified Bentonite: Isotherm, Kinetics And Thermodynamics Studies

Adnan Aldemir1, Ali Rıza Kul2
1Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Engineering, Chemical Engineering Department, 65080, Van, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Chemistry Department, 65080, Van, Turkey

In the present study, natural bentonite and acid-thermal co-modified bentonite were utilized for Acid Blue 25 (AB25) removal. The adsorption experiments were executed at the temperature values of 298K, 308K and 318K. According to the results, Freundlich isotherm becomes more convenient model compared with Langmuir and Temkin model. Freundlich model coefficients rise when the temperature increases. The kinetic coefficients were calculated by pseudo first order (PFO) and pseudo second order (PSO) models. Coefficients of R2 evaluated were higher than 0.99 with experimental and obtained qe values close to each other explained that this process fits PSO kinetic model. The concentration of dye elevates from 30 to 80 mg/L adsorption capacity onto natural, acid-thermal co-modified bentonite increases from 8.36 to 27.00 mg/g and 9.30 to 29.09 mg/g for 298 K, respectively. Absolute values of free energy of AB25 onto natural and acid-thermal co-modified bentonite changes from 4.065 kJ/mol to 8.586 kJ/mol, respectively. Enthalpy values of AB25 onto natural and acid-thermal co-modified bentonite changes from 5.483 kJ/mol to 11.249 kJ/mol and entropy values of AB25 on natural and acid-thermal co-modified bentonite changes from 4.759 J/mol K to 8.940 J/mol K, respectively. It was also found that modified bentonite has higher adsorption capacity than natural bentonite.

Keywords: Acid Blue 25, adsorption, bentonite, isotherm model, kinetic coefficient, thermodynamic parameter

Doğal ve Asit - Termal Modifiye Bentonit Üzerine Asit Blue 25 Adsorpsiyon Performansının Karşılaştırılması: İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Çalışmaları

Adnan Aldemir1, Ali Rıza Kul2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 65080, Van Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 65080, Van, Türkiye

Bu çalışmada, Asit Blue 25 (AB25) giderimi için doğal bentonit ve asit-termal modifiye edilmiş bentonit kullanıldı. Adsorpsiyon deneyleri 298K, 308K ve 318K sıcaklık değerlerinde gerçekleştirildi. Sonuçlara göre Freundlich izotermi, Langmuir ve Temkin modeline göre daha uygun bir model haline geldi. Freundlich model katsayıları sıcaklık arttıkça yükseldiği görüldü. Kinetik katsayılar yalancı birinci derece (PFO) ve yalancı ikinci derece (PSO) modelleri ile hesaplandı. Değerlendirilen R2 katsayıları 0.99'dan yüksekti ve birbirine yakın deneysel ve elde edilen qe değerleri bu sürecin PSO kinetik modeline uyduğu açıklandı. 30 ve 80 mg / L başlangıç konsantrasyonun, doğal, asit-termal modifiye edilmiş bentonit ile adsorpsiyon kapasitesinin 298 K için sırasıyla 8.36'dan 27.00 mg / g'ye ve 9.30'dan 29.09 mg / g'ye yükseldiği gözlendi. AB25'in serbest enerjisinin doğal ve asit-termal modifiye edilmiş bentonite karşı mutlak değerleri, sırasıyla 4.065 kJ / mol'den 8.586 kJ / mol'e değiştiği belirlendi. AB25'in doğal ve asit-termal modifiye edilmiş bentonit üzerindeki entalpi değerleri 5.483 kJ / mol'den 11.249 kJ / mol'e ve AB25'in doğal ve asit-termal modifiye edilmiş bentonit üzerindeki entropi değerleri 4.759 J / mol K'den 8.940 J / mol K.'ye değiştiği görüldü. Modifiye edilmiş bentonitin, doğal bentonitten daha yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Acid Blue 25, adsorpsiyon, bentonit, izoterm model, kinetic katsayı, termodinamik parametre

Adnan Aldemir, Ali Rıza Kul. Comparison of Acid Blue 25 Adsorption Performance on Natural And Acid – Thermal Co-Modified Bentonite: Isotherm, Kinetics And Thermodynamics Studies. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1335-1342

Corresponding Author: Adnan Aldemir, Türkiye
LookUs & Online Makale