E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Biogas potential of the black sea region from kitchen waste [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1291-1298 | DOI: 10.5505/pajes.2019.45389

Biogas potential of the black sea region from kitchen waste

Halil Şenol
Giresun University Faculty Of Engineering Department Of Genetics And Bioengineering

Today, energy demand has become one of the important problems. The rapid growth of the world population and the development of the industry have increased the need for energy. The vast majority of the world's energy needs come from natural energy sources. But the limited availability of these energy sources has led people to search for renewable energy sources. One of these renewable energy sources is biogas energy. Biogas is a gas mixture of organic substances formed by anaerobic microorganisms under anaerobic conditions at certain temperature conditions. It is flammable due to the presence of methane (CH4) gas in average 65 % by volume in the biogas. Other gases outside the methane in the biogas are undesirable gases. Biogas purified from unwanted gasses is the natural gas used today. Biogas production gains importance in terms of disposal of organic materials.
.
Black Sea Region in our country, due to the disadvantage of the geographical location and the lack of settlements has been very difficult to store the landfill. Biogas production in the Black Sea Region is gaining importance in terms of eliminating these wastes and obtaining energy. In this study, biogas potential of kitchen wastes of provinces in Black Sea Region was determined. The highest biogas potential of the Black Sea Region was found to be 51,163.20 m3 / day in Samsun province. The biogas potential of the kitchen wastes in the Black Sea Region was 296,015.18 m3/day.

Keywords: Biogas potential, Blacksea Region, Kitchen Wastes.

Karadeniz bölgesinin mutfak atıklarından biyogaz potansiyeli

Halil Şenol
Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü

Günümüzde enerji ihtiyacı önemli problemlerden biri haline gelmiştir. Dünya nüfusunun hızlı artışı ve sanayinin gelişmesi enerji ihtiyacını artırmıştır. Dünya enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu doğal enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Fakat bu enerji kaynaklarının sınırlı olması insanları yenilenebilir enerji kaynakları arayışı içerisine sokmuştur. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de biyogaz enerjisidir. Biyogaz, organik maddelerin oksijensiz ortamda belirli sıcaklık şartlarında, anaerobik mikroorganizmalar sayesinde oluşan bir gaz karışımıdır. Biyogaz içerisinde hacimsel olarak ortalama % 65 oranında metan (CH4) gazı bulunmasından dolayı yanıcıdır. Biyogazın içeriğindeki metan dışındaki diğer gazlar istenmeyen gazlardır. İstenmeyen gazlardan arıtılmış biyogaz günümüzde kullanılan doğal gazın yerini tutmaktadır. Biyogaz üretimi organik maddelerin bertaraf edilmesi açısından önem kazanmaktadır.
Ülkemizde Karadeniz Bölgesi, coğrafi konumunun oluşturduğu dezavantajı ve yerleşim yerlerinin az olması nedeniyle mutfak çöplerini depolamak çok zor hale gelmiştir. Karadeniz Bölgesinde biyogaz üretimi bu mutfak atıklarının giderilmesi ve enerji elde edilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesindeki illerin mutfak atıklarından oluşabilecek biyogaz potansiyeli belirlenmiştir. Karadeniz Bölgesinin en fazla biyogaz potansiyeli 51.163,20 m3/gün olarak Samsun iline ait olduğu bulunmuştur. Karadeniz Bölgesinin mutfak atıklarından üretilebilecek biyogaz potansiyeli ise 296.015,18 m3/gün olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz Potansiyeli, Karadeniz Bölgesi, Mutfak atıkları

Halil Şenol. Biogas potential of the black sea region from kitchen waste. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(7): 1291-1298

Corresponding Author: Halil Şenol, Türkiye
LookUs & Online Makale