E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Green synthesis of copper oxide nanoparticles using black, green and tarragon tea and investigation of their photocatalytic activity for methylene blue [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 954-962 | DOI: 10.5505/pajes.2022.47037

Green synthesis of copper oxide nanoparticles using black, green and tarragon tea and investigation of their photocatalytic activity for methylene blue

Nurşah Kütük, Sevil Çetinkaya
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Chemical Engineering Department, Sivas

In this study, copper oxide nanoparticles (CuO-NPs) were obtained by biosynthesis using aqueous extracts of black tea (BT), green tea (GT) and tarragon tea (TT). The effect of extracts from leaves of plants on the reduction mechanism has been investigated. The amount of polyphenol as using reducing agent in the extracts from the plants was determined according to the Folin-Ciocalteu’s method. Total phenolic acid amounts of the extracts of BT, GT and TT were found as 59.18, 42.81 and 49.83 mg/L, respectively. Properties of synthesized CuO-NPs using these extracts were examined by UV-visible spectroscopy, Fourier infrared transformation spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and Atomic Force Microscopy (AFM) analysis. In addition, prepared CuO-NPs were used in methylene blue (MB) removal as a photocatalyst. According to AFM results, average size of CuO-NPs was determined ranging from 10 to 12 nm. Regarding photocatalytic activity, prepared CuO-NPs from BT, GT and TT removed 89%, 87% and 90% of dye in 360 min, respectively. In the photocatalytic removal study, the reaction kinetics were investigated with zero, first and second order kinetics.

Keywords: Copper oxide nanoparticles, green synthesis, polyphenol, methylene blue, photocatalytic degradation

Siyah çay, yeşil çay ve tarhun çayı kullanarak bakır oksit nanoparçacıkların yeşil sentezi ve metilen mavisi için fotokatalitik aktivitelerinin araştırılması

Nurşah Kütük, Sevil Çetinkaya
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas

Bu çalışmada, bakır oksit nanopartiküller (CuO-NP'ler), siyah çay (BT), yeşil çay (GT) ve tarhun çayı (TT) sulu ekstraktları kullanılarak biyosentez yoluyla elde edildi. Bitkilerin yapraklarından elde edilen ekstrelerin indirgeme mekanizmasına etkisi araştırılmıştır. Bitkilerden elde edilen ekstraktlarda indirgeyici ajan olarak kullanılan polifenol miktarı Folin-Ciocalteu'nun yöntemine göre belirlendi. BT, GT ve TT ekstrelerinin toplam fenolik asit miktarları sırasıyla 59.18, 42.81 ve 49.83 mg / L olarak bulundu. Bu özütler kullanılarak sentezlenen CuO-NP'lerin özellikleri UV-görünür spektroskopi, Fourier kızılötesi dönüşüm spektroskopisi (FTIR), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Enerji Dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (EDX) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) analizi ile incelenmiştir. Ayrıca hazırlanan CuO-NP'ler metilen mavisi (MB) gideriminde fotokatalizör olarak kullanılmıştır. AFM sonuçlarına göre, CuO-NP'lerin ortalama boyutu 10 ila 12 nm arasında belirlendi. Fotokatalitik aktivite ile ilgili olarak, BT, GT ve TT'den hazırlanan CuO-NP'ler sırasıyla 360 dakikada% 89,% 87 ve % 90 oranında boyayı giderdi. Fotokatalitik giderim çalışmasında reaksiyon kinetiği sıfır, birinci ve ikinci dereceden kinetik ile incelendi.

Anahtar Kelimeler: Bakır oksit nanoparçacıklar, yeşil sentez, polifenol, metilen mavisi, fotokatalitik bozunum

Nurşah Kütük, Sevil Çetinkaya. Green synthesis of copper oxide nanoparticles using black, green and tarragon tea and investigation of their photocatalytic activity for methylene blue. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2022; 28(7): 954-962

Corresponding Author: Nurşah Kütük, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale