Organic geochemical characteristics and depositional environment of Late Miocene aged Honaz (Denizli) coal series [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1192-1199 | DOI: 10.5505/pajes.2018.93708  

Organic geochemical characteristics and depositional environment of Late Miocene aged Honaz (Denizli) coal series

Demet Banu Koralay
Pamukkale University Faculty Of Engineering Department Of Geological Engineering

In this study, paleo depositional environment was determined by examining the organic petrographic and organic geochemical characteristics of Upper Miocene coal series from Honaz-Kocapınar (Denizli). Total organic carbon amounts of investigated samples range from 5.51 to 51.80 wt. % (on average 23.66 wt. %). Average HI and Tmax values are respectively, 71 mg HC/g TOC and 410 oC. According to results of pyrolysis analysis, coal series contain Type III kerogen. The organic fraction of the samples is comprised of huminite and liptinite group macerals. Very low huminite/vitrinite reflection, Tmax values and Ts/Ts+Tm, Ts/Tm, C30 Moretane/C30 Hopane ratios, ββ/(αα+ββ) C29 and C28 isomers and 20S/(20R+20S) sterane ratios indicated that immature organic matter. Long-chain n-alkanes are dominant peaks and carbon preference index (CPI), terrestrial/aquatic ratio (TAR), degree of waxiness and C29 Ts/(C29 Ts + C29 Norhopane) ratio indicates that terrestrial high plants. Pyrolysis analysis, maceral determination and biomarker data showed that Honaz-Kocapınar (Denizli) coal series in termally immature stage, containing predominantly terrestrial organic matter, and deposited sub-oxic conditions.

Keywords: Honaz (Denizli), Coal, Maceral, Biomarker, Depositional environment


Geç Miyosen yaşlı Honaz (Denizli) kömürlü birimlerinin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamı

Demet Banu Koralay
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada, Üst Miyosen’de çökelmiş olan Honaz-Kocapınar (Denizli) kömürlü birimlerinin organik petrografik ve organik jeokimyasal özelliklerini inceleyerek, paleo çökelme ortamına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerin toplam organik karbon miktarları % 5.51 ile 51.80 (ortalama % 23.66) arasındadır. Ortalama HI ve Tmax değerleri sırasıyla, 71 mg HC/g TOC ve 410 oC’dir. Piroliz analiz sonuçlarına göre Tip III kerojen hakimdir. Örneklerin organik bileşenlerini hüminit ve liptinit grubu maseraller oluşturur. Oldukça düşük değerlerdeki hüminit/vitrinit yansıması ve Tmax değerleri ile Ts/Ts+Tm, Ts/Tm, C30 Moretan/C30 Hopan oranları, ββ/(αα+ββ) C29 ve C28 izomerleri ve 20S/(20R+20S) steran oranları olgunlaşmamış organik maddeye işaret eder. Uzun zincirli n-alkanların hakim pikler olması, karbon tercih indeksi (CPI), karasal/sucul organik madde oranı (TAR), mumsuluk derecesi ve C29 Ts/(C29 Ts + C29 Norhopan) oranı karasal kökenli yüksek bitkilere işaret etmektedir. Piroliz analizi, maseral tayini ve biyomarker verileri ışığında Honaz-Kocapınar (Denizli) kömürlü seviyelerinin ısısal olarak olgunlaşmamış evrede olduğu, baskın olarak karasal organik madde içerdiği ve suboksik koşullarda çökeldiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Honaz (Denizli), Kömür, Maseral, Biyomarker, Depolanma ortamı


Demet Banu Koralay. Organic geochemical characteristics and depositional environment of Late Miocene aged Honaz (Denizli) coal series. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2018; 24(6): 1192-1199

Corresponding Author: Demet Banu Koralay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar


 
Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License


LookUs & Online Makale